Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"ΑΗΚ" σημαίνει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε μεταγενέστερο διάδοχο σώμα ή φορέα στον οποίο ήθελαν δοθεί ή μεταβιβαστεί οι εξουσίες ή αρμοδιότητες που ασκούνται επί του παρόντος από την ΑΗΚ˙

"ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" ή "ΑΠΕ" σημαίνει τις μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια)˙

"βιομάζα" σημαίνει το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, των αποβλήτων και των υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών, τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων˙

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙

"εγγύηση προέλευσης" σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη δυνάμει του άρθρου 15, το οποίο πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό είναι ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας˙

"Εξουσιοδοτημένος Εκδότης" σημαίνει τη δυνάμει εξουσιοδοτήσεως αρμόδια αρχή έκδοσης εγγυήσεως προέλευσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 13˙

"εξουσιοδοτημένος παροχέας" σημαίνει την ΑΗΚ ή οποιοδήποτε άλλο δυνάμει οποιασδήποτε νομοθεσίας εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές˙

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4˙

"ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" σημαίνει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μόνον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και το μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε υβριδικούς σταθμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν συμβατικές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης, εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα συστήματα αυτά˙

"κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας" σημαίνει την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής για ίδια χρήση, προστιθεμένων των εισαγωγών και αφαιρουμένων των εξαγωγών (ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας)·

"καταναλωτής" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, τα υποστατικά ή οι εγκαταστάσεις του οποίου είναι συνδεδεμένα με δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παρεχόμενης από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο παροχέα˙

"Οδηγία 2001/77/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

“συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού” σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα˙

"σχέδιο" σημαίνει οποιοδήποτε δυνάμει του άρθρου 9 καταρτιζόμενο και δημοσιευόμενο σχέδιο˙

"Ταμείο" σημαίνει το ειδικό ταμείο που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3˙

"Υπηρεσία Ενέργειας" σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού˙

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ΄ αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο.

Ίδρυση Ταμείου

3.-(1) Για σκοπούς ενθάρρυνσης της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικά της προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας καθιδρύεται ειδικό ταμείο, καλούμενο στο εξής "Ταμείο", το οποίο θα τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής και από το οποίο δύναται, τηρουμένων των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ σχεδίων, να επιδοτούνται ή χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα:

(α) Η παραγωγή ή, ανάλογα με την περίπτωση, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ˙

(β) οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί και λοιπές δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας˙

(γ) προγράμματα προώθησης των ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας, περιλαμβανομένης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, καθώς και διαφώτισης του κοινού˙

(δ) τα έξοδα διαχείρισης του Ταμείου˙ και

(ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που ήθελε κρίνει αναγκαία η Επιτροπή.

(2) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από -

(α) Την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8˙

(β) τις εκάστοτε εγκρινόμενες κυβερνητικές χορηγίες ή εισφορές προς το Ταμείο˙ και

(γ) οποιαδήποτε άλλα έσοδα, δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή επενδύσεις των χρημάτων του Ταμείου.

Επιτροπή Διαχείρισης

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου αποτελούμενη από -

(α) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,

(β) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του,

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπό του.

(δ) το Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του.

(ε) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του˙ και

(στ) Εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

(2) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα μέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η Επιτροπή δύναται, κατά τα λοιπά, να ρυθμίζει την εσωτερική της διαδικασία.

Λογαριασμοί του Ταμείου

5.-(1) Το Ταμείο αποτελεί χωριστή οντότητα με δικούς του πόρους και, ενόσω βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση της Επιτροπής, τελεί κάτω από τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εγκρινόμενες εκάστοτε από την Επιτροπή εισπράξεις και εκταμιεύσεις, τηρουμένων των προνοιών του περί Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου του 2002.

(2) Οι λογαριασμοί του Ταμείου. καταρτίζονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(3) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που έχουν ελεγχθεί, μαζί με τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

(4) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ταμείου και της Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Προϋπολογισμός του Ταμείου

6.-(1) Το Ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου.

Εξουσίες και καθήκοντα της Επιτροπής

7.-(1) Κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργού και τηρουμένων των εκάστοτε οδηγιών αυτού, η Επιτροπή έχει την εξουσία και το καθήκον της διαχείρισης των χρηματικών ποσών που κατατίθενται ή εισρέουν στο Ταμείο για την επιδίωξη και επίτευξη των δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορισμένων σκοπών αυτού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται -

(α) Να χρηματοδοτεί ή επιδοτεί, κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ ή στην προώθηση της εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού˙

(β) να εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει αιτήσεις για παροχή επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων που αναφέρονται στο (α) πιο πάνω˙

(γ) να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εκταμίευση ή δαπάνη σχετική με τους σκοπούς του Ταμείου˙

(δ) να επενδύει τα τυχόν αποθέματα του Ταμείου κατά τον τρόπο και την έκταση που θέλει καθορίζει ο Υπουργός με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών˙ και

(ε) να αναπτύσσει, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συντελεστική ή βοηθητική στην επίτευξη των σκοπων του Ταμείου.

(3) [Καταργήθηκε]

Επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

8.-(1) Από ημερομηνία η οποία καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχεται από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο παροχέα και ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τη διατίμηση με την οποία χρεώνεται, επιβαρύνεται και οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο τέλος κατανάλωσης που ανέρχεται σε 0,50 ευρωσέντ για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε και που αναγράφεται στο σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και που αποστέλλεται περιοδικά σε αυτόν από τον εξουσιοδοτημένο παροχέα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, κάθε εξουσιοδοτημένος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας φέρει την ευθύνη της καταγραφής, χρέωσης και είσπραξης του πιο πάνω οφειλόμενου προς το Ταμείο τέλους μέσω των λογαριασμών ή τιμολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει και αποστέλλει περιοδικά στους καταναλωτές του.

(3) Χωρίς επηρεασμό της εφαρμογής οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διεκδίκησης αυτού, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του τέλους από τον δυνάμει του εδαφίου (1) υπόχρεο, ο εξουσιοδοτημένος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας έχει υποχρέωση να προβεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας τον παραλείποντα μέχρις ότου αυτός συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή του, τηρουμένων των σχετικών κανόνων αυτού που ρυθμίζουν την επανασύνδεση της παροχής λόγω υπαίτιας διακοπής της.

(4) Τα χρηματικά ποσά, τα οποία εισπράττονται από κάθε εξουσιοδοτημένο παροχέα δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατατίθενται, τηρουμένων των δυνάμει του εδαφίου (5) οδηγιών του Υπουργού, στο Ταμείο το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα της είσπραξης μέχρι δε να διενεργηθεί η εν λόγω κατάθεσή τους στο Ταμείο αυτά θα θεωρούνται ότι κατέχονται για λογαριασμό του Ταμείου.

(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο επιβολής και είσπραξης του τέλους, καθώς και της εποπτείας και ελέγχου της επιβολής, είσπραξης και κατάθεσης του τέλους στο Ταμείο.

Κατάρτιση σχεδίων

9.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2002, δύναται να εκδίδει, με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, σχέδια για την επιδότηση ή χρηματοδότηση από το Ταμείο διαφόρων κινήτρων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικότερων μορφών ενέργειας, καθώς και στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, περιλαμβανομένης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού:

Νοείται ότι, το ύψος της επιδότησης ή χρηματοδότησης των εκάστοτε σχεδίων παροχής χορηγιών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, για τα οποία δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και που αφορούν εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας συνολικής δυναμικότητας μέχρι επτά (7) κιλοβάτ, ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%), τουλάχιστον, των συνολικών εισπράξεων του Ταμείου οι οποίες προέρχονται από το τέλος κατανάλωσης που εισπράχθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα σχέδια χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας και η προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων εκδίδονται με την προηγούμενη εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και αφού ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Τα σχέδια αυτά θα περιέχουν λεπτομερείς πρόνοιες αναφορικά με τα προσόντα, τους όρους ή τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν ή ικανοποιούν οι αιτούμενοι τέτοιων επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο ή τη διαδικασία καταβολής τους.

Εγκρίσεις αναφορικά με επιδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις

10.-(1) Καμιά επιδότηση ή χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου δεν χορηγείται από την Επιτροπή, παρά μόνο μετά από έγκριση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η οποία πρέπει να υποβάλλεται κατά τύπο και περιεχόμενο σύμφωνο με τις απαιτήσεις του εκάστοτε σε ισχύ σχετικού σχεδίου.

(2) Σε περίπτωση έγκρισης επιδότησης με βάση εγκεκριμένη από την Επιτροπή σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Ταμείο θεωρείται ότι εγγυάται στους συμβαλλόμενους τη σταθερή επιδότηση της αγοράς αυτής για τη συμπεφωνημένη διάρκεια της σύμβασης και στις τυχόν συμπεφωνημένες διατιμήσεις αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Καταβολή επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων

11. Η καταβολή από το Ταμείο των δυνάμει του παρόντος Νόμου εγκρινομένων επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ή διαδικασία και σε τέτοια χρονικά διαστήματα, όπως θέλει καθορίζεται στο συγκεκριμένο σχέδιο επιδότησης, με βάση το οποίον έχουν εγκριθεί.

Διάλυση του Ταμείου

12.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη διάλυση του Ταμείου με γνωστοποίησή του δημοσιευόμενη στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διάλυσης του Ταμείου παύει να υφίσταται και λειτουργεί η Επιτροπή και τερματίζεται η υποχρέωση καταβολής του τέλους κατανάλωσης προς το Ταμείο και οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ευρίσκεται κατά τη στιγμή εκείνη στο Ταμείο περιέρχεται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

(3) Παρά τη διάλυση του Ταμείου, η Δημοκρατία μέσω του πάγιου ταμείου της αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου υποχρεώσεών του, περιλαμβανομένων των τυχόν κεκτημένων έναντι του Ταμείου δικαιωμάτων τρίτων σε οποιαδήποτε επιδότηση μέχρις ότου αυτά αποσβεστούν ολοσχερώς.

Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

13.-(1) Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύναται να πιστοποιείται βάσει αντικειμενικών, διάφανων και αμερόληπτων κριτηρίων.

(2) Η εγγύηση προέλευσης:

(α) Προσδιορίζει την πηγή από την οποία παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια, διευκρινίζοντας τις ημερομηνίες και τους τόπους παραγωγής και, στις περιπτώσεις των υδροηλεκτρικών σταθμών, αναφέρει την ισχύ,

(β) επιτρέπει στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια που πωλούν παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατά την έννοια του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Η ΡΑΕΚ με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

(i) Εξουσιοδοτεί το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή/και την ΑΗΚ, υπό τη ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του συστήματος διανομής, οι οποίοι από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται ως «Εξουσιοδοτημένος Εκδότης», για σκοπούς έκδοσης εγγύησης προέλευσης,

(ii) καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων εκδίδεται η αναφερόμενη στην υποπαράγραφο

(i) εξουσιοδότηση.

(β) Η εξουσιοδότηση έκδοσης εγγύησης προέλευσης βασίζεται σε κριτήρια που έχουν σχέση με την τάση ή/και τη δυναμικότητα παραγωγής ή/και τον τρόπο σύνδεσης στο δίκτυο των εκάστοτε ενδιαφερόμενων για έκδοση εγγύησης προέλευσης.

(4) Η ΡΑΕK δύναται:

(α) Να ανανεώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ως αυτή κρίνει αναγκαίο,

(β) να τερματίζει, με αιτιολογημένη απόφασή της,

οποιαδήποτε εξουσιοδότηση εκδιδόμενη δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Έκδοση εγγύησης προέλευσης

14.-(1) Η εγγύηση προέλευσης εκδίδεται από τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη, κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού ή κατόπιν απαιτήσεως του Εξουσιοδοτημένου Εκδότη.

(2) Εγγύηση προέλευσης εκδίδεται μόνο για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη Δημοκρατία.

(3) Η αίτηση του παραγωγού για έκδοση εγγύησης προέλευσης υποβάλλεται στον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη και συνοδεύεται από τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

(α) Τον τόπο της παραγωγής·

(β) την αρχή και το τέλος της χρονικής περιόδου της παραγωγής·

(γ) την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη εγγύηση·

(δ) την ενεργειακή πηγή ή πηγές από τις οποίες έχει παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια και αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη εγγύηση προέλευσης·

(ε) το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού που υποβάλλει την αίτηση και στην περίπτωση νομικού προσώπου το εγγεγραμμένο γραφείο και τον αριθμό εγγραφής αυτού·

(στ) την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ του σταθμού·

(ζ) οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό έγγραφο κρίνει o Εξουσιοδοτημένος Εκδότης ή η ΡΑΕΚ ως χρήσιμο για την εξακρίβωση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που επισυνάπτονται στην αίτηση.

(4) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης κοινοποιεί άμεσα στη ΡΑΕΚ τα στοιχεία κάθε αίτησης για έκδοση εγγύησης προέλευσης.

(5) Για υδροηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν αντλητικά συστήματα για την πλήρωση δεξαμενής αποθήκευσης, η εγγύηση προέλευσης εκδίδεται μόνο για τη διαφορά μεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από υδροηλεκτρική ενέργεια και της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το σύστημα μεταφοράς ή το σύστημα διανομής για την πλήρωση της δεξαμενής αποθήκευσης.

(6) Για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με αξιοποίηση βιομάζας, η εγγύηση προέλευσης εκδίδεται μόνο για το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στο βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα που αναφέρεται στην παράγραφο β του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ.

(7) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης εξετάζει την αίτηση του παραγωγού μόνο εάν αυτή συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία.

(8) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης για σκοπούς εξέτασης των πληροφοριακών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης, δύναται:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα στα υποστατικά των εγκαταστάσεων παραγωγής του αιτητή, εξαιρουμένης της οικίας, και να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους, τις εξετάσεις, τις δοκιμές, τους υπολογισμούς, τις εκτιμήσεις και τις μετρήσεις για σκοπούς εξακρίβωσης και επαλήθευσης των πληροφοριών που συνοδεύουν την αίτηση,

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εξοπλισμό, μετρητικά όργανα, διατάξεις και υλικά προκειμένου να ασκεί τις εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου που προβλέπονται στην παράγραφο (α).

(9)(α) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης δύναται, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕΚ, να αναθέτει σε ανεξάρτητο φορέα την εκπόνηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εργασιών που σχετίζονται με την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης, όπως επιτόπιων επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων παραγωγής, μετρήσεων και περισυλλογής δεδομένων.

(β) Ο ανεξάρτητος φορέας ενεργεί για λογαριασμό και υπό την ευθύνη του Εξουσιοδοτημένου Εκδότη.

(γ) Ο ανεξάρτητος φορέας εξειδικεύεται σε τεχνικές επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής επαγγελματικής πρακτικής και είναι εγνωσμένου κύρους.

Έκδοση εγγυήσεων προέλευσης

15.-(1) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να αρνηθεί την έκδοση εγγύησης προέλευσης εάν διαπιστώσει ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του παραγωγού είναι ελλιπή, ανακριβή, ψευδή ή παραπλανητικά.

(2) Η αρνητική απόφαση του Εξουσιοδοτημένου Εκδότη κοινοποιείται στη ΡΑΕΚ και στον αιτητή παραγωγό, ενημερώνοντάς τον για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον της ΡΑΕΚ σε περίπτωση παραπόνου, και καθορίζοντας προθεσμία επτά ημερών εντός της οποίας μπορεί αυτή να ασκηθεί.  Η διαδικασία εξέτασης των παραπόνων από την ΡΑΕΚ είναι ως αυτή που περιγράφεται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο και στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμούς.

(3) Η ΡΑΕΚ εξετάζει οποιοδήποτε παράπονο υποβάλλεται αναφορικά με τη μη έκδοση εγγύησης προέλευσης  εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και αποφασίζει τελεσίδικα.

(4) Κάθε εκδιδόμενη εγγύηση προέλευσης κοινοποιείται από τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη στη ΡΑΕΚ.

(5) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης αναθέτει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό σε κάθε εγγύηση προέλευσης που εκδίδει.

(6) Η εγγύηση προέλευσης δεν έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, σε κάθε περίπτωση όμως εκδίδεται  για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα ημερών.

(7) Η εγγύηση προέλευσης δύναται να περιλαμβάνεται στα σχέδια που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 9.

Ανάκληση ή τροποποίηση εγγύησης προέλευσης

16.-(1) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να ανακαλεί ή να τροποποιεί εγγύηση προέλευσης εφόσον διαπιστώσει ότι τα πληροφορικά στοιχεία βάσει των οποίων η εγγύηση προέλευσης έχει εκδοθεί είναι ελλιπή, παραπλανητικά, λανθασμένα, ανακριβή ή βασίζονται σε ψευδείς δηλώσεις.

(2) Σε περίπτωση που η εγγύηση προέλευσης τροποποιείται ή ανακαλείται, ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατό, τον κάτοχο της εγγύησης προέλευσης για την απόφασή του και για το δικαίωμα του άσκησης προσφυγής ενώπιον της ΡΑΕΚ σε περίπτωση παραπόνου όπως προνοείται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 15.  Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης κοινοποιεί την απόφαση του για τροποποίηση ή ανάκληση της εγγύησης προέλευσης στη ΡΑΕΚ το ταχύτερο δυνατό.

Μεταβίβαση εγγύησης προέλευσης

17.-(1) Η εγγύηση προέλευσης δύναται να μεταβιβάζεται σε νέο κάτοχο.

(2) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης και η ΡΑΕΚ ενημερώνονται για τη μεταβίβαση με ευθύνη του αρχικού κατόχου.

Τήρηση μητρώου

18.-(1) Ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρεί κάθε εγγύηση προέλευσης.

(2) Το μητρώο τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

(3) Το μητρώο αποτελεί δημόσιο αρχείο και κάθε ενδιαφερόμενος έχει ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτό.

(4) Το μητρώο περιλαμβάνει τις πιο κάτω πληροφορίες σε σχέση με κάθε εγγύηση προέλευσης:

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση μαζί με τον αριθμό εγγύησης προέλευσης του κατόχου της  εγγύησης,

(β) τον αύξοντα αριθμό της εγγύησης προέλευσης και την ημερομηνία έκδοσης της κάθε εγγύησης προέλευσης,

(γ) την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από την οποία παράγεται ο ηλεκτρισμός που καλύπτει η συγκεκριμένη εγγύηση προέλευσης,

(δ) την αρχή και το τέλος της χρονικής περιόδου που αντιπροσωπεύει η εγγύηση προέλευσης,

(ε) την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

(στ) τον τόπο παραγωγής ηλεκτρισμού που αντιπροσωπεύει η εγγύηση προέλευσης,

(ζ) την ισχύ του σταθμού σε περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθμών.

Επίβλεψη της έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης από τη ΡΑΕΚ

19.-(1) Για σκοπούς διασφάλισης ακριβούς και αξιόπιστης έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης, η ΡΑΕΚ:

(α) Ρυθμίζει, εποπτεύει, παρακολουθεί, ελέγχει, επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος εγγύησης προέλευσης, καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την αξιόπιστη, διαφανή, αντικειμενική, χωρίς διακρίσεις διαδικασία έκδοσης εγγύησης προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(β) παρακολουθεί, ελέγχει, επαληθεύει, όποτε κρίνεται σκόπιμο, ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του παραγωγού είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα,

(γ) διασφαλίζει ότι ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους, υπολογισμούς, μετρήσεις, επαληθεύσεις των στοιχείων, των δεδομένων και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αίτηση του παραγωγού,

(δ) καλεί τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη να προβεί σε ανάκληση ή τροποποίηση  εγγύησης προέλευσης εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία, οι μετρήσεις, οι υπολογισμοί, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι παραπλανητικές, ανακριβείς, ψευδείς ή ελλιπείς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του μετά την παρέλευση ενός μηνός, επιβάλλει την ανάκληση ή τροποποίηση της εγγύησης προέλευσης,

(ε) καλεί τον  Εξουσιοδοτημένο Εκδότη να τερματίσει τη διαδικασία έκδοσης της συγκεκριμένης εγγύησης προέλευσης, εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης δεν συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 15, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του μετά την παρέλευση ενός μηνός, επιβάλλει τον τερματισμό της διαδικασίας έκδοσης της συγκεκριμένης εγγύησης προέλευσης,

(στ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και χειρίζεται θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε παραγωγός επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της ΡΑΕΚ την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής και παρέχει σ΄αυτούς κάθε δυνατή πληροφορία, στοιχεία και βοήθεια του ζητηθεί.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης παρέχει στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα, πιστοποιημένες μετρήσεις, υπολογισμούς και στοιχεία του ζητηθούν.

Αμοιβαία αναγνώριση εγγυήσεων προέλευσης

20.-(1) Η ΡΑΕΚ αναγνωρίζει κάθε εγγύηση προέλευσης κράτους μέλους που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ, αποκλειστικά ως απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3 της εν λόγω Οδηγίας.

(2) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ αρνείται να αναγνωρίσει εγγύηση προέλευσης άλλου κράτους μέλους ως απόδειξη, ιδίως για λόγους πρόληψης απάτης, η άρνηση της αυτή πρέπει να θεμελιώνεται σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.

Έκδοση διαδικασιών και ρυθμιστικών αποφάσεων

21. Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 13 έως 20, η ΡΑΕΚ δύναται να εκδίδει και δημοσιεύει λεπτομερείς Διαδικασίες ή/και Ρυθμιστικές Αποφάσεις, όπως η ίδια θεωρεί σκόπιμο.

Αδικήματα

22. Πρόσωπο το οποίο:

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει τις διενεργούμενες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (8) του άρθρου 14 και του εδαφίου (2) του άρθρου 19, αντίστοιχα, ενέργειες του Εξουσιοδοτημένου Εκδότη ή/και της ΡΑΕΚ,

(β) χωρίς εύλογη αιτία εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση στον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη ή/και στη ΡΑΕΚ στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του εδαφίου (8) του άρθρου 14 και του εδαφίου (2) του άρθρου 19, αντίστοιχα,

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη ή/και στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελαν ζητήσει προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 50,000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διοικητικά πρόστιμα

23.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει σ΄αυτήν ή στον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη για σκοπούς έκδοσης εγγύησης προέλευσης παραπλανητικές, ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες, διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 100,000.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλομένων από τη ΡΑΕΚ διοικητικών προστίμων, η Υπηρεσία Ενέργειας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(3) Τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ από την επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο αυτό κατατίθενται στο  Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Σημείωση
45(1) του Ν. 112(Ι)/2013Κατάργηση

45.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος και ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμος, καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 112(Ι)/2013] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012, που αφορούν την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν σε ισχύ ως την ημερομηνία δημοσίευσης των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
45(2) του Ν. 112(Ι)/2013Μεταβατική Διάταξη

Οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012, που αφορούν την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν σε ισχύ ως την ημερομηνία δημοσίευσης των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου.