Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Οδηγία 94/55/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» (ΕΕ L 319 της 12.12.1994 σ. 7), όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και με την «Οδηγία 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2001, για την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» (ΕΕ L 030 της 01.02.2001 σ. 43),

(β) «Οδηγία 95/50/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων» (ΕΕ L 249 της 17/10/95 σ. 35), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την «Οδηγία 2001/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2001, για την τροποποίηση της Οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων» (ΕΕ L 168 της 23.06.2001 σ. 23),

(γ) «Οδηγία 96/35/ΕΚ, του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1996, σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση, συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων» (ΕΕ L 145 της 19.6.1996 σ. 10) και

(δ) «Οδηγία 2000/18/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων» (ΕΕ L 118 της 19.5.2000 σ. 41),

«Οδηγία 2014/103/EΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

"Οδηγία (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2016 για την τέταρτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίοου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων",

"Οδηγία (ΕΕ) 2018/217 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές  μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, για την προσαρμογή του τμήματος Ι.1 του παραρτήματος Ι στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο",

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«ADR» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικό) Νόμο του 2004·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«έλεγχος» σημαίνει κάθε έλεγχο, επιθεώρηση, εξακρίβωση ή τυπική διαδικασία που διεξάγεται από επιθεωρητή για λόγους ασφαλείας που είναι εγγενείς και σχετίζονται ΅ε τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων·

«επικίνδυνο εμπόρευμα» σημαίνει κάθε ύλη και αντικείμενο, του οποίου η οδική μεταφορά απαγορεύεται ή επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένους όρους, βάσει των Παραρτημάτων Α και Β της ADR ή οποιαδήποτε άλλη ύλη ή αντικείμενο που, με διάταγμα, καθορίζεται ως επικίνδυνο δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου·

«επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 10·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μεταφορά» σημαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία εκτελείται με όχημα, εν όλω ή εν μέρει, και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης, της μεταφόρτωσης από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο και των στάσεων που χρειάζονται λόγω των συνθηκών μεταφοράς, αλλά δεν περιλαμβάνει τις μεταφορικές δραστηριότητες που εκτελούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιμέτρου κλειστού χώρου·

«όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για οδική χρήση, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα άνω των είκοσι πέντε χιλιομέτρων ανά ώρα (25 km/h), καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί τροχιών, των κινητών μηχανών και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, εφόσον αυτά δεν κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη από σαράντα χιλιόμετρα ανά ώρα (40 km/h), όταν μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα·

«πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16·

«σύμβουλος ασφαλείας» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται με βάση το άρθρο 14·

«τρίτη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

«φορέας επαγγελματικής κατάρτισης» περιλαμβάνει φορέα επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, φορέα επαγγελματικής κατάρτισης πραγματογνωμόνων ADR και φορέα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλων ασφαλείας.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που δεν καθορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς η ADR.

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στα Παραρτήματα της ADR λογίζεται ως αναφορά στα ενημερωμένα Παραρτήματα της ADR που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και οποιαδήποτε αναφορά στον όρο <συμβαλλόμενο μέρος> (contracting party) στα Παραρτήματα της ADR, λογίζεται ως αναφορά στον όρο <κράτος μέλος> (Member State).

Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι -

(α) H αύξηση της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, μέσω της καθιέρωσης προδιαγραφών και διαδικασιών επαλήθευσης και ελέγχου για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων·

(β) ο καθορισμός όρων για τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους·

(γ) η επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων·

(δ) η θέσπιση ελέγχων που διενεργούνται στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων·

(ε) ο καθορισμός του θεσμού του συμβούλου ασφαλείας.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων που εκτελούνται από οποιαδήποτε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα στο εσωτερικό της Δημοκρατίας ή μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους και, στις περιπτώσεις που αφορούν έλεγχους που διενεργούνται στα εν λόγω οχήματα, εφαρμόζεται και στα οχήματα που εισέρχονται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, τις οποίες εκτελούν οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας ή σώματα που εμπίπτουν στην ευθύνη τους.

Μέρος ΙΙ Διατάξεις για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Απαγόρευση

5.-(1) Απαγορεύεται η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων για τα οποία γίνεται ειδική μνεία για το σκοπό αυτό στα Παραρτήματα Α και Β της ADR.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων για τα οποία δεν απαγορεύεται η οδική μεταφορά με βάση το εδάφιο (1), που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α της ADR, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι που καθορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα καθώς και στο Παράρτημα Β της ADR, κυρίως όσον αφορά -

(α) Tη συσκευασία και την επισήμανση των εν λόγω εμπορευμάτων. και

(β) την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την καλή λειτουργία του οχήματος μεταφοράς των εν λόγω εμπορευμάτων.

Εξαιρέσεις

6.-(1) Δεν απαγορεύεται η οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων που ταξινομούνται, συσκευάζονται και επισημαίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη Δημοκρατία ή άλλες απαιτήσεις του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες αφορούν τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, όταν ή όλη μεταφορά περιλαμβάνει είτε θαλάσσια είτε αεροπορική μεταφορά.

(2) Οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1 Ιανουαρίου 1997 και τα οποία δεν είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις των Παραρτημάτων Α και Β της ADR, αλλά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις εν ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1996, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη Δημοκρατία, μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (β) του άρθρου 21:

Νοείται ότι, τα οχήματα αυτά, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη Δημοκρατία και μετά την ημερομηνία που θα καθοριστεί με το πιο πάνω διάταγμα, υπό τον όρο ότι τα οχήματα αυτά παραμένουν εντός των απαιτούμενων επιπέδων ασφάλειας που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5.

(3) Τα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και οι δεξαμενές που βρίσκονται στη Δημοκρατία πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, τα οποία κατασκευάστηκαν από την 1 Ιανουαρίου 1997 και μετά και δεν πληρούν τις διατάξεις του Παραρτήματος Β της ADR, αλλά των οποίων η κατασκευή πληροί τις απαιτήσεις της ADR που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατασκευής τους, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται στις μεταφορές εντός της Δημοκρατίας μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (β) του άρθρου 21.

(4) Επιτρέπεται υπό τους αρχικούς όρους έγκρισης τους, η χρήση των περιεκτών και η χρήση δεξαμενών που κατασκευάστηκαν πριν από την 1 Ιουλίου 2001 μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (β) του άρθρου 21:

Νοείται ότι, τα οχήματα αυτά, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη Δημοκρατία και μετά την ημερομηνία που θα καθοριστεί με το πιο πάνω διάταγμα, υπό τον όρο ότι τα οχήματα αυτά παραμένουν εντός των απαιτουμένων επιπέδων ασφαλείας που προβλέπονται στην ADR.

(5) Επιτρέπεται η χρήση για μεταφορές στη Δημοκρατία μεγάλων περιεκτών χύδην μεταφοράς και μεταλλικών δοχείων χωρητικότητας μεγαλύτερης των πενήντα λίτρων, που κατασκευάστηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 1997 και δεν έχουν εγκριθεί με βάση την ADR, μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (β) του άρθρου 21:

Νοείται ότι, τα οχήματα αυτά, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη Δημοκρατία και μετά την ημερομηνία που θα καθοριστεί με το πιο πάνω διάταγμα, νοουμένου ότι -

(α) Φέρουν ημερομηνία κατασκευής.

(β) υποβλήθηκαν επιτυχώς στις δοκιμασίες που προβλέπονταν από τη νομοθεσία που ήταν σε ισχύ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(γ) οι συσκευασίες ευρίσκονται εντός των επιπέδων ασφάλειας που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5. και

(δ) η περίοδος χρήσης των συσκευασιών αυτών δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους.

Επισήμανση επικίνδυνων εμπορευμάτων

7. H επισήμανση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και η διατύπωση των αναγκαίων παραστατικών εγγράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των Παραρτημάτων Α και Β της ADR και αφορούν μεταφορικές δραστηριότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων που περιορίζονται στη Δημοκρατία, γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

Μέρος ΙΙΙ Ελεγχοι
Έλεγχοι

8.-(1) Τα οχήματα που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα και κυκλοφορούν στο έδαφος της Δημοκρατίας, είτε αυτά είναι εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία είτε σε άλλο κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, υπόκεινται σε ελέγχους, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), έλεγχοι δύνανται να διενεργηθούν και στις επιχειρήσεις -

(α) Προληπτικά, ή

(β) όταν κατά την κυκλοφορία των οχημάτων έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επικίνδυνων μεταφορών.

(3) Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικώς και καλύπτουν ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων και, στο μέτρο του δυνατού, ένα εκτεταμένο μέρος του οδικού δικτύου.

(4) Η διάρκεια των ελέγχων δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται εύλογα για τη διεξαγωγή τους.

Σημεία διεξαγωγής των ελέγχων

9. Τα σημεία διεξαγωγής των ελέγχων επιλέγονται ώστε-

(α) Να επιτρέπεται η συμμόρφωση του οχήματος στο οποίο διαπιστώνεται παράβαση.

(β) να επιτρέπεται η ακινητοποίηση του οχήματος επιτόπου, χωρίς αυτό να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

Εξουσίες επιθεωρητή

10.-(1) Οι έλεγχοι διενεργούνται από επιθεωρητή που ορίζει η αρμόδια αρχή για το σκοπό αυτό.

(2) Ο επιθεωρητής έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να διαπιστώνει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι κατέχονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, φορτώνονται, εκφορτώνονται ή μεταφέρονται σχετικά εμπορεύματα-

(i) να σταματά σε οποιαδήποτε οδό οποιοδήποτε όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, και

(ii) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο,

και να ελέγχει ή επιθεωρεί τα σχετικά εμπορεύματα ή έγγραφα ή εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό ή χώρο ή όχημα που σχετίζονται με αυτά και να κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα ή δείγματα:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία, παρά την άρνηση του ενοίκου, επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα.

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) ανάλογα ΅ε την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, να λαμβάνει δείγματα από τα μεταφερόμενα προϊόντα, προκειμένου να δοθούν για εξέταση σε εργαστήρια που κρίνονται κατάλληλα από την αρμόδια αρχή.

(δ) να επιδίδει ειδοποίηση στο κατάλληλο κατά την κρίση του πρόσωπο, όταν διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στην οποία να επισημαίνει την παράβαση και να καλεί το εν λόγω πρόσωπο να συμμορφωθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα με τη φύση της παράβασης. Στην ίδια ειδοποίηση ο επιθεωρητής αναφέρει τα μέτρα στα οποία προβαίνει σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης καθώς και τα μέτρα στα οποία οφείλει να προβεί το πρόσωπο που προκαλεί την παράβαση για να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οι επιθεωρητές εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες, τις οποίες οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

(4) Εάν ο επιθεωρητής, κατά την είσοδο του σε οποιοδήποτε υποστατικό για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο και, σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος στο υποστατικό και του εν λόγω προσώπου.

Ετήσια έκθεση στην Επιτροπή

11. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση αναφορικά με τους ελέγχους που διενεργούνται στα οχήματα που εκτελούν οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (ζ) του άρθρου 22.

Ερμηνεία για τους σκοπούς του Μέρους ΙΙΙ

12. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους -

(α) «επιχείρηση» σημαίνει οποιοδήποτε εγκατεστημένο στο έδαφος της Δημοκρατίας ή σε άλλο κράτος μέλος -

(i) φυσικό ή νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή ΅η χαρακτήρα,

(ii) οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα κερδοσκοπικού ή ΅η χαρακτήρα, ή

(iii) δημόσιο οργανισμό είτε έχει ο ίδιος νομική προσωπικότητα είτε εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα, που ασχολείται ή αναθέτει σε τρίτους τη μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, ή ασχολείται ΅ε την προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, συσκευασία εμπορευμάτων του είδους αυτού ή παραλαμβάνει τέτοια εμπορεύματα στο πλαίσιο μιας πράξης μεταφοράς·

(β) «μεταφορά» περιλαμβάνει και τις μεταφορικές δραστηριότητες που εκτελούνται εξ’ ολοκλήρου εντός της περιμέτρου κλειστού χώρου.

Μέρος ΙV Σύμβουλοι Ασφάλειας
Επιφύλαξη

13. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται άνευ επηρεασμού των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996 έως 2003.

Υποχρεώσεις επιχείρησης

14.-(1) Κάθε επιχείρηση υποχρεούται -

(α) Να ορίσει, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (στ) του άρθρου 21, ένα ή περισσότερους συμβούλους ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και να γνωστοποιήσει την ταυτότητα τους, στην αρμόδια αρχή και στον Αστυνομικό Σταθμό της περιοχής. και

(β) να φυλάσσει για πέντε έτη τις αναφορές ασφάλειας του συμβούλου ασφάλειας και να τις θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής όποτε αυτή τις ζητήσει.

(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν εκτελούν, ως κύρια ή επικουρική δραστηριότητα, μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές, αλλά εκτελούν περιστασιακά εντός της Δημοκρατίας μεταφορές εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές και παρουσιάζουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου ή ρύπανσης.

