Ηλεκτρονικές συμβάσεις

12.-(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) , επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες συμβάσεις:

(α) Στις συμβάσεις που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν δικαιώματα επί ακινήτου περιουσίας, εκτός από τα δικαιώματα μίσθωσης·

(β) στις συμβάσεις που απαιτούν εκ του νόμου τη διεξαγωγή διαδικασίας στην οποία εμπλέκονται δικαστήρια ή άλλες αρχές που ασκούν δημόσια εξουσία·».(γ) στις συμβάσεις εγγυοδοσίας και συναφούς ασφαλείας από πρόσωπα που επιδιώκουν στόχους μη εντασσόμενους στο πλαίσιο της εμπορικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας·

(δ) στις συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο οικογενειακό ή κληρονομικό δίκαιο.