Προοίμιο

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

(α) «Απόφαση - Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών»,

(β) «Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών»,

(γ) «Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας»,».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2004.

Γενικές διατάξεις

2. (1) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, ο εκζητούμενος δεν εκδίδεται σε κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση.

Σκοπός του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

3. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή Διάταγμα δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την παράδοση προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος:

(α) Για την άσκηση ποινικής δίωξης ή

(β) για την εκτέλεση ποινής ή μέτρου στερητικών της ελευθερίας.

Περιεχόμενο και τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

4. (1) Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου όπου είναι γνωστή·

(β) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος·

(γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής·

(δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξης·.

(ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη·

(στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και

(ζ) στο μέτρο του δυνατού, τις οποιεσδήποτε λοιπές συνέπειες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε παρεπόμενης ποινής της αξιόποινης πράξης.

(2) Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μπορεί να αφορά περισσότερες από μια αξιόποινες πράξεις.

(3) Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος. Όταν υποβάλλεται ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στις κυπριακές αρχές θα πρέπει να είναι διατυπωμένο σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα.

(4) Η δικαστική αρχή έκδοσης υποχρεούται να συμπληρώνει το συνημμένο έντυπο, Παράρτημα Α, το οποίο παρέχει τα πιο πάνω στοιχεία.

Κεντρική αρχή

5. Τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης επικουρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, ως κεντρική αρχή, ιδίως κατά τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και κατά τη σχετική επίσημη αλληλογραφία. Η κεντρική αρχή μπορεί επίσης να προβαίνει στην τήρηση στατιστικών στοιχείων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
Αρμόδια δικαστική αρχή έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

6. Αρμόδια δικαστική αρχή έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι Επαρχιακός Δικαστής στην επαρχία του οποίου υπάγεται η κατά τόπον αρμοδιότητα εκδίκασης της αξιόποινης πράξης για την οποία ζητείται η σύλληψη και η παράδοση του εκζητουμένου ή Δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση αναφορικά με τη ποινή ή το μέτρο ασφαλείας.

Έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

7. (1) Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται κατά τους Κυπριακούς ποινικούς νόμους με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας, ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

(2) Αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης προς το σκοπό άσκησης ποινικής δίωξης πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

8. (1) Όταν είναι γνωστός, ο τόπος κατοικίας ή διαμονής του εκζητουμένου, ο Επαρχιακός Δικαστής δύναται να διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης απευθείας στην αρμόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης.

(2) Ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής μπορεί πάντοτε να αποφασίζει να προβεί σε καταχώριση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Η καταχώριση στο Σύστημα αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 95 της Σύμβασης Σένγκεν, όταν αυτή εφαρμοστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η καταχώριση αυτή ισοδυναμεί με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, εφόσον περιέχονται και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 4 εδάφιο 1 του παρόντος Νόμου.

(3) Όταν δεν είναι γνωστός ο τόπος κατοικίας ή διαμονής του εκζητουμένου, ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής, μέσω της κεντρικής αρχής, προβαίνει στις απαιτούμενες έρευνες, ιδίως μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, όταν η Σύμβαση Σένγκεν εφαρμοστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, ώστε να λάβει την πληροφορία αυτή από το κράτος εκτέλεσης. Για τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ο Επαρχιακός Δικαστής μπορεί επίσης, μέσω της κεντρικής αρχής, να προσφύγει στις υπηρεσίες της Ιντερπόλ.

(4) Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής μπορεί να διαβιβάζει το ένταλμα με οποιοδήποτε ασφαλές μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως, υπό όρους που επιτρέπουν στο κράτος μέλος εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητα της διαβίβασης.

(5) Οι δυσχέρειες σχετικά με τη διαβίβαση ή τη γνησιότητα οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αντιμετωπίζονται με απευθείας επαφές μεταξύ των ενδιαφερομένων δικαστικών αρχών ή, ενδεχομένως, με την παρέμβαση των κεντρικών αρχών των κρατών μελών.

(6) Ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής μπορεί να διαβιβάζει οποτεδήποτε στη δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος κάθε χρήσιμη πληροφορία, πέραν εκείνων που περιέχονται στο ένταλμα.

Αίτηση για κατάσχεση και παράδοση τεκμηρίων

9. (1) Ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής έχει το δικαίωμα παράλληλα με τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης να ζητήσει από τη δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος την κατάσχεση και παράδοση αντικειμένων, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως τεκμήρια ή βρίσκονται στην κατοχή του εκζητουμένου ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης.

(2) Διατηρούνται τα δικαιώματα, τα οποία το κράτος μέλος εκτέλεσης ή τρίτα μέρη έχουν επί των αντικειμένων της παραγράφου 1. Εφόσον υφίστανται τέτοια δικαιώματα, ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής αποδίδει τα αντικείμενα στο κράτος μέλος εκτέλεσης του εντάλματος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, μόλις περατωθεί η ποινική διαδικασία.

Άρση προνομίου η εξαίρεση δικαιοδοσίας εκζητουμένου

10. Σε περίπτωση που ο εκζητούμενος απολαμβάνει είτε προνόμιο είτε εξαίρεση δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης στο κράτος μέλος εκτέλεσης του εντάλματος και η άρση του προνομίου ή της εξαίρεσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα μιας αρχής άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισμού, ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής υποβάλει στην αρχή αυτή σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
Αρμόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

11. (1) Αρμόδια δικαστική αρχή για την σύλληψη και κράτηση του εκζητουμένου και την απόφαση εκτέλεσης για την παράδοση ή μη του εκζητουμένου είναι:

(α) Ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται ή πιστεύεται ότι ευρίσκεται ο εκζητούμενος.

(β) Επαρχιακός Δικαστής Λευκωσίας στην περίπτωση που είναι άγνωστη η διαμονή του εκζητουμένου.

(2) Όταν ο εκζητούμενος συγκατατίθεται να παραδοθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι ο Επαρχιακός Δικαστής, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος.

(3) Όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να παραδοθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι Επαρχιακός Δικαστής στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος.

Εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

12. (1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 13 έως 15 του παρόντος Νόμου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται εφόσον:

(α) Η πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, συνιστά έγκλημα το οποίο τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους που το εκδίδει και είναι αξιόποινη σύμφωνα και με τους Κυπριακούς ποινικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού. Στις περιπτώσεις που η αξιόποινη πράξη συνιστά έγκλημα περί φόρων, τελών, τελωνείων και συναλλάγματος δεν αποτελεί λόγο άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος η διαπίστωση ότι το Κυπριακό κράτος δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή τέλη ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρύθμιση περί φόρων, τελών, τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνη του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος.

(β) Τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλματος καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικά της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών για αξιόποινη πράξη.

(2) Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, εφόσον τιμωρούνται στο κράτος αυτό με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας, ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών:

(α) Εγκληματική οργάνωση,

(β) τρομοκρατικές πράξεις,

(γ) εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία,

(δ) σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, πορνογραφία ανηλίκων,

(ε) παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

(στ) παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

(ζ) εγκλήματα διαφθοράς,

(η) εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

(θ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

(ι) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, περιλαμβανομένου του ευρώ,

(ια) εγκλήματα σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

(ιβ) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλουμένων ζωϊκών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών.

(ιγ) παροχή βοήθειας για παράνομη είσοδο και διαμονή,

(ιδ) φόνος, βαριά σωματική βλάβη,

(ιε) παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

(ιστ) απαγωγή, παράνομη κατακράτηση, αρπαγή και ομηρία,

(ιζ) ρατσισμός και ξενοφοβία,

(ιη) οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες και κλοπές,

(ιθ) παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

(κ) απάτη,

(κα) εκβίαση,

(κβ) παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

(κγ) πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία πλαστών εγγράφων,

(κδ) πλαστογραφία μέσων πληρωμής,

(κε) λαθρεμπορία ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

(κστ) λαθρεμπορία πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,

(κζ) εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

(κη) βιασμός,

(κθ) εμπρησμός με πρόθεση,

(λ) εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

(λα) αεροπειρατεία και πειρατεία,

(λβ) δολιοφθορά.

Λόγοι υποχρεωτικής μη εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

13. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αρνείται την εκτέλεση του εντάλματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καλύπτεται από αμνηστία σύμφωνα με τους Κυπριακούς ποινικούς νόμους, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία είχε την αρμοδιότητα για τη δίωξη αυτής της αξιόποινης πράξης,

(β) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος προκύπτει ότι ο εκζητούμενος έχει δικασθεί τελεσιδίκως για τις ίδιες πράξεις από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση,

(γ) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, είναι ανεύθυνο ποινικά λόγω της ηλικίας του για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα, σύμφωνα με τους Κυπριακούς ποινικούς νόμους,

(δ) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της δίωξης ή τιμωρίας προσώπου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονημάτων, ή του γενετήσιου προσανατολισμού του.

Λόγοι προαιρετικής μη εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

14.-(1) Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, διώκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία για την ίδια αξιόποινη πράξη με εκείνη που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης,

(β) αν οι Κυπριακές αρχές αποφάσισαν είτε να μην ασκήσουν ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, είτε να παύσουν τη δίωξη,

(γ) αν έχει επέλθει παραγραφή της ποινικής δίωξης ή της ποινής σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αξιόποινη πράξη υπάγεται στην αρμοδιότητα των Κυπριακών δικαστικών αρχών σύμφωνα με τους Κυπριακούς Ποινικούς νόμους,

(δ) αν ο εκζητούμενος έχει δικασθεί αμετακλήτως για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κωλύεται η μεταγενέστερη άσκηση δίωξης,

(ε) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος προκύπτει ότι ο εκζητούμενος έχει δικασθεί αμετακλήτως για τις ίδιες πράξεις σε τρίτη χώρα, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση,

(στ) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη, η οποία: (i) θεωρείται κατά τον Κυπριακό ποινικό νόμο ότι τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε εξομοιούμενο προς αυτό τόπο ή (ii) τελέστηκε εκτός του εδάφους του Κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και κατά τους Κυπριακούς ποινικούς νόμους δεν επιτρέπεται η δίωξη για την ίδια αξιόποινη πράξη που διαπράττεται εκτός του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας,

(ζ) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, εφόσον ο εκζητούμενος είναι ημεδαπός ή κατοικεί ή διαμένει στην Κύπρο και η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το μέτρο ασφαλείας σύμφωνα με τους ποινικούς της νόμους.

(2)  Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, σε περίπτωση που ο εκζητούμενος δεν εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αναφέρεται ότι, βάσει δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης, ο εκζητούμενος-

(α) εν ευθέτω χρόνω-

(i) είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, είτε είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης· και

(ii)είχε ενημερωθεί ότι δύναται να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί στη δίκη· ή

(β) τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε ίδιος είτε το κράτος, να τον ή την εκπροσωπήσει στη δίκη και όντως εκπροσωπήθηκε στη δίκη από τον εν λόγω δικηγόρο· ή

(γ) αφού του επεδόθη η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικό μέσο, σε διαδικασία όπου δικαιούται να παρίσταται και όπου η ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, επανεξετάζεται και η δίκη δύναται να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης-

(i) έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση· ή

(ii) δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο εντός της ταχθείσας προθεσμίας· ή

(δ) δεν έλαβε προσωπικά επίδοση της απόφασης αλλά-

(i) η απόφαση θα του επιδοθεί προσωπικά και αμελλητί μετά την παράδοσή του και θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να δικασθεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, σε διαδικασία όπου δικαιούται να παρίσταται  και όπου η ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, επανεξετάζεται και η διαδικασία αυτή δύναται να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης· και

(ii) θα ενημερωθεί σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας δικαιούται να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, ως προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

(3) Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας υπό τους όρους της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) ανωτέρω και ο εκζητούμενος δεν έχει λάβει προηγουμένως επίσημη ενημέρωση για την ύπαρξη δικαστικής διαδικασίας εναντίον του, ο εκζητούμενος έχει το δικαίωμα, κατά την ενημέρωσή του για το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και προτού παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές εκτέλεσης, να ζητήσει να λάβει αντίγραφο της απόφασης. Μόλις η δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος ενημερωθεί για το ως άνω αίτημα του εκζητουμένου, παρέχει ευθύς στον εκζητούμενο, μέσω της δικαστικής αρχής εκτέλεσης του εντάλματος, αντίγραφο της απόφασης:

Νοείται ότι σε καμία περίπτωση το αίτημα του εκζητουμένου για λήψη αντιγράφου απόφασης δεν καθυστερεί τη διαδικασία παράδοσής του ή την απόφαση εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης:

Νοείται, περαιτέρω, ότι η διαβίβαση της απόφασης στον εκζητούμενο γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν κινεί τις όποιες προθεσμίες ενδέχεται να ισχύουν για αίτηση επανεκδίκασης της υπόθεσης ή άσκησης έφεσης.

(4) Σε περίπτωση που ο εκζητούμενος παραδίδεται υπό τους όρους της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) ανωτέρω και έχει ζητήσει επανεκδίκαση της υπόθεσης ή άσκηση έφεσης, μέχρι την ολοκλήρωση της επανεκδίκασης ή της έφεσης η κράτηση του εκζητουμένου επανεξετάζεται, ανά τακτά διαστήματα ή κατόπιν αίτησης του εκζητουμένου, στη βάση του δικαίου του κράτους έκδοσης. Η επανεξέταση παρέχει ειδικότερα  τη δυνατότητα αναστολής ή διακοπής της κράτησης. Η επανεκδίκαση της υπόθεσης ή η άσκηση της έφεσης αρχίζει εν ευθέτω χρόνω μετά την παράδοση.

Εγγυήσεις για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

15. (1) Αν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη ή με μέτρο στερητικό της ελευθερίας εφ΄ όρου ζωής, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή μπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι στο νομικό σύστημα του κράτους έκδοσης του εντάλματος ισχύουν διατάξεις για την επανεξέταση της επιβληθείσας ποινής - κατ΄ αίτηση ή το αργότερο μετά την πάροδο είκοσι (20) ετών - ή για την εφαρμογή των μέτρων επιείκειας που προβλέπει υπέρ του προσώπου του δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος και τα οποία αποσκοπούν στην μη εκτέλεση μιας τέτοιας ποινής ή μέτρου.

(2) Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, είναι ημεδαπός ή κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή μπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι ο εκζητούμενος, μετά από ακρόαση του, θα διαμεταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να εκτίσει σ΄ αυτό την στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλματος.

Παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

16.(1) Όταν η κεντρική αρχή λαμβάνει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεριμνά για τη σύλληψη του εκζητούμενου προσώπου.

(2)(α) Σε περίπτωση επείγουσας φύσης η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης δύναται να εκδώσει προσωρινό ένταλμα σύλληψης εκζητούμενου προσώπου για το οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και πριν τη διαβίβαση ή την έκδοσή του, ανάλογα με την περίπτωση, αφού υποβληθεί σχετική αίτηση από το κράτος έκδοσης ταχυδρομικώς, τηλεγραφικώς, διά της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση προσωρινού εντάλματος σύλληψης εκζητουμένου προσώπου στη βάση πληροφοριών ότι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του η σχετική αίτηση του κράτους έκδοσης περιλαμβάνει το ένταλμα σύλληψης του εκζητουμένου αυτού προσώπου που εκδόθηκε από τις αρχές του κράτους έκδοσης ή την απόφαση για την επιβολή ποινής φυλάκισης.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) προσωρινή σύλληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία σύλληψης του εκζητούμενου προσώπου.

(γ) Αν δεν ληφθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εντός της προθεσμίας η οποία προνοείται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου ο συλληφθείς αφήνεται ελεύθερος:

Νοείται ότι, η απελευθέρωση του συλληφθέντος δεν αντίκειται σε νεότερη σύλληψη, εάν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ληφθεί μεταγενέστερα.

Σύλληψη και δικαιώματα του εκζητουμένου

17. (α) Όταν ο εκζητούμενος συλλαμβάνεται βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, οδηγείται το συντομότερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει εντός 24 ωρών σε αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστή. Ο Επαρχιακός Δικαστής, αφού ικανοποιηθεί για την ταυτότητά του, τον ενημερώνει για την ύπαρξη και το περιεχόμενο του εντάλματος, για το δικαίωμά του να προσφύγει στις υπηρεσίες δικηγόρου και διερμηνέα καθώς και για τη δυνατότητα που παρέχεται να συγκατατεθεί στην παράδοσή του στο κράτος έκδοσης του εντάλματος.

(β) Όσον αφορά στο περιεχόμενο του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο, ο εκζητούμενος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(i) Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο εντός προθεσμίας και κατά τρόπο που να επιτρέπει στον εκζητούμενο να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του και σε κάθε περίπτωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη στέρηση της ελευθερίας του·

(ii) το δικαίωμα συνάντησης και επικοινωνίας με το δικηγόρο που τον εκπροσωπεί·

(iii) το δικαίωμα να ζητά την παρουσία και τη συμμετοχή του δικηγόρου του κατά την εξέτασή του από τον αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που συμμετέχει δικηγόρος κατά την εξέταση, το γεγονός αυτό καταγράφεται στο σχετικό φάκελο μαζί με την ημερομηνία και ώρα που ασκήθηκε αυτό το δικαίωμα.

(γ) Τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 3, 5, 6, 11, 12, 15 και 16 του περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), διασφαλίζεται η άμεση παροχή στον εκζητούμενο ενός εγγράφου δικαιωμάτων, σε απλή και κατανοητή σε αυτόν γλώσσα, με πληροφορίες για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο συλληφθείς δικαιούται ο ίδιος ή μέσω του συνηγόρου του να ζητήσει και να λάβει αντίγραφα όλων των εγγράφων με δική του δαπάνη.

(3) Με την καταχώρηση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), σύμφωνα με το άρθρο 95 της Σύμβασης του έτους 1990 περί εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν του έτους 1985, η οποία καταχώρηση δεν αποτελεί ακόμη ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, όταν οι σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης εφαρμοστούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι δυνατό να γίνει η σύλληψη του εκζητούμενου με εντολή του αρμόδιου Δικαστή. Η κράτηση του εκζητουμένου μπορεί να διαρκέσει είκοσι (20) ημέρες, εντός των οποίων πρέπει να παραληφθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από τον αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστή αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Για την παράταση αυτή, ο Επαρχιακός Δικαστής ενημερώνει τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος. Σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών από τη σύλληψη, ο κρατούμενος απολύεται.

(4) Αν ο συλληφθείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους αμφισβητεί την ταυτότητά του, ο Δικαστής αποφασίζει αμετάκλητα εντός πέντε (5) ημερών, αφού ακούσει τον συλληφθέντα και το συνήγορό του.

(5) Ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής ενημερώνει τον εκζητούμενο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη στέρηση της ελευθερίας του, ότι έχει δικαίωμα να ορίσει δικηγόρο στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος:

Νοείται ότι, ο δικηγόρος στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος βοηθά το δικηγόρο στη Δημοκρατία με την παροχή πληροφοριών και συμβουλών προς τον τελευταίο, ώστε ο εκζητούμενος να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6) (α) Σε περίπτωση που ο εκζητούμενος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του να ορίσει δικηγόρο στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος και δεν έχει ήδη τέτοιο δικηγόρο, η αρμόδια αρχή ενημερώνει ταχέως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος.

(β) Σε περίπτωση που το κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος είναι η Δημοκρατία, η τελευταία παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον εκζητούμενο πληροφορίες που τον διευκολύνουν να ορίσει δικηγόρο στη Δημοκρατία.

(γ) Χωρίς περιορισμό των διατάξεων της παραγράφου (β), παρέχεται στον εκζητούμενο κατάλογος στον οποίο καταγράφεται το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου όλων των δικηγόρων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου και ο οποίος καταρτίζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

(7) Το δικαίωμα  του εκζητούμενου να ορίσει δικηγόρο στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος δεν επηρεάζει τις προθεσμίες που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή την υποχρέωση του αρμόδιου Επαρχιακού Δικαστή να αποφασίσει εντός των προθεσμιών και των όρων που τίθενται από τον παρόντα Νόμο, για την παράδοση ή μη του προσώπου αυτού στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος.

(8)(α) Στην περίπτωση που ο εκζητούμενος παραιτείται των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δικαιωμάτων εξασφαλίζεται ότι -

(i) Έχει λάβει προφορικά ή εγγράφως σαφή και επαρκή ενημέρωση σε απλή και κατανοητή γλώσσα σχετικά με το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραίτησης από αυτά· και

(ii) η παραίτηση είναι αναμφισβήτητη και οικειοθελής.

(β) Η παραίτηση του εκζητουμένου από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δικαιώματά του δυνατό να είναι γραπτή ή προφορική.

(γ) Η παραίτηση του εκζητουμένου από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δικαιώματά του, καθώς και οι περιστάσεις υπό τις οποίες δόθηκε η παραίτηση, καταγράφονται στο φάκελο του δικαστηρίου.

(δ) Εκζητούμενος ο οποίος παραιτήθηκε των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δικαιωμάτων του, δεν αποστερείται του δικαιώματος να τα ασκήσει ακολούθως σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ενημερώνεται για το δικαίωμά του αυτό:

Νοείται ότι, η ανάκληση της παραίτησης του εκζητουμένου από τα δικαιώματά του τίθεται σε ισχύ από τη χρονική στιγμή της άσκησής της.

(9) Σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δικαιωμάτων του εκζητουμένου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, τα ένδικα βοηθήματα και οι  θεραπείες που προβλέπονται στα άρθρα 33, 34, 35 και 36 του περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση Νόμου.

Κράτηση του εκζητουμένου

18. (1) Μετά τη σύλληψη του εκζητουμένου και τη βεβαίωση της ταυτότητάς του, ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής αποφασίζει εάν είναι σκόπιμο να τηρηθεί υπό κράτηση, ώστε να αποφευχθεί η διαφυγή του ή να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή ή μη περιοριστικών όρων. Ο Επαρχιακός Δικαστής μπορεί να διατάξει την προσωρινή απόλυση του εκζητουμένου και την επιβολή περιοριστικών όρων.

(2) Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον εκζητούμενο μπορούν να αντικατασταθούν με κράτηση, αν ανακύψει κίνδυνος φυγής.

Συγκατάθεση στην παράδοση

19. (1) Αν ο συλληφθείς δηλώσει ότι συγκατατίθεται να παραδοθεί, η συγκατάθεση αυτή και ενδεχομένως η ρητή παραίτηση από τον κανόνα της ειδικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 36 του παρόντος Νόμου, δίδονται ενώπιον του αρμόδιου Επαρχιακού Δικαστή,

(2) Ο Επαρχιακός Δικαστής ενημερώνει με σαφήνεια τον εκζητούμενο για τις συνέπειες της συγκατάθεσης παράδοσης, της παραίτησης από τον κανόνα της ειδικότητας καθώς και για το δικαίωμά του να παρίσταται με συνήγορο όπως και με διερμηνέα. Επίσης του επισημαίνει το αμετάκλητο των ανωτέρω δηλώσεών του.

(3) Για την ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου και τις απαντήσεις του εκζητουμένου συντάσσεται πρακτικό. Εφόσον, μετά την ανωτέρω ενημέρωση, ο εκζητούμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να προβεί στις σχετικές δηλώσεις, στο πρακτικό αυτό καταχωρίζονται στη συνέχεια η συγκατάθεση και ενδεχομένως η παραίτηση που αναφέρονται στο εδάφιο 1 του παρόντος.

Μη συγκατάθεση στην παράδοση

20. (1) Αν ο συλληφθείς δεν συγκατατίθεται στην παράδοσή του, ο αρμόδιος Δικαστής ορίζει ημερομηνία ακροάσεως της υπόθεσης.

(2)  Ο συλληφθείς δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται να παραστεί με συνήγορο της επιλογής του και διερμηνέα ή, αν δεν έχει συνήγορο της επιλογής του, να ζητήσει να διοριστεί συνήγορος από τον αρμόδιο Δικαστή.

Απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

21. (1) Η απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εκδίδεται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντος Νόμου.

(2) Αν η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος κρίνει ότι οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από το κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος δεν αρκούν, ώστε να της επιτρέψουν να αποφασίσει για την παράδοση, ζητεί, μέσω της Κεντρικής Αρχής, την κατεπείγουσα προσκόμιση των απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων, ιδίως σε σχέση με τα άρθρα 4 και 13 έως 15 του παρόντος Νόμου και μπορεί να τάξει προθεσμία για την παραλαβή τους, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντος Νόμου.

(3) Η απόφαση για την εκτέλεση ή μη του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Απόφαση σε περίπτωση συρροής αιτήσεων

22. (1) Αν πλείονα κράτη έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το ίδιο πρόσωπο, η επιλογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που θα εκτελεσθεί γίνεται από τον αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος. Κατά τη λήψη της απόφασης συνεκτιμώνται όλες οι περιστάσεις και ιδίως η σχετική βαρύτητα και ο τόπος τέλεσης των αξιοποίνων πράξεων, οι αντίστοιχες ημερομηνίες έκδοσης των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης καθώς και το εάν το ένταλμα εκδόθηκε προς το σκοπό της δίωξης ή προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας.

(2) Ο αρμόδιος Δικαστής που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της “Eurojust”, προκειμένου να λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

(3) Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και αίτησης έκδοσης που υποβάλλεται από τρίτη χώρα, η απόφαση για το εάν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο ένταλμα σύλληψης ή στην αίτηση έκδοσης λαμβάνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης με συνεκτίμηση όλων των περιστάσεων, ιδίως όσων αναφέρονται στο εδάφιο 1 καθώς και εκείνων που μνημονεύονται στην εφαρμοστέα σύμβαση.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Προθεσμίες της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

23. (1) Στην περίπτωση που ο εκζητούμενος έχει συγκατατεθεί στην παράδοσή του, ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εντός δέκα (10) ημερών από τη δήλωση συγκατάθεσης του εκζητουμένου.

(2) Στην περίπτωση που ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται στην παράδοσή του, η τελεσίδικη απόφαση για την εκτέλεση του εντάλματος λαμβάνεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη σύλληψη του εκζητουμένου.

(3) Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεσθεί εντός των προβλεπομένων στα εδάφια 1 και 2 προθεσμιών, το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση ενημερώνει αμέσως, μέσω της Κεντρικής Αρχής, τη δικαστική αρχή έκδοσης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προθεσμίες μπορεί να παραταθούν μέχρι τριάντα (30) ημέρες.

(4) Όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος, περιλαμβανομένου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε περίπτωση έφεσης, δεν μπορεί να τηρήσει τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο προθεσμίες, ενημερώνει σχετικά την “Eurojust”, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης διεξάγεται χωρίς καθυστέρηση.

Ένδικο μέσο κατά την απόφασης

24. (1) Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του εκζητουμένου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο επί νομικών σημείων μόνο, από τον εκζητούμενο ή το Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά της οριστικής απόφασης του αρμοδίου Δικαστή, εντός 3 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

(2)(α) Το Ανώτατο Δικαστήριο καθορίζει τις προθεσμίες ακρόασης της έφεσης και έκδοσης της απόφασης με διαδικαστικό κανονισμό που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 39, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 23.

(β) Ο εκζητούμενος κλητεύεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντικλήτου, όπως ήθελε καθορισθεί με διαδικαστικό κανονισμό που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 39.

Ακρόαση ή προσωρινή μεταγωγή του εκζητουμένου μέχρι τη λήψη της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος

25. (1) Όταν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της δίωξης και, εκκρεμούσης της λήψης απόφασης για εκτέλεση του εντάλματος, ζητείται από το κράτος μέλος έκδοσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης η προσωρινή μεταγωγή του εκζητουμένου, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος υποχρεούται:

(α) Είτε να δεχθεί σε ακρόαση τον εκζητούμενο κατά τα οριζόμενα στα εδάφια 2 και 3 του παρόντος,

(β) είτε να δεχθεί την προσωρινή μεταγωγή του εκζητουμένου στο κράτος έκδοσης του εντάλματος κατά τα οριζόμενα στα εδάφια 4 και 5 του παρόντος.

(2) Η ακρόαση του εκζητουμένου διεξάγεται από τον κατά τόπο αρμόδιο Δικαστή, επικουρούμενο από κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηριου.

(3) Η ακρόαση του εκζητουμένου διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ανάλογα με την ιδιότητα που έχει ο εκζητούμενος κατά το στάδιο της εξέτασής του και με τους όρους που συμφωνούνται αμοιβαίως μεταξύ της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος και της δικαστικής αρχής που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος.

(4) Οι όροι και η διάρκεια της προσωρινής μεταγωγής συμφωνούνται αμοιβαίως μεταξύ της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος και της δικαστικής αρχής που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος.

(5) Σε περίπτωση προσωρινής μεταγωγής ο εκζητούμενος έχει το δικαίωμα επιστροφής στην Κύπρο, προκειμένου να παρίσταται στη διαδικασία παράδοσης που τον αφορά.

Προνόμια και ασυλίες

26. (1) Σε περίπτωση που ο εκζητούμενος απολαμβάνει είτε προνόμιο είτε εξαίρεση δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης κατά την Κυπριακή νομοθεσία, οι προθεσμίες του άρθρου 23 αρχίζουν από την ημέρα κατά την οποία ο αρμόδιος Δικαστής πληροφορήθηκε την άρση του προνομίου ή της εξαίρεσης.

(2) Αν η άρση του προνομίου ή της εξαίρεσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα μιας αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, η δικαστική αρχή διαβιβάζει το θέμα της άρσης της ασυλίας στο Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη λήψη μέτρων άρσης της ασυλίας.

(3) (α) Μετά τη λήψη απόφασης από το Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Εισαγγελέας ενημερώνει την αρμόδια δικαστική αρχή.

(β) Μετά τη γνωστοποίηση της άρσης του προνομίου ή της εξαίρεσης κινείται η διαδικασία παράδοσης που αφορά τον εκζητούμενο κατά τα οριζόμενα στο παρόν.

Συρροή διεθνών υποχρεώσεων

27. (1) Όταν ο εκζητούμενος έχει εκδοθεί στο κυπριακό κράτος από τρίτο κράτος και προστατεύεται από διατάξεις σχετικές με τον κανόνα της ειδικότητας σύμφωνα με τη σύμβαση, με την οποία εκδόθηκε, η αρμόδια δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος δεν μπορεί να εκδώσει απόφαση για την εκτέλεση του εντάλματος, αν προηγουμένως δεν δοθεί η συγκατάθεση του κράτους, από το οποίο εκδόθηκε ο εκζητούμενος, για την παράδοσή του στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος. Για το σκοπό αυτό η αρχή εκτέλεσης του εντάλματος υποβάλει μέσω της Κεντρικής Αρχής σχετικό αίτημα στην αρμόδια αρχή του τρίτου κράτους.

(2) Η έναρξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 προθεσμιών υπολογίζεται από την ημερομηνία παύσης της εφαρμογής του κανόνα της ειδικότητας.

Κοινοποίηση της απόφασης

28. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κοινοποιεί αμελλητί στη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος την απόφαση επί του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Προθεσμία παράδοσης του εκζητουμένου

29. (1) Με μέριμνα της Κεντρικής Αρχής, ο εκζητούμενος παραδίδεται το ταχύτερο δυνατόν σε ημερομηνία που συμφωνείται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος. Η προθεσμία παράδοσης του εκζητουμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, αφότου εκδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κατά την παράδοση, με μέριμνα της Κεντρικής Αρχής, διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης του εντάλματος όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια κράτησης του εκζητουμένου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

(2) Αν η παράδοση του εκζητουμένου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εμποδίζεται λόγω περιστάσεων που δεν ελέγχονται από τα κράτη μέλη, ο Δικαστής και η δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος συμφωνούν αμέσως νέα ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από τη συμφωνηθείσα νέα ημερομηνία.

(3) Κατ΄ εξαίρεση, η παράδοση μπορεί να αναστέλλεται προσωρινά για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους, ιδίως όταν ευλόγως εκτιμάται ότι αυτή θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του εκζητουμένου. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται μόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι αυτοί. Ο Δικαστής, ενημερώνει σχετικά τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος και συμφωνεί με αυτή νέα ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση διενεργείται εντός δέκα ημερών μετά τη συμφωνηθείσα νέα ημερομηνία.

(4) Αν μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών ο εκζητούμενος εξακολουθεί να κρατείται, απολύεται. Σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί σε βάρος του περιοριστικοί όροι, αυτοί αίρονται αυτοδικαίως.

Αναβολή της παράδοσης ή παράδοση υπό όρους

30. (1) Η αρμόδια δικαστική αρχή μπορεί, αφού αποφασίσει την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, να αναβάλει την παράδοση του εκζητουμένου, ώστε να διωχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή, αν έχει ήδη καταδικασθεί, να εκτίσει στη Κυπριακή Δημοκρατία καταγνωσθείσα ποινή για έγκλημα διαφορετικό από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

(2) Η δικαστική αρχή που αποφασίζει την εκτέλεση του εντάλματος, μπορεί, αντί να αναβάλει την παράδοση, να παραδώσει προσωρινά τον εκζητούμενο στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος υπό όρους που συμφωνούνται με τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος και διατυπώνονται εγγράφως.

Κατάσχεση και παράδοση αντικειμένων

31. (1) Η αρμόδια δικαστική αρχή για την εκτέλεση του εντάλματος προβαίνει αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος σε κατάσχεση και παράδοση των αντικειμένων, τα οποία δύνανται να χρησιμεύσουν ως τεκμήρια ή βρίσκονται στην κατοχή του εκζητουμένου ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης.

(2) Η παράδοση των αντικειμένων πραγματοποιείται ακόμη και όταν δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης λόγω θανάτου ή απόδρασης του εκζητουμένου.

(3) Όταν τα αντικείμενα υπόκεινται σε κατάσχεση ή δήμευση στην Κυπριακή Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή μπορεί, αν αυτά χρειάζονται για τη διεξαγωγή εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας, να τα κρατήσει προσωρινά ή να τα παραδώσει στο κράτος έκδοσης του εντάλματος με την επιφύλαξη επιστροφής.

(4) Τα δικαιώματα, τα οποία οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τρίτα μέρη τυχόν έχουν επί των κατασχεθέντων αντικειμένων, διατηρούνται.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Διαμεταγωγή του εκζητουμένου
Όροι διαμεταγωγής μέσω του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας

32. (1) Η διαμεταγωγή μέσω του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας προσώπου εκζητουμένου που παραδίδεται σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να επιτραπεί από την κατά το άρθρο 33 του παρόντος Νόμου αρμόδια αρχή μετά από αίτηση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος.

(2) Στην αίτηση για τη διαμεταγωγή του εκζητουμένου πρέπει να περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Η ταυτότητα και η ιθαγένεια του εκζητουμένου,

(β) η ύπαρξη ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης,

(γ) η φύση και ο νομικός χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης και

(δ) η περιγραφή των πραγματικών περιστατικών της αξιόποινης πράξης, περιλαμβανομένων του χρόνου και του τόπου τέλεσης.

(3) Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε το ευρωπαΪκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικών της ελευθερίας, είναι ημεδαπός ή κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή αρνείται τη διαμεταγωγή του.

(4) Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, είναι ημεδαπός ή κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, η διαμεταγωγή μπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο, μετά από ακρόασή του, θα διαμεταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να εκτίσει εκεί την στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθέριας μέτρο ασφάλειας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά, όταν η διαμεταγωγή αφορά πρόσωπο, το οποίο πρέπει να εκδοθεί από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση εκδόσεως έχει την έννοια του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς χωρίς προβλεπόμενη ενδιάμεση στάση. Αν όμως συμβεί έκτακτη προσγείωση, το κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος παρέχει στην αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας τις προβλεπόμενες στο εδάφιο 2 πληροφορίες.

Αρμόδια αρχή

33. (1) Η Κεντρική Αρχή είναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων διαμεταγωγής και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και οποιασδήποτε άλλης επίσημης αλληλογραφίας σχετικής με τις αιτήσεις διαμεταγωγής.

(2) Η αίτηση διαμεταγωγής καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο 2 του άρθρου 32 απευθύνονται στην Αρμόδια Αρχή με κάθε μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως.

Αίτηση Κυπριακής αρχής για διαμεταγωγή

34. Η Κεντρική Αρχή υποβάλει αίτηση για τη διαμεταγωγή του εκζητουμένου μέσω του εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρμόδια αρχή του κράτους αυτού, όταν τούτο επιβάλλεται για την παράδοσή του στην Κύπρο. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να περιέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο 2 του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Αποτελέσματα της παράδοσης
Αφαίρεση του χρόνου κράτησης στο κράτος εκτέλεσης του εντάλματος

35. Ο χρόνος κράτησης του εκζητουμένου στο κράτος εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στο πλαίσιο της διαδικασίας παράδοσής του στην αρμόδια Κυπριακή αρχή, αφαιρείται από τη συνολική διάρκεια στέρησης της ελευθερίας του στην Κύπρο στην περίπτωση καταδίκης του σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας.

Κανόνας ειδικότητας

36. (1) Ο εκζητούμενος που παραδόθηκε στις Κυπριακές Αρχές δεν διώκεται, ούτε καταδικάζεται ούτε στερείται με άλλο τρόπο της ελευθερίας του για αξιόποινη πράξη, η οποία τελέστηκε πριν από την παράδοσή του και είναι διαφορετική από εκείνη για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

(2) Το εδάφιο 1 δεν εφαρμόζεται όταν:

(α) Ο παραδοθείς μολονότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το Κυπριακό έδαφος δεν το έπραξε εντός 45 ημερών από την οριστική απελευθέρωσή του ή επέστρεψε σε αυτό αφού το είχε εγκαταλείψει.

(β) Η αξιόποινη πράξη δεν τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας.

(γ) Η ποινική διαδικασία δεν συνεπάγεται την εφαρμογή μέτρου περιοριστικού της ελευθερίας του προσώπου.

(δ) Στον παραδοθέντα ενδέχεται να επιβληθεί ποινή ή μέτρο που δεν συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας, ιδίως χρηματική ποινή ή υποκατάστατο μέτρο, ακόμη κι αν αυτή η ποινή ή το μέτρο ενδέχεται να περιορίζει την προσωπική του ελευθερία.

(ε) Η δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος δίδει τη συγκατάθεσή της, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, σύμφωνα με το εδάφιο 4 του παρόντος.

(στ) Ο παραδοθείς είχε παραιτηθεί ρητά από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας, συγχρόνως με την συγκατάθεσή του να παραδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία στην αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος.

(ζ) Ο παραδοθείς παραιτηθεί ρητά, μετά την παράδοσή του, από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας όσον αφορά αξιόποινες πράξεις, οι οποίες τελέστηκαν πριν από την παράδοσή του. Η δήλωση παραίτησης δίδεται στον αρμόδιο Δικαστή, ο οποίος προηγουμένως τον ενημερώνει για τις συνέπειες της παραίτησης από τον κανόνα της ειδικότητας καθώς και για το δικαίωμά του να παρίσταται με συνήγορο ή και με διερμηνέα, αν τούτο είναι αναγκαίο. Για την ενημέρωση και τις δηλώσεις του παραδοθέντα συντάσσεται έκθεση.

(3) Η κατά την παράγραφο (ε) του προηγούμενου εδαφίου αίτηση συγκατάθεσης, η οποία υποβάλλεται στη δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 εδάφιο 1 του παρόντος και από την μετάφραση που προβλέπεται στο εδάφιο 3 του ιδίου άρθρου.

(4) Όταν ζητείται η συγκατάθεση της Κυπριακής δικαστικής αρχής που αποφάσισε την εκτέλεση του εντάλματος, προκειμένου ο παραδοθείς να διωχθεί, καταδικαστεί ή κρατηθεί στο κράτος έκδοσης εντάλματος για αξιόποινη πράξη προγενέστερη και διαφορετική από εκείνη για την οποία είχε εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η ανωτέρω δικαστική αρχή αποφαίνεται το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της αίτησης καθώς και της μετάφρασης και των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου. Συγκατάθεση δίδεται, αν για την αξιόποινη πράξη, για την οποία ζητείται, χωρεί παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου. Η δικαστική αρχή αρνείται τη συγκατάθεση, αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου καθώς και αν το κράτος έκδοσης του εντάλματος δεν παρέχει τις τυχόν αιτηθείσες εγγυήσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος. Η δικαστική αρχή μπορεί να αρνηθεί τη συγκατάθεση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος Νόμου.

Μεταγενέστερη παράδοση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

37. (1) Πρόσωπο, το οποίο παραδόθηκε στις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, μπορεί, χωρίς τη συγκατάθεση του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος, να παραδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει εκδοθεί σχετικό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για αξιόποινη πράξη προγενέστερη της παράδοσής του, όταν:

(α) Ο εκζητούμενος, μολονότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν το έπραξε εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την οριστική απελευθέρωσή του ή επέστρεψε σ΄ αυτό, αφού το είχε εγκαταλείψει.

(β) Ο εκζητούμενος δεν απολαμβάνει το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 36 εδάφιο 2 παράγραφος (α), (ε), (στ) και (ζ) του παρόντος,

(γ) Ο εκζητούμενος συγκατατίθεται να παραδοθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος εκτέλεσης, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η δήλωση συγκατάθεσης δίδεται στον αρμόδιο Δικαστή ο οποίος προηγουμένως τον ενημερώνει για τις συνέπειες της συγκατάθεσής του καθώς και για το δικαίωμα του να παρίσταται με συνήγορο ή και με διερμηνέα αν τούτο είναι αναγκαίο. Για την ενημέρωση και τις δηλώσεις του εκζητουμένου συντάσσεται έκθεση.

(2) Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η συγκατάθεση της δικαστικής αρχής εκτέλεσης του εντάλματος, η Κεντρική Αρχή υποβάλλει σχετική αίτηση στην ανωτέρω αρχή. Η αίτηση συγκατάθεσης συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 εδάφιο 1 του παρόντος Νόμου και από την μετάφραση που προβλέπεται στο εδάφιο 3 του ίδιου άρθρου.

(3) Όταν ζητείται η συγκατάθεση της Κυπριακής δικαστικής αρχής που αποφάσισε την εκτέλεση του εντάλματος, ώστε ο εκζητούμενος να παραδοθεί σε άλλο κράτος μέλος για αξιόποινη πράξη που τελέστηκε πριν από την παράδοση του, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, η ανωτέρω δικαστική αρχή αποφαίνεται το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της αίτησης καθώς και της μετάφρασης και των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 4, εδάφιο 3 του παρόντος. Συγκατάθεση δίδεται, αν για την αξιόποινη πράξη, για την οποία ζητείται, χωρεί παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου. Η δικαστική αρχή αρνείται τη συγκατάθεση, αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου καθώς και αν το κράτος έκδοσης του εντάλματος δεν παρέχει τις τυχόν αιτούμενες εγγυήσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου. Η δικαστική αρχή μπορεί να αρνηθεί τη συγκατάθεση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος Νόμου.

Μεταγενέστερη έκδοση σε τρίτο κράτος

38. (1) Πρόσωπο, το οποίο παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, δεν εκδίδεται σε τρίτο κράτος, χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εκτέλεσης του εντάλματος.

(2) Όταν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται από την Κυπριακή δικαστική αρχή, η συγκατάθεση για την μεταγενέστερη έκδοση του εκζητουμένου σε τρίτο κράτος δίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων που δεσμεύουν την Κύπρο καθώς και σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
Διαδικαστικός Κανονισμός

39. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διαδικαστικό κανονισμό για την καλύτερη εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έξοδα

40. Αν από την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στην Κύπρο προκαλούνται δαπάνες επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτές βαρύνουν το Κυπριακό Δημόσιο. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, περιλαμβανομένων των εξόδων διαμεταγωγής βαρύνουν το κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος.

Σχέση με άλλες νομικές πράξεις

41. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τους στις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και τρίτων κρατών, ο παρών νόμος αντικαθιστά τις αντίστοιχες διατάξεις των ακόλουθων συμβάσεων που ισχύουν όσον αφορά την έκδοση στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοουμένου ότι η Απόφαση Πλαίσιο έχει χωρίς επιφυλάξεις ενσωματωθεί στο δίκαιο του κράτους μέλους:

(α) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1957, πρόσθετο πρωτόκολλο της 15ης Οκτωβρίου 1975, δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της 17ης Μαρτίου 1978 και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Καταστολή της Τρομοκρατίας της 27ης Ιανουαρίου 1977, στο μέτρο που αφορά την έκδοση.

(β) Σύμβαση της 10ης Μαρτίου 1995 για την Απλουστευμένη διαδικασία Έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ) Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την Έκδοση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(δ) τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 4 της σύμβασης της 19ης Ιουνίου 1990 για την εφαρμογή της συμφωνίας του Σένγκεν της 14 Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, σε περίπτωση εφαρμογής του στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μεταβατική διάταξη

42. (1) Οι αιτήσεις έκδοσης που παραλήφθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές νομικές πρόνοιες για την έκδοση. Οι αιτήσεις έκδοσης που παραλαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

(2) Όταν εφαρμοστούν στην Κυπριακή Δημοκρατία οι σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης του Σένγκεν, έως ότου το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν αποκτήσει τη δυνατότητα να διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 εδάφιο 1 του παρόντος, η καταχώριση του εκζητουμένου στο Σύστημα αυτό επιφέρει τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, μέχρις ότου η αρμόδια δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση παραλάβει με όλους τους τύπους το πρωτότυπο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ (1)

Το παρόν ένταλμα έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω με σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης  ή την εκτέλεση ποινής ή μέτρου ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας.

(1) Το παρόν ένταλμα πρέπει να είναι διατυπωμένο ή μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εκτέλεσης, εάν το κράτος αυτό είναι γνωστό, ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δέχεται το κράτος αυτό

α)

Πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα του καταζητούμενου

 

Επώνυμο:……………………………………………………………………………………………………….

 

Όνομα(-τα): …………………………………………………………………………………..........................

 

Γένος, εάν υπάρχει: …………………………………………………………………………………………...

 

Ψευδώνυμα, εάν υπάρχουν: ……………………………………………………………….........................

 

Φύλο: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Ιθαγένεια: ……………………………………………………………………………………………………….

 

Ημερομηνία γέννησης: ……………………………………………………………………………………….

 

Τόπος γέννησης: ………………………………………………………………………………………………

 

Κατοικία (ή/και γνωστή διεύθυνση): …………………………………………………………………………

 

Εάν είναι γνωστό: γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί ο καταζητούμενος: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….......

 

Διακριτικά γνωρίσματα/περιγραφή του καταζητούμενου: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...

 

Φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα του καταζητούμενου (εάν υπάρχουν και μπορούν να διαβιβασθούν ή στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου με το οποίο πρέπει να υπάρξει επαφή για να ληφθούν αυτές οι πληροφορίες ή προφίλ DNA (εάν τα στοιχεία αυτά μπορούν να διαβιβασθούν αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί)

 

 

 

β)

Απόφαση επί της οποίας βασίζεται το ένταλμα σύλληψης

1.

Ένταλμα σύλληψης ή δικαστική απόφαση που έχει την ίδια ισχύ: ………………………………………

 

Τύπος: ………………………………………………………………………………………………………….

2.

Εκτελεστή απόφαση: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...

 

Στοιχεία: ………………………………………………………………………………………………………..

γ)

Ενδείξεις για τη διάρκεια της ποινής

1.

Μέγιστη διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή του στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας που μπορεί να επιβληθεί για την (τις) διαπραχθείσα(-ες) αξιόποινη(-ες) πράξη(-εις):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.

Διάρκεια της επιβληθείσας στερητικής της ελευθερίας ποινής ή του επιβληθέντος στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας: ……………………………………………………………………………….

 

Υπόλοιπο της προς έκτιση ποινής: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...

δ)

Αναφέρετε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης:

 

1. Ναι,  το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

 

2. Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης.

 

3. Εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 2, παρακαλώ διευκρινίστε εάν:

3.1 (α) το πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως στις ………… (ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη, ή
(β) το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως αλλά είχε διʼ  άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση αποφάσεως, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της  προγραμματισμένης δίκης, είχε δε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί στη δίκη, ή
3.2 το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίο διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον ή την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη, ή
3.3 η απόφαση επεδόθη στο πρόσωπο στις ………….….. (ημέρα/μήνας/έτος) και αυτό ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και
(α) έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση αυτή. ή
(β) το πρόσωπο δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο εντός
της ισχύουσας προθεσμίας· ή
3.4 η απόφαση δεν του επιδόθηκε προσωπικώς, αλλά-
(α) η απόφαση θα του επιδοθεί προσωπικώς και αμελλητί μετά την παράδοσή του. και
(β) όταν του επιδοθεί η απόφαση, θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί
εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, στην εκδίκαση του οποίου δικαιούται να παρίσταται,
η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί,
και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης· και
(γ) το πρόσωπο θα ενημερωθεί για την προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ζητήσει
επανεκδίκαση ή να ασκήσει ένδικο μέσο, η οποία θα είναι …….… ημέρες.

4.Παρακαλώ αναφέρατε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρωθεί ο σχετικός όρος, εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στην παράγραφο (β) του σημείου 3.1 ή στο σημείο 3.3 ανωτέρω.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ε)

Αξιόποινη(-ες) πράξη(-εις)

Το παρόν ένταλμα συνδέεται συνολικά με ……………………………… αξιόποινες πράξεις.

Περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης της (των) αξιόποινης(-ων) πράξης(-εων), όπου συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος (η ημερομηνία και η ώρα ), ο τόπος, καθώς και ο βαθμός συμμετοχής του καταζητούμενου στην (στις) αξιόποινη(-ες) πράξη(-εις)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Φύση και νομικός χαρακτηρισμός της (των) αξιόποινης(-ων) πράξης(-εων) και εφαρμοστέα νομική διάταξη/κώδικας:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

I. Σημειώστε ενδεχομένως με «Χ» εάν πρόκειται για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις που τιμωρούνται με μέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέγιστο στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας 3 τουλάχιστον ετών όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος:


συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.


τρομοκρατία.


εμπορία ανθρώπων.


σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία.


παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.


παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών.


δωροδοκία.


καταδολίευση, συμπεριλαμβανομένης της απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος.


παραχάραξη, περιλαμβανομένης της κιβδηλείας του ευρώ.


εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο.


εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυσικών ποικιλιών.


παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή.


ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωματική βλάβη.


παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών.


απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία.


ρατσισμός και ξενοφοβία.


οργανωμένες ή ένοπλες κλοπές.


παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης.


απάτη.


αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου οφέλους, εκβίαση.


παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων.


πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία πλαστών.


παραχάραξη μέσων πληρωμής.


λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων.


λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών.


εμπορία κλεμμένων οχημάτων.


βιασμός.


εμπρησμός με πρόθεση.


εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.


αεροπειρατεία και πειρατεία.


δολιοφθορά.

II. Πλήρης περιγραφή της ή των αξιόποινων πράξεων που δεν εμπίπτουν στις αναφερόμενες στο σημείο I περιπτώσεις:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

στ)

Άλλες περιστάσεις συναφείς με την υπόθεση (προαιρετικές πληροφορίες):

Σημείωση: Εδώ θα μπορούσαν να αναφερθούν παρατηρήσεις για την εξωεδαφικότητα, τη διακοπή της παραγραφής και άλλες συνέπειες στης αξιόποινης πράξης)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ζ)

Το παρόν ένταλμα αφορά επίσης την κατάσχεση και παράδοση αντικειμένων που δύναται να χρησιμεύουν ως πειστήρια.

 

Το παρόν ένταλμα αφορά επίσης την κατάσχεση και παράδοση αντικειμένων που αποκτήθηκαν από τον καταζητούμενο ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης.

 

Περιγραφή των αντικειμένων και τόπος που ευρίσκονται (εάν είναι γνωστά):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................

η)

Η (Οι) αξιόποινη(-ες) πράξη (-εις) βάσει της οποίας (των οποίων) εκδόθηκε το παρόν ένταλμα τιμωρείται (-ούνται) με ισόβια κάθειρξη ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας εφ’ όρου ζωής ή έχει(-ουν) οδηγήσει σε τέτοια ποινή ή μέτρο:

 

- το δικαστικό νομικό σύστημα του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος προβλέπει την αναθεώρηση της επιβληθείσας ποινής-κατόπιν αιτήσεων ή το αργότερο μετά από 20 έτη-με σκοπό τη μη εκτέλεση αυτής της ποινή ή αυτού του μέτρου

 

ή/και

 

- το νομικό σύστημα του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος προβλέπει την εφαρμογή μέτρων επιεικείας, τα οποία το πρόσωπο δικαιούται βάσει του δικαίου ή της πρακτικής του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος, με σκοπό τη μη εκτέλεση αυτής της ποινής ή αυτού του μέτρου.

θ)

Δικαστική αρχή που εξέδωσε το ένταλμα

 

Επίσημο όνομα: ………………………………………………………………………………………………

 

Όνομα του εκπροσώπου της (1): ……………………………………………………………………………

 

Αξίωμα (τίτλος/βαθμός): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Στοιχεία της δικογραφίας: ……………………………………………………………………………………

 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Αριθ. τηλ.: (κωδικός χώρας/κωδικός πόλης-περιοχής) (…) ……………………………………………...

 

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) / (κωδικός πόλης-περιοχής) (…) …………………………………………

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου με το οποίο πρέπει να υπάρξει επαφή για να γίνουν οι απαραίτητες πρακτικές ρυθμίσεις για την παράδοση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

(1) Στις διάφορες γλώσσες θα συμπεριληφθεί μνεία στον «κατέχοντα» τη δικαστική αρχή.

Σε περίπτωση όπου μια κεντρική αρχή ορίσθηκε υπεύθυνη για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης:

 

Όνομα της κεντρικής αρχής:

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Αρμόδιος υπάλληλος, ενδεχομένως (τίτλος/βαθμός και όνομα):

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Αριθ. τηλ.: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής) (…) …………………………………………….

 

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής) (…) …………………………………………….

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ……………………………………………………………………

Υπογραφή της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος ή/και εκπροσώπου της: …………………………………………………………………………………………………………………...

Όνομα …………………………………………………………………………………………………………..

Αξίωμα (τίτλος/βαθμός): ………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία: ……………………………………………………………………………………………………

 

 

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει)