Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004.

(2) Η παράγραφος (γ) του άρθρου 13, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.