ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μεταβίβαση ιδιοκτησίας

18.-(1) Το δικαίωμα σε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού, τα δικαιώματα με βάση αίτηση και το δικαίωμα δημιουργού θεωρούνται σ’ όλες τις περιπτώσεις ως στοιχεία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και επί των οποίων θα τυγχάνει εφαρμογής η σχετική νομοθεσία που διέπει τέτοια ιδιοκτησία, εκτός όταν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Κάθε πράξη με την οποία τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) (το δικαίωμα σε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού, τα δικαιώματα με βάση αίτηση ή το δικαίωμα δημιουργού) μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που αποκτώνται από τρίτα πρόσωπα πριν την ημερομηνία της πράξης.

(3) Κάθε πράξη με την οποία το δικαίωμα για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού τα δικαιώματα με βάση αίτηση ή το δικαίωμα δημιουργού μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται, περιλαμβανομένης της δικαστικής προστασίας, δεν είναι δεσμευτική έναντι τρίτων, μέχρις ότου η αίτηση και το δικαίωμα δημιουργού καταχωρηθούν στο Βιβλίο Αιτήσεων και το Μητρώο αντιστοίχως:

Νοείται ότι μια πράξη όμως είναι δεσμευτική, πριν την εν λόγω καταχώρηση, έναντι τρίτων οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα μετά την ημερομηνία της πράξης με γνωστοποίηση της πράξης.