Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντιμισθία» σημαίνει την αντιμισθία, την οποία το μέλος δικαιούται να λάβει δυνάμει των προνοιών του άρθρου 3 των περί της Αντιμισθίας του Προέδρου και των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1998 και 2002 και περιλαμβάνει την αύξηση της αντιμισθίας που προνοείται στο άρθρο 5 των ίδιων Νόμων, η οποία παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμο του 1987, την αύξηση της αντιμισθίας που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1990, την αύξηση της αντιμισθίας που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1994, εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1996 καθώς και εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 2000.

«μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Αύξηση αντιμισθίας μελών

3.-(1) Η αντιμισθία των μελών αυξάνεται από 1η Ιανουαρίου 2001 κατά δύο τοις εκατόν (2,00%) από την 1η Ιανουαρίου 2002 κατά δύο και εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (2,75%) και από την 1η Ιανουαρίου 2003 κατά δύο και εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (2,75%).

(2) Οι γενικές αυξήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και τον καθορισμό των συντάξιμων απολαβών για τους σκοπούς των Νόμων που αναφέρονται στις συντάξεις των μελών.