Καθήκοντα συμβούλου ασφάλειας

15 - (1) Ο σύμβουλος ασφάλειας έχει ως κύρια αποστολή -

(α) Να αναζητεί κάθε μέσο και να προωθεί, υπό την ευθύνη του προϊσταμένου της επιχείρησης που αναφέρεται στο άρθρο 14, κάθε ενέργεια, στα πλαίσια των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες ασφαλείας,

(β) να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται με Κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (στ) του άρθρου 22.

(2) Τα καθήκοντα του συμβούλου ασφάλειας μπορούν να εκτελούνται επίσης από τον προϊστάμενο της επιχείρησης, από πρόσωπο που ασκεί άλλα καθήκοντα εντός της επιχείρησης ή από πρόσωπο, το οποίο δεν ανήκει στην τελευταία, εφόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι πράγματι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντα του συμβούλου ασφάλειας.

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας

16.-(1) Ο σύμβουλος ασφάλειας πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή και το υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου (η) του άρθρου 21.

(2) Για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας, ο υποψήφιος πρέπει να παρακολουθήσει μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας σε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας και να επιτύχει σε εξετάσεις που διεξάγονται από την αρμόδια αρχή, ή σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν αναλάβει απευθείας τη διοργάνωση των εξετάσεων, από εξουσιοδοτημένο από αυτήν εξεταστικό οργανισμό.

(3) Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο.

(4) Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας έχει διάρκεια ισχύος πέντε ετών και ανανεώνεται αυτομάτως για πενταετή περίοδο, εάν ο κάτοχος, κατά το τελευταίο έτος πριν τη λήξη του, επιτύχει σε εξετάσεις που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν εξεταστικό οργανισμό:

Νοείται ότι η ανανέωση του πιστοποιητικού λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης των απαιτήσεων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

Ερμηνεία επιχείρησης

17. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «επιχείρηση» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, ή νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και κάθε δημόσιο οργανισμό είτε έχει ιδία νομική προσωπικότητα είτε εξαρτάται από αρχή διαθέτουσα νομική προσωπικότητα, που προβαίνει στη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Μέρος V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες και αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής

18. Η αρμόδια αρχή δύναται-

(α) Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση της Επιτροπής, εάν διαπιστώσει ότι οι διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από το εδάφιο (2) του άρθρου 5 κρίθηκαν, σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος, ανεπαρκείς για τον περιορισμό των εγγενών κινδύνων της μεταφοράς και εάν χρειάζονται επείγουσες ενέργειες.

(β) να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:

(i) έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου βυτίου·

(ii) έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης ADR·

(iii) έκδοση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και έγκριση του εκπαιδευτικού κύκλου μαθημάτων για σκοπούς του πιστοποιητικού αυτού·

(iv) έκδοση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας·

(v) εξουσιοδότηση εργαστηρίου ADR·

(vi) εξουσιοδότηση φορέων επαγγελματικής κατάρτισης ·

(vii) εξουσιοδότηση πραγματογνώμονα ADR·

(viii) εξουσιοδότηση φορέα έγκρισης τύπου ADR·

(ix) εξουσιοδότηση εξεταστικού οργανισμού για σκοπούς διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας.

(γ) να αναστείλει ή να ακυρώσει την έγκριση ή εξουσιοδότηση φορέα ή οργανισμού εάν διαπιστώσει ότι αυτός δεν πληρεί πλέον τα σχετικά κριτήρια και όρους.

(δ) εάν για οποιοδήποτε λόγο η έγκριση ή εξουσιοδότηση φορέα ή οργανισμού ανασταλεί ή ακυρωθεί, η αρμόδια αρχή δύναται να δώσει οδηγίες, είτε στον φορέα ή οργανισμό του οποίου η έγκριση ή εξουσιοδότηση ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, είτε σε οποιοδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό που έχει εγκρίνει ή εξουσιοδοτήσει, για να γίνουν διευθετήσεις ώστε να διεκπεραιωθούν οι εργασίες που κατά την κρίση της επηρεάζονται αρνητικά και σχετίζονται με την ανάκληση ή ακύρωση.

(ε) για να διαπιστώνει ότι τηρούνται τα κριτήρια με βάση τα οποία έγιναν οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου, να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις των οργανισμών που έλαβαν την σχετική εξουσιοδότηση και να επιθεωρεί εξοπλισμό ή έγγραφα που διαθέτουν και σχετίζονται με τη σχετική εξουσιοδότηση.

