Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2964/95 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση στην Κοινότητα συστήματος καταγραφής των εισαγωγών και παραδόσεων αργού πετρελαίου»,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1996, για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων κοινοτικού ενδιαφέροντος στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού»,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2386/96 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1996 περί εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση επενδυτικών έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος των κλάδων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας προς την Επιτροπή»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Ενέργειας Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2964/95» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2964/95 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση στην Κοινότητα συστήματος καταγραφής των εισαγωγών και παραδόσεων αργού πετρελαίου (EE L 310 της 22.12.1995, σ. 5), όπως εκάστοτε αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταταιֹ

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/96» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1996, για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων κοινοτικού ενδιαφέροντος στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού» (EE L 102 της 25.4.1996, σ. 1), όπως εκάστοτε αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταταιֹ

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2386/96» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2386/96 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1996 περί εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση επενδυτικών έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος των κλάδων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας προς την Επιτροπή» (EE L 326 της 17.12.1996, σ. 13), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταταιֹ

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, δήμο, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύνδεσμο προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότηταֹ

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίοι δεν τυγχάνουν διαφορετικού καθορισμού σε αυτόν θα έχουν την ίδια έννοια, που αποδίδεται σε αυτούς από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Καθορισμός αρμόδιας αρχής

3. Για σκοπούς εφαρμογής -

(α) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2964/95,

(β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96, και

(γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2386/96,

αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενεργούσα δια του Διευθυντή της ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργού της κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω Διευθυντή.

Επιβολή διοικητικών προστίμων

4.-(1) Ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) λίρες σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις -

(α) Των άρθρων 1, 4 και 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 2964/95.

(β) του άρθρου 1(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96ֹ

(γ) του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2386/96ֹ

(2) Το επιβαλλόμενο δυνάμει του εδαφίου (1) διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(4) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου, ή σε, περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (2), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων, ο Υπουργός λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.