Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αγορά» σημαίνει τη σχετική αγορά χονδρικής ή λιανικής διάθεσης πετρελαιοειδών·

«διανομέας» σημαίνει πρόσωπο που  δεν αποτελεί εταιρεία πετρελαιοειδών, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα διανομής και χονδρικής πώλησης πετρελαιοειδών σε πρατήρια πώλησης πετρελαιοειδών ή σε άλλους διανομείς·

«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει λειτουργό, που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 για να ασκεί εξουσίες επιθεώρησης δυνάμει των διατάξεων άρθρου 6·

«εταιρεία πετρελαιοειδών» σημαίνει κάθε εταιρεία, η οποία έχει εγκαταστήσει δίκτυο εγκαταστάσεων διανομής στη Δημοκρατία και ασχολείται με την εμπορία πετρελαιοειδών·

«πετρελαιοειδή» σημαίνει τα καύσιμα πετρελαιοειδή με τις εμπορικές ή άλλες ονομασίες που αποδίδονται στις Βενζίνες, στο Ακάθαρτο Πετρέλαιο Κίνησης, στο Ακάθαρτο Πετρέλαιο Θέρμανσης, στην Κηροζίνη, στο Βαρύ Μαζούτ, στο Ελαφρύ Μαζούτ, στο Υγραέριο και κάθε είδος Ασφάλτου·

«πρατήριο πώλησης πετρελαιοειδών» σημαίνει  κατάστημα που λειτουργεί σε κλειστό ή ανοικτό χώρο, στο οποίο πραγματοποιείται λιανική πώληση πετρελαιοειδών, ανεξάρτητα αν η πώληση πετρελαιοειδών αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα του εν λόγω καταστήματος·

«πρατηριούχος» σημαίνει πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί πρατήριο πώλησης πετρελαιοειδών·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι και περιλαμβάνει τις εταιρείες πετρελαιοειδών τους διανομείς και τα πρατήρια πώλησης πετρελαιοειδών·

«τιμές» σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, τις τιμές χονδρικής ή/και λιανικής πώλησης·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Τιμές πώλησης πετρελαιοειδών

3.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, το ύψος των τιμών των πετρελαιοειδών καθορίζεται ελεύθερα από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τους διανομείς και τους πρατηριούχους, έχοντας υπόψη τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες της αγοράς.

Καθορισμός τιμής πώλησης πετρελαιοειδών

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να καθορίζει, για περίοδο μέχρι σαράντα πέντε (45) ημερών, ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή, όταν το ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, καθώς και για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών.

(2) Με την παρέλευση της χρονικής περιόδου, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καταργείται.

(3) Ο Υπουργός κατά τον καθορισμό των ανώτατων τιμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνει υπόψη-

(α) τις τιμές εισαγωγής των πετρελαιοειδών.

(β) τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών πετρελαιοειδών, των διανομέων και των πρατηριούχων. και

(γ) τις ενδεχόμενες ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών.

Διορισμός εξουσιοδοτημένου λειτουργού

5.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διορίζει λειτουργούς του Υπουργείου ως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών των συνθηκών της αγοράς, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ενημερώνει τον Υπουργό αναφορικά με τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγει.

Εξουσίες εξουσιοδοτημένου λειτουργού

6.-(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, δύναται για σκοπούς έρευνας που διεξάγεται με βάση τον παρόντα Νόμο να -

(α) Απαιτήσει από πρόσωπο, το οποίο κατά τη γνώμη του κατέχει πληροφορίες ή έχει υπό τον έλεγχο ή την εξουσία του έγγραφα ή στοιχεία σχετικά με την έρευνα, να παράσχει αυτές τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή στοιχεία σε αυτόν και, αν είναι αναγκαίο, δύναται να απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό να προσέλθει στα γραφεία του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για το σκοπό αυτό·

(β) εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα επιδεικνύοντας πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιοδήποτε κτίριο ή υποστατικό ή άλλο χώρο, εξαιρουμένης της κατοικίας, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι φυλάσσονται πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με την έρευνα·

(γ) διεξάγει τέτοιες έρευνες, εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο το ύψος των τιμών των πετρελαιοειδών, στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά, είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες·

(δ) κρατήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, ενδεχομένως, θα χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία αναφορικά με οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), υποχρεούται να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, επιφυλασσομένων των ασυλιών και προνομίων που απολαμβάνει μάρτυρας, ο οποίος καλείται να εμφανισθεί ενώπιον δικαστηρίου.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο υποχρεούται να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε απαίτηση απευθύνεται σε αυτό από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να παρακωλύει ή παρεμποδίζει με πράξη ή παράλειψη, εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια

7.-(1) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου θεωρούνται ως εμπιστευτικά.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τον παρόντα Νόμο, απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει -

(α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης πετρελαιοειδών·

(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου·

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση με βάση το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2003.

(3) Πρόσωπο, το οποίο, κατά παράβαση του εδαφίου (2), αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διάδοση πληροφοριών

8. Ο Υπουργός δύναται να μεριμνά για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών και συμβουλών αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ποινικά αδικήματα

9. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή αντιπροσώπου του -

(α) Δεν εφαρμόζει τις τιμές που καθορίζονται με βάση το άρθρο 4·

(β) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να εισέλθει σε υποστατικό ή άλλο χώρο και να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε έρευνες ή επιθεωρήσεις ή να πραγματοποιήσει οτιδήποτε θεωρεί σκόπιμο με βάση το άρθρο 6,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές· σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

10.-(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου, ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το αδίκημα αυτό.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλήψεις του, το εδάφιο (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Κατάργηση των Νόμων και κανονισμών

11. Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) Νόμοι του 1986 έως 2001 και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι κανονισμοί καταργούνται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.