(στ) να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία που της παρέχεται από τον παρόντα Νόμο και αφορά ελέγχους και δοκιμές σε οποιοδήποτε φορέα πληροί τις τεχνικές, διοικητικές ή άλλες απαιτήσεις της και να αναστείλει ή να ακυρώσει την ανάθεση αυτή.

Αιτιολόγηση και κοινοποίηση αποφάσεων που συνεπάγονται απαγόρευση ή περιορισμό

19. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου και συνεπάγεται ή επιβάλλει την απόσυρση οχήματος, δεξαμενής ή εμπορεύματος από την αγορά ή την κυκλοφορία, πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο το ταχύτερο, με υπόμνηση των ένδικων μέσων που έχει στη διάθεση του βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς και των προθεσμιών που διαθέτει για την άσκηση τους.

Ιεραρχική προσφυγή

20.-(1) Κάθε πρόσωπο, του οποίου το έννομο συμφέρον προσβλήθηκε λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρμόδιας αρχής, μπορεί να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού.

(2) Η ιεραρχική προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία που το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) έλαβε γνώση της απόφασης ή πράξης της αρμόδιας αρχής, και σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε στη γνώση του προσφεύγοντος.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει σύμφωνα με το εδάφιο (4).

(4) Ο Υπουργός μπορεί να -

(α) Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, ή πράξη,

(β) τροποποιήσει την απόφαση ή πράξη,

(γ) εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή πράξης ή για θεραπεία της παράλειψης,

(δ) παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση υπό το φως τυχόν οδηγιών ή παρατηρήσεων.

Έκδοση διαταγμάτων

21. Ο Υπουργός δύναται με διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ρυθμίζει τα ακόλουθα θέματα:

(α) Να επιβάλλει ειδικούς όρους που αφορούν το κέντρο βάρους συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων·

(β) να καθορίσει τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) (4) και (5) του άρθρου 6·

(γ) να καθορίσει θερμοκρασίες αναφοράς σε σχέση με τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων και μιγμάτων υγροποιημένων αερίων στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά από την ADR·

(δ) να χορηγεί προσωρινές παρεκκλίσεις προκειμένου να μπορούν να διεξάγονται στη Δημοκρατία οι αναγκαίες δοκιμές για την τροποποίηση των διατάξεων των Παραρτημάτων Α και Β της ADR σε συνάρτηση με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας·

(ε) να καθορίζει ύλες ή αντικείμενα που κρίνει ότι είναι επικίνδυνα ως επικίνδυνα εμπορεύματα και να εγκρίνει, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5, μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, στις οποίες να καθορίζει το δρομολόγιο και το χρόνο εκτέλεσης της μεταφοράς καθώς και οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την ασφάλεια της μεταφοράς·

(στ) να καθορίσει την ημερομηνία μέχρι την οποία οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 οφείλουν να ορίσουν ένα ή περισσότερους συμβούλους ασφαλείας·

(ζ) να καθορίσει τις διαδικασίες εξετάσεων, τον τρόπο διεξαγωγής τους και την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων σε σχέση με την απόκτηση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 16·

(η) να καθορίσει το υπόδειγμα του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας, πραγματογνωμόνων ADR και οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων·

(θ) εφόσον δε διακυβεύεται η ασφάλεια και αφού ενημερωθεί η Επιτροπή και εξασφαλισθεί η έγκριση παρέκκλισης, να καθορίζει, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, ειδικούς όρους-

(i) λιγότερο αυστηρούς από αυτούς που καθορίζονται στα παραρτήματα της ADR, για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των ουσιών μέσης ή υψηλής ραδιενέργειας,

(ii) για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

22.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για να ρυθμίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί ή πρέπει να ρυθμιστεί με κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς-

(α) που να διασφαλίζουν την ποιότητα των επιχειρήσεων όταν εκτελούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της Δημοκρατίας, που αναφέρονται στο Παράρτημα·

(β) που να καθορίζουν αυστηρότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5 για τις μεταφορές, οι οποίες εκτελούνται με οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τη Δημοκρατία ή στα οποία έχει επιτραπεί η κυκλοφορία στο έδαφος της, όχι όμως όσον αφορά την κατασκευή των οχημάτων.

(γ) που να καθορίζουν τη διαδικασία διεξαγωγής, την έκταση και το περιεχόμενο των ελέγχων.

(δ) που να καθορίζουν περαιτέρω εξουσίες για τους επιθεωρητές σε σχέση με τους έλεγχους.

(ε) που να καθορίζουν τα μέτρα που μπορεί να λαμβάνει η αρμόδια αρχή όταν διαπιστώνονται παραβάσεις κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

(στ) που να καθορίζουν καθήκοντα για τους συμβούλους ασφαλείας.

(ζ) που να καθορίζουν τις υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής σε σχέση με την ενημέρωση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών αναφορικά με τους ελέγχους.

(η) που να καθορίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας.

(θ) που να καθορίζουν τους στόχους της επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλων ασφαλείας.

(ι) που να καθορίζουν τα κριτήρια εξουσιοδότησης εξεταστικών οργανισμών για σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 16 και τις υποχρεώσεις τους.

(ια) που να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών οχημάτων και εξοπλισμού για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και των φορέων ή οργανισμών που εξουσιοδοτούνται από την αρμόδια αρχή ή που τους έχει ανατεθεί εργασία από την αρμόδια αρχή δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 18.

(ιβ) που να καθορίζουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια που αφορούν -

(i) την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου βυτίου·

(ii) την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης ADR·

(iii) την έκδοση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων·

(iv) την εξουσιοδότηση πραγματογνωμόνων ADR·

(v) την εξουσιοδότηση εργαστηρίων ADR·

(vi) την εξουσιοδότηση φορέων επαγγελματικής κατάρτισης·

(vii) την εξουσιοδότηση φορέων έγκρισης τύπου ADR.

Είσπραξη τελών

23.-(1) Η αρμόδια αρχή εισπράττει τέλη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχει βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα οποία υπολογίζονται βάσει των πραγματικών εξόδων και προστίθενται οποιαδήποτε άλλα διοικητικά έξοδα.

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει την κατάθεση ικανοποιητικής εγγύησης για την καταβολή των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Αδικήματα και ποινές

24.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) Παρεμποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών ή διαταγμάτων,

(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή πρόσωπο που συνοδεύει τον επιθεωρητή σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 10 να εισέλθει σε υποστατικό,

(γ) αρνείται να παράσχει στον επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 10 ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος υποστατικού,

(δ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε αξίωση του επιθεωρητή που υποβάλλεται με βάση το άρθρο 10,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 5,

(β) μεταφέρει ή επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνου εμπορεύματος που εν γνώσει του δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων κανονισμών ή διαταγμάτων, ή

(γ) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται τη χρήση της σήμανσης ή εγγράφου που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων κανονισμών παραπλανητικά ή πλαστογραφεί ή παραποιεί αυτά με σκοπό να παραπλανήσει άλλο πρόσωπο,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων κανονισμών ή διαταγμάτων για την οποία δεν προβλέπεται σχετική ποινή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.

(4) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα βάσει του παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και κάθε διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ότι κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες στο παρόν εδάφιο ιδιότητες, που εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, είναι, ταυτόχρονα με το νομικό πρόσωπο, ένοχο του αδικήματος αυτού και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο Νόμος αυτός για το εν λόγω αδίκημα.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

25. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(’ρθρο 22(2)(α))

Οι μεταφορές εντός της Δημοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 είναι οι ακόλουθες: -

(i) Εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα της κλάσεως 1, όταν η ποσότητα της περιεχόμενης εκρηκτικής ύλης υπερβαίνει, ανά μονάδα μεταφοράς: -

— Τα 1 000 χιλιόγραμμα για τη διαίρεση 1.1 ή

— τα 3 000 χιλιόγραμμα για τη διαίρεση 1.2 ή

— τα 5 000 χιλιόγραμμα για τις διαιρέσεις 1.3 και 1.5.

(ii) οι ακόλουθες ύλες που μεταφέρονται με δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας άνω των 3 000 λίτρων:

— κλάση 2: αέρια εντασσόμενα στις εξής ομάδες κινδύνου: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC,·

— κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8: ύλες που δεν αναγράφονται στις στήλες β) και γ) των κλάσεων αυτών ή που αναγράφονται με κωδικό κινδύνου τριών ή περισσοτέρων σημαντικών ψηφίων (εξαιρουμένου του μηδενός).

(iii) τα εξής δέματα της κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά): δέματα σχάσιμων υλικών, δέματα τύπου Β(U), δέματα τύπου B(M).

Σημείωση
4 του Ν.14(I)/2010Κατάργηση των περί Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμων

Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.14(I)/2010], οι περί της Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμοι του 2006 και 2007 καταργούνται.