Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Κανονισμός 3821/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002», (ΕΕ L 370 της 3.12.1985, σ. 8), μόνο σε σχέση με τα άρθρα 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14(3), 14(4), 14(5), 15(6), την τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 και τα Παραρτήματα αυτού,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και ΄Εκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι δεν απαντώνται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 3821/85.

Διαδικασία για έγκριση συνεργείων και τεχνιτών

3. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγκριθεί για σκοπούς δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται εκάστοτε από αυτήν.

Έκδοση καρτών

4. Για σκοπούς έκδοσης κάρτας (με μνήμη) οδηγού, που αναφέρεται στο άρθρο 14(3) του Κανονισμού, κάρτας μνήμης του κέντρου δοκιμών, που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού και κάρτας μνήμης της επιχείρησης, που καθορίζεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 1Β του Κανονισμού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται εκάστοτε από αυτήν.

Προϋποθέσεις έγκρισης

5.-(1) H αρμόδια αρχή εγκρίνει πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή εκδίδει κάρτα που αναφέρεται στο άρθρο 4 εάν ικανοποιούνται οι τεχνικές, διοικητικές ή άλλες απαιτήσεις της.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 12, 14(3) και 14(4) του Κανονισμού καθώς και των σχετικών διατάξεων των Παραρτημάτων του.

Έγκριση τύπου συσκευής, φύλλου καταγραφής ή κάρτας μνήμης

6.-(1) Αιτήσεις για χορήγηση εγκρίσεως ΕΟΚ τύπου συσκευής ελέγχου ή φύλλου καταγραφής ή κάρτας μνήμης που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται από την ίδια.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 15(6) του Κανονισμού καθώς και των σχετικών διατάξεων του Παραρτήματος του.

Τέλη

7.-(1) Η αρμόδια αρχή καθορίζει και εισπράττει τέλη για σκοπούς έκδοσης ή τροποποίησης εγκρίσεως ΕΟΚ για συσκευή ελέγχου, φύλλου καταγραφής ή κάρτας μνήμης που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού καθώς και για σκοπούς έκδοσης των καρτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου· τα τέλη υπολογίζονται βάσει των πραγματικών εξόδων περιλαμβανομένων και των διοικητικών εξόδων.

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή την κατάθεση ικανοποιητικής εγγύησης για την καταβολή των τελών που αφορούν σε έκδοση ή τροποποίηση εγκρίσεως ΕΟΚ που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Εξουσίες αρμόδιας αρχής

8.- (1) Η αρμόδια αρχή μπορεί σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα, να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται, σε οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό, εξαιρουμένης κατοικίας, το οποίο εύλογα πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς εγκατάστασης, βαθμονόμησης, συντήρησης, επισκευής, ρύθμισης και σφράγισης συσκευής ελέγχου, (που στο εξής, στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «ο χώρος ή υποστατικό»), και να επιθεωρεί το χώρο, υποστατικό, όχημα ή οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία ή συσκευές ελέγχου και φύλλα καταγραφής ή κάρτες, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται στο όχημα, χώρο ή υποστατικό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ή υποστατικό, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες, την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, στοιχείων, βιβλίων, συσκευών ελέγχου και φύλλων καταγραφής ή καρτών, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει, λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα από οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία, συσκευές ελέγχου και φύλλα καταγραφής ή κάρτες, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, από το οποίο τα πιο πάνω έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία φυλάσσονται, χρησιμοποιούνται ή παρουσιάζονται, όπως προβεί σε πιστοποίηση οποιουδήποτε αντιγράφου ως ακριβούς αντιγράφου·

(δ) εάν κρίνεται σκόπιμο, να μεταφέρει και να κατακρατεί οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία, συσκευές ελέγχου και φύλλα καταγραφής ή κάρτες, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται στον ανωτέρω χώρο ή υποστατικό.

Αδικήματα και ποινές

9.- (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) Παρακωλύει την αρμόδια αρχή να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τον Κανονισμό·

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ’ αυτό από την αρμόδια αρχή, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού.

(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα αξιώνει για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων της, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού· ή

(δ) παρέχει οποιαδήποτε ανακριβή πληροφορία στην αρμόδια αρχή,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού ή της τρίτης υποπαραγράφου του άρθρου 14(4)(α) του Κανονισμού·

(β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται την χρήση της σήμανσης, εγγράφου ή κάρτας που εκδίδεται παραπλανητικά δυνάμει του Κανονισμού ή πλαστογραφεί, ή παραποιεί αυτά με σκοπό να παραπλανήσει άλλο πρόσωπο, ή χρησιμοποιεί κάρτα οδηγού της οποίας η ημερομηνία έχει λήξει·

(γ) τοποθετεί σφραγίζει ή επιδιορθώνει συσκευή ελέγχου ή αφαιρεί ή παραποιεί σφραγίδα της συσκευής ελέγχου χωρίς να έχει το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει·

(δ) χρησιμοποιεί, ή επιτρέπει ή ανέχεται την χρήση συσκευής ελέγχου, φύλλου καταγραφής ή κάρτας μνήμης που ανακαλείται δυνάμει του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Εάν οποιοσδήποτε οδηγός ή ο εργοδότης του, ή οποιοσδήποτε τεχνικός ή συνεργείο ή οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προβεί σε οποιαδήποτε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (5) του άρθρου 14 του Κανονισμού, πριν τη πάροδο 365 ημερών από την ημερομηνία καταγραφής των στοιχείων αυτών, ανεξάρτητα εάν συσκευή ελέγχου μεταπωλήθηκε ή αποσύρθηκε, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες.

(4) Όταν οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα βάσει του παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και κάθε διευθυντής, ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή διευθύνων σύμβουλος, ή γραμματέας, ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου, ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες στο παρόν εδάφιο ιδιότητες, εφόσον εξουσιοδοτεί, ή παρακινεί, ή επιτρέπει ή ανέχεται την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, είναι, μαζί με το νομικό πρόσωπο, ένοχος του αδικήματος αυτού και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπει το άρθρο αυτό για το εν λόγω αδίκημα.

(5) Όταν διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο (1) (2) ή (4) του άρθρου 8 του Κανονισμού ή όταν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια με βάση τα οποία οποιοσδήποτε τεχνικός ή συνεργείο εγκρίθηκε για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 12 του Κανονισμού, η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ακυρώσει έγκριση που έχει δώσει.

Αποδεκτή μαρτυρία

10. Σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού, οποιαδήποτε στοιχεία καταγράφηκαν από συσκευή ελέγχου αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία προς απόδειξη των γεγονότων στα οποία αυτά αναφέρονται.