Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους” σημαίνει την απόκτηση περιουσιακού οφέλους από αξιωματούχο ή λειτουργό του δημοσίου κατά κατάχρηση ή εκμετάλλευση της ιδιότητας ή του αξιώματός του, είτε το όφελος προσπορίζεται αμέσως ή εμμέσως ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του ή συγγενικό του πρόσωπο μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

“αξιωματούχος” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει πολιτειακό ή δημοτικό ή άλλο αξίωμα και περιλαμβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.

“λειτουργός του δημοσίου” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε επαγγελματική θέση στη δημόσια υπηρεσία, στην εκπαιδευτική υπηρεσία, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στην αστυνομία ή σε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

“περιουσιακό όφελος” σημαίνει παντός είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία, που περιλαμβάνει χρηματικό ή επιχειρησιακό κέρδος, μετοχές, χρεόγραφα, καταθέσεις σε τράπεζα και παντός είδους αξίες.

Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους

3. Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή λειτουργός του δημοσίου αποκτά αθέμιτα περιουσιακό όφελος, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι επτά ετών ή σε πρόστιμο μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων λιρών (£25.000) ή και στις δύο ποινές και το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση μπορεί επιπρόσθετα να διατάξει τη δήμευση οποιουδήποτε περιουσιακού οφέλους αποκτήθηκε αθέμιτα.

Έκδοση διατάγματος

4. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, κατά την εκδίκαση αδικήματος αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διάταγμα παρουσίασης της περιουσιακής κατάστασης του κατηγορούμενου που να περιλαμβάνει λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο και το χρόνο κτήσης του κάθε περιουσιακού στοιχείου που αναφέρεται σ’ αυτό:

Νοείται ότι τέτοιο διάταγμα μπορεί να εκδοθεί και εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, για το οποίο υπάρχει βάσιμος ισχυρισμός ότι εμπλέκεται στο αδίκημα.

Ποινική δίωξη ύστερα από άδεια

5. Καμιά ποινική δίωξη με βάση τον παρόντα Νόμο δε χωρεί εναντίον οποιουδήποτε χωρίς την άδεια του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στην περίπτωση δίωξης βουλευτή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 83 του Συντάγματος.

Κατάργηση

6. Ο περί Αθεμίτου Κτήσεως Περιουσιακού Οφέλους υπό Ορισμένων Αξιωματούχων της Πολιτείας Νόμος, καταργείται, αλλά οποιοδήποτε αδίκημα διαπράχθηκε κατά παράβαση του Νόμου αυτού δεν παραγράφεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 2)
-----------

- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

- ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,

- ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,

- ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,

- τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου,

- οι υπουργοί και ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω,

- οι βουλευτές,

- ο πρόεδρος και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου,

- οι πρόεδροι και οι δικαστές των επαρχιακών δικαστηρίων, ο πρόεδρος και τα μέλη του Οικογενειακού Δικαστηρίου, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, οι πρόεδροι του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων και ο πρόεδρος του Στρατιωτικού Δικαστηρίου,

- ο Συντονιστής Εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας,

- ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,

- ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,

- ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας,

- ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας,

- ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος,

- ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού,

- οι δήμαρχοι και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων,

- οι πρόεδροι και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων

- ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς,

- ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας,

- ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών,

- οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου,

- ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,

- ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου,

- ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

- ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,

- ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών,

- Κάθε επίτροπος ή ρυθμιστής που διορίζεται με βάση πρόνοια νόμου.