Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

(α) (i) «Κανονισμός 2200/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 686/ 2004/ΕΚ της Επιτροπής,

(ii) Κανονισμοί που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 2200/96/ΕΚ και αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του,

(β) (i) «Κανονισμός 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση — Παράρτημα II: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της Πράξης Προσχώρησης— 6. Γεωργία—Α. Γεωργική νομοθεσία,

(ii) Κανονισμοί που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ και αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του,

(γ) (i) «Κανονισμός 2202/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση — Παράρτημα II: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της Πράξης Προσχώρησης—6. Γεωργία—Α. Γεωργική νομοθεσία,

(ii) Κανονισμούς που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 2202/96/ΕΚ και αφορούν λεπτομέρειες εφαρμογής του,

(δ) (i) «Κανονισμός 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση — Παράρτημα II: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της Πράξης Προσχώρησης—6. Γεωργία —Α. Γεωργική νομοθεσία,

(ii) Κανονισμούς που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 136/66 και αφορούν λεπτομέρειες εφαρμογής του,

(ε) (i) «Κανονισμός 404/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση— Παράρτημα II: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της Πράξης Προσχώρησης—6. Γεωργία — Α. Γεωργική νομοθεσία,

(ii) Κανονισμούς που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 404/93 και αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του,

(στ) «Κανονισμός 234/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 1968 περί ιδρύσεως κοινής αγοράς στον τομέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων της ανθοκομίας», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 806/2003/ΕΚ,

(ζ) (i) «Κανονισμός 2075/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση— Παράρτημα II: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της Πράξης Προσχώρησης—6. Γεωργία —Α. Γεωργική νομοθεσία,

(ii) Κανονισμούς που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 234/68 και αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του.

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα) Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά—

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας που εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 5·

«Κανονισμός 2200/96/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός 2202/96/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 2202/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός 2201/96/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός 2075/92/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 2075/92/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός 136/66/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1966. περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός 234/68/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 234/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 1968 περί ιδρύσεως κοινής αγοράς στον τομέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων της ανθοκομίας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός 404/93/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 404/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Πεδίο Εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος αφορά την εφαρμογή των ακόλουθων Κοινοτικών πράξεων ή των διατάξεων αυτών, όπως καθορίζονται πιο κάτω:

(α) Των άρθρων 1, 15-18, 23-30 και 38-58 του Κανονισμού 2200/96/ΕΚ και οποιωνδήποτε εφαρμοστικών του Κανονισμού αυτού Κανονισμών που αναφέρονται σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) των άρθρων 1-10 και 22-32 του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ και οποιωνδήποτε εφαρμοστικών του Κανονισμού αυτού Κανονισμών, όπως αναφέρονται σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου-

(γ) των άρθρων 1-12 του Κανονισμού 2202/96/ΕΚ και οποιωνδήποτε εφαρμοστικών του Κανονισμού αυτού Κανονισμών, όπως αναφέρονται σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(δ) των άρθρων 1-14 και 21-32 του Κανονισμού 404/93/ΕΟΚ και οποιωνδήποτε εφαρμοστικών του Κανονισμού αυτού Κανονισμών, όπως αναφέρονται σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ε) των άρθρων 4-20 του Κανονισμού 136/66/ΕΟΚ και οποιωνδήποτε εφαρμοστικών του Κανονισμού αυτού Κανονισμών, όπως αναφέρονται σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(στ) των άρθρων 13-14 του Κανονισμού 234/68/ΕΟΚ και οποιωνδήποτε εφαρμοστικών του Κανονισμού αυτού Κανονισμών, όπως αναφέρονται σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ζ) των άρθρων 1-14 και 17-27 του Κανονισμού 2075/92/ΕΌΚ και οποιωνδήποτε εφαρμοστικών του Κανονισμού αυτού Κανονισμών, όπως αναφέρονται σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αρμοδιότητες και εξουσίες της αρμόδιας αρχής

4. Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για τη διασφάλιση της εφαρμογής των Κοινοτικών πράξεων και διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Εξουσίες αρμόδιας αρχής

5. Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου για να ασκούν τις εξουσίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 4.

Εξουσία εισόδου και άσκησης ελέγχων

6.—(1) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, έχουν εξουσία ελεύθερης πρόσβασης σε χώρους, στους οποίους διεξάγονται εργασίες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους Κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να—

(α) Ελέγχει οποιαδήποτε βιβλία ή άλλα έγγραφα ή αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα οποία είναι καταχωρημένες οι αναγκαίες πληροφορίες που εύλογα απαιτούνται, για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στους Κανονισμούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) λαμβάνει φωτοαντίγραφα, από βιβλία ή άλλα έγγραφα ή εκτυπωμένες πληροφορίες που υπάρχουν καταχωρημένες σε ηλεκτρονικά αρχεία·

(γ) ζητά επιτόπου προφορικές εξηγήσεις από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του-

(δ) εξετάζει οποιοδήποτε προϊόν ή ομάδα προϊόντων για τα οποία έχει προαναγνωρισθεί μια Ομάδα Παραγωγών ή αναγνωριστεί μια Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Παραγωγών σύμφωνα με τους περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμους του 2002 και 2004 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών και

(ε) προβαίνει σε δειγματοληψία για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα

7. Οποιοσδήποτε—

(α) Σκόπιμα παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό από την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή του εξουσιοδοτημένου λειτουργού, η οποία δίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 3000 ή και στις δύο αυτές ποινές, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' επανάληψη καταδίκης αυτού για το ίδιο αδίκημα, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 6000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Υποχρέωση εμπιστευτικότητας

8.—(1) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε πρόσωπα εκτός από τους υπεύθυνους συγκεκριμένης Ομάδας Παραγωγών, Οργάνωσης Παραγωγών ή Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών, ή σε όργανα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε κυβερνητικούς λειτουργούς που εμπλέκονται σε θέματα που ρυθμίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και σε λειτουργούς του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, πληροφορίες ή στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 3000 ή και στις δύο αυτές ποινές, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' επανάληψη καταδίκης αυτού για το ίδιο αδίκημα, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 6000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δημιουργία επιτροπών

9.—(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να συστήνει ειδικές επιτροπές αποτελούμενες από λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 5 και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οι επιτροπές που συστήνονται δυνάμει του εδαφίου (1), χειρίζονται θέματα, τα οποία καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Κυρώσεις

10. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παράγραφο 4, του άρθρου 6, του Κανονισμού 103/2004/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς παρέμβασης και απόσυρσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δέν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.

Διατάγματα

11. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 με τα οποία να καθορίζει ή να ρυθμίζει κάθε θέμα που με βάση τις εν λόγω διατάξεις χρειάζεται να ρυθμιστεί ή να καθοριστεί.