ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Συμβάσεις που συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα
Ηλεκτρονικές συμβάσεις

12.-(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) , επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες συμβάσεις:

(α) Στις συμβάσεις που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν δικαιώματα επί ακινήτου περιουσίας, εκτός από τα δικαιώματα μίσθωσης·

(β) στις συμβάσεις που απαιτούν εκ του νόμου τη διεξαγωγή διαδικασίας στην οποία εμπλέκονται δικαστήρια ή άλλες αρχές που ασκούν δημόσια εξουσία·».(γ) στις συμβάσεις εγγυοδοσίας και συναφούς ασφαλείας από πρόσωπα που επιδιώκουν στόχους μη εντασσόμενους στο πλαίσιο της εμπορικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας·

(δ) στις συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο οικογενειακό ή κληρονομικό δίκαιο.

Πληροφορίες που παρέχονται στο προσυμβατικό στάδιο

13.-(1) Εκτός από άλλες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και εφόσον δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι καταναλωτές, ο φορέας παροχής υπηρεσιών παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και αδιαφιλονίκητο, πριν από την ανάθεση της παραγγελίας από τον αποδέκτη της υπηρεσίας:

(α) Τα διάφορα τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης·

(β) εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα αρχειοθετήσει ή όχι τη σύμβαση μετά τη σύναψή της και εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν·

(γ) τα τεχνικά μέσα που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων ηλεκτρονικού χειρισμού πριν από την ανάθεση της παραγγελίας·

(δ) τις γλώσσες στις οποίες μπορεί να συναφθεί η σύμβαση·

(ε) τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται, καθώς και τα στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στους εν λόγω κώδικες με ηλεκτρονικά μέσα· και

(στ) το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει την συναλλαγή.

(2) Συμβατικοί όροι και γενικοί όροι συναλλαγών που παρέχονται στον αποδέκτη πρέπει να διατίθενται κατά τρόπο επιτρέποντα την αποθήκευση και την αναπαραγωγή τους.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ισοδύναμων ατομικών επικοινωνιών.

Παραγγελία

14.-(1) Όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας αναθέτει παραγγελία με τεχνολογικά μέσα, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι καταναλωτές, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του αποδέκτη, χωρίς περιττή καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα·

(β) η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν τα μέρη στα οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σε αυτά·

(γ) ο φορέας παροχής θέτει στη διάθεση του αποδέκτη της υπηρεσίας κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσιτά μέσα που θα του επιτρέψουν να επισημάνει και να διορθώσει τα λάθη του κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό πριν από την ανάθεση της παραγγελίας.

(3) Οι παράγραφοι (α) και (γ) του εδαφίου (1) , δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά με την ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άλλων ισοδύναμων ατομικών μέσων επικοινωνίας.