ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαγόρευση περιορισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

12. Παρά τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία, υποχρέωση που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή δικαίωμα ή προστασία, που παρέχεται σε πιστωτή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται να αναιρεθεί ή περιορισθεί με οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή όρο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και οποιαδήποτε τέτοια ρήτρα ή όρος που τυχόν εισάγεται σε οποιαδήποτε σύμβαση θεωρείται άκυρος.

Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου

13. Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε συμβατικής ρήτρας, η οποία καθιστά ή σκοπεί να καταστήσει εφαρμοστέο στη σύμβαση το δίκαιο άλλης επικράτειας, εξαιρουμένων των κρατών-μελών, ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής, εάν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συντρέχουν, δηλαδή -

(α) Η ρήτρα αυτή, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή δικαίου κατώτερης προστασίας από την προστασία που παρέχεται στον πιστωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή

(β) κατά τη σύναψη της σύμβασης ο πιστωτής είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και τα αναγκαία μέτρα για τη σύναψη ή την εκπλήρωση της σύμβασης είχαν ληφθεί στην επικράτεια της Δημοκρατίας από τον πιστωτή ή από άλλους για λογαριασμό του πιστωτή· ή

(γ) κατά τη σύναψη της σύμβασης ο πιστωτής είχε τη συνήθη διαμονή του σε κράτος-μέλος και τα αναγκαία μέτρα για τη σύναψη ή την εκπλήρωση της σύμβασης είχαν ληφθεί στην επικράτεια του εν λόγω κράτους-μέλους από τον πιστωτή ή από άλλους για λογαριασμό του πιστωτή.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004.

(2) Η παράγραφος (γ) του άρθρου 13, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.