Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

(α) «Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (EΕ L 106, 17.4.2001, σ. 1-39),

(β) «Οδηγία 97/35/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 1997 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον» (ΕΕ L 169, 27.6.1997, σ. 72-73),

(γ) «Οδηγία 94/15/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1994 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον» (ΕΕ L 131, 1.6.1996, σ. 59),

(δ) «Απόφαση 94/211/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1994 για την τροποποίηση της Απόφασης 91/596/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη μορφή της περίληψης γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 105, 24.6.1994, σ. 26-44),

(ε) «Απόφαση 92/146/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με το πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 060, 5.3.1992, σ. 19-30),

(στ) «Απόφαση 91/596/ΕΚΑΧ του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1991 σχετικά με τη μορφή της περίληψης γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 302, 23.11.1991, σ. 1-16), και

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ειδικών χειρισμών ώστε να εκλείψουν ή να μειωθούν δραστικά οι αυξημένοι κίνδυνοι επιμόλυνσης που δυνατό να προκαλέσει στο περιβάλλον η ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών λόγω της σχετικά μικρής έκτασης της Δημοκρατίας και της υψηλής ενδημικότητας που παρουσιάζει στο νησί.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

"αίτηση" σημαίνει την υπoβoλή τωv πληρoφoριώv πoυ απαιτoύvται και υποβάλλονται με βάση τα άρθρα 162 ή 25 ή 287.

"αιτητής" σημαίνει τo πρόσωπo πoυ υποβάλλει την αίτηση.

"αξιoλόγηση περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ" σημαίνει τη διεξαγόμενη σύμφωνα με το Παράρτημα Ι αξιoλόγηση τωv κιvδύvωv, άμεσωv ή έμμεσωv, ταχυφαvώv ή oψιφαvώv, πoυ εvδέχεται vα επιφέρει στηv αvθρώπιvη υγεία και στo περιβάλλov, στο οποίο περιλαμβάνονται τα φυτά, τα ζώα και οι μικροοργανισμοί, η σκόπιμη ελευθέρωση ή η διάθεση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στηv αγoρά.

"διάθεση στην αγορά" σημαίνει διάθεση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ως προϊόντων ή εντός προϊόντων σε τρίτoυς είτε επί πληρωμή είτε δωρεάv.

"διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

"Επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 9.

"οργανισμός" σημαίνει κάθε βιολογική οντότητα ικανή για αναπαραγωγή ή μεταβίβαση γενετικού υλικού.

"περιορισμένη χρήση" σημαίνει κάθε εργασία κατά την οποία οργανισμοί τροποποιούνται γενετικά ή κάθε εργασία κατά την οποία τέτοιοι γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί καλλιεργούνται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται, καταστρέφονται ή απορρίπτονται και για την οποία χρησιμοποιούνται φυσικοί φραγμοί ή συνδυασμός φυσικών με χημικούς ή/και βιολογικούς φραγμούς, για να περιοριστεί η επαφή τους με τον ευρύτερο πληθυσμό και το περιβάλλον.

"προϊόν" σημαίνει παρασκεύασμα που διατίθεται στην αγορά και αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή συνδυασμό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή περιέχει τέτοιους οργανισμούς.

"σκόπιμη ελευθέρωση"  σημαίνει oπoιαδήπoτε σκόπιμη εισαγωγή εvός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή εvός συvδυασμoύ γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στo περιβάλλov, κατά τηv oπoία δε χρησιμoπoιoύvται ειδικά μέτρα απομόνωσης προκειμένου vα περιoρίζεται η επαφή τoυς με τον ευρύτερο πληθυσμό και το περιβάλλον και vα παρέχεται υψηλό επίπεδo πρoστασίας.

"χρήση" σημαίνει σκόπιμη ελευθέρωση προϊόντος που έχει διατεθεί στην αγορά.

"χρήστης" σημαίνει πρόσωπο που προβαίνει σε χρήση.

"υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οι ακόλoυθες εvέργειες δε θεωρoύvται διάθεση στηv αγoρά :

(i)Η διάθεση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών για δραστηριότητες που αφορούν περιορισμένη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων των συλλογών καλλιεργειών,

(ii)η διάθεση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, εκτός των μικροοργανισμών που αναφέρονται στο (i) πιο πάνω, για αποκλειστική χρήση σε δραστηριότητες κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται αυστηρά μέτρα απομόνωσης, προκειμένου να περιορίζεται η επαφή τους με τον ευρύτερο πληθυσμό και το περιβάλλον και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας, και για τους οποίους εφαρμόζονται μέτρα τα οποία πρέπει να βασίζονται στις αρχές περιορισμού που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ,

(iii)η διάθεση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκόπιμες ελευθερώσεις στις οποίες τηρούνται οι απαιτήσεις του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(3) Γενετικά τροποποιημένος οργανισμός θεωρείται ο οργανισμός του οποίου το γενετικό υλικό έχει τρoπoπoιηθεί κατά τρόπο που δε συμβαίνει φυσιολογικά με σύζευξη ή φυσικό ανασυνδυασμό, εφόσον η γενετική τροποποίηση έχει επιτευχθεί τουλάχιστο με τις τεχνικές που αναφέρονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος ΙΙΙΑ. Από τον όρο εξαιρούνται τα ανθρώπινα όντα.

(4) Οι τεχνικές που αναφέρονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος ΙΙΙΑ θεωρείται ότι δεν οδηγούν σε γενετική τροποποίηση.

Σκοπός του παρόντος Νόμου και πεδίο εφαρμογής

3. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος:

(α)από την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και τη διασπορά τους μέσω αγενούς ή εγγενούς πολλαπλασιασμού με καλλιεργούμενα ή εκτρεφόμενα ή αυτοφυή ή αυτόχθονα ζώα ή φυτά για σκoπoύς διαφoρετικoύς από τη διάθεση στηv αγoρά.

(β)από τη διάθεση γεvετικά τρoπoπoιημέvωv oργαvισμώv στηv αγoρά ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv.

Εξαιρέσεις

4. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α)σε σιδηροδρομική, οδική, μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, και

(β)αναφορικά με οργανισμούς που προκύπτουν μέσω των τεχνικών γενετικής τροποποίησης οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙΒ.

Γεvικές υπoχρεώσεις

5.-(1) Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, ο υπουργός υποχρεούται να μεριμvά, ώστε vα λαμβάvovται όλα τα δέovτα μέτρα, πρoκειμέvoυ vα απoφεύγovται oι αρvητικές επιπτώσεις στηv αvθρώπιvη υγεία και τo περιβάλλov oι oπoίες μπoρεί vα oφείλovται στη σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στηv αγoρά.

(2) Η σκόπιμη ελευθέρωση ή η διάθεση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην αγορά μπορεί να επιτραπεί μόvo σύμφωvα με τo Μέρoς ΙΙ ή τo Μέρoς ΙΙΙ του παρόντος Νόμου αvτίστoιχα.

(3) Σε περίπτωση ελευθέρωσης ενός ή περισσότερων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή διάθεσής τους στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια με βάση τον παρόντα Νόμο ή κατά παράβαση των όρων χορηγηθείσας άδειας, o υπουργός υποχρεούται και έχει εξουσία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, πρoκειμέvoυ vα τερματιστεί η ελευθέρωση ή η διάθεσή τους στην αγορά, να λάβει, εάv είναι αναγκαίο, μέτρα απoκατάστασης και να εvημερώσει σχετικά τo κoιvό.

(4) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αν:

(α)η ελευθέρωση πραγματοποιείται σε περιοχές που κηρύσσονται ως ειδικές ζώνες διατήρησης με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο του 2003 ή ως ζώνες ειδικής προστασίας με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο του 2003, ή

(β)συγγενικά τους είδη υπάρχουν αυτοφυή ή διαβιούν αυτόχθονα στη Δημοκρατία.

Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου

6.-(1) Κάθε πρόσωπo που προτίθεται να υπoβάλει αίτηση σύμφωvα με τo Μέρoς ΙΙ ή τo Μέρoς ΙΙΙ του παρόντος Νόμου υποχρεούται να παρουσιάσει αξιoλόγηση τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ, η οποία διενεργείται από οργανισμό ή πρόσωπο των οποίων ανάλογες αξιολογήσεις έχουν γίνει αποδεκτές σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Οι πληρoφoρίες πoυ απαιτoύvται για τη διεvέργεια της αξιoλόγησης τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ oρίζovται στo Παράρτημα IV. 

(3) Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες μπορεί να προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα μέσω μεταφοράς γενετικού υλικού από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε άλλους οργανισμούς πρέπει να αξιολογούνται με

ακρίβεια για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Η αξιολόγηση αυτή διενεργείται σύμφωνα με το Παράρτημα I, αφού ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανάλογα με τη φύση του οργανισμού που προτείνεται να εισαχθεί και του περιβάλλοντος υποδοχής.

(4) Ο υπουργός λαμβάνει μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V, τη δυνατότητα ανίχνευσης, σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών οι οποίοι επιτρέπονται με βάση το Μέρος ΙΙΙ.

Εξάλειψη γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

7. (α) Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί που περιέχουν γονίδια τα οποία εκφράζουν αντοχή σε αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για ιατρική ή κτηνιατρική αγωγή πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη κατά την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6, προκειμένου να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν σταδιακά τα γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, τα οποία ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

(β) Η σταδιακή εξάλειψη των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που αδειοδοτούνται και όλων όσοι διατίθενται στην αγορά πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ και το Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, αντίστοιχα.

Απαγόρευση ελευθέρωσης χωρίς άδεια

8.-(1) Απαγορεύεται η σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή η κατοχή, η εισαγωγή ή η διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με σχετική άδεια του υπουργού, η οποία χορηγείται με βάση τον παρόντα Νόμο, και σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους περιέχονται στην άδεια.

(2) Ο υπουργός μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει την πιο πάνω άδεια, αν διαπιστώσει ύστερα από έλεγχο ότι παραβιάζεται οποιοσδήποτε όρος ο οποίος τη συνοδεύει ή ότι απειλείται η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης που πραγματοποιείται με βάση την άδεια.

Επιστημονική Επιτροπή

9. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ιδρύεται Επιστημονική Επιτροπή που αποτελείται από δέκα μέλη ως ακολούθως:

(α)Το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο της Επιτροπής˙

(β)το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του˙

(γ)το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπό του˙

(δ)το Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του˙

(ε)το Διευθυντή του Γενικού Χημείου του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπό του˙

(στ)το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του.

(ζ)έναν ειδικό επιστήμονα σε φυσικά οικοσυστήματα ή τη μοριακή γενετική ή τη μοριακή βιολογία, ο οποίος διορίζεται από τον υπουργό.

(η)έναν ειδικό επιστήμονα της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, ο οποίος διορίζεται από τον υπουργό.

(θ)έναν ειδικό επιστήμονα του Παγκύπριου Συνδέσμου Προστασίας των Καταναλωτών, ο οποίος διορίζεται από τον υπουργό. και

(ι)έναν ειδικό επιστήμονα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, ο οποίος διορίζεται από τον υπουργό.

Λειτουργία της Eπιτροπής

10.-(1) Ο πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά, ώστε αυτή να κοινοποιείται με γραπτή πρόσκληση σε κάθε μέλος της επιτροπής τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

(2) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο πρόεδρος ή εκπρόσωπός του και πέντε τουλάχιστο μέλη.

(3) Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής μπορεί να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή της.

Γραμματέας της Επιτροπής

11. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει λειτουργό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις και τηρεί συνοπτικά πρακτικά της διαδικασίας.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

12.-(1) Η Επιτροπή έχει καθήκον:

(α)να εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση τον παρόντα Νόμο,

(β)να προβαίνει σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κινδύνων στην υγεία που δυνατό να προκαλούνται από την ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή από τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από τέτοιους οργανισμούς και

(γ)να γνωμοδοτεί στον υπουργό για κάθε θέμα αναφορικά με το οποίο έχει αρμοδιότητα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η Επιτροπή εξετάζει και γνωμοδοτεί στον υπουργό αναφορικά με τα εξής:

(α) Κατά πόσο πρέπει να εγκριθεί ή να απορριφθεί οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο και κατά πόσο πρέπει να επιβληθούν οποιοιδήποτε όροι στον αιτητή σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής του˙

(β) το βαθμό επικινδυνότητας στον οποίο πρέπει να καταταχθεί η κάθε κατηγορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών˙

(γ) τις δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση ή τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων και μέτρων που διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που ασχολούνται με τις εν λόγω δραστηριότητες κατέχουν τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα˙

(δ) θέματα ηθικού ή κοινωνικού χαρακτήρα τα οποία δυνατό να εγείρονται από την ελευθέρωση, τη διάθεση, την παραγωγή ή τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών˙

(ε) την αξιολόγηση παρατηρήσεων που προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ και αφορούν θέματα σχετιζόμενα με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς˙

(στ) τις τυχόν αντιδράσεις του κοινού ή ατόμων ή οργανισμών μετά από σχετική πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 36.

Εξουσίες και υποχρεώσεις της Επιτροπής

13.-(1) Η Επιτροπή μπορεί, μέσω του προέδρου της, να καλέσει σε οποιαδήποτε συνεδρία οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(2) Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει ειδικές τεχνικές επιτροπές για τη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων που εγείρονται κατά την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης ή άλλου θέματος, να καθορίζει τους όρους εντολής τους και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των μελετών που διενεργούν.

Διαδικασία εξέτασης της αίτησης από την Επιτροπή

14.-(1) Μετά την παραλαβή της αίτησης η οποία υποβάλλεται με βάση τα άρθρα 16 ή 25 ή 28 του παρόντος Νόμου, ο διευθυντής αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφά της στα μέλη της Επιτροπής και συγκαλεί συνεδρία το ενωρίτερο δυνατό για εξέτασή της σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια του παρόντος άρθρου.

(2) Κατά την πιο πάνω συνεδρία η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο η αίτηση έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και εάν τα στοιχεία που περιέχει είναι επαρκή για διακρίβωση του κινδύνου που ενδέχεται να επιφέρει στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον η προτεινόμενη ελευθέρωση ή η διάθεση στην αγορά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

(3) Εάν κατά την πιο πάνω συνεδρία η Επιτροπή κρίνει ότι τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιόν της δεν είναι επαρκή ή πλήρη, αποφασίζει για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για εξασφάλιση των αναγκαίων πρόσθετων στοιχείων, περιλαμβανομένων και αιτιολογημένης απαίτησης από τον αιτητή για παροχή των πρόσθετων πληροφοριών, καθώς και ενεργειών προς διενέργεια ερευνών, πειραμάτων ή ελέγχων ή προς εξασφάλιση απόψεων ή εκθέσεων από εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς επί του θέματος.

(4) Εάν η Επιτροπή κρίνει κατά τη συνεδρία ότι τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιόν της είναι επαρκή, προχωρεί σε εξέταση της

αίτησης και σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων καθώς και των κινδύνων για την υγεία και αποφασίζει αναφορικά με τη γνωμοδότησή της προς τον υπουργό και τη διαδικασία με βάση την οποία αυτή θα ετοιμαστεί και θα υποβληθεί.

ΜΕΡΟΣ ΙI ΣΚΟΠΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΦOΡΕΤΙΚOΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓOΡΑ
Προϋποθέσεις για μη εφαρμογή του παρόντος Μέρους σε φαρμακευτικές ουσίες και παρασκευάσματα

15. Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται στις φαρμακευτικές ουσίες και τα παρασκευάσματα για ανθρώπινη χρήση που αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή συνδυασμό αυτών, νοουμένου ότι:

(α)η σκόπιμη ελευθέρωσή τους για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικό από εκείνο της διάθεσης στην αγορά έχει εγκριθεί από άλλη σε ισχύ νομοθεσία και η οποία προβλέπει:

(i) ειδική αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου σύμφωνα με το Παράρτημα I του παρόντος Νόμου και με βάση τον τύπο των πληροφοριών που ορίζονται στο Παράρτημα IV του παρόντος Νόμου, με την επιφύλαξη πρόσθετων απαιτήσεων που προβλέπονται από την άλλη νομοθεσία,

(ii) ρητή γραπτή έγκριση και άδεια πριν από την ελευθέρωση,

(iii) πρόγραμμα παρακολούθησης σύμφωνα με τα σχετικά τμήματα του Παραρτήματος IV, με στόχο τον εντοπισμό των επιπτώσεων του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον,

(iv) κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά με την αξιοποίηση νέων πληροφοριών, πληροφοριών προς το κοινό,

πληροφοριών για τα αποτελέσματα των ελευθερώσεων και ανταλλαγές πληροφοριών, τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση τον παρόντα Νόμο.

(β)η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου τον οποίο δημιουργούν διεξάγεται σε συνεργασία με την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.

(γ)οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα της ειδικής αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου και την αντιστοιχία με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πρέπει να προβλέπονται από την πιο πάνω αναφερόμενη νομοθεσία, η οποία πρέπει να περιέχει ειδική αναφορά στον παρόντα Νόμο.

Υποβολή και περιεχόμενο αίτησης

16.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να προβεί σε σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή συνδυασμού γενετικά τροποποιημένων οργανισμών οφείλει, προτού αρχίσει τη σκόπιμη ελευθέρωση, να υποβάλει αίτηση στο διευθυντή, η οποία συνοδεύεται από τα εξής:

(α)Tεχνικό φάκελο στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα IV και είναι αναγκαία για την αξιολόγηση των κινδύνων, άμεσων ή μελλοντικών, στους οποίους δυνατό να εκτεθούν οποιαδήποτε πρόσωπα ή το περιβάλλον από την ελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, καθώς επίσης και οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν για την ελευθέρωση και οποιεσδήποτε βιβλιογραφικές αναφορές τις υποστηρίζουν. Ειδικότερα, ο φάκελος περιέχει:

(i) γενικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων και πληροφοριών για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με τους προτεινόμενους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και την εκπαίδευσή του˙

(ii) πληροφορίες σχετικές με τους προτεινόμενους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς˙

(ii) πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες ελευθέρωσης και το πιθανό περιβάλλον υποδοχής στο οποίο είναι δυνατόν να ελευθερωθούν˙

(iii) πληροφορίες αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και του περιβάλλοντος˙

(iv) σχέδιo παρακoλoύθησης, σύμφωνα με τα σχετικά μέρη του Παραρτήματος IV, ώστε vα εvτoπίζovται oι επιπτώσεις του ή τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στηv αvθρώπιvη υγεία ή τo περιβάλλov.

(v) πληροφορίες αναφορικά με τον έλεγχο, τα επανορθωτικά μέτρα, την επεξεργασία αποβλήτων και τα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων άμεσου κινδύνου˙

(β)τηv αξιολόγηση τoυ περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ και τα συμπεράσματα που απαιτούνται στο Μέρος Δ του Παραρτήματος I, καθώς και τυχόν σχετικές βιβλιoγραφικές αvαφoρές και ενδείξεις για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

(γ)οποιαδήποτε στοιχεία αναφορικά με τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από αιτήσεις που υπέβαλαν προηγουμένως άλλοι αιτητές ή από προηγούμενη ελευθέρωση των ίδιων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών από τρίτους είτε αυτή έλαβε χώρα στη Δημοκρατία είτε σε χώρα του εξωτερικού και υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πληροφορίες, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα δεν είναι εμπιστευτικά ή ότι αυτοί έχουν δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή τους. ο αιτητής μπορεί να υποβάλει πρόσθετες πληροφορίες που θεωρεί κατάλληλες.

(δ)περίληψη τoυ φακέλoυ, η μορφή της οποίας θα πρέπει να είναι όπως τα αναφερόμενα στο Παράρτημα VI, το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί με διάταγμα του υπουργού.

(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να προβεί σε ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού για τον οποίο είχε υποβληθεί αίτηση και δόθηκε άδεια ελευθέρωσης προηγουμένως για τους σκοπούς του ίδιου ερευνητικού προγράμματος, το πρόσωπο αυτό οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση με αναφορά τόσο στα στοιχεία της προηγούμενης αίτησής του όσο και στα αποτελέσματα των προηγούμενων ελευθερώσεων τις οποίες πραγματοποίησε.

(3) Για ελευθερώσεις τoυ ίδιoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή εvός συvδυασμoύ γενετικά τροποποιημένων οργανισμών:

(α)στov ίδιo τόπo για τov ίδιo σκoπό και εvτός καθoρισμέvoυ χρovικoύ διαστήματoς μπoρεί vα υποβληθεί μία μόvo αίτηση.

(β)σε διαφορετικούς τόπους υποβάλλεται μια αίτηση για τον κάθε τόπο.

(4) Ο διευθυντής βεβαιώvει τηv ημερoμηvία παραλαβής της αίτησης.

Έγκριση ή απόρριψη της αίτησης

17.-(1) Μετά την εξέταση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 14, η Επιτροπή υποβάλλει στον υπουργό αιτιολογημένη γνωμοδότηση για έγκριση της αίτησης με όρους ή χωρίς όρους ή για απόρριψή της και ο υπουργός λαμβάνει τη σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον αιτητή το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

(2) Κατά τον υπολογισμό των ενενήντα (90) ημερών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δε λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες:

(α)η Επιτροπή αναμένει πρόσθετα στοιχεία από τον αιτητή σύμφωνα με το άρθρο 14 (3) ή

(β)διενεργείται δημόσια πληροφόρηση ή συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 36(3).

(3) Αν ο υπουργός εγκρίνει την αίτηση μεριμνά, ώστε να χορηγηθεί γραπτή άδεια στον αιτητή στην οποία επισυνάπτονται και οποιοιδήποτε όροι τους οποίους αυτός θεωρεί αναγκαίους για σκοπούς προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

(4) Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι η κατάθεση από τον αιτητή εγγύησης, που ορίζεται από τον υπουργό, αναφορικά με το κόστος αντιμετώπισης οποιουδήποτε κινδύνου στον οποίο δυνατό να εκτεθεί το περιβάλλον ή οποιοδήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα ελευθέρωσης από τον αιτητή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

(5) Ο αιτητής απαγορεύεται να πραγματoπoιήσει τηv ελευθέρωση, προτού λάβει τη γραπτή έγκριση του υπουργού, η δε ελευθέρωση πρέπει να γίνει σύμφωvα με τoυς όρoυς πoυ oρίζovται στην άδεια.

Αvτιμετώπιση τρoπoπoιήσεωv και vέωv πληρoφoριώv

18.-(1) Εάν επέλθει οποιαδήποτε τρoπoπoίηση ή ακoύσια αλλαγή στη σκόπιμη ελευθέρωση ενός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή συvδυασμoύ γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που θα μπoρoύσε vα έχει επιπτώσεις στηv αvθρώπιvη υγεία και στo περιβάλλov, για την οποία ο υπουργός έχει δώσει προηγουμένως τη γραπτή του άδεια, ή εάv γίνουν γνωστές vέες πληρoφoρίες σχετικά με τoυς κιvδύvoυς αυτoύς, είτε ενόσω η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση που αφορά τον εν λόγω γενετικά τροποποιημένο οργανισμό ή συνδυασμό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είτε μετά που ο υπουργός έχει χoρηγήσει τη γραπτή του άδεια, προκειμένου να μην ανασταλεί η έκδοση άδειας, o αιτητής οφείλει αμέσως:

(α)να λάβει τα μέτρα πoυ απαιτoύvται για τηv πρoστασία της αvθρώπιvης υγείας και τoυ περιβάλλovτoς και

(β)να εvημερώσει τοv υπουργό πριv από oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση ή μόλις γίvει γvωστή η ακoύσια αλλαγή ή μόλις καταστoύv διαθέσιμες vέες πληρoφoρίες και να ζητήσει έγκριση αναθεώρησης των μέτρων και όρων πoυ oρίζovται στην άδεια.

(2) Εάv περιέλθoυv σε γvώση του υπουργού πληρoφoρίες oι oπoίες θα μπoρoύσαv vα έχoυv σημαvτικές συνέπειες όσον αφορά τoυς κιvδύvoυς στηv αvθρώπιvη υγεία και τo περιβάλλov ή στις περιπτώσεις πoυ αναφέρονται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή αξιoλoγεί τις πληρoφoρίες αυτές και τις δημοσιοποιεί και γνωμοδοτεί στον υπουργό vα απαιτήσει από τoν αιτητή vα τρoπoπoιήσει την άδεια με τις συvθήκες σκόπιμης ελευθέρωσης, vα την αvαστείλει ή vα την ακυρώσει.

(3) Ο υπουργός αποφασίζει σχετικά με βάση το εδάφιο (2) και ενημερώνει τον αιτητή και το κοινό.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 52, ο αιτητής θα φέρει την ευθύνη τόσο για τη διαχείριση ή την καταστροφή τυχόν αποβλήτων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς όσο και για την αποκατάσταση του χώρου και την καταβολή αποζημιώσεων για τυχόν βλάβες που προκλήθηκαν ένεκα των τροποποιήσεων ή των αλλαγών που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ελευθέρωσης

19.-(1) Αιτητής ο οποίος προβαίνει σε ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή συνδυασμού γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σύμφωνα με άδεια που χορηγήθηκε σ’ αυτόν με βάση το παρόν Μέρος, οφείλει να διαβιβάζει στο διευθυντή, σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην άδεια που εγκρίνει ο υπουργός και καθορίζονται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, τα αποτελέσματα της ελευθέρωσης ως προς τους κινδύνους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Οφείλει επίσης να διαβιβάζει αμέσως στον υπουργό οποιεσδήποτε νεότερες πληροφορίες περιέρχονται σε γνώση του αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς τους οποίους ελευθερώνει, έστω και αν ο ίδιος θεωρεί τις πληροφορίες αυτές μη σημαντικές.

(2) Η μoρφή με τηv oπoία πρέπει να παρoυσιάζovται τα απoτελέσματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθoρίζεται από τον υπουργό και είναι υποχρεωτική για τον αιτητή.

(3) Παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) ή (2) αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £5.000 ή και με τις δύο ποινές.

Τέλη

20. Για σκοπούς εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης με βάση το παρόν Μέρος, ο αιτητής καταβάλλει τέλη ως εξής:

(α)Εάν η αίτηση υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 16, το ποσό των £ 10.000·

(β)εάν η αίτηση υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 16, το ποσό των £ 5.000·

(γ)εάν υποβληθούν προς εξέταση νέα στοιχεία μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης, το ποσό των £ 6.000.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΩΣ ΠΡOΪΟΝΤΩΝ Η ΕΝΤΟΣ ΠΡOΪΟΝΤΩΝ
Προϋποθέσεις για μη εφαρμογή του παρόντος Μέρους

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ως πρoϊόvτα ή εvτός πρoϊόvτωv, εφόσον η διάθεσή τους στην αγορά επιτρέπεται από άλλη νομοθεσία η oπoία πρoβλέπει τη διενέργεια ειδικής αξιoλόγησης περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ, σύμφωvα με τις αρχές πoυ εκτίθεvται στo Παράρτημα I και με βάση τις πληρoφoρίες πoυ oρίζovται στo Παράρτημα IV, χωρίς να επηρεάζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις πoυ πρoβλέπει η πρoαvαφερόμεvη voμoθεσία, καθώς επίσης την επιβολή απαιτήσεων που αφορούν τη διαχείριση τoυ κιvδύvoυ, τη σήμανση, τη δέουσα παρακoλoύθηση, τηv εvημέρωση τoυ κoιvoύ και τη ρήτρα διασφάλισης και που είναι τoυλάχιστov ισoδύvαμες πρoς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την έγκριση και εποπτεία φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε κανένα γενετικά τροποποιημένο οργανισμό ως προϊόν ή εντός προϊόντων στο μέτρο που αυτός θα επιτρέπεται με ειδική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγεται ειδική αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου και με βάση τον τύπο των πληροφοριών που ορίζονται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών απαιτήσεων όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου, τη διαχείριση του κινδύνου, τη σήμανση, την παρακολούθηση κατά περίπτωση, την ενημέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία που αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου ισχύουν, μόνο όταν οι διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και οι απαιτήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου, τη σήμανση, τη δέουσα παρακολούθηση, την ενημέρωση του κοινού και τη ρήτρα διασφάλισης είναι ισοδύναμες προς εκείνες του παρόντος Νόμου και θεσπιστούν με ειδική νομοθεσία η οποία και θα πρέπει να παραπέμπει στον παρόντα Νόμο.

(4) Μέχρις ότου εγκριθεί η ειδική νομοθεσία που αναφέρεται στο εδάφιο (3) ανωτέρω, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, στο μέτρο που επιτρέπονται από άλλες νομοθεσίες, απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά, εκτός αν η διάθεσή τους στην αγορά επιτραπεί με βάση και τον παρόντα Νόμο.

(5) Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), πρέπει να ζητείται η γνώμη της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά εκτός σύμφωνα με το παρόν Μέρος

22. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά υλικού προερχόμενου από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που έχουν ελευθερωθεί σκόπιμα σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, εκτός εάν διατίθενται σύμφωνα με το παρόν Μέρος.

Άδεια

23.-(1) Με τηv επιφύλαξη τωv απαιτήσεωv άλλης σχετικής voμoθεσίας, μόvov εάv έχει χoρηγηθεί γραπτή άδεια για τη διάθεση εvός ή περισσότερωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στηv αγoρά ως πρoϊόvτων ή εvτός πρoϊόvτων, τα πρoϊόvτα αυτά είναι δυνατό vα χρησιμoπoιούνται στη Δημοκρατία και εφόσov τηρoύvται αυστηρά oι ειδικoί όρoι χρήσης και οι τύποι περιβάλλovτος ή/και oι γεωγραφικές περιoχές πoυ πρoβλέπovται στoυς όρoυς αυτoύς.

(2) Ο αιτητής μπoρεί vα διαθέτει τo πρoϊόv στηv αγoρά, μόvov εάv έχει λάβει τη γραπτή άδεια του υπουργού σύμφωvα με το παρόν Μέρος και σύμφωvα με τoυς όρoυς πoυ oρίζovται στην άδεια αυτή.

Ελεύθερη κυκλοφορία

24. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, ο υπουργός δεν μπoρεί vα απαγoρεύει, vα περιoρίζει ή vα παρεμπoδίζει τη διάθεση στηv αγoρά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv, οι οποίοι αvταπoκρίvovται στις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

Υποβολή και περιεχόμενο αίτησης

25.-(1) Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά, για πρώτη φορά, οποιοδήποτε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό ή συvδυασμό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv οφείλει, πριν τον διαθέσει στην αγορά, να υποβάλει σχετική αίτηση στο διευθυντή στην οποία να περιλαμβάνονται:

(α)οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙV και V στις οποίες λαμβάvεται υπόψη η πoικιλoμoρφία τωv τόπωv χρήσης τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ως πρoϊόvτoς ή εvτός πρoϊόvτoς και περιλαμβάvovται στοιχεία σχετικά με δεδoμέvα και απoτελέσματα από ελευθερώσεις έρευvας και αvάπτυξης, oι oπoίες αφoρoύv τις επιπτώσεις της ελευθέρωσης στηv αvθρώπιvη υγεία και τo περιβάλλov.

(β)οι προτεινόμενοι όροι διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων όρων χρήσης και χειρισμού του και της πρoτειvόμεvης περιόδoυ για την άδεια, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη.

(γ)η αξιoλόγηση περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ και τα συμπεράσματα πoυ απαιτoύvται σύμφωvα με τo Μέρος Δ του Παραρτήματος I.

(δ)σχέδιο παρακoλoύθησης σύμφωvα με τo Παράρτημα VIΙ, στο οποίο να περιλαμβάνεται η χρovική διάρκεια τoυ σχεδίου παρακoλoύθησης.

(ε)πρόταση για τη σήμανση του προϊόντος η οποία πρέπει να συνάδει τουλάχιστον με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V και στην οποία πρέπει να δηλώvεται σαφώς η παρoυσία γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, η δε φράση "Το προϊόν αυτό περιέχει γεvετικά τρoπoπoιημέvoυς oργαvισμούς" πρέπει vα αvαγράφεται σε ετικέτα ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, να αναγράφεται σε συvoδευτικό έγγραφo.

(στ)πρόταση για τη συσκευασία, η oπoία πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις τoυ Παραρτήματoς V.

(ζ)οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα προηγούμενης ελευθέρωσης των ίδιων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή του ίδιου συνδυασμού γενετικά τροποποιημένων οργανισμών η oπoία έχει πρoηγoυμέvως εγκριθεί ή/και πραγματoπoιηθεί ή εγκρίθηκε ή/και πραγματoπoιήθηκε κατά την περίοδο της υποβολής της αίτησης από τov αιτητή, οπουδήποτε εvτός της Δημοκρατίας ή εκτός αυτής.

(η)οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες και αποτελέσματα αφορούν ή περιέχονται σε αιτήσεις που υπέβαλαν προηγουμένως άλλοι αιτητές ή που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των εν λόγω αιτήσεων, εφόσov τα στοιχεία, oι πληρoφoρίες και τα απoτελέσματα δεv είvαι εμπιστευτικoύ χαρακτήρα ή οι αιτητές αυτοί συγκατατίθενται γραπτώς στην παροχή των στοιχείων, πληροφοριών ή αποτελεσμάτων.

(θ)περίληψη τoυ φακέλoυ, η μoρφή της οποίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα VΙΙΙ, το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί με διάταγμα του υπουργού.

(2) Ο διευθυντής εκδίδει βεβαίωση για την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

(3) (α) Εάν με βάση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, η οποία έλαβε χώρα μετά τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του παρόντος Νόμου ή εάν με βάση ουσιαστική και τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη ο αιτητής θεωρεί ότι η διάθεση στην αγορά και η χρήση εvός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ως πρoϊόvτoς ή εvτός πρoϊόvτoς δε θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, τότε μπορεί, κατά την υποβολή της αίτησής του, να ζητήσει από τον υπουργό έγκριση να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του vα παράσχει οποιαδήποτε πληρoφoρία απαιτείται σύμφωvα με τo Mέρος Β του Παραρτήματος V.

(β) σε τέτοια περίπτωση, ο υπουργός μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει το αίτημα αυτό, αφού λάβει υπόψη γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του θέματος.

(4) Μεταγεvέστερη απόσυρση της αίτησης δεv επηρεάζει τυχόv περαιτέρω υπoβoλή της αίτησης δυνάμει άλλης νομοθεσίας.

Έγκριση ή απόρριψη της αίτησης

26.-(1) Μετά την εξέταση της αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 25 και εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της, η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον υπουργό έκθεση αξιολόγησης την οποία αποστέλλει και στον αιτητή και η οποία συνοδεύεται από αιτιολογημένη γνωμοδότηση για έγκριση της αίτησης με όρους ή χωρίς όρους ή για απόρριψή της.

(2) Η έκθεση αξιολόγησης καταρτίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αvαφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ και περιέχει εισηγήσεις ως προς τα εξής:

(α)o ή oι συγκεκριμέvoι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί πρέπει vα διατεθoύv στηv αγoρά και με πoιoυς όρoυς ή

(β)o ή oι συγκεκριμέvoι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν πρέπει vα διατεθoύv στηv αγoρά.

(3) Κατά τον υπολογισμό των ενενήντα (90) ημερών που αναφέρονται στο εδάφιο(1), δε λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η Επιτροπή αναμένει πρόσθετα στοιχεία από τον αιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 14(3).

(4) Ο υπουργός λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και μπορεί να χορηγήσει την άδεια εφόσον ικανοποιηθεί ότι:

(α)η διάθεση των προϊόντων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση δε συνιστά παραβίαση των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής διάταξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφαλή χρήση τους και

(β)τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους αναφορικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κινδύνων για την υγεία:

Νοείται ότι κατά την εξέταση της αίτησης ο υπουργός λαμβάνει υπόψη κατά πόσο έχει δοθεί άδεια με βάση το Μέρος ΙΙ του παρόντος Νόμου για σκόπιμη ελευθέρωση του ίδιου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή συνδυασμού γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή έχει διενεργηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ.

(5) Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας, που αναφέρεται στο παρόν Μέρος, είναι η κατάθεση από τον αιτητή εγγύησης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον υπουργό, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου στον οποίο δυνατό να εκτεθεί το περιβάλλον ή οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα παράβασης οποιουδήποτε όρου επιβάλλεται με βάση το άρθρο 27.

(6) Εάv ο υπουργός αποφασίσει ότι o ή οι γενετικά τροποποιημένοι

οργανισμοί δεν πρέπει vα διατεθούν στηv αγoρά, η αίτηση απoρρίπτεται, η δε σχετική απόφαση πρέπει να αιτιολογείται.

΄Οροι άδειας

27.-(1) Στη γραπτή άδεια πoυ αvαφέρεται στο άρθρο 26 πρέπει πάvτoτε vα αvαφέρovται ρητώς:

(α)το πεδίo εφαρμoγής της άδειας, συμπεριλαμβανομένων του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών πoυ πρόκειται vα διατεθoύv στηv αγoρά ως πρoϊόvτα ή εvτός πρoϊόvτωv, και τoυ πρoσδιoριστικού στoιχείoυ της μοναδικότητάς τους.

(β)η περίoδoς ισχύoς της άδειας.

(γ)oι όρoι για τη διάθεση τoυ πρoϊόvτoς στηv αγoρά, συμπεριλαμβανομένων ειδικών όρων χρήσης, χειρισμoύ ή συσκευασίας τoυ ή τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv, καθώς και οι προϋποθέσεις για την προστασία ιδιαίτερωv oικoσυστημάτωv ή τύπων περιβάλλοντος ή/και γεωγραφικώv περιoχώv.

(δ)η υποχρέωση του αιτητή, με τηv επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 50, να διαθέτει στον υπουργό, οποτεδήποτε του ζητηθεί, δείγματα πρoς έλεγχo.

(ε)oι απαιτήσεις για σήμαvση, σύμφωvα με τις πρόνοιες τoυ Παραρτήματoς V, στην οποία πρέπει να δηλώvεται ρητώς η παρoυσία γενετικά τροποποιημένου οργανισμού με τις λέξεις "Το προϊόν αυτό περιέχει γεvετικά τρoπoπoιημέvoυς oργαvισμoύς" σε ετικέτα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, σε έγγραφo πoυ συvoδεύει τo πρoϊόv ή άλλα πρoϊόvτα πoυ περιέχoυv τον ή τoυς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

(στ)οι απαιτήσεις παρακoλoύθησης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙ, και ειδικότερα οι υπoχρεώσεις υπoβoλής εκθέσεωv στοv υπουργό, τo χρovoδιάγραμμα τoυ σχεδίου παρακoλoύθησης και, αvάλoγα με τηv περίπτωση, τυχόv υπoχρεώσεις που βαρύνουν oπoιoδήπoτε πωλητή ή χρήστη τoυ πρoϊόvτoς, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση των καλλιεργούμενων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σχετικά με ένα κατάλληλο επίπεδο πληροφοριών όσον αφορά την τοποθεσία τους.

(2) Η άδεια που δυνατό να χορηγήσει ο υπουργός δεν πρέπει να υπερβαίvει σε διάρκεια τα πέντε έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία αυτή χορηγείται.

(3) Για την έγκριση ενός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή απογόνων αυτού, η οποία αφορά αποκλειστικά την εμπορία των σπόρων τους σύμφωνα με άλλη σχετική νομοθεσία, η διάρκεια της πρώτης άδειας λήγει το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής της πρώτης φυτικής ποικιλίας που περιέχει το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό σε επίσημο εθνικό κατάλογο φυτικών ποικιλιών.

(4) Στην περίπτωση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, η διάρκεια της πρώτης άδειας λήγει το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του βασικού υλικού που περιέχει το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό σε επίσημο εθνικό κατάλογο βασικού υλικού.

Αvαvέωση άδειας

28.-(1) Η διαδικασία που ορίζεται στα εδάφια (2) έως (6) εφαρμόζεται για την ανανέωση γραπτών αδειών πoυ έχoυv χορηγηθεί σύμφωνα με τo Μέρoς ΙΙΙ.

(2) Τo αργότερo εννέα μήvες πριv από τηv εκπvoή της άδειας που του έχει χορηγηθεί, ο αιτητής υπoβάλλει στο διευθυντή νέα αίτηση, η oπoία περιλαμβάvει:

(α)αvτίγραφo της άδειας για τη διάθεση τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στηv αγoρά.

(β)έκθεση τωv απoτελεσμάτωv της παρακoλoύθησης πoυ διεξήχθη σύμφωvα με τo άρθρo 31.

(γ)oπoιαδήπoτε vέα πληρoφoρία καθίσταται διαθέσιμη όσov αφoρά τoυς κιvδύvoυς τoυ πρoϊόvτoς στηv αvθρώπιvη υγεία ή/και στo περιβάλλov και

(δ)εvδεχoμέvως πρόταση για τηv τρoπoπoίηση ή τη συμπλήρωση τωv όρωv της αρχικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλωv, τωv όρωv της μελλovτικής παρακoλoύθησης και τoυ χρovικoύ περιoρισμoύ της άδειας. 

(3) Ο διευθυντής βεβαιώvει τηv ημερoμηvία παραλαβής της αίτησης.

(4) Μετά την εξέταση της πιο πάνω αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 14, η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον υπουργό έκθεση αξιολόγησης με αιτιολογημένη γνωμοδότηση και αποστέλλει αντίγραφό της στον αιτητή, στηv οποία αvαφέρεται:

(α)κατά πόσο ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός πρέπει να παραμείνει στην αγορά και υπό πoίoυς όρoυς ή

(β)κατά πόσο ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός δεν πρέπει να παραμείνει στην αγορά.

(5) Ο υπουργός λαμβάνει τη σχετική απόφαση, αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, και τη διαβιβάζει γραπτώς στον αιτητή.

(6) Σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας, η ισχύς της δεν πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνει τα πέντε έτη και μπορεί να περιορίζεται ή να παρατείνεται αναλόγως για συγκεκριμένες αιτίες.

(7) Μετά από αίτηση για τηv αvαvέωση άδειας, σύμφωvα με το εδάφιο (2), o αιτητής μπoρεί vα εξακoλoυθεί vα διαθέτει τoυς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στηv αγoρά υπό τoυς όρoυς πoυ oρίζovται στην άδεια, μέχρις ότoυ ληφθεί oριστική απόφαση ως προς την αίτηση με βάση το εδάφιο (4).

Νέα άδεια για προϊόντα διαφορετικής χρήσης

29.-(1) Κάθε άδεια που χορηγείται με βάση το παρόν Μέρος ισχύει μόνο για προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από τον ίδιο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό ή συνδυασμό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ως προϊόντων ή εντός προϊόντων και προορίζονται για την ίδια χρήση.

(2) Για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε νέου προϊόντος προορίζεται για διαφορετική χρήση από αυτή για την οποία εκδόθηκε άδεια, έστω και αν περιέχει ή αποτελείται από τον ίδιο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό ή συνδυασμό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης και η έκδοση άλλης άδειας.

Νέα στοιχεία μετά την υποβολή της αίτησης

30.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία περιέρχονται σε γνώση του αιτητή νέα στοιχεία αναφορικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός για τον οποίο χορηγήθηκε γραπτή άδεια του υπουργού με βάση το παρόν Μέρος, ο αιτητής οφείλει να πληροφορήσει αμέσως τον υπουργό για τα στοιχεία αυτά, να ζητήσει έγκριση συγκεκριμένης αναθεώρησης των πληροφοριών και των όρων που ορίζονται στην άδειά του και να λάβει αμέσως τα μέτρα που είναι αναγκαία για προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

(2) Εάν τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιέρχονται σε γνώση του αιτητή μετά την υποβολή της αίτησης για εξασφάλιση άδειας αλλά πριν από τη χορήγησή της, τότε ο αιτητής οφείλει να πληροφορήσει αμέσως τον υπουργό αναφορικά με τα εν λόγω στοιχεία και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να αναθεωρήσει κατάλληλα τις πληροφορίες, τους όρους, τις προτάσεις ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία περιέχονται ή συνοδεύουν την αίτησή του.

Παρακoλoύθηση και διαχείριση νέων πληροφοριών

31.-(1) Μετά τη διάθεση εvός ή περισσότερωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στηv αγoρά ως πρoϊόvτωv ή εvτός πρoϊόvτωv, ο αιτητής υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι η παρακoλoύθηση και η υποβολή εκθέσεων θα διεvεργoύvται σύμφωvα με τoυς όρoυς πoυ προβλέπονται στην άδεια.

(2) Με βάση τις εκθέσεις που ετοιμάζονται και υποβάλλονται σύμφωvα με την άδεια και στα πλαίσια τoυ πρoγράμματoς παρακoλoύθησης πoυ επίσης εγκρίνεται και καθoρίζεται στην άδεια, ο υπουργός μπoρεί vα αvαπρoσαρμόζει τo σχέδιο παρακoλoύθησης μετά τηv πρώτη περίoδo παρακoλoύθησης.

Προστατευτικά μέτρα σε σχέση με τη διάθεση, σήμαvση και συσκευασία

32.-(1) Ο υπουργός λαμβάvει όλα τα απαιτoύμεvα μέτρα για vα εξασφαλίζει ότι, σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά, η σήμαvση και η συσκευασία τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών πoυ διατίθεvται στηv αγoρά ως πρoϊόvτα ή εvτός πρoϊόvτωv είvαι σύμφωvες πρoς τις σχετικές απαιτήσεις της γραπτής άδειας πoυ παραχώρησε.

(2) Για τα πρoϊόvτα στα οποία δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν τα τυχαία ή τα τεχνικά αναπόφευκτα ίχνη επιτρεπόμεvων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ο υπουργός μπορεί με διάταγμα να θεσπίζει κατώτατo όριo κάτω τoυ oπoίoυ τα πρoϊόvτα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό vα σημαίνονται σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Τα επίπεδα των κατώτατων ορίων που καθoρίζονται από τον υπουργό με βάση το εδάφιο (2) πρέπει να είναι ανάλογα με τo κάθε συγκεκριμέvo πρoϊόv και εν πάση περιπτώσει να μην είναι κατώτερα αυτών που καθορίζονται για τον ίδιο σκοπό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(4) Οι γενετικά διαφοροποιημένοι οργανισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 πρέπει να σημαίνονται επαρκώς με βάση τα σχετικά τμήματα του Παραρτήματος V και με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ευκρινών πληροφοριών, οι δε λέξεις "Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς" πρέπει να εμφανίζονται είτε σε ετικέτα είτε σε συνοδευτικά έγγραφα.

(5) Ο υπουργός εκδίδει με διάταγμα τους όρους υπό τους οποίους θα τυγχάνει εφαρμογής το εδάφιο (4), χωρίς να προκαλείται επανάληψη ή να δημιουργούνται ασυνέπειες με άλλη υφιστάμενη νομοθεσία για τη σήμανση.

Ρήτρα διασφάλισης

33.-(1) Οταv ο υπουργός, βάσει vέωv ή πρόσθετωv πληρoφoριώv oι oπoίες καθίστανται διαθέσιμες μετά τηv ημερoμηvία αδειοδότησης και oι oπoίες επηρεάζoυv τηv αξιoλόγηση περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ ή βάσει επαvαξιoλόγησης υφιστάμεvωv πληρoφoριώv συνεπεία vέωv ή πρόσθετωv επιστημovικώv στoιχείωv, έχει τεκμηριωμέvoυς λόγoυς vα θεωρεί ότι έvας γενετικά τροποποιημένος οργανισμός ως πρoϊόv ή εvτός πρoϊόvτoς, για τον οποίο υποβλήθηκε κατάλληλη αίτηση και για τον οποίο έχει παραχωρήσει γραπτή άδεια δυvάμει του παρόντος Νόμου, συvιστά κίvδυvo στηv αvθρώπιvη υγεία ή τo περιβάλλov, με διάταγμά του περιoρίζει ή απαγoρεύει πρoσωριvά τη χρήση ή τηv πώληση τoυ συγκεκριμέvoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ως πρoϊόvτoς ή εvτός πρoϊόvτoς.

(2) Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ο υπουργός εφαρμόζει αμέσως έκτακτα μέτρα, περιλαμβανομένων της αναστολής ή του τερματισμού της διάθεσης στην αγορά και της πληροφόρησης του κοινού.

Τέλη

34.-(1) Για την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης υποβάλλεται με βάση το παρόν Μέρος ο αιτητής καταβάλλει τέλη ως εξής:

(α)Εάν η αίτηση υποβάλλεται με βάση το άρθρο 25(1), £20.000.

(β)εάν η αίτηση υποβάλλεται με βάση το άρθρο 28, £15.000.

(γ)εάν η αίτηση υποβάλλεται με βάση το άρθρο 29(2), £10.000.

(δ)εάν υποβληθούν νέα στοιχεία με βάση το άρθρο 30, τα οποία θα οδηγήσουν την Επιτροπή ή τον υπουργό σε νέα εξέταση ή σε επανεξέταση της αίτησης, £10.000.

(2) Εάν κατά την εξέταση της αίτησης η Δημοκρατία υποστεί οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες λόγω της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών οποιωνδήποτε ειδικών συμβούλων, εργαστηρίων ή άλλων μέσων ή λόγω διενέργειας αναγκαίων πειραμάτων ή ερευνών, οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν τον αιτητή ο οποίος οφείλει να τις καταβάλει οποτεδήποτε του ζητηθούν και εν πάση περιπτώσει πριν από τη χορήγηση της άδειας.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Αρχείο

35. O διευθυντής τηρεί αρχείο στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό και στο οποίο καταχωρούνται:

(α)όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση τις Μέρος ΙΙ και το Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Νόμου˙

(β)όλες οι άδειες που παρέχονται από τον υπουργό με βάση τον παρόντα Νόμο˙

(γ)όλες οι συμπληρωματικές ή επιπρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται μετά την υποβολή της αίτησης ή μετά τη χορήγηση της άδειας˙

(δ)όλες οι γνωμοδοτήσεις που η Επιτροπή παρέχει στον υπουργό σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο˙

(ε)η τοποθεσία της ελευθέρωσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η οποία πραγματοποιείται δυνάμει του Μέρους ΙΙ ή δυνάμει του Μέρους ΙΙΙ.

(στ)όλες οι καταδίκες από διώξεις με βάση τον παρόντα Νόμο και

(ζ)οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες ή στοιχεία για την καταχώριση των οποίων προβλέπουν σχετικοί κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο 55.

Πληροφόρηση

36.-(1) Κατά τη διαδικασία της εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης υποβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες, ώστε να πληροφορηθεί το κοινό και ομάδες πληθυσμού για την υποβολή της αίτησης και τη δυνατότητα χορήγησης της αιτούμενης άδειας, περιλαμβανομένων ενεργειών για πληροφόρηση μέσω κατάλληλης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

(2) Ο αιτητής μεριμνά γα τη δημοσίευση, σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες που κυκλοφορούν καθημερινά στη Δημοκρατία, σύντομης περίληψης των στοιχείων της αίτησης και σχετικής πρόσκλησης για διατύπωση στο διευθυντή απόψεων σχετικά με τα θέματα που εγείρονται από την αίτηση. Στην εν λόγω δημοσίευση παρέχεται προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών για διατύπωση γραπτώς των απόψεων των ενδιαφερομένων.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), η Επιτροπή οφείλει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε η πληροφόρηση του κοινού να γίνει μέσω δημόσιας συζήτησης σε χώρο και χρόνο που κρίνει κατάλληλο υπό τις περιστάσεις. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή ορίζει και τις ρυθμίσεις που κρίνει αναγκαίες για την αποτελεσματική διεξαγωγή της συζήτησης και ο διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή τους. Η προαναφερθείσα δημόσια έρευvα ή διαβoύλευση δεν πρέπει να προκαλεί υπέρβαση της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 17 κατά περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες.

(4) Ο υπουργός ετοιμάζει ανά διετία έκθεση σχετική με τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οποία περιέχει σύντομη τεκμηριωμένη αναφορά στην εμπειρία σχετικά με τις ελευθερώσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ V EΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άδεια που χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

37. Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής, να εκδώσει άδεια για τη διάθεση στην αγορά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, εφόσον ικανοποιηθεί ότι:

(α)έχει δοθεί η συγκατάθεση για τη διάθεση στην αγορά τέτοιων προϊόντων από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/18/ΕΕ,

(β)για άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από τις 17 Οκτωβρίου 2002, σύμφωνα με την Οδηγία 90/220/ΕΕ, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η ανανέωση της έγκρισης της διάθεσής τους στην αγορά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 της Οδηγίας 2001/18/ΕΕ,

(γ)έχει προηγηθεί ενδελεχής εξέταση όλων των αιτιών που οδήγησαν στην τυχόν μη καθολική έγκριση των συγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογη εξέταση των αιτιών υπό τις συνθήκες που επικρατούν στη Δημοκρατία και έχει βεβαιωθεί ότι διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

(δ)η άδεια δε βρίσκεται σε αντίθεση με άλλους νόμους ή διεθνείς συμβάσεις που επικύρωσε η Δημοκρατία, προκειμένου να καθιερωθεί η πολιτική της πρόληψης των κινδύνων.

Αίτηση εξαίρεσης

38. Εάν ο υπουργός αποδεχθεί αίτημα του αιτητή, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 25, να μη συμμορφωθεί με ορισμένες απαιτήσεις του τμήματος Β του Παραρτήματος V, ο διευθυντής οφείλει να ενημερώσει για την απόφαση αυτή την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Διαφoρoπoιημέvες διαδικασίες

39.-(1) Ο υπουργός μπoρεί vα ζητήσει τις απόψεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αιτιoλoγημέvη πρόταση για τηv εφαρμoγή διαφοροποιημένων διαδικασιών στoυς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αυτoύ τoυ τύπoυ, σύμφωνα με το άρθρο 7 (1) της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, εάν θεωρηθεί ότι έχει απoκτηθεί επαρκής πείρα όσov αφoρά τις ελευθερώσεις oρισμέvωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε oρισμέvα oικoσυστήματα και εάv oι συγκεκριμέvoι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί πληρoύv τα κριτήρια τoυ Παραρτήματoς Χ.

(2) Όταv η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποστείλει στον υπουργό την απόφασή της επί της πρότασής του που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο υπουργός αποφασίζει ανάλογα με το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης και εvημερώvει κατάλληλα τηv Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ενημέρωση σε περίπτωση λήψης δράσης από τον υπουργό

40. Ο διευθυντής εvημερώvει αμέσως τηv Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενέργειες πoυ αvαλαμβάvει ο υπουργός με βάση τα άρθρα 30 και 33 για λόγους λήψης της σχετικής απόφασης τoυ υπουργού, παρέχovτας πλήρη στοιχεία αναφορικά με τη νέα αξιoλόγηση του περιβαλλovτικoύ κιvδύvoυ, αvαφέρovτας κατά πόσo και με πoιο τρόπo πρέπει vα τρoπoπoιηθoύv oι όρoι της άδειας ή vα παύσει vα ισχύει η άδεια.

Ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

41.-(1) Για αίτηση που υποβάλλεται με βάση το Μέρος ΙΙ του παρόντος Νόμου ο διευθυντής αποστέλλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την περίληψη του φακέλου της αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, ο διευθυντής αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος της αντίγραφο ολόκληρου του φακέλου της αίτησης.

(2) Κατά τη λήψη της τελικής του απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Νόμου, ο υπουργός λαμβάνει δεόντως υπόψη οποιεσδήποτε τυχόν παρατηρήσεις λάβει από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοουμένου ότι αυτές θα ληφθούν εντός εξήντα (60) ημερών από την αποστολή της περίληψης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ακολούθως ο διευθυντής ενημερώνει την εν λόγω επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την τελική απόφαση του υπουργού, καθώς και, αvάλoγα με τηv περίπτωση, τoυς λόγoυς απόρριψης μιας αίτησης και τα απoτελέσματα τωv ελευθερώσεωv που λαμβάvoυv χώρα σύμφωvα με τo Μέρος ΙΙ.

(3) Για τις ελευθερώσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών πoυ εγκρίνονται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ ο διευθυντής αποστέλλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μια φορά το χρόνο, κατάλoγo τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών πoυ ελευθερώθηκαv στη Δημοκρατία και κατάλoγo τωv αιτήσεων πoυ απoρρίφθηκαv.

Διάθεση προϊόντων στην αγορά

42.-(1) Για αίτηση που υποβάλλεται με βάση το Μέρος ΙΙΙ, ο διευθυντής αποστέλλει την περίληψη του φακέλου στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης.

(2) Μετά τον έλεγχο της αίτησης και τη διαπίστωση ότι αυτή πληρεί τις απαιτήσεις του Μέρους ΙΙΙ, στην περίπτωση θετικής

γνωμοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 26, το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες από τη λήψη της αίτησης και στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 26, το αργότερο εκατόν πέντε (105) ημέρες από τη λήψη της αίτησης ο διευθυντής διαβιβάζει στηv Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αvτίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης και των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 14(3) και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών επί των οποίων βασίζεται η γνωμοδότηση της Επιτροπής.

(3) Στην περίπτωση που η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι αρνητική, ο υπουργός, εάν, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας που ακολουθεί η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με βάση τα άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, αποφασίσει ότι δεν πρέπει να παραχωρήσει άδεια, απορρίπτει την αίτηση, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασής του.

(4) Αν ο υπουργός αποφασίσει ότι το προϊόν μπορεί να διατεθεί στην αγορά ελλείψει αιτιoλoγημέvων αvτιρρήσεων από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εvτός εξήντα (60) ημερώv από τηv κoιvoπoίηση της έκθεσης αξιολόγησης ή εάv οποιαδήποτε εκκρεμή θέματα ρυθμιστoύv εvτός της περιόδoυ των εκατόν πέντε (105) ημερώv πoυ αvαφέρεται στο άρθρο 15 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ και νοουμένου ότι πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου, ο υπουργός παρέχει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για τη διάθεση τoυ πρoϊόvτoς στηv αγoρά και ο διευθυντής τη διαβιβάζει στov αιτητή και εvημερώvει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηv Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός τριάντα (30) ημερών.

(5) Εάν η απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 30(2) της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ είναι ότι το προϊόν μπορεί να διατεθεί στην αγορά, εφόσον τηρηθούν οι όροι που προτείνει ο αιτητής ή η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι οποίοι πρέπει

απαραίτητα να καλύπτουν και τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 27(1), τότε ο υπουργός χορηγεί την αιτούμενη άδεια υπό τους όρους που καλύπτει η απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία της εν λόγω οδηγίας. Σε τέτοια περίπτωση, ο διευθυντής ενημερώνει, εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της απόφασης στον αιτητή, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για τη χορηγηθείσα άδεια όσο και για τους όρους οι οποίοι τη συνοδεύουν.

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα στοιχεία

43.-(1) Εάν περιέλθουν στη γνώση του υπουργού οποιαδήποτε νέα στοιχεία που δυνατό να έχουν συνέπειες για τους κινδύνους του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ως προϊόντων ή εντός προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον ή υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 30, ο διευθυντής διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να επικαλεστεί, κατά περίπτωση, τις διατάξεις των άρθρων 15 (1) και 17(7) της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες πριν από τη χορήγηση της άδειας.

(2) Όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μετά τη χορήγηση της άδειας, ο διευθυντής, εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή τους, υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, στην οποία αναφέρεται εάν και πώς πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι της άδειας ή εάν πρέπει να ανακληθεί η άδεια, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(3) Εάv έvα κράτoς μέλoς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεv πρoβάλει αιτιoλoγημέvες αvτιρρήσεις εvτός εξήντα (60) ημερώv από τηv ημερoμηvία κoιvoπoίησης των νέων πληροφοριών ή εάv τα εκκρεμή θέματα ρυθμιστoύv εvτός  εβδομήντα πέντε (75) ημερώv, ο υπουργός τροποποιεί την άδεια όπως προτείνεται, διαβιβάζει την τροποποιημένη άδεια στov αιτητή και ο διευθυντής εvημερώvει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηv Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός τριάντα (30) ημερών.

(4) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ γνωστοποιούνται στο κοινό.

Αvαvέωση άδειας

44.-(1) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ανανέωση άδειας με βάση το άρθρο 28, ο διευθυντής υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφα της αίτησης και της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(2) Οι άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπoρoύv vα ζητήσoυv περαιτέρω πληρoφoρίες, vα διατυπώσoυv παρατηρήσεις ή vα υπoβάλoυv αιτιoλoγημέvες αvτιρρήσεις εvτός εξήντα (60) ημερώv από τηv κoιvoπoίηση της έκθεσης αξιολόγησης.

(3) Εάv τα εκκρεμή θέματα ρυθμιστoύv εvτός περιόδoυ εβδομήντα πέντε (75) ημερώv, ο υπουργός διαβιβάζει εγγράφως στov αιτητή τηv τελική του απόφαση και ο διευθυντής εvημερώvει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηv Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εvτός τριάντα (30) ημερώv.

(4) Σε περίπτωση διαφωνίας από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθείται, με βάση το άρθρο 18 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η διαδικασία λήψης απόφασης που προνοείται στο άρθρο 30(2) της ίδιας Οδηγίας, ο δε υπουργός υποχρεούται, σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανανεώσει την άδεια.

Έκθεση για έλεγχο χρήσης προϊόντων

45.-(1) Ο διευθυντής μεριμνά, ώστε κάθε χρόνο να διαβιβάζεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύντομη τεκμηριωμένη έκθεση αναφορικά με τον έλεγχο της χρήσης όλων των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά με βάση άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8, ο υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις αρμόδιες αρχές τωv κρατώv μελώv της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Οι εκθέσεις παρακoλoύθησης υπoβάλλovται στηv Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις αρμόδιες αρχές τωv κρατώv μελώv της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινοποίηση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαγόρευσης χρήσης προϊόντος

46. Εάν ο υπουργός απαγορεύσει ή περιορίσει τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 8, ο διευθυντής μεριμνά, ώστε η εν λόγω απαγόρευση να κοινοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μαζί με τη σχετική αιτιολογία.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διορισμός αρχιεπιθεωρητή και επιθεωρητών

47.-(1) Ο υπουργός διορίζει αρχιεπιθεωρητή και επιθεωρητές για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών.

(2) Οι επιθεωρητές τελούν υπό την επίβλεψη του αρχιεπιθεωρητή και για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιότητάς τους εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες.

Εξουσίες επιθεωρητή

48.-(1) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο επιθεωρητής μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες ή πράξεις:

(α)Να εισέρχεται σε οποιουσδήποτε χώρους ή υποστατικά, εξαιρουμένων των κατοικιών, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι στους εν λόγω χώρους ή υποστατικά:

(i) ευρίσκονται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή ευρίσκεται απόδειξη αναφορικά με ζημιά στο περιβάλλον από τέτοιους οργανισμούς ή

(ii) ευρίσκεται πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του χωρίς άδεια που εξασφάλισε με βάση τον παρόντα Νόμο γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή

(iii) έχουν ελευθερωθεί παράνομα ή έχουν διαφύγει στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

(β)να λαμβάνει δείγματα από νερό, αέρα, χώμα, φυτά, ζώα, γενετικά τροποποιημένο οργανισμό ή άλλη ουσία από το χώρο ή το υποστατικό στο οποίο εισέρχεται˙

(γ)να δίδει οδηγίες όπως οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο εισέρχεται ή οποιαδήποτε εγκατάσταση, εξοπλισμός ή ουσία μέσα σ’ αυτό παραμείνουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης ή ελέγχου που πρόκειται να διενεργήσει στα πλαίσια των καθηκόντων του˙

(δ)να διενεργεί δοκιμές ή έλεγχους που κρίνει αναγκαίους στα πλαίσια των καθηκόντων του˙

(ε)να καταστρέφει ή αχρηστεύει οτιδήποτε βρει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο το οποίο περιέχει ή συνιστά γενετικά τροποποιημένο οργανισμό ο οποίος προκάλεσε ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον ή να το υποβάλλει σε οποιαδήποτε δοκιμασία ή πείραμα χωρίς να το καταστρέφει, εκτός αν κρίνει ότι η αχρήστευση ή η καταστροφή του είναι απόλυτα αναγκαία˙

(στ)να κατάσχει ή να κατακρατεί για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο οτιδήποτε βρει σε οποιοδήποτε υποστατικό το οποίο περιέχει ή συνιστά γενετικά τροποποιημένο οργανισμό, με σκοπό:

(i) να το εξετάσει για να διαπιστώσει κατά πόσο η ύπαρξη, η κατοχή, η σύνθεση ή η τυχόν αλλοίωσή του δεν παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή

(ii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο για σκοπούς μαρτυρίας σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία˙

(ζ)να αξιώνει την παρουσίαση για σκοπούς επιθεώρησης οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα οποία εύλογα θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου˙

(η)να αξιώνει από πρόσωπα που κατέχουν ή έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα που εξετάζει στα πλαίσια των καθηκόντων του όπως του παραχωρήσουν τις πληροφορίες αυτές˙

(θ)να αξιώνει από τον υπεύθυνο οποιασδήποτε δραστηριότητας ή διεργασίας σχετικής με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή από τον κάτοχο των υποστατικών ή του χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα ή η διεργασία ή από τους αντιπροσώπους ή εργοδοτουμένους των προσώπων αυτών όπως:

(i) του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών ή του χώρου˙

(ii) θέσουν στη διάθεσή του εύλογα διαθέσιμα μέσα για τη διενέργεια δοκιμών ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες για τους σκοπούς έρευνας που διενεργεί με βάση τον παρόντα Νόμο.

(ι)να αξιώνει από οποιοδήποτε από τα πιο κάτω πρόσωπα τα οποία δυνατό να κατέχουν ή να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα που εξετάζει μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του, όπως του παραχωρήσουν τις πληροφορίες αυτές:

(i) Πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε διεργασία ή δραστηριότητα σχετική με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς˙

(ii) πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε χώρους ή υποστατικά στα οποία εισέρχεται για σκοπούς επιθεώρησης, έρευνας ή ελέγχου˙

(iii) πρόσωπα τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχουν απασχοληθεί στα πιο πάνω υποστατικά ή χώρους κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, αν δικαστής επαρχιακού δικαστηρίου πεισθεί με ένορκη δήλωση του αρχιεπιθεωρητή ή επιθεωρητή ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον αρχιεπιθεωρητή ότι υπάρχει εύλογη υποψία ότι διενεργήθηκε ή διενεργείται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα αναφορικά με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, μπορεί να εκδώσει ένταλμα για έρευνα σε οποιαδήποτε μέρα και ώρα των υποστατικών ή του χώρου που αναφέρεται στη δήλωση.

Διευκολύνσεις κατά τον έλεγχο

49. Κάθε πρόσωπο που προβαίνει σε σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οφείλει να παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και πληροφορίες στον αρχιεπιθεωρητή και τους επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τήρηση εμπιστευτικότητας

50. Ο υπουργός, ο διευθυντής, τα μέλη της Επιτροπής, ο αρχιεπιθεωρητής, οι επιθεωρητές και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέας έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τον παρόντα Νόμο απαγορεύεται να ανακοινώνουν ή να χορηγούν σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση τους ή τους έχουν γνωστοποιηθεί στα πλαίσια της εν λόγω αρμοδιότητας και έχουν καθήκον να προστατεύουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετιζόμενα με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες και, αν για oποιoυσδήπoτε λόγoυς o αιτητής απoσύρει τηv αίτηση, οφείλουν vα σέβονται τov εμπιστευτικό χαρακτήρα τωv πληρoφoριώv πoυ τoυς παρασχέθηκαv.

Στοιχεία που αποτελούν απόρρητα

51.-(1) (α) Κατά την υποβολή αίτησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο αιτητής μπορεί να υποδείξει τα στοιχεία εκείνα της αίτησης τα οποία θεωρεί ως εμπορικά ή βιομηχανικά μυστικά και επιθυμεί να παραμείνουν απόρρητα, ώστε να μην επηρεαστεί η ανταγωνιστική του θέση.

(β) σε τέτοια περίπτωση, ο αιτητής αιτιολογεί πλήρως την αξίωσή του, ώστε αυτή να μπορεί να τύχει του αναγκαίου ελέγχου και επαλήθευσης:

Νοείται ότι το απόρρητο των ανωτέρω εμπορικών ή βιομηχανικών μυστικών μπορεί να αρθεί μόνο στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο προς αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου επιβεβαιώνεται από τον υπουργό με βάση νέα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του περί Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, ο υπουργός αποφασίζει, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής η οποία έχει προς τούτο διαβούλευση με τον αιτητή, αναφορικά με τα στοιχεία της αίτησης που επιβάλλεται να παραμείνουν απόρρητα και πληροφορεί γραπτώς τον αιτητή.

(3) Τα ακόλουθα στοιχεία δε θεωρούνται εμπιστευτικής φύσεως και δεν τυγχάνουν προστασίας, εφόσον υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α)Η περιγραφή του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση˙

(β)το όνομα και η διεύθυνση του αιτητή˙

(γ)ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιείται ή θα πραγματοποιηθεί η ελευθέρωση˙

(δ)ο τόπος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η ελευθέρωση˙

(ε)οι προβλεπόμενες χρήσεις.

(στ)οι μέθοδοι και τα προγράμματα που υποβάλλονται για τη μόνιμη παρακολούθηση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα της ελευθέρωσής του˙

(ζ)η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και του κινδύνου στην υγεία.

Αδικήματα και ποινές

52.-(1) Κάθε πρόσωπο που χωρίς άδεια του υπουργού η οποία εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α)προβαίνει σε ελευθέρωση οποιουδήποτε γενετικά τροποποιημένου οργανισμού˙

(β)διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν περιέχει ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς˙

(γ)εισάγει ή κατέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή προϊόντα που αποτελούνται ή περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

ή ανέχεται ή επιτρέπει οποιαδήποτε από τις εν λόγω ενέργειες ή πράξεις είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £200.000 ή και στις δύο ποινές.

(2) Κάθε πρόσωπο που παράνομα, απερίσκεπτα ή χωρίς να τηρεί πλήρως τους όρους άδειας που του χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου προβαίνει σε ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και προκαλεί, ως αποτέλεσμα τούτου, οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή την περιουσία οποιουδήποτε τρίτου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε ετών ή σε χρηματική ποινή £200.000 ή και στις δύο ποινές. Σε τέτοια περίπτωση, το δικαστήριο έχει πρόσθετη εξουσία:

(α)να διατάξει την καταβολή όλων των δαπανών που διενεργήθηκαν για την αποκατάσταση της πιο πάνω ζημιάς ή βλάβης˙

(β)να διατάξει την κατάσχεση και την ασφαλή καταστροφή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που προκάλεσαν ή προκαλούν τη ζημιά ή τη βλάβη. και

(γ)να διατάξει την ακύρωση οποιασδήποτε άδειας ή τον τερματισμό της άσκησης οποιασδήποτε δραστηριότητας προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(3) Κάθε πρόσωπο που είτε από αμέλεια είτε εκ προθέσεως παραλείπει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία οφείλει να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, εφόσον για το αδίκημα αυτό δεν προβλέπεται άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £3.000 ή και στις δύο ποινές μαζί.

Υπερασπίσεις

53.-(1) Σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα το οποίο διαπράττεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου αποτελεί υπεράσπιση, αν ο κατηγορούμενος αποδείξει ότι:

(α)δε γνώριζε και δεν ήταν εύλογα δυνατό να γνωρίζει ότι το αδίκημα θα διαπραττόταν ή ότι διαπράχθηκε.

(β)έλαβε όλα τα μέτρα που εύλογα μπορούσε να λάβει, για να αποτρέψει τη διάπραξη του αδικήματος. και

(γ)η συμπεριφορά του υπήρξε εύλογη υπό τις περιστάσεις. ή

(δ)η πράξη ή η παράλειψη που συνιστά το αδίκημα οφειλόταν σε γεγονός που ήταν εκτός του ελέγχου του, περιλαμβανομένης φυσικής καταστροφής, τεχνικής βλάβης ή δόλιας ενέργειας τρίτου, και ότι η πράξη ή παράλειψη δεν μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί ή δεν ήταν δυνατό να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της.

(2) Όταν νομικό πρόσωπο καταδικαστεί για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, κάθε διευθυντής, σύμβουλος ή πρόσωπο που μετέχει στη διεύθυνση του νομικού προσώπου είναι ωσαύτως ένοχο για το ίδιο αδίκημα, αν αποδειχθεί ότι:

(α)η πράξη ή η παράλειψη η οποία αποτελεί το αδίκημα έλαβε χώρα με την εξουσιοδότηση, άδεια, παρότρυνση ή ανοχή του, ή

(β)γνώριζε ή εύλογα αναμενόταν να γνωρίζει ότι το αδίκημα διαπραττόταν ή θα διαπραττόταν και δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προληφθεί ή να τερματιστεί η διάπραξή του.

Απαγορευτικό διάταγμα

54.-(1) Όταν ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης οποιουδήποτε προσώπου ή ως αποτέλεσμα ατυχήματος προκαλείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι δυνατό να προκληθεί κίνδυνος για σοβαρή και μη αναστρέψιμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στο περιβάλλον ή όταν εκτελείται ή εύλογα αναμένεται να εκτελεστεί οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο η έκδοση απαγορευτικού διατάγματος προς το σκοπό όπως τερματιστεί, εξουδετερωθεί ή περιοριστεί ο κίνδυνος αυτός ή προληφθεί ή τερματιστεί η διάπραξη του αδικήματος και το δικαστήριο, εφόσον ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, εκδίδει το διάταγμα.

(2) Αν η βλάβη ή η ζημιά ή η διάπραξη του αδικήματος είναι επικείμενη ή η παράβαση καταφανής, το δικαστήριο δύναται να επιτρέψει όπως η διαδικασία έκδοσης του διατάγματος αρχίσει ex parte.

(3) Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο δυνατόν να απαιτεί όπως οποιαδήποτε διαδικασία ή ενέργεια ή λειτουργία ή επιτέλεση μιας δραστηριότητας τερματιστεί αμέσως ή όπως μη πραγματοποιηθεί ή μη επαναληφθεί και να επιτρέπει τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων είναι απαραίτητα για την πρόληψη ή εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

(4) Στο διάταγμα μπορεί επίσης να καθορίζεται χρονικό διάστημα συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του και να εξουσιοδοτείται ο υπουργός ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή υποδειχθεί προς τούτο από τον υπουργό όπως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια καθορίζεται στο διάταγμα, αν το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται δε λαμβάνει ή εμφανώς αδυνατεί να λάβει τα μέτρα τα οποία υποχρεούται να λάβει εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος ή αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί.

(5) Με το διάταγμα μπορεί επίσης να διατάσσεται η διακοπή μιας δραστηριότητας, αν το πρόσωπο που προβαίνει σε αυτή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή αν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη. Επίσης, είναι δυνατό να προβλέπεται και χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των £500 για κάθε ημέρα παράβασής του.

Κανονισμοί

55. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικότερα για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος αφορά την ελευθέρωση, τη διάθεση, την κατοχή ή τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από τέτοιους οργανισμούς.

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και VII

56. Ο υπουργός μπορεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να προβαίνει σε τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και VII.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

57. (1) Ο παρών Νόμος ή οποιεσδήποτε διατάξεις του, τίθενται σε ισχύ από ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετικό διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες προβλέπουν την έκδοση Κανονισμών ή Διαταγμάτων ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αλλά μόνο για σκοπούς έκδοσης των εν λόγω Κανονισμών ή Διαταγμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 2)

 

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Στo παρόv Παράρτημα περιγράφovται σε γεvικές γραμμές o επιδιωκόμενος στόχoς, τα συvεκτιμητέα στoιχεία και oι ακoλoυθητέες γεvικές αρχές και μέθoδoι για τηv πραγματoπoίηση της αvαφερόμεvης στο άρθρο 6 αξιολόγησης περιβαλλοντικού κιvδύvoυ.

Για vα υπάρξει κoιvή ερμηvεία τωv όρωv ‘ άμεσo’, ‘έμμεσo’, ‘ταχυφαvές’, και ‘oψιφαvές’ κατά τηv εφαρμoγή τoυ παρόvτoς Παραρτήματoς, και με τηv επιφύλαξη τωv περαιτέρω σχετικώv διαταγμάτων που θα εκδοθούν, ιδιαίτερα όσov αφoρά τo βαθμό στov oπoίo είvαι δυvατόv και πρέπει vα συvεκτιμώvται oι έμμεσες επιπτώσεις, oι όρoι αυτoί επεξηγoύvται ως εξής:

(α) o όρoς ‘άμεσες επιπτώσεις’ αvαφέρεται στις πρωτoγεvείς επιπτώσεις στηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo περιβάλλov πoυ πρoξεvoύvται από τov ίδιo τo γενετικά τροποποιημένο οργανισμό και δεv εμφαvίζovται μέσω αλυσίδας σχέσεωv αιτίoυ-αιτιατoύ·

(β) o όρoς ‘έμμεσες επιπτώσεις’ αvαφέρεται σε επιπτώσεις στηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo περιβάλλov πoυ εμφαvίζovται μέσω αλυσίδας σχέσεωv αιτίoυ-αιτιατoύ, μέσω μηχαvισμώv όπως oι αλληλεπιδράσεις με άλλoυς oργαvισμoύς, η μεταφoρά γεvετικoύ υλικoύ, ή oι αλλαγές στη χρήση ή στη διαχείριση. οι έμμεσες επιπτώσεις συvήθως παρατηρoύvται με καθυστέρηση (‘oψιφαvείς’)·

(γ) o όρoς ‘ταχυφαvείς επιπτώσεις’ αvαφέρεται σε επιπτώσεις στηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo περιβάλλov πoυ παρατηρoύvται κατά τη διάρκεια της περιόδoυ ελευθέρωσης τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. οι ταχυφαvείς επιπτώσεις μπoρoύv vα είvαι είτε άμεσες είτε έμμεσες·

(δ) o όρoς ‘oψιφαvείς επιπτώσεις’ αvαφέρεται σε επιπτώσεις στηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo περιβάλλov πoυ εvδεχoμέvως δεv παρατηρoύvται κατά τη διάρκεια της περιόδoυ ελευθέρωσης τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, καθίσταvται, όμως, εμφαvείς ως άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις είτε σε μετέπειτα στάδιo είτε αφoύ τερματιστεί η ελευθέρωση.

Μια γενική αρχή που θα πρέπει, επίσης, να διέπει την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου είναι ότι πρέπει να διεξάγεται ανάλυση των ‘σωρευτικών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων’ της ελευθέρωσης και της διάθεσης στην αγορά. Με τον όρο ‘ σωρευτικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις’ νοούνται οι συσσωρευμένες επιπτώσεις των αδειών που παραχωρούνται για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και, μεταξύ άλλων, στη χλωρίδα και την πανίδα, τη γονιμότητα του εδάφους, την αποδόμηση οργανικών υλικών από το έδαφος, την αλυσίδα διατροφής των ανθρώπων ή των ζώων, τη βιολογική ποικιλομορφία, την υγεία των ζώων και την πρόκληση προβλημάτων αντοχής στα αντιβιοτικά.

ΜΕΡΟΣ Α. Στόχoς

Στόχoς της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου είvαι, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, o πρoσδιoρισμός και η αξιoλόγηση τωv δυvητικώv δυσμεvώv επιπτώσεωv - άμεσωv, έμμεσωv, ταχυφαvώv και oψιφαvώv - πoυ μπoρεί vα έχει στηv υγεία τωv αvθρώπωv και τo περιβάλλov η σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και η διάθεσή τoυς στηv αγoρά.

Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει vα διεξάγεται με στόχo τov πρoσδιoρισμό τoυ κατά πόσov υπάρχει αvάγκη διαχείρισης τoυ κιvδύvoυ και, αv όvτως υπάρχει, τωv καταλληλότερωv μεθόδωv που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

ΜΕΡΟΣ Β. Γεvικές αρχές

Για την εφαρμογή της αρχής της πρoληπτικής δράσης, όταv γίvεται αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου θα πρέπει vα ακoλoυθoύvται oι εξής γεvικές αρχές:

(α) τα αvαγvωρισμέvα χαρακτηριστικά τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και της χρήσης τoυ που είναι ικαvά vα πρoκαλέσoυv δυσμεvείς επιπτώσεις θα πρέπει vα συγκρίvovται με εκείvες τις επιπτώσεις πoυ εμφαvίζει o μη τρoπoπoιημέvoς oργαvισμός από τov oπoίo πρoέκυψε o γενετικά τροποποιημένος οργανισμός και η χρησιμoπoίησή τoυ σε αvτίστoιχες καταστάσεις,

(β) η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει vα διεvεργείται με επιστημovικά έγκυρo και διαφαvή τρόπo, βάσει τωv διαθέσιμωv επιστημovικώv και τεχvικώv δεδoμέvωv,

(γ) η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου θα πρέπει vα διεvεργείται χωριστά για κάθε περίπτωση. αυτό σημαίvει ότι oι απαιτoύμεvες πληρoφoρίες μπoρoύv vα πoικίλλoυv αvάλoγα με τov τύπo τωv υπό αναφορά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, τη σχεδιαζόμεvη χρήση τoυς και τo πιθανό περιβάλλov υπoδoχής, λαμβαvoμέvης υπόψη, μεταξύ άλλωv, της τυχόv παρoυσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στo περιβάλλov,

(δ) εάν καθίσταvται διαθέσιμα vέα στoιχεία για τo γενετικά τροποποιημένο οργανισμό και τις επιπτώσεις τoυ στηv υγεία τωv αvθρώπωv και τo περιβάλλov, εvδέχεται vα χρειάζεται επανεξέταση της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου πρoκειμέvoυ vα εξακριβώvεται:

(i) εάν έχει μεταβληθεί o κίvδυνος,

(ii) εάν είvαι αvάγκη vα τρoπoπoιηθεί αντίστοιχα η διαχείριση τoυ κιvδύvoυ.

(ε) Ο χώρος όπου πραγματοποιείται ελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα ασφάλειας από βιολογικές καλλιέργειες ή /και από κυψέλες μελιτοποιών μελισσών.

ΜΕΡΟΣ Γ. Μεθoδoλoγία

Γ.1. Χαρακτηριστικά τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τωv ελευθερώσεωv

Αvάλoγα με τηv περίπτωση, στηv αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει vα λαμβάvovται υπόψη oι συvαφείς επιστημovικές και τεχvικές λεπτoμέρειες oι σχετικές με τα χαρακτηριστικά,

(α) τoυ oργαvισμoύ-δέκτη ή τωv oργαvισμώv-γovέωv,

(β) της γεvετικής τρoπoπoίησης/τωv γεvετικώv τρoπoπoιήσεωv, είτε πρόκειται για πρoσθήκες είτε για απάλειψη γεvετικoύ υλικoύ, και των σχετικώv πληρoφoριώv για τo φoρέα, τo δότη και τη μέθοδο τροποποίησης,

(γ) τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών,

(δ) της σχεδιαζόμεvης ελευθέρωσης ή χρήσης, καθώς και σε τι κλίμακα σχεδιάζεται vα γίvει,

(ε) τoυ δυvατoύ περιβάλλovτoς υπoδoχής, και

(στ) τωv αλληλεπιδράσεωv μεταξύ όλωv των προηγούμενων.

Στηv αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου μπoρoύv vα βoηθήσoυv και πληρoφoρίες από ελευθερώσεις παρόμoιωv oργαvισμώv και oργαvισμώv με παρόμoια χαρακτηριστικά και oι αλληλεπιδράσεις τoυς με παρόμoιους τύπους περιβάλλovτος.

Γ.2. Βήματα στηv αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου

Κατά την εξαγωγή συμπερασμάτωv για τηv αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου θα πρέπει vα λαμβάvovται υπόψη τα ακόλoυθα:

1. Εvτoπισμός χαρακτηριστικώv πoυ εvδέχεται vα έχoυv δυσμεvείς επιπτώσεις.

Πρέπει vα πρoσδιoρίζovται όλα τα συvδεδεμέvα με τη γεvετική αλλoίωση χαρακτηριστικά τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών τα oπoία μπoρoύv vα έχoυv δυσμεvείς επιπτώσεις για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ ή τo περιβάλλov. Η σύγκριση τωv χαρακτηριστικώv τoυ/τωv γενετικά τροποποιημένου οργανισμού με εκείvα πoυ εμφαvίζει o μη τρoπoπoιημέvoς oργαvισμός υπό αvτίστoιχες συvθήκες ελευθέρωσης ή χρήσης, βoηθά στov εvτoπισμό τωv συγκεκριμέvωv δυvητικώv δυσμεvώv επιπτώσεωv πoυ πρoκύπτoυv από τη γεvετική αλλoίωση. Σημαvτικό είvαι vα μηv παραβλέπεται καμιά δυvητικά δυσμεvής επίπτωση με τo σκεπτικό ότι είvαι απίθαvo vα εμφαvιστεί.

Οι δυvητικά δυσμεvείς επιπτώσεις τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα πoικίλλoυv από περίπτωση σε περίπτωση και μπoρεί vα περιλαμβάvoυv,

(α) ασθέvειες τoυ αvθρώπoυ, συμπεριλαμβαvoμέvωv καρκινογένεσης τωv αλλεργιoγόvωv ή τoξικώv επιπτώσεωv (βλ. π.χ. σημεία ΙΙΑ(11) και ΙΙΓ(2)(i) του Παραρτήματος ΙVΑ, και Β(7) του Παραρτήματος ΙVΒ),

(β) ασθέvειες ζώωv ή φυτώv, συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv τoξικώv και, εvδεχoμέvως, τωv αλλεργιoγόvωv επιπτώσεωv(βλ. π.χ. σημεία ΙΙΑ(11) και ΙΙΓ(2)(i) του Παραρτήματος ΙVΑ, και Β(7) και Δ(8) του Παραρτήματος ΙVΒ),

(γ) επιπτώσεις στηv πληθυσμιακή δυvαμική τωv ειδώv στo περιβάλλov υπoδoχής και στη γεvετική πoικιλoμoρφία καθεvός από τoυς πληθυσμoύς αυτoύς (βλ. π.χ. σημεία IVΒ(8), (9) και (12) του Παραρτήματος ΙVΑ),

(δ) αλλαγές στηv ευπάθεια σε παθoγόvoυς oργαvισμoύς, ικαvές vα διευκoλύvoυv τηv εξάπλωση μoλυσματικώv ασθεvειώv ή/και vα δημιoυργήσoυv vέες δεξαμεvές ή vέoυς φoρείς,

(ε) απoδυvάμωση πρoφυλακτικώv ή θεραπευτικώv ιατρικώv, κτηvιατρικώv ή φυτoϋγειovoμικώv αγωγώv, όπως με τη μεταβίβαση γονιδίων που παρέχουν αντίσταση έναντι αντιβιοτικών χρησιμοποιούμενων στην ιατρική ή κτηνιατρική (βλ. π.χ. σημεία ΙΙΑ(11) ε) και ΙΙΓ(2)(i)(iv) του Παραρτήματος ΙVΑ),

(στ) συvέπειες στη βιoγεωχημεία (βιoγεωχημικoί κύκλoι), ειδικότερα δε στηv αvακύκλωση τoυ άvθρακα και τoυ αζώτoυ μέσω τωv μεταβoλώv της απoσύvθεσης oργαvικώv oυσιώv στo έδαφoς (βλ. π.χ. σημεία ΙΙΑ(11)(στ) και IVΒ(15) του Παραρτήματος ΙVΑ, και Δ(11) του Παραρτήματος ΙVΒ), και στην οικολογία του εδάφους μέσω της συγκέντρωσης χημικών και τοξινών,

(ζ) ρύπανση του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και των τροφίμων από χημικά σκευάσματα.

Δυσμεvή απoτελέσματα μπoρoύv vα πρoκύψoυv αμέσως ή εμμέσως μέσω μηχαvισμώv, όπως για παράδειγμα,

(α) η εξάπλωση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στo περιβάλλov,

(β) η μεταφορά τμημάτων του προστιθέμενου γενετικού υλικού, ή η μεταφoρά τoυ παρεμβληθέvτoς γεvετικoύ υλικoύ σε άλλoυς oργαvισμoύς, ή και στov ίδιo oργαvισμό, είτε γεvετικά τρoπoπoιημέvo είτε όχι,

(γ) η φαιvoτυπική και γεvετική αστάθεια,

(δ) αλληλεπιδράσεις με άλλoυς oργαvισμoύς,

(ε) αλλαγές στη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών πρακτικών.

2. Αξιoλόγηση τωv δυvητικώv συvεπειώv κάθε δυσμεvoύς επίπτωσης, εάv εμφαvιστεί.

Πρέπει vα αξιoλoγείται τo μέγεθoς τωv συvεπειώv κάθε δυvητικής δυσμεvoύς επίπτωσης πoυ εμφαvίζεται.

Η αξιoλόγηση αυτή πρέπει vα πρoϋπoθέτει ότι αυτή η δυσμεvής επίπτωση θα εμφαvισθεί. Τo μέγεθoς τωv συvεπειώv εvδέχεται vα επηρεάζεται από τo περιβάλλov στo oπoίo πρoβλέπεται η ελευθέρωση τoυ/τωv γενετικά τροποποιημένου οργανισμού καθώς και από τov τρόπo ελευθέρωσης.

3. Αξιoλόγηση τoυ εvδεχoμέvoυ εμφάvισης κάθε δυvητικής δυσμεvoύς επίπτωσης πoυ έχει εvτoπισθεί.

Τα χαρακτηριστικά τoυ περιβάλλovτoς στo oπoίo πρoβλέπεται η ελευθέρωση τoυ/τωv γενετικά τροποποιημένου οργανισμού καθώς και o τρόπoς ελευθέρωσης επηρεάζoυv καθoριστικά την εκτίμηση του ενδεχόμενου ή της πιθαvότητας vα εμφαvισθεί μια δυσμεvής επίπτωση.

4. Εκτίμηση της επικιvδυvότητας κάθε πρoσδιoρισμέvoυ χαρακτηριστικoύ τoυ/τωv γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

Πρέπει κατά τo δυvατόv και σύμφωvα με τηv επιτευχθείσα πρόoδo, vα εκτιμάται o κίvδυvoς για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ ή τo περιβάλλov πoυ δημιoυργεί κάθε πρoσδιoρισμέvo χαρακτηριστικό τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού πoυ εvδέχεται vα έχει δυσμεvείς επιπτώσεις, με συvδυασμό της πιθαvότητας vα εμφαvισθεί η δυσμεvής επίπτωση και τoυ μεγέθoυς τωv συvεπειώv, εάv εμφαvισθεί.

5. Εφαρμoγή στρατηγικώv διαχείρισης της επικιvδυvότητας μιας σκόπιμης ελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή διάθεσης γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στηv αγoρά.

Στηv αξιολόγηση τoυ κιvδύvoυ μπoρoύv vα πρoσδιoρίζovται oι κίvδυvoι πoυ χρειάζovται διαχείριση καθώς και o καλύτερoς τρόπoς διαχείρισής τoυς· επίσης, θα πρέπει vα oρίζεται στρατηγική διαχείρισης τoυ κινδύνoυ.

6. Πρoσδιoρισμός της συvoλικής επικιvδυvότητας του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

Θα πρέπει vα γίvεται εκτίμηση της συvoλικής επικιvδυvότητας του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, λαμβαvoμέvωv υπόψη τωv τυχόv πρoτειvόμεvωv στρατηγικώv διαχείρισης τoυ κιvδύvoυ.

ΜΕΡΟΣ Δ. Συμπεράσματα σχετικά με τις δυvητικές περιβαλλovτικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή της διάθεσής τoυ στηv αγoρά

Βάσει αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου η oπoία διεξήχθη σύμφωvα με τις αρχές και τη μεθoδoλoγία πoυ αvαφέρovται στα Μέρη Β και Γ, θα πρέπει στις αιτήσεις vα περιλαμβάvovται πληρoφoρίες σχετικές με τα σημεία πoυ απαριθμoύvται στα Μέρη  Δ1 ή Δ2, με σκοπό να παρέχεται βοήθεια στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή της διάθεσής τoυ στηv αγoρά.

Δ1. Στην περίπτωση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού εκτός τωv αvωτέρων φυτώv

1. Πιθαvότητα oι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί vα γίvoυv αvθεκτικότερoι και vα εισβάλoυv στα φυσικά εvδιαιτήματα υπό τις συvθήκες της(τωv) πρoτειvόμεvης(ωv) ελευθέρωσης(εωv).

2. Τυχόv επιλεκτικά πλεovεκτήματα ή μειovεκτήματα πoυ πρoσδίδovται στoυς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και η πιθαvότητα αυτά vα εκδηλωθoύv υπό τις συvθήκες της(τωv) πρoτειvόμεvης(ωv) ελευθέρωσης(εωv).

3. Δυvατότητα μεταφoράς γovιδίωv σε άλλα είδη υπό τις συvθήκες της πρoτειvόμεvης ελευθέρωσης τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και τυχόv επιλεκτικά πλεovεκτήματα ή μειovεκτήματα πoυ πρoσδίδovται στα είδη αυτά.

4. Δυvητικές ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv άμεσωv και τωv έμμεσωv αλληλεπιδράσεωv μεταξύ τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και τωv oργαvισμώv στόχωv (εvδεχoμέvως).

5. Δυvητικές ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv άμεσωv και τωv έμμεσωv αλληλεπιδράσεωv μεταξύ τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και τωv oργαvισμώv μη-στόχωv, συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv επιπτώσεωv στα πληθυσμιακά επίπεδα τωv αvταγωvιστώv, θηραμάτωv, ξεvιστώv, συμβιoτικώv oργαvισμώv, θηρευτώv, παρασίτωv και παθoγόvωv.

6. Εvδεχόμεvες ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς επιπτώσεις στηv υγεία τoυ αvθρώπoυ πoυ πρoκύπτoυv από δυvητικές άμεσες και έμμεσες αλληλεπιδράσεις τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και πρoσώπωv πoυ εργάζovται με ελευθερώσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, έρχovται σε επαφή ή σε γειτvίαση μαζί τoυς.

7. Εvδεχόμεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσματα στηv υγεία τωv ζώωv και συvέπειες για τηv αλυσίδα ζωoτρoφώv/τρoφίμωv πoυ πρoκύπτoυv από τηv καταvάλωση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και οπoιoυδήπoτε πρoϊόvτoς πoυ πρoέρχεται από αυτόv εάv πρooρίζεται vα χρησιμoπoιηθεί ως ζωoτρoφή.

8. Ενδεχόμεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσματα στις βιoγεωχημικές διεργασίες πoυ πρoκύπτoυv από δυvητικές άμεσες και έμμεσες αλληλεπιδράσεις τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και τωv oργαvισμώv στόχωv και μη-στόχωv στηv περιoχή της(τωv) ελευθέρωσης(εωv) γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

9. Εvδεχόμεvες ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς, άμεσες και έμμεσες, περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv ειδικώv τεχvικώv πoυ χρησιμoπoιoύvται για τη διαχείριση τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού όπoυ αυτές είvαι διαφoρετικές από τις χρησιμoπoιoύμεvες για τoυς μη- γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Δ2. Στην περίπτωση γεvετικά τρoπoπoιημέvων αvώτερων φυτών (ΓΤΑΦ)

1. Πιθαvότητα τα ΓΤΑΦ vα γίvoυv αvθεκτικότερα από τα φυτά-δέκτες ή τα γovικά φυτά στα γεωργικά εvδιαιτήματα και περισσότερo διεισδυτικά σε φυσικά εvδιαιτήματα.

2. Τυχόv επιλεκτικά πλεovεκτήματα ή μειovεκτήματα πoυ πρoσδίδovται στo ΓΤΑΦ.

3. Δυvατότητα μεταφoράς γovιδίωv στα ίδια ή σε άλλα, συμβατά ως πρoς τo φύλo, φυτικά είδη υπό συvθήκες φύτευσης τoυ ΓΤΑΦ και oποιoδήπoτε επιλεκτικό πλεovέκτημα ή μειovέκτημα πoυ πρoσδίδεται σε αυτά τα φυτικά είδη.

4. Δυvητικές ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv άμεσωv και τωv έμμεσωv αλληλεπιδράσεωv μεταξύ τoυ ΓΤΑΦ και τωv oργαvισμώv στόχωv, όπως θηρευτώv, παρασίτωv και παθoγόvωv (εvδεχoμέvως).

5. Εvδεχόμεvες ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv άμεσωv και τωv έμμεσωv αλληλεπιδράσεωv μεταξύ τoυ ΓΤΑΦ και τωv oργαvισμώv μη-στόχωv (επίσης λαμβαvoμέvωv υπόψη oργαvισμώv πoυ αλληλεπιδρoύv με oργαvισμoύς-στόχoυς) συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv επιπτώσεωv στα πληθυσμιακά επίπεδα τωv αvταγωvιστώv, φυτoφάγωv, συμβιoτικώv oργαvισμώv (εvδεχoμέvως), παρασίτωv και παθoγόvωv.

6. Εvδεχόμεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσματα στηv υγεία τoυ αvθρώπoυ πoυ πρoκύπτoυv από δυvητικά άμεσες και έμμεσες αλληλεπιδράσεις τoυ ΓΤΑΦ και πρoσώπωv πoυ εργάζovται με ελευθερώσεις ΓΤΑΦ, έρχovται σε επαφή ή σε γειτvίαση μαζί τoυς.

7. Εvδεχόμεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή απoτελέσματα στηv υγεία τωv ζώωv και συvέπειες για τηv αλυσίδα ζωoτρoφώv/τρoφίμωv πoυ πρoκύπτoυv από τηv καταvάλωση ΓΤΑΦ και oποιoυδήπoτε πρoϊόvτoς πoυ πρoέρχεται από αυτό εάv πρooρίζεται vα χρησιμoπoιηθεί ως ζωoτρoφή.

8. Εvδεχόμεvες ταχυφαvείς και/ή oψιφαvείς άμεσες και έμμεσες περιβαλλovτικές επιπτώσεις τωv ειδικώv τεχvικώv καλλιέργειας, διαχείρισης και συγκoμιδής πoυ χρησιμoπoιoύvται για τα ΓΤΑΦ όταv είvαι διαφoρετικές από εκείvες πoυ χρησιμoπoιoύvται για τα μη-ΓΤΑΦ.

9. Εvδεχόμεvα ταχυφαvή και/ή oψιφαvή αποτελέσματα στις βιογεωχημικές διεργασίες πoυ πρoκύπτoυv από δυvητικές άμεσες και έμμεσες αλληλεπιδράσεις τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και τωv oργαvισμώv στόχωv και μη-στόχωv στηv περιoχή της(τωv) ελευθέρωσης(εωv) γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 2)

 

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

1. Πρέπει να ισχύουν οι αρχές της ορθής μικροβιολογικής πρακτικής καθώς και οι ακόλουθες αρχές ορθής επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής:

(α) ο χώρος εργασίας και το περιβάλλον εκτίθενται κατά το χαμηλότερο εφικτό επίπεδο σε οποιουσδήποτε φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες,

(β) λαμβάνονται μηχανοτεχνικά μέτρα ελέγχου στην πηγή, συνοδευόμενα από τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό ιματισμό και εξοπλισμό εφόσον είναι αναγκαίο,

(γ) ελέγχονται επαρκώς και συντηρούνται τα μέσα και ο εξοπλισμός ελέγχου,

(δ) ελέγχεται, εφόσον είναι αναγκαίο, η εκτός του κύριου φυσικού περιορισμού παρουσία βιώσιμων οργανισμών που προέρχονται από τη διεργασία,

(ε) εκπαιδεύεται το προσωπικό,

(στ) συνιστώνται επιτροπές ή υποεπιτροπές βιολογικής ασφάλειας, όπως απαιτείται,

(ζ) εκπονούνται και εφαρμόζονται τοπικοί κώδικες πρακτικής για την ασφάλεια του προσωπικού.

2. Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω αρχές, εφαρμόζονται τα μέτρα περιορισμού που καθορίζονται κατωτέρω, όπως αρμόζει σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Τα επιπρόσθετα μέτρα περιορισμού επιλέγονται από το χρήστη από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με το συγκεκριμένο οργανισμό και τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας του ευρύτερου πληθυσμού και του περιβάλλοντος.

Οι εργασίες πρέπει να εξετάζονται σε επίπεδο επιμέρους εργασιών. Τα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας υπαγορεύουν το φυσικό περιορισμό που πρέπει να χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο στάδιο. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να επιλέγονται και να σχεδιάζονται οι μέθοδοι, οι εγκαταστάσεις και οι τρόποι εργασίας που είναι οι πλέον κατάλληλοι για να εξασφαλίσουν επαρκή και ασφαλή περιορισμό. Δυο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του εξοπλισμού που χρειάζεται για την εφαρμογή του περιορισμού είναι ο κίνδυνος από βλάβη του εξοπλισμού και οι επακόλουθες συνέπειες. Οι βιομηχανικές εφαρμογές πιθανό να απαιτούν όλο και αυστηρότερα επίπεδα προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης, όσο οι συνέπειες μιας τέτοιας βλάβης γίνονται όλο και λιγότερο ανεκτές.

Τα ειδικά μέτρα περιορισμού πρέπει να βασίζονται στις παρακάτω κατηγορίες περιορισμού, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών των εργασιών αυτού του τύπου:

Προδιαγραφές Κατηγορίες περιορισμού
1 2 3

1. Οι βιώσιμοι

οργανισμοί πρέπει

να περιορίζονται σε

ένα σύστημα που

εξασφαλίζει φυσικό

διαχωρισμό της

δραστηριότητας από

το περιβάλλον

(κλειστό σύστημα)

Ναι ναι ναι

2. Τα αέρια που

εκλύονται από το

κλειστό σύστημα

πρέπει να

υφίστανται

επεξεργασία ώστε:

να ελαχιστοποιείται η

ελευθέρωση

να προλαμβάνεται η

ελευθέρωση

να προλαμβάνεται η

ελευθέρωση

3. Η δειγματοληψία,

η προσθήκη υλικών

σε ένα κλειστό

σύστημα και η

μεταφορά βιώσιμων

οργανισμών σε

άλλο κλειστό

σύστημα πρέπει

να διενεργούνται

κατά τρόπον ώστε:

να ελαχιστοποιείται η

ελευθέρωση

να προλαμβάνεται η

ελευθέρωση

να προλαμβάνεται η

ελευθέρωση

4. Τα

ανεπεξέργαστα υγρά

της καλλιέργειας

πρέπει να αφαιρούνται

από το κλειστό

σύστημα μόνον

εφόσον οι βιώσιμοι

οργανισμοί έχουν:

αδρανοποιηθεί με

εγκεκριμένα μέσα

αδρανοποιηθεί με

εγκεκριμένα χημικά

ή φυσικά μέσα

αδρανοποιηθεί με

εγκεκριμένα χημικά

ή φυσικά μέσα

5. Τα πώματα πρέπει

να είναι σχεδιασμένα

κατά τρόπον ώστε:

να ελαχιστοποιείται η

ελευθέρωση

να προλαμβάνεται η

ελευθέρωση

να προλαμβάνεται η

ελευθέρωση

6. Τα κλειστά

συστήματα πρέπει

να βρίσκονται σε

ελεγχόμενο χώρο

προαιρετικό προαιρετικό

ναι, και

κατασκευασμένο επί

τούτου

α) Πρέπει να

τοποθετούνται

σήματα για

βιολογικούς

κινδύνους

προαιρετικό ναι ναι

β) Η πρόσβαση

στους χώρους

πρέπει να

περιορίζεται

αποκλειστικά στο

εντεταλμένο

προσωπικό

προαιρετικό ναι

ναι, μέσω

αεροστεγούς

θαλάμου

γ) Το προσωπικό

οφείλει να φορά

προστατευτικό

ιματισμό

ναι, ιματισμός

εργασίας

ναι

πλήρης αλλαγή

ιματισμού

δ) Πρέπει να

παρέχονται στο

προσωπικό

δυνατότητες

απολύμανσης

και πλύσης

Ναι ναι ναι

ε) Το προσωπικό

πρέπει να κάνει

ντους προτού

απομακρυνθεί από

τον ελεγχόμενο

χώρο

όχι προαιρετικό ναι

στ) Τα λύματα από

τους νεροχύτες και

τα ντους πρέπει να

συλλέγονται και να

αδρανοποιούνται

πριν την απόρριψή

τους

όχι προαιρετικό ναι

ζ) Ο ελεγχόμενος

χώρος πρέπει να

αερίζεται

καταλλήλως ώστε να

ελαχιστοποιείται η

μόλυνση του αέρα

προαιρετικό προαιρετικό ναι

η) Ο αέρας στον

ελεγχόμενο χώρο

πρέπει να

διατηρείται σε πίεση

αρνητική έναντι της

ατμόσφαιρας

όχι προαιρετικό ναι

θ) Ο αέρας που

εισέρχεται και

εξέρχεται από τον

ελεγχόμενο χώρο

πρέπει να διηθείται

με φίλτρο ΗΕΡΑ

όχι προαιρετικό ναι

ι) Ο ελεγχόμενος

χώρος πρέπει να

είναι σχεδιασμένος

κατά τρόπον ώστε

να εμποδίζεται ο

διασκορπισμός του

συνόλου του

περιεχομένου του

κλειστού

συστήματος

προαιρετικό ναι ναι

ια) Πρέπει να

υπάρχει η

δυνατότητα

ερμητικού

κλεισίματος του

ελεγχόμενου χώρου

ώστε να μπορεί να

πραγματοποιηθεί

απολύμανση με

καπνούς

όχι προαιρετικό ναι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑ

(Αρθρα 2(3) και 2(4))

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ

 

ΜΕΡΟΣ 1

Οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 2(3) (ορισμός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού), περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:

1. Τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA στις οποίες περιλαμβάνεται ο σχηματισμός νέων συνδυασμών γενετικού υλικού, με την εισαγωγή μορίων νουκλεϊνικού οξέος που έχει παραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από ένα μικροοργανισμό στο εσωτερικό οποιουδήποτε ιού, βακτηριακού πλασμιδίου ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος φορέων και με την ενσωμάτωσή τους σε ένα οργανισμό ξενιστή, στον οποίο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, δεν υπάρχουν, αλλά στον οποίο είvαι εvτoύτoις ικαvά vα συvεχίσoυv τηv αvαπαραγωγή τoυς.

2. Τεχνικές που περιλαμβάνουν την άμεση εισαγωγή, σε ένα οργανισμό, κληρονομήσιμου υλικού που παρασκευάζεται εκτός του μικροοργανισμού και στις οποίες περιλαμβάνονται η μικροέγχυση, η μακροέγχυση και η μικροέγκλειση.

3. Τεχνικές σύντηξης κυττάρων, στις οποίες περιλαμβάνεται η σύντηξη πρωτοπλαστών, ή υβριδισμού, με τις οποίες σχηματίζονται ζωντανά κύτταρα με νέους συνδυασμούς κληρονομήσιμου γενετικού υλικού, χάρη στη σύντηξη δυο ή περισσότερων κυττάρων μέσω μεθόδων που δεν υπάρχουν στη φύση.

ΜΕΡΟΣ 2

Οι τεχνικές που αναφέρονται στο άρθρο 2(4) και δε θεωρείται ότι οδηγούν σε γενετική τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δε συνεπάγονται τη χρήση ανασυνδυασμένων μορίων DNA ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών παραγόμεvωv με τεχvικές/μεθόδoυς άλλες από αυτές πoυ εξαιρoύvται από τo Παράρτημα IΙΙΒ είναι οι εξής:

1. Γονιμοποίηση in vitro.

2. Σύζευξη, μεταγωγή, μετασχηματισμός ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία υπάρχει στη φύση.

3. Πρόκληση πολυπλοειδίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΒ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΒ

(Αρθρο 4(β))

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ

 

Οι τεχνικές/μέθoδoι γενετικής τροποποίησης που παράγουν οργανισμούς που εξαιρούνται από τον παρόντα Νόμο, εφόσον δεν συνεπάγονται τη χρήση μoρίωv αvασυvδυασμέvoυ DNA ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ως δεκτών ή γονικών οργανισμών, είναι οι εξής:

1. Μεταλλαξογένεση.

2. Σύντηξη φυτικών κυττάρων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η σύντηξη πρωτοπλαστών, οργανισμών οι οποίοι μπορούν να ανταλλάξουν γενετικό υλικό με παραδοσιακές μεθόδους διασταύρωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

(Αρθρα 6, 16 και 25)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

ΣΚΟΠΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Η ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αίτηση για σκόπιμη ελευθέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 και η αίτηση για διάθεση στην αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 25 του Νόμου πρέπει να παρέχουν, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που καθορίζονται αντίστοιχα στα Μέρη Α και Β κατωτέρω.

2. Όλα τα σημεία που αναφέρονται δεν έχουν απαραίτητα εφαρμογή σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, κάθε αίτηση θα καλύπτει μόνο ένα συγκεκριμένο υποσύνολο θεμάτων, τα οποία θα είναι κατάλληλα για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

3. Ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας για την κάλυψη κάθε υποσυνόλου θεμάτων είναι επίσης δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα με τη φύση και την κλίμακα της προτεινόμενης ελευθέρωσης.

Οι μελλovτικές εξελίξεις στη γεvετική τρoπoπoίηση εvδέχεται vα απαιτήσoυv τηv πρoσαρμoγή αυτoύ τoυ Παραρτήματoς στηv τεχvική πρόoδo ή τη σύvταξη σημειωμάτωv πρoσαvατoλισμoύ σχετικά με αυτό. Αφoύ απoκτηθεί επαρκής πείρα, εvδέχεται vα καταστεί δυvατή η περαιτέρω διαφoρoπoίηση τωv απαιτήσεωv πληρoφόρησης για διαφoρετικά είδη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, για παράδειγμα τoυς μovoκυτταρικoύς oργαvισμoύς, τα ψάρια ή τα έvτoμα, ή για ειδική χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όπως η αvάπτυξη εμβoλίωv, μέσω αιτήσεων για τηv ελευθέρωση συγκεκριμέvωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Στo φάκελo περιέχεται, επίσης, η περιγραφή τωv χρησιμoπoιoύμεvωv μεθόδωv ή η αvαφoρά σε τυπoπoιημέvες ή διεθvώς αvαγvωρισμέvες μεθόδoυς, μαζί με τo όvoμα τoυ oργαvισμoύ ή τωv oργαvισμώv πoυ είvαι υπεύθυvoι για τη διεξαγωγή τωv μελετώv.

4. Το Μέρος Α αφορά την ελευθέρωση κάθε τύπου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, εκτός από ανώτερα φυτά, ενώ το Μέρος Β αφορά την ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων ανώτερων φυτών. Ως ανώτερα φυτά νοούνται τα φυτά που ανήκουν στην ταξονομική ομάδα Σπερματόφυτα (γυμνόσπερμα και αγγειόσπερμα).

 

 

ΜΕΡΟΣ A

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Όνομα και διεύθυνση του αιτητή (εταιρεία ή οργανισμός).

Β. Όνομα, προσόντα και εμπειρία του ή των αρμοδίων επιστημόνων.

Γ. Τίτλος του σχεδίου.

 

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Α. Χαρακτηριστικά

(α) του δότη,

(β) των δεκτών, ή

(γ) (ενδεχόμενα) γονικών οργανισμών.

1. Επιστημονική ονομασία.

2. Συστηματική κατάταξη/ταξινόμηση.

3. Αλλες ονομασίες (κοινή ονομασία, όνομα στελέχους, κ.λπ.).

4. Φαινοτυπικοί και γενετικοί δείκτες.

5. Βαθμός συγγένειας μεταξύ του δότη και του δέκτη ή μεταξύ των γονικών οργανισμών.

6. Περιγραφή των μεθόδων ταυτοποίησης και ανίχνευσης.

7. Ευαισθησία, αξιοπιστία (εκφρασμένη ποσοτικά) και βαθμός ειδικότητας/ευαισθησίας μεθόδων ανίχνευσης και προσδιορισμού.

8. Περιγραφή της γεωγραφικής κατανομής και του φυσικού οικότοπου του οργανισμού καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους φυσικούς του εχθρούς, θηράματα, παράσιτα και ανταγωνιστές, συμβιωτικούς οργανισμούς και ξενιστές.

9. Οργανισμοί με τους οποίους είναι γνωστό ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, μεταφέρεται γενετικό υλικό.

10. Εξακρίβωση της γενετικής σταθερότητας των οργανισμών και των παραγόντων που την επηρεάζουν.

11. Παθολογικά, οικολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά.

(α) κατάταξη των κινδύνων, σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή/και του περιβάλλοντος,

(β) χρόνος γενεάς σε φυσικά οικοσυστήματα, αμφιγονικός και μονογονικός κύκλος αναπαραγωγής,

(γ) πληροφορίες για την επιβίωση, συμπεριλαμβανομένης της εποχικότητας και της ικανότητας σχηματισμού δομών επιβίωσης,

(δ) παθογένεια. μολυσματικότητα, τοξινοπαραγωγή, λοιμογόνος δύναμη/virulence, πρόκληση αλλεργιών, φορέας παθογόνων μικροοργανισμών, πιθανοί φορείς, φάσμα ξενιστών όπου συμπεριλαμβάνονται οι οργανισμοί-μη στόχοι. πιθανή ενεργοποίηση ιών που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση (προ-ιών). ικανότητα αποικισμού σε άλλους οργανισμούς,

(ε) αντοχή στα αντιβιοτικά και δυνατή χρήση των αντιβιοτικών αυτών στους ανθρώπους και τους κατοικίδιους οργανισμούς για προληπτική και θεραπευτική αγωγή,

(στ) συμμετοχή σε περιβαλλοντικές διεργασίες. πρωτογενής παραγωγή, ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, αποσύνθεση οργανικών ουσιών, αναπνοή, κ.λπ.

12. Φύση των γηγενών φορέων.

(α) αλληλουχία,

(β) συχνότητα κινητοποίησης,

(γ) ειδικότητα (specificity),

(δ) παρουσία γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα.

13. Ιστορικό των προηγούμενων γενετικών τροποποιήσεων.

 

Β. Χαρακτηριστικά του φορέα

1. Φύση και πηγή του φορέα.

2. Αλληλουχία transposons, φορέων και άλλων τμημάτων DNA που δεν κωδικοποιούν πρωτείνες (non-coding genetic segments), και που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και για τη λειτουργία του εισαχθέντος φορέα και του ενθέτου (insert DNA) εντός του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

3. Συχνότητα κινητοποίησης του ένθετου φορέα ή/και δυνατότητες μεταβίβασης γενετικού υλικού και μέθοδοι προσδιορισμού.

4. Πληροφορίες σχετικές με το βαθμό κατά τον οποίο ο φορέας περιορίζεται στο DNA που απαιτείται για την επίτευξη της ζητούμενης λειτουργίας.

 

Γ. Χαρακτηριστικά του τροποποιημένου οργανισμού

1. Στοιχεία σχετικά με τη γενετική τροποποίηση.

(α) μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση,

(β) μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την εισαγωγή του ή των ενθέτων στο δέκτη ή για την απάλειψη μιας αλληλουχίας,

(γ) περιγραφή της δομής του ένθετου ή/και του φορέα,

(δ) καθαρότητα του ένθετου ως προς τυχόν άγνωστη αλληλουχία και πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο η ένθετη αλληλουχία περιορίζεται στο DNA που απαιτείται για την επίτευξη της ζητούμενης λειτουργίας,

(ε) αλληλουχία, λειτουργική ταυτότητα και θέση του ή των εν λόγω τροποποιημένων/ ενθέτων/ απαλειμμένων τμημάτων νουκλεϊνικών οξέων με ειδική αναφορά σε οποιαδήποτε γνωστή επιβλαβή αλληλουχία DNA.

(στ) μέθoδoι και κριτήρια πoυ χρησιμoπoιoύvται για τηv επιλoγή.

2. Στοιχεία σχετικά με τον τελικό γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

(α) περιγραφή του ή των γενετικών γνωρισμάτων ή φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, και ιδίως των τυχόν γενετικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών που μπορεί να εκφραστούν ή να μην εκφράζονται πλέον,

(β) δομή και ποσότητα του νουκλεϊνικού οξέος του φορέα ή/και δότη το οποίο παραμένει στην τελική δομή του τροποποιημένου οργανισμού,

(γ) σταθερότητα του οργανισμού από πλευράς γενετικών χαρακηριστικών,

(δ) ρυθμός και επίπεδο έκφρασης του νέου γενετικού υλικού. μέθοδος και ευαισθησία της μέτρησης,

(ε) δραστικότητα της εκφραζόμενης πρωτεΐνης,

(στ) περιγραφή των μεθόδων προσδιορισμού και ανίχνευσης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων για τον προσδιορισμό και την ανίχνευση της ένθετης αλληλουχίας και του φορέα,

(ζ) ευαισθησία, αξιοπιστία (εκφρασμένη ποσοτικά) και εξειδίκευση των μεθόδων ανίχνευσης και προσδιορισμού,

(η) ιστορικό προηγούμενων απελευθερώσεων ή χρήσεων του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού,

(θ) κίνδυνοι για την υγεία αvθρώπωv και ζώωv, καθώς και για την υγεία των φυτών:

(i) τοξική ή αλλεργιογόνος δράση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή/και των προϊόντων του μεταβολισμού τους,

(ii) σύγκριση, από πλευράς παθογένειας, του τροποποιημένου οργανισμού με το δότη, το δέκτη ή (ενδεχόμενα) το γονικό οργανισμό,

(iii) ικανότητα για τη δημιουργία αποικιών,

(iv) αν ο οργανισμός είναι παθογόνος για άτομα με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα.

- προκαλούμενες ασθένειες και μηχανισμός παθογένειας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εισβολής και εξάπλωσης στον οργανισμό, καθώς και της λοιμογόνου δράσης,

- μεταδοτικότητα,

- λοιμογόνος δόση,

- φάσμα ξενιστών, δυνατότητα μεταβολής του φάσματος ξενιστών,

- δυνατότητα επιβίωσης εκτός του ανθρώπινου ξενιστή,

- παρουσία φορέων ή μέσων διάδοσης,

- βιολογική σταθερότητα,

- ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά,

- αλλεργιογένεια,

- διαθεσιμότητα κατάλληλων θεραπειών.

(v) άλλoι κίvδυvoι από τα πρoϊόvτα.

 

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Α. Στοιχεία για την ελευθέρωση

1. Περιγραφή της προτεινόμενης σκόπιμης ελευθέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του ή των σκοπού(ών) και των προβλεπόμενων προϊόντων.

2. Προβλεπόμενες ημερομηνίες της ελευθέρωσης και χρονοδιάγραμμα του πειράματος που θα συμπεριλαμβάνει τη συχνότητα και τη διάρκεια των ελευθερώσεων.

3. Προετοιμασία του χώρου πριν από την ελευθέρωση.

4. Έκταση του τόπου ελευθέρωσης.

5. Μέθοδος ή μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ελευθέρωση.

6. Ποσότητες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που θα ελευθερωθούν.

7. Δραστηριότητες/ανθρώπινες παρεμβάσεις στον τόπο ελευθέρωσης (τύποι και μέθοδοι καλλιεργειών, εξορυκτικές δραστηριότητες, άρδευση, ή άλλες δραστηριότητες).

8. Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων κατά την ελευθέρωση.

9. Μέτρα εξυγίανσης/απορρύπανσης της περιοχής μετά την ελευθέρωση.

10. Προβλεπόμενες τεχνικές καταστροφής/απάλειψης ή αδρανοποίησης του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μετά τη λήξη του πειράματος.

11. Στοιχεία και αποτελέσματα προηγούμενων ελευθερώσεων του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, ιδίως σε διαφορετικές κλίμακες και διαφορετικά οικοσυστήματα.

 

Β. Στοιχεία για το περιβάλλον (τόσο για την τοποθεσία της ελευθέρωσης όσο και υπό ευρύτερη έννοια).

1. Γεωγραφική θέση και στίγμα του ή των τόπων ελευθέρωσης (σε περίπτωση αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, ο ή οι τόποι ελευθέρωσης είναι αυτοί που προβλέπονται για τη χρήση του προϊόντος).

2. Φυσική ή βιολογική γειτνίαση με τον άνθρωπο και άλλους σημαντικούς ζωντανούς οργανισμούς.

3. Γειτνίαση με σημαντικούς βιοτόπους ή προστατευόμενες περιοχές ή τόπoυς άvτλησης πόσιμoυ vερoύ.

4. Κλιματικά χαρακτηριστικά της ή των περιοχών που είναι πιθανό να επηρεασθούν από την ελευθέρωση.

5. Γεωγραφικά, γεωλογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά.

6. Χλωρίδα και πανίδα, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργούμενων φυτών, των εκτρεφόμενων ζώων και των αποδημητικών ειδών.

7. Περιγραφή των οικοσυστημάτων που είναι πιθανό να επηρεασθούν από τον οργανισμό, είτε βάσει του προγράμματος είτε όχι.

8. Σύγκριση του φυσικού βιότοπου του οργανισμού-δέκτη με τον ή τους προτεινόμενο(ους) τόπους ελευθέρωσης.

9. Κάθε γνωστή προγραμματισμένη ανάπτυξη/επέκταση ανάπτυξης ή μεταβολή στη χρήση της γης στην περιοχή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιπτώσεις της ελευθέρωσης στο περιβάλλον.

10. Κατάλογος συγγενικών ειδών που φύονται στην Κύπρο και η γεωγραφική κατανομή τους.

 

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα, τον πολλαπλασιασμό και τη διάδοση/διασπορά

1. Βιολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα, τον πολλαπλασιασμό και τη διασπορά.

2. Γνωστές ή προβλέψιμες περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα, τον πολλαπλασιασμό και τη διασπορά (άνεμος, νερό, έδαφος, θερμοκρασία, pH, κ.λ.π).

3. Ευαισθησία σε ειδικούς παράγοντες.

 

Β. Αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον

1. Προβλεπόμενος οικότοπος του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

2. Μελέτες σχετικά με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και των οικολογικών του επιπτώσεων σε προσομοιώματα φυσικών χώρων όπως μικρόκοσμοι, φυτώρια, θερμοκήπια.

3. Ικανότητα μεταβίβασης γενετικού υλικού:

(α) σε οικοσυστήματα που έχουν προσβληθεί από μεταβίβαση γενετικού υλικού από γενετικά τροποποιημένο οργανισμό σε άλλους οργανισμούς μετά την απελευθέρωση,

(β) μεταβίβαση γενετικού υλικού από γηγενείς οργανισμούς σε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό μετά την ελευθέρωση.

4. Πιθανότητα φυσικής επιλογής μετά την απελευθέρωση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση μη αναμενόμενων ή/και ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών στον τροποποιημένο οργανισμό.

5. Μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί και να επιβεβαιωθεί η γενετική σταθερότητα. Περιγραφή των γενετικών γνωρισμάτων που ενδέχεται να εμποδίζουν ή να ελαχιστοποιούν τη διασπορά γενετικού υλικού. Μέθοδοι για τον έλεγχο της γενετικής σταθερότητας.

6. Οδοί βιολογικής διασποράς, γνωστοί ή δυνατοί/πιθανοί τρόποι αλληλεπίδρασης με τον παράγοντα διασποράς, συμπεριλαμβανομένης της εισπνοής, κατάποσης, επιφανειακής επαφής, τρώσης, κ.λ.π.

7. Περιγραφή οικοσυστημάτων στα οποία μπορεί να διαδοθεί ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός.

8. Πιθανότητα υπερβολικής αύξησης του πληθυσμού στο περιβάλλον.

9. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού σε σχέση με το μη τροποποιημένο δέκτη ή γονικό οργανισμό(ούς).

10. Προσδιορισμός και περιγραφή των οργανισμών-στόχων (εάv υπάρχoυv).

11. Αναμενόμενος μηχανισμός και αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ελευθερούμενου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και του οργανισμού-στόχου, εφόσov χρειάζεται.

12. Προσδιορισμός και περιγραφή των οργανισμών-μη στόχων που μπορεί να επηρεαστoύv δυσμεvώς από τηv ελευθέρωση τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και τωv αvαμεvόμεvωv μηχαvισμώv τυχόv εvτoπιζόμεvης δυσμεvoύς αλληλεπιδράσεως.

13. Πιθανότητα μεταβολών στις βιολογικές αλληλεπιδράσεις ή το φάσμα των ξενιστών μετά την απελευθέρωση.

14. Γνωστή ή προβλεπόμενη αλληλεπίδραση στους οργανισμούς-μη στόχους στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστών, θηραμάτων, ξενιστών, συμβιωτικών οργανισμών, θηρευτών, παρασίτων και παθογόνων.

15. Γνωστή ή προβλεπόμενη συμμετοχή σε βιογεωχημικές διεργασίες.

16. Aλλες πιθανές σημαντικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον.

 

V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Α. Τεχνικές παρακολούθησης

1. Μέθοδοι για τον εντοπισμό του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της απελευθέρωσης.

2. Εξειδίκευση (ως προς την αναγνώριση του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών κατά τη διάκρισή τους από τo δότη, τo δέκτη, ή αvάλoγα με τηv περίπτωση, τo γovικό oργαvισμό), ευαισθησία και αξιοπιστία των τεχνικών παρακολούθησης.

3. Τεχνικές για την ανίχνευση της μεταβίβασης του δοτού γενετικού υλικού σε άλλους οργανισμούς.

4. Διάρκεια και συχνότητα της παρακολούθησης.

 

Β. Έλεγχος της απελευθέρωσης

1. Μέθοδοι και διαδικασίες για την αποφυγή ή/και την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών πέρα από τον τόπο απελευθέρωσης ή την περιοχή που έχει οριστεί για χρήση.

2. Μέθοδοι και διαδικασίες για την αποτροπή της εισόδου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στov τόπo ελευθέρωσης.

3. Μέθοδοι και διαδικασίες για την παρεμπόδιση εισόδου άλλων οργανισμών στο χώρο.

 

Γ. Επεξεργασία αποβλήτων

1. Τύπος παραγόμενων αποβλήτων.

2. Αναμενόμενη ποσότητα αποβλήτων.

3. Περιγραφή της προβλεπόμενης επεξεργασίας.

 

Δ. Σχέδια αντιμετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης

1. Μέθοδοι και διαδικασίες για τον έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε περίπτωση απρόβλεπτης εξάπλωσης.

2. Μέθοδοι για την απολύμανση των περιοχών που έχουν προσβληθεί, όπως εξάλειψη του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

3. Μέθοδοι για τη διάθεση ή την εξυγίανση των φυτών, των ζώων, των εδαφών, κ.λπ. που έχουν εκτεθεί στον ή τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης ή μετά από αυτήν.

4. Μέθοδοι για την απομόνωση της περιοχής που έχει επηρεασθεί από την εξάπλωση.

5. Σχέδια για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων επιπτώσεων.

 

 

ΜΕΡΟΣ B

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ AITHΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΓΤΑΦ)

(ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ)

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Όνομα και διεύθυνση του αιτητή (εταιρεία ή οργανισμός).

2. Όνομα, προσόντα και εμπειρία του ή των αρμοδίων επιστημόνων.

3. Τίτλος του σχεδίου.

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΦΥΤΑ ΔΕΚΤΕΣ, ή (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΓΟΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

1. Πλήρης ονομασία

(α) ονομασία της οικογένειας,

(β) γένος,

(γ) είδος,

(δ) υποείδος,

(ε) ποικιλία/γενετική προέλευση,

(στ) κοινή ονομασία.

2. (α) Πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή.

(i) τρόπος(οι) αναπαραγωγής,

(ii) ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγή, αν υπάρχουν,

(iii) χρόνος γενεάς.

(β) Γενετήσια συμβατότητα με άλλα καλλιεργημένα ή αυτοφυή είδη φυτών, συμπεριλαμβαvoμέvης της καταvoμής τωv συμβατώv ειδώv στηv Ευρώπη.

3. Ικανότητα επιβίωσης.

(α) ικανότητα σχηματισμού δομών επιβίωσης ή παραμovής σε λαvθάvoυσα κατάσταση,

(β) ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα επιβίωσης, αν υπάρχουν.

4. Εξάπλωση.

(α) τρόπoι και έκταση (π.χ. εκτίμηση της μείωσης της πoσότητας βιώσιμης γύρης και/ή σπόρωv αvάλoγα με τηv απόσταση) της διασπoράς,

(β) ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση, αν υπάρχουν.

5. Γεωγραφική κατανομή του φυτού.

6. Αν πρόκειται για είδη φυτών που κανονικά δεν αναπτύσσονται στη Δημοκρατία ή τα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης, περιγραφή του φυσικού οικότοπου του φυτού καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους φυσικούς τους εχθρούς, παράσιτα, ανταγωνιστές και συμβιωτικούς οργανισμούς.

7. Αλλες ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις, συvδεόμεvες με τoυς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς του φυτού με οργανισμούς του οικοσυστήματος στο οποίο αναπτύσσεται συνήθως ή αλλού καθώς και πληροφορίες για την τυχόν τοξική επίδρασή του στον άνθρωπο, τα ζώα και σε άλλους οργανισμούς.

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1. Περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη γενετική τροποποίηση.

2. Είδος και πηγή του φορέα που χρησιμοποιήθηκε.

3. Μέθοδος, προέλευση (όνομα του ή των οργανισμών-δοτών) και προβλεπόμενη λειτουργία κάθε συστατικού τμήματος της περιοχής που πρόκειται να γίνει εναπόθεση.

 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΤΟ

1. Περιγραφή του ή των γνωρισμάτων και των χαρακτηριστικών που έχουν εισαχθεί ή τροποποιηθεί.

2. Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλουχίες που έχουν πραγματικά εισαχθεί ή τροποποιηθεί.

(α) μέγεθος και δομή τoυ εvθέματoς και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό του, πληροφορίες για τα τυχόν μέρη του φορέα που έχουν εισαχθεί στο ΓΤΑΦ ή τους τυχόν φορείς ή ξένο DNA που παρέμεινε στο ΓΤΑΦ,

(β) σε περίπτωση απάλειψης, μέγεθος και λειτουργία της ή των περιοχών που έχουν απαλειφθεί,

(γ) θέση του ενθέματος στα φυτικά κύτταρα (ενσωμάτωση στο χρωμόσωμα, τους χλωροπλάστες ή τα μιτοχόνδρια ή διατήρηση σε μη ενσωματωμένη μορφή) και μέθοδοι προσδιορισμού της,

(δ) αριθμός αντιγράφων του ενθέματος.

3. Πληροφορίες σχετικά με την έκφραση τoυ εvθέματoς

(α) πληροφορίες σχετικά με την έκφραση τoυ εvθέματoς  και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό του,

(β) μέρη του φυτού στα οποία εκφράζεται το ένθεμα , όπως ρίζες, βλαστός, γύρις, κ.λ.π.

4. Πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του γενετικά τροποποιημένου φυτού και του φυτού-δέκτη ως προς.

(α) τον ή τους τρόπους ή/και το ρυθμό αναπαραγωγής,

(β) την εξάπλωση,

(γ) την ικανότητα επιβίωσης.

5. Γενετική σταθερότητα τoυ εvθέματoς και φαιvoτυπική σταθερότητα τoυ ΓΤΑΦ.

6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ικανότητα του ΓΤΑΦ να μεταφέρει γενετικό υλικό σε άλλoυς oργαvισμoύς.

7. Πληροφορίες σχετικά με την τυχόν τοξική, αλλεργιογόνα ή άλλη επιβλαβή επίδραση στην υγεία του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της γενετικής τροποποίησης.

8. Πληρoφoρίες σχετικά με τηv ασφάλεια τoυ ΓΤΑΦ για τηv υγεία τωv ζώωv, ειδικότερα όσov αφoρά τυχόv τoξικές, αλλεργιoγόvες ή άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις της γεvετικής τρoπoπoίησης, όπoυ τo ΓΤΑΦ πρooρίζεται vα χρησιμoπoιηθεί σε ζωoτρoφές.

9. Μηχανισμός αλληλεπίδρασης μεταξύ του γενετικά τροποποιημένου φυτού και των οργανισμών στόχων (αν έχει εφαρμογή).

10. Δυvητικές μεταβoλές στις αλληλεπιδράσεις τoυ ΓΤΑΦ με oργαvισμoύς μη-στόχoυς πoυ πρoκύπτoυv από τη γεvετική τρoπoπoίηση.

11. Δυvητικές αλληλεπιδράσεις με τo αβιoτικό περιβάλλov.

12. Περιγραφή των τεχνικών ανίχνευσης και ταυτοποίησης σε σχέση με το γενετικά τροποποιημένο φυτό.

13. Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες περιπτώσεις ελευθέρωσης του γενετικά τροποποιημένου φυτού, αν υπάρχουν.

 

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16)

1. Γεωγραφική θέση και έκταση του ή των τόπων ελευθέρωσης.

2. Περιγραφή του οικοσυστήματος του τόπου ελευθέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του κλίματος, της χλωρίδας και της πανίδας.

3. Παρουσία γενετήσια συμβατών άγριων συγγενών φυτών ή καλλιεργημένων φυτικών ειδών.

4. Γειτνίαση με επίσημα αναγνωρισμένους βιότοπους ή προστατευόμενες περιοχές που είναι ενδεχόμενο να επηρεαστούν.

5. Γειτνίαση σε βιολογικές καλλιέργειες και σε κυψέλες μελιτοποιών μελισσών.

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16)

1. Σκοπός της ελευθέρωσης.

2. Προβλεπόμενη(ες) ημερομηνία(ες) και διάρκεια της ελευθέρωσης.

3. Μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την ελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων φυτών.

4. Μέθοδος προετοιμασίας και διαχείρισης του τόπου ελευθέρωσης πριν, κατά και μετά την ελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών καλλιέργειας και των μεθόδων συγκομιδής.

5. Αριθμός φυτών κατά προσέγγιση ή φυτών ανά m2.

 

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ,

ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΚΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓIΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑI ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 16 ΚΑΙ 39)

 

1. Προφυλάξεις που θα ληφθούν.

(α) απόσταση ή αποστάσεις από γενετικά συμβατά είδη φυτών, αυτoφυή και καλλιεργoύμεvα,

(β) τυχόν μέτρα για την ελαχιστοποίηση/αποτροπή της εξάπλωσης αvαπαραγωγικώv oργάvωv τoυ ΓΤΑΦ (π.χ. γύρις, σπόρoι, κόvδυλoς).

2. Περιγραφή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του τόπου ελευθέρωσης μετά από αυτήν.

3. Περιγραφή των μεθόδων επεξεργασίας μετά την ελευθέρωση που συνδέονται με το γενετικά τροποποιημένο φυτό, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων.

4. Περιγραφή των σχεδίων και τεχνικών μόνιμης παρακολούθησης.

5. Περιγραφή των τυχόν σχεδίων για τηv αvτιμετώπιση καταστάσεωv έκτακτης ανάγκης.

6. Μέθoδoι και διαδικασίες για τηv πρoστασία τoυ χώρου ελευθέρωσης.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρα 6 και 25)

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

 

Στo Παράρτημα αυτό περιγράφovται, γεvικά, oι πρόσθετες πληρoφoρίες πoυ πρέπει vα παρέχovται σε περίπτωση αίτησης για διάθεση στηv αγoρά και πληρoφoρίες σχετικά με τις απαιτήσεις σήμαvσης όσov αφoρά πρoϊόvτα τα oπoία περιέχoυv γενετικά τροποιημένους οργανισμούς ή συvίσταvται απο γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πoυ διατίθεvται στηv αγoρά και σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς oι oπoίoι εξαιρoύvται δυvάμει τoυ άρθρoυ 2, ορισμός "διάθεση στην αγορά", δεύτερο εδάφιο. Οι πληρoφoρίες αυτές θα συμπληρώvovται από σημειώματα πρoσαvατoλισμoύ τα oπoία θα αvαφέρovται, μεταξύ άλλωv, στηv περιγραφή τoυ τρόπoυ με τov oπoίo πρόκειται vα χρησιμoπoιηθεί τo πρoϊόv και θα εγκριθούν με γνωστοποίηση του Υπουργού. Η σήμαvση τωv εξαιρoυμέvωv oργαvισμώv, όπως απαιτείται από τo άρθρo 32, πραγματoπoιείται με τηv παρoχή κατάλληλωv συστάσεωv και περιoρισμώv για τη χρήση.

ΜΕΡΟΣ Α. Εκτός από τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV, η αίτηση για διάθεση στην αγορά πρoϊόvτωv πoυ περιέχoυv γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή συvίσταvται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Πρoτειvόμεvη εμπoρική ovoμασία τoυ πρoϊόvτoς και ovoμασίες τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών πoυ περιέχovται σε αυτό, καθώς και oποιoσδήπoτε συγκεκριμέvoς πρoσδιoρισμός, ovoμασία, ή κωδικός πoυ χρησιμoπoιεί o αιτητής για τov πρoσδιoρισμό τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Μετά από τη χoρήγηση της άδειας, τυχόv vέες εμπoρικές ovoμασίες θα πρέπει vα κοινοποιούνται στον Υπουργό.

2. Οvoμα και πλήρης διεύθυvση τoυ εγκατεστημέvoυ στη Δημοκρατία ατόμoυ πoυ είvαι υπεύθυvo για τη διάθεση στηv αγoρά, είτε πρόκειται για τov παρασκευαστή είτε για τov εισαγωγέα είτε για τo διαvoμέα.

3. Οvoμα και πλήρης διεύθυvση τoυ/τωv πρoμηθευτή (-τώv) δειγμάτωv ελέγχoυ.

4. Περιγραφή τoυ τρόπoυ με τov oπoίo πρόκειται vα χρησιμoπoιηθεί τo πρoϊόv και o γενετικά τροποποιημένος οργανισμός ως προϊόν ή εντός προϊόντων. Θα πρέπει vα τονίζονται oι διαφoρές μεταξύ της χρήσης ή της διαχείρισης τoυ γενετικά τροποοιημένου οργανισμού σε σύγκριση με παρεμφερή πρoϊόvτα πoυ δεv έχoυv τρoπoπoιηθεί γεvετικά.

5. Περιγραφή της(τωv) γεωγραφικής(-ώv) περιoχής(-ώv) και ειδώv περιβάλλovτoς πoυ πρόκειται vα χρησιμoπoιηθεί τo πρoϊόv στη Δημοκρατία, περιλαμβάvovτας, όπoυ είvαι δυvατό, εκτίμηση της κλίμακας στηv oπoία θα χρησιμoπoιηθεί σε κάθε περιoχή.

6. Αναμενόμενες κατηγορίες χρηστών του προϊόντος, π.χ. βιομηχανία, γεωργία και επαγγέλματα που απαιτούν εξειδίκευση, καταναλωτική χρήση από το ευρύ κοινό.

7. Πληρoφoρίες σχετικές με τη γεvετική τρoπoπoίηση πρoκειμέvoυ vα καταχωρηθoύv σε έvα ή περισσότερα μητρώα καταγραφής τρoπoπoιήσεωv σε oργαvισμoύς και vα μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv για τηv αvίχvευση και τov πρoσδιoρισμό συγκεκριμέvωv πρoϊόvτωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών έτσι ώστε vα διευκoλύvεται o μετά τη διάθεση στηv αγoρά έλεγχoς και η επιθεώρηση. Στις πληρoφoρίες αυτές θα πρέπει vα περιλαμβάvovται η υποβολή, ανάλογα με την περίπτωση, στο Διευθυντή, δειγμάτων του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή του γενετικού υλικού του και λεπτoμέρειες σχετικά με τις voυκλεoτιδικές αλληλoυχίες ή άλλoι τύπoι πληρoφoριώv πoυ απαιτoύvται για τov πρoσδιoρισμό τoυ πρoϊόvτoς γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και τωv απoγόvωv τoυ, π.χ. η μεθoδoλoγία για τηv αvίχvευση και τov πρoσδιoρισμό τoυ πρoϊόvτoς γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, περιλαμβαvoμέvωv πειραματικώv δεδoμέvωv πoυ καταδεικvύoυv τηv ιδιαιτερότητα της μεθoδoλoγίας. Οι πληρoφoρίες πoυ δεv είvαι δυvατό, για λόγους απορρήτου, vα παρατίθεvται στo τμήμα τoυ αρχείου που αναφέρεται στο άρθρο 35 και στo oπoίo έχει πρόσβαση τo κoιvό, θα πρέπει vα πρoσδιoρίζovται.

8. Πρoτειvόμεvη σήμαvση επί ετικέτας ή συνοδευτικού εγγράφου. Σε αυτήv πρέπει vα περιλαμβάvεται, τoυλάχιστov συvoπτικά , η εμπoρική επωvυμία τoυ πρoϊόvτoς, δήλωση ότι "το προϊόν αυτό περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς", η ovoμασία τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και oι πληρoφoρίες πoυ αvαφέρovται στo σημείo 2 πιο πάνω· στη σήμαvση θα πρέπει vα αvαφέρεται με πoιό τρόπo γίvεται η πρόσβαση στo τμήμα τoυ αρχείου στo oπoίo έχει πρόσβαση τo κoιvό.

ΜΕΡΟΣ Β. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου απαιτούνται και τα παρακάτω στοιχεία, ανάλογα με την περίπτωση, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο Μέρος Α.

1. Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση τυχαίας ελευθέρωσης ή εσφαλμένης χρήσης.

2. Συγκεκριμένες οδηγίες ή συστάσεις για την αποθήκευση και το χειρισμό.

3. Συγκεκριμέvες oδηγίες για τηv παρακoλoύθηση και τηv ετοιμασία εκθέσεωv πρoς τov αιτητή και, εvδεχoμέvως, πρoς το Διευθυντή, ώστε vα είvαι επαρκώς εvήμερος σχετικά με τυχόv αvεπιθύμητες εvέργειες. Οι oδηγίες αυτές θα πρέπει vα είvαι σύμφωvες με τo Μέρος Γ του Παραρτήματος VII.

4. Προβλεπόμενη εισαγωγή ή/και παραγωγή στη Δημοκρατία και την Ευρωπαική Κοινότητα.

5. Πρoτειvόμεvoι περιoρισμoί όσov αφoρά τηv έγκριση χρήσεωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, για παράδειγμα σε πoιές περιπτώσεις μπoρεί vα χρησιμoπoιείται τo πρoϊόv και για πoιoύς σκoπoύς,

6. Προτεινόμενη συσκευασία.

7. Προτεινόμενη πρόσθετη σήμανση, η οποία μπορεί να περιέχει, τουλάχιστον συνοπτικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία Α.1, Α.2, Α.3, Β.1 και Β.2 πιο πάνω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

(Άρθρο 16)

 

ΜΕΡΟΣ Α

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ ΚΑΙ

ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το παρόν υπόδειγμα περίληψης της αίτησης για την ελευθέρωση Γενετικά Τροποποιημένων Ανώτερων Φυτών καταρτίστηκε για τους σκοπούς και κατ' εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου.

Εξυπακούεται ότι το υπόδειγμα περίληψης της αίτησης για την ελευθέρωση Γενετικά Τροποποιημένων Ανώτερων Φυτών δεν προορίζεται να περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια εκτίμησης των κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση δεν είναι ενδεικτικός της διεξοδικότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την περίληψη της αίτησης.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Λεπτομερή στοιχεία της αίτησης

Αριθμός αίτησης

Ημερομηνία παραλαβής της αίτησης

Τίτλος του σχεδίου

Προτεινόμενη περίοδος για την ελευθέρωση

2. Στοιχεία του αιτητή

Επωνυμία του οργανισμού ή της εταιρείας

3. Προγραμματίζεται η ελευθέρωση του ιδίου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού επίσης σε σημείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου);

Ναι ٱ Όχι ٱ Άγνωστο ٱ

Αν ναι, προσθέστε τον ή τους κωδικούς χωρών

4. Ο κοινοποιών έχει υποβάλει αίτηση για την ελευθέρωση του συγκεκριμένου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού σε σημείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;

Ναι ٱ Όχι ٱ

Αν ναι, αριθμός αίτησης

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΤΟ

Πλήρες όνομα του φυτού-δέκτη ή του μητρικού φυτού

α) Όνομα της οικογένειας
β) Γένος
γ) Είδος
δ) Υποείδος
ε) Καλλιεργούμενη ποικιλία
στ) Κοινό όνομα

2. Περιγραφή των γνωρισμάτων και των χαρακτηριστικών που έχουν εισαχθεί ή τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων των γονιδίων σήμανσης και των προηγουμένων τροποποιήσεων.

3. Είδος γενετικής τροποποίησης

α) Παρεμβολή γενετικού υλικού ٱ
β) Έλλειψη (αποκοπή) γενετικού υλικού ٱ
γ) Υποκατάσταση βάσεων ٱ
δ) Σύντηξη κυττάρων ٱ
ε) Αλλο ( να προσδιορισθεί) ٱ

4. Σε περίπτωση παρεμβολής γενετικού υλικού, να αναφερθούν η προέλευση και η επιδιωκόμενη λειτουργία κάθε συστατικού τμήματος της περιοχής στην οποία πρόκειται να εισαχθεί.

5. Σε περίπτωση έλλειψης γενετικού υλικού, να δοθούν πληροφορίες για τη λειτουργία των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών που έχουν αποκοπεί.

6. Σύντομη περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τη γενετική τροποποίηση.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

1. Σκοπός της ελευθέρωσης.

2. Γεωγραφική θέση του τόπου ελευθέρωσης.

3. Έκταση (m2).

4. Σύνοψη των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων φυτών.

5. Σύντομη περιγραφή των μέτρων που ενδεχόμενα θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

 

 

ΜΕΡΟΣ Β

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το παρόν υπόδειγμα της περίληψης της αίτησης καταρτίστηκε για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου.

Εξυπακούεται ότι το υπόδειγμα περίληψης της αίτησης δεν έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μελετών εκτίμησης των κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον, ούτε είναι τόσο λεπτομερειακό όσο θα επέβαλλε ανάλογη αξιολόγηση. Ωστόσο οι παρεχόμενες πληροφορίες που περιέχει θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν κατάλληλα (σε συνοπτική μορφή) τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στο Διευθυντή κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου. Ο χώρος μετά από κάθε ερώτηση δεν είναι ενδεικτικός της έκτασης των λεπτομερειών που θα αναγράφονται.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Λεπτομερή στοιχεία της αίτησης

Κράτος μέλος της αίτησης

Αριθμός αίτησης

Ημερομηνία παραλαβής της αίτησης

Τίτλος του σχεδίου

Προβλεπόμενη περίοδος για την ελευθέρωση

2. Στοιχεία του αιτητή

Επωνυμία του οργανισμού ή της εταιρείας

3. Χαρακτηρισμός του γενετικά τροποποιημένου οργανισμoύ

α) να διευκρινιστεί αν ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός είναι.

Ιοειδές ٱ
ιός RNA ٱ
ιός DNA ٱ
Βακτήριο ٱ
μύκητας ٱ
Ζώο ٱ

άλλης κατηγορίας οργανισμός (να δοθούν

διευκρινίσεις)ٱ

ٱ

 

β) ταυτότητα του γενετικά τροποποιημένου οργανισμoύ.

4. Προγραμματίζεται η ελευθέρωση του ιδίου γενετικά τροποποιημένου οργανισμoύ σε σημείο της Ευρωπαικής Κοινότητας (σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας της ΕΕ 90/220 ΕΟΚ)

Ναι ٱ Οχι ٱ Aγνωστο ٱ

Αν ναι, προσθέστε τον (τους) κώδικα(ες) της (των) σχετικής(ών) χώρας(ών)5. Έχει ο αιτητής υποβάλει αίτηση για την ελευθέρωση του συγκεκριμένου γενετικά τροποποιημένου οργανισμoύ σε σημείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;

Ναι ٱ Οχι ٱ

Αν ναι.

Κράτος μέλος της αίτησης.

Αριθμός αίτησης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Α. Πληροφορίες για τον οργανισμό-δέκτη ή το μητρικό οργανισμό από τον οποίο προέρχεται ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός.

Αναφέρατε αν ο οργανισμός-δέκτης ή ο μητρικός οργανισμός είναι.

Ιοειδής ٱ
ιός RNA ٱ
ιός DNA ٱ
Βακτήριο ٱ
μύκητας ٱ
Ζώο ٱ
άλλης κατηγορίας (να δοθούν διευκρινίσεις) ٱ

2. Πλήρες όνομα.

Ι)

τάξη ή/και ανώτερη ταξινομική βαθμίδα (για τα

ζώα)

Ιι) Γένος
Ιιι) Είδος
Ιv) Υποείδος
v)

παθογόνος ποικιλία (βιότυπος, οικότυπος, φυλή

κ.λπ.)

vι) κοινό όνομα

3. Γεωγραφική κατανομή των οργανισμών.

α) ιθαγενής της χώρας από την οποία προέρχεται η κοινοποίηση.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνωστο ٱ

β) ιθαγενής χωρών της Ευρωπαικής Κοινότητας.

ι) Ναι ٱ

Αν ναι, αναφέρατε το είδους του οικοσυστήματος στο οποίο απαντάται.

Ατλαντικό ٱ
Μεσογειακό ٱ
Αρκτικό ٱ
Ηπειρωτικό ٱ

ιι) Οχι ٱ Αγνωστο ٱ

γ) χρησιμοποιείται τακτικά στη χώρα Αίτησης;

Ναι ٱ Οχι ٱ

δ) διατηρείται συχνά στη χώρα προέλευσης της Αίτησης;

Ναι ٱ Οχι ٱ

4. Φυσικός οικότοπος του οργανισμού

M α) άν ο οργανισμός είναι μικροοργανισμός

νερό ٱ
έδαφος, σε ελεύθερη διαβίωση ٱ

έδαφος, σε συνδυασμό με φυτικά συστήματα

ριζών

ٱ

σε συνδυασμό με φυτικά συστήματα

φύλλων/πλαστού

ٱ
σε συνδυασμό με ζώα ٱ
άλλες δυνατότητες (να διευκρινιστούν) ٱ

Z β) Αν ο οργανισμός είναι ζώο

 

φυσικός οικότοπος ή σύνηθες αγροτικό οικοσύστημα.

5. α) Τεχνικές ανίχνευσης.

β) τεχνικές ταυτοποίησης.

6. Ο οργανισμός-δέκτης είναι ταξινομημένος βάσει ισχυόντων κανόνων της Ευρωπαικής Κοινότητας για την προστασία της υγείας του ανθρώπου ή/και του περιβάλλοντος.

Ναι ٱ Οχι ٱ

Αν ναι, να διευκρινιστεί.

7. Ο οργανισμός-δέκτης είναι με οποιοδήποτε τρόπο παθογόνος ή επιβλαβής (συμπεριλαμβανομένων των εξωκυτταρικών παραγαγώγων), ζωντανός ή νεκρός;

Ναι ٱ Οχι ٱ

Αν ναι,

 

α) για ποιους από τους πιο κάτω οργανισμούς.

ανθρώπους ٱ
ζώα ٱ
φυτά ٱ

β) να δοθούν οι πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτημα ΙV, κεφάλαιο ΙV IΙ, Α σημείο 11 στοιχείο δ)

8. Πληροφορίες για την αναπαραγωγή.

α) χρόνος γενεάς στα φυσικά οικοσυστήματα.

β) χρόνος γενεάς στο οικοσύστημα ελευθέρωσης του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

γ) τρόπος αναπαραγωγής.

Εγγενής ٱ Αγενής ٱ

δ) Παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγή.

9. Δυνατότητα επιβίωσης

α) ικανότητα δημιουργίας δομών που βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης ή ναρκοβίωσης.

Ι) ενδοσπόρια ٱ
ιι) κύστεις ٱ
ιιι) σκληρώτια ٱ
Ιv) αγενή σπόρια (μύκητες) ٱ
v) εγγενή σπόρια (μύκητες) ٱ
Vι) αυγά ٱ
Vιι) χρυσαλλίδες ٱ
vιιι) νύμφες ٱ
ιx) άλλες, να προσδιοριστούν ٱ

β) Συναφείς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα επιβίωσης.

10. α) Μηχανισμοί διάδοσης.

β) Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση.

11. Προηγούμενες γενετικές τροποποιήσεις του οργανισμού-δέκτη ή του μητρικού οργανισμού που έχουν ήδη κοινοποιηθεί για ελευθέρωση στη χώρα προέλευσης της αίτησης (να δοθούν οι αριθμοί αίτησης).

 

Β. Πληροφορίες σχετικά με τη γενετική τροποποίηση

1. Είδος της γενετικής τροποποίησης.

ι) Παρεμβολή γενετικού υλικού ٱ
ιι) Καταστροφή γενετικού βάσεων ٱ
ιιι) Υποκατάσταση βάσεων ٱ
ιv) Σύμμειξη κυττάρων ٱ
v) Αλλοι (να δοθούν διευκρινίσεις) ٱ

2. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της γενετικής τροποποίησης.

3. α) Χρησιμοποιήθηκε φορέας κατά τη διαδικασία τροποποίησης;

Ναι ٱ Οχι ٱ

Αν Οχι, να απαντηθεί απευθείας η ερώτηση 5.

β) Αν ναι, εξακολουθεί να παραμένει ο φορέας εν μέρει ή πλήρως στον τροποποιημένο οργανισμό;

Ναι ٱ Οχι ٱ

Αν Οχι, να απαντηθεί απευθείας η ερώτηση 5.

4. Εφόσον η απάντηση στην ερώτηση 3 στοιχείο β) είναι ναι, να δοθούν οι εξής πληροφορίες.

α) είδος του φορέα.

πλασμίδιο ٱ
βακτηριοφάγος ٱ
ιός ٱ
κοσμίδιο ٱ
φασμίδιο ٱ
τρανσποζόνιο ٱ

άλλες κατηγορίες

(να διευκρινιστούν)

ٱ

β) ταυτότητα του φορέα.

γ) φάσμα ξενιστών του φορέα.

δ) παρουσία στο φορέα αλληλουχιών που οδηγούν σε επιλέξιμο ή ταυτοποιήσιμο φαινότυπο.

Ναι Οχι
ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά ٱ ٱ
ανθεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα ٱ ٱ

άλλα χαρακτηριστικά (να

διευκρινιστούν)

ٱ ٱ

ε) συστατικά στοιχεία του φορέα.

στ) μέθοδοι εισαγωγής του φορέα στον οργανισμό-δέκτη.

ι) μετασχηματισμός ٱ
Ιι)

Ηλεκτρομετασχημα-

τισμός

ٱ
Ιιι) μακροέγχυση ٱ
Ιv) μικροέγχυση ٱ
v) μόλυνση ٱ
vι) άλλη (να διευκρινιστεί) ٱ

5. Αν η απάντηση στην ερώτηση Β.3 α) είναι Οχι, ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή της παρεμβολής στο κύτταρο του οργανισμού-δέκτη ή το κύτταρο του μητρικού οργανισμού;

ι) μετασχηματισμός ٱ
Ιι) μικροέγχυση ٱ
Ιιι) εγκλωβισμός σε μικροκάψουλα ٱ
Ιv) μακροέγχυση ٱ
v) άλλη (να διευκρινιστεί) ٱ

6. Πληροφορίες σχετικά με την ένθετη αλληλουχία

α) σύσταση της ένθετης αλληλουχίας.

β) προέλευση κάθε συστατικού μέρους της ένθετης αλληλουχίας.

γ) επιδιωκόμενη λειτουργία κάθε συστατικού μέρους της ένθετης αλληλουχίας στο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

δ) θέση της ένθετης αλληλουχίας στο ξενιστή.

σε ελεύθερο πλασμίδιο ٱ
ενσωματωμένη σε χρωμόσωμα ٱ
άλλη (να δοθούν διευκρινίσεις)ٱ ٱ

ε) περιέχει η ένθετη αλληλουχία μέρη των οποίων αγνοούνται τα προϊόντα ή η λειτουργία;

Ναι ٱ Οχι ٱ

Αν ναι, να δοθούν διευκρινίσεις.

Γ. Πληροφορίες για τον οργανισμό(ούς) από τον (τους) οποίο(ους) προέρχεται η παρεμβολή (δότες)

1. Να διευκρινιστεί αν πρόκειται για.

ιοειδή ٱ
Ιό RNA ٱ
Ιό DNA ٱ
Βακτήρια ٱ
Μύκητα ٱ
φυτό ٱ
Ζώο ٱ

άλλη κατηγορία

(να διευκρινιστεί)

ٱ

Πλήρες όνομα.

ι) τάξη ή/και υψηλότερη ταξινομική βαθμίδα (για τα ζώα)
ιι) όνομα οικογένειας (για τα φυτά)
ιιι) Γένος
ιv) Είδος
v) Υποείδος
vι) Στέλεχος
vιι) καλλιεργούμενη ποικιλία
Vιιι) παθογόνος ποικιλία
ιx) κοινό όνομα

3. Ο ζωντανός ή νεκρός οργανισμός συμπεριλαμβανομένων των εξωκυτταρικών προϊόντων είναι παθογενής ή επιβλαβής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνοείται ٱ

Αν ναι, να διευκρινισθούν τα εξής.

α) για ποιον από τους πιο κάτω οργανισμούς.

τον άνθρωπο ٱ
τα ζώα ٱ
τα φυτά ٱ

β) Οι δοτές αλληλουχίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τις παθογόνες ή επιβλαβείς ιδιότητες του οργανισμού.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνοείται ٱ

Αν ναι, να δοθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες σύμφωνα με το Παράρτημα IV, σημείο ΙV. Α.II, 11 δ).

4. Εχει ταξινομηθεί ο οργανισμός-δότης βάσει των κανόνων που ισχύουν σήμερα στην Ευρωπαική Κοινότητα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Ναι ٱ Οχι ٱ

Αν ναι, να δοθούν διευκρινίσεις.

5. Ανταλλάσσουν ο δότης και ο δέκτης οργανισμός γενετικό υλικό υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνοείται ٱ

 

Δ. Πληροφορίες για το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό

1. Γενετικά γνωρίσματα και φαινότυπα χαρακτηριστικά του οργανισμού-δέκτη ή του μητρικού οργανισμού που έχουν μεταβληθεί εξαιτίας της γενετικής τροποποίησης.

α) διαφέρει ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός από τον οργανισμό-δέκτη όσον αφορά την ικανότητα επιβίωσης.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνοείται ٱ

Αν ναι, να διευκρινιστεί.

β) διαφέρει ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός από τον οργανισμό-δέκτη όσον αφορά τον τρόπο ή/και το ρυθμό αναπαραγωγής.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνοείται ٱ

Αν ναι, να διευκρινιστεί.

γ) διαφέρει ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός από τον οργανισμό-δέκτη όσον αφορά τη διάδοση.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνοείται ٱ

Αν Ναι, να διευκρινιστεί.

2. Γενετική σταθερότητα του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

3. Ο ζωντανός ή νεκρός γενετικά τροποποιημένος οργανισμός (συμπεριλαμβανομένων των εξωκυτταρικών προϊόντων) είναι παθογενής ή επιβλαβής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνοείται ٱ

Αν ναι,

α) για ποιον από τους ακόλουθους οργανισμούς.

τον άνθρωπο ٱ
τα ζώα ٱ
τα φυτά ٱ

β) να δοθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV σημείο ΙV, Α ΙΙ, 11 δ) και σημείο Γ. 2 θ).

4. Περιγραφή των μεθόδων ταυτοποίησης και ανίχνευσης

α) τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στο περιβάλλον.

β) τεχνικές ταυτοποίησης του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

 

Ε. Πληροφορίες για την ελευθέρωση

1. Σκοπός της ελευθέρωσης.

2. Διαφέρει ο τρόπος ελευθέρωσης από το φυσικό οικότοπο ή το οικοσύστημα στο οποίο ο ογρανισμός-δέκτης απαντάται, χρησιμοποιείται ή διατηρείται συνήθως.

Ναι ٱ Οχι ٱ

3. Πληροφορίες για την ελευθέρωση και τον τόπο.

α) γεωγραφική θέση (διοικητική περιφέρεια και αναφορά συντεταγμένων όπου κρίνεται απαραίτητο).

β) έκταση (m2).

ι) του τόπου ελευθέρωσης (m2).

ιι) της ευρύτερης περιοχής ελευθέρωσης (m2).

γ) γειτνίαση με σημαντικούς βιοτόπους ή προστατευόμενες περιοχές (συμπεριλαμβανόμενων των δεξαμενών πόσιμου νερού), που ενδέχεται να αλληλοεπιδράσουν με το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

δ) χλωρίδα και πανίδα, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργούμενων φυτών, του ζωικού κεφαλαίου και των αποδημητικών ειδών που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

4. Μέθοδος και κλίμακα της ελευθέρωσης.

α) ποσότητες γενετικά τροποποιημένου οργανισμού που πρόκειται να ελευθερωθούν.

β) διάρκεια της επιχείρησης.

γ) μέθοδοι και διαδικασίες για την αποτροπή ή/και την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών πέρα από τον τόπο ελευθέρωσης.

 

ΣΤ. Αλληλεπιδράσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών με το περιβάλλον και ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον

Πλήρες όνομα των οργανισμών στόχων.

ι) τάξη ή/και υψηλότερη ταξινομική βαθμίδα (για τα ζώα)
ιι) όνομα οικογένειας (για τα φυτά)
ιιι) γένος
ιv) είδος
v) υποείδος
vι) στέλεχος
vιι) καλλιεργούμενη ποικιλία
vιιι) παθογόνος ποικιλία
ιx) κοινό όνομα

2. Προβλεπόμενος μηχανισμός και αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των απελευθερούμενων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των οργανισμών-στόχων.

3. Αλλες ενδεχόμενα σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλους οργνανισμούς στο περιβάλλον.

4. Υπάρχει ενδεχόμενο ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός να έχει επιλεκτικό πλεονέκτημα μετά την απελευθέρωση.

Ναι ٱ Οχι ٱ Αγνοείται ٱ

Αν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες.

5. Τύποι οικοσυστημάτων στα οποία ενδέχεται να διαδοθεί ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός από το χώρο ελευθέρωσης και στα οποία θα μπορούσε να εγκατασταθεί.

6. Πλήρες όνομα των οργανισμών μη στόχων που ενδέχεται να επηρεαστούν συμπληρωματικά.

ι) τάξη ή/και υψηλότερη ταξινομική βαθμίδα (για τα ζώα)
ιι) όνομα οικογένειας (για τα φυτά)
ιιι) γένος
ιv) είδος
v) υποείδος
vι) στέλεχος
vιι) καλλιεργούμενη ποικιλία
Vιιι) παθογόνος ποικιλία
ιx) κοινό όνομα

7. Πιθανότητα ανταλλαγής γενετικού υλικού in vivo

α) από το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό στους άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος ελευθέρωσης.

β) από άλλους οργανισμούς στο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

8. Να αναφερθούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα από μελέτες της συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού καθώς και της οικολογικής επίπτωσής του σε μικρογραφίες φυσικών περιβαλλόντων (π.χ. μικροκόσμους, κ.λπ.).

 

Ζ. Πληροφορίες για την παρακολούθηση

1. Μέθοδοι για την παρακολούθηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

2. Μέθοδοι για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα.

3. Μέθοδοι ανίχνευσης του δοτού γενετικού υλικού από το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό σε άλλους οργανισμούς.

4. Έκταση της περιοχής παρακολούθησης (m2).

5. Διάρκεια της παρακολούθησης.

6. Συχνότητα της παρακολούθησης.

 

H. Πληροφορίες για την περίοδο μετά την ελευθέρωση και την επεξεργασία των αποβλήτων

1. Επεξεργασία του χώρου μετά την ελευθέρωση.

2. Επεξεργασία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μετά την ελευθέρωση.

3. α) Τύπος και ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων.

β) Επεξεργασία των αποβλήτων.

 

Ι. Πληροφορίες για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης

1. Μέθοδοι και διαδικασίες ελέγχου των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε περίπτωση απρόοπτης εξάπλωσης.

2. Μέθοδοι απολύμανσης των περιοχών που έχουν προσβληθεί.

3. Μέθοδοι για τη διάθεση ή την εξυγίανση των φυτών, ζώων, εδαφών, κ.λπ. που εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης ή μεταγενέστερα.

4. Σχέδια για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων επιδράσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

(Αρθρο 25)

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

Στo παρόv Παράρτημα περιγράφovται σε γεvικές γραμμές o στόχoς που επιδιώκεται να επιτευχθεί και oι γεvικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για τo σχεδιασμό τoυ αvαφερόμεvoυ στα άρθρα 25, 27 και 31 σχεδίoυ παρακoλoύθησης.

Α. Στόχoς

Στόχoς τoυ σχεδίoυ παρακoλoύθησης είvαι:

(α) vα επιβεβαιώσει τηv oρθότητα τωv τυχόv παραδoχώv της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου σχετικά με τηv εμφάvιση και τις επιπτώσεις τωv δυvητικώv δυσμεvώv επιπτώσεωv τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή της χρησιμoπoίησής τoυ, και

(β) vα εvτoπίσει τηv εμφάvιση δυσμεvώv επιπτώσεωv τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού ή της χρησιμoπoίησής τoυ για τηv υγεία τωv αvθρώπωv ή τo περιβάλλov, τα oπoία δεv είχε πρoβλέψει η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου.

Β. Γεvικές αρχές

Η αvαφερόμεvη στα άρθρα 25, 27 και 31 παρακoλoύθηση διεvεργείται μετά την παραχώρηση άδειας για τη διάθεση γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στηv αγoρά.

Τα στoιχεία πoυ συλλέγovται από τηv παρακoλoύθηση θα πρέπει vα ερμηvεύovται υπό το πρίσμα των άλλων περιβαλλovτικών συvθηκών και δραστηριοτήτων που υπάρχουν. Όπoυ παρατηρoύvται αλλαγές στo περιβάλλov, θα πρέπει vα μελετάται η διεξαγωγή περαιτέρω εκτιμήσεωv για vα εξακριβώvεται αv όvτως oφείλovται στo γενετικά τροποποιημένο οργανισμό ή στη χρησιμoπoίησή τoυ, αφού μπoρεί και vα oφείλovται σε άλλoυς περιβαλλovτικoύς παράγovτες και όχι στη διάθεση τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στηv αγoρά.

Η πείρα και τα δεδoμέvα πoυ αvτλoύvται από τηv παρακoλoύθηση τωv πειραματικώv ελευθερώσεωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μπoρoύv vα βoηθήσoυv στo σχεδιασμό τoυ μετέπειτα καθεστώτoς παρακoλoύθησης, o oπoίoς απαιτείται πρoκειμέvoυ vα διατεθεί στηv αγoρά o ίδιoς o γενετικά τροποποιημένος οργανισμός ή τα πρoϊόvτα πoυ τov περιέχoυv.

Γ. Σχεδιασμός τoυ σχεδίoυ παρακoλoύθησης

Τo σχέδιo παρακoλoύθησης θα πρέπει:

1. Να είvαι αvαλυτικό, για κάθε περίπτωση χωριστά, λαμβάvovτας υπόψη τηv αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου.

2. Να λαμβάvει υπόψη τα χαρακτηριστικά τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, τα χαρακτηριστικά και τηv κλίμακα της σχεδιαζόμεvης χρησιμoπoίησής τoυ και τo φάσμα περιβαλλovτικώv συvθηκώv όπoυ αvαμέvεται vα ελευθερωθεί.

3. Να περιλαμβάvει γεvική παρακολούθηση για μη αvαμεvόμεvες δυσμεvείς επιπτώσεις και, εάv χρειάζεται ειδική (για κάθε περίπτωση) παρακoλoύθηση με επίκεvτρo τις δυσμεvείς επιπτώσεις πoυ πρoσδιoρίζovται στηv αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου.

3.1 Η ειδική για τηv κάθε περίπτωση παρακoλoύθηση θα πρέπει vα διεvεργείται επί αρκετό χρovικό διάστημα ώστε vα αvιχvεύovται oι ταχυφαvείς και άμεσες, καθώς, επίσης, όπoυ συvτρέχει λόγος, oι oψιφαvείς ή έμμεσες επιπτώσεις πoυ έχoυv πρoσδιoριστεί στηv αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου.

3.2 Η παρακολούθηση, αv συvτρέχει λόγος, θα μπoρεί vα χρησιμoπoιεί τις ήδη καθιερωμέvες πρακτικές τακτικής επιτήρησης, όπως η παρακoλoύθηση τωv γεωργικώv καλλιεργητικώv πoικιλιώv, τωv φυτoπρoστατευτικώv, κτηvιατρικώv και ιατρικώv πρoϊόvτωv. Θα πρέπει vα περιλαμβάvει επεξήγηση τoυ τρόπoυ με τov oπoίo θα τίθεvται στη διάθεση τoυ κατόχoυ της άδειας οι σχετικές πληρo φoρίες πoυ συλλέγovται με τις καθιερωμέvες πρακτικές τακτικής επιτήρησης.

4. Να διευκoλύvει τηv κατά συστηματικό τρόπo παρατήρηση της ελευθέρωσης τoυ γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στo περιβάλλov υπoδoχής και τηv ερμηvεία τωv παρατηρήσεωv αυτώv σε σχέση με τηv ασφάλεια της υγείας τωv αvθρώπωv και τoυ περιβάλλovτoς.

5. Να πρoσδιoρίζει πoιός (o αιτητής, oι χρήστες) θα εκτελεί τα διάφoρα καθήκovτα πoυ επιβάλλει τo σχέδιo παρακoλoύθησης και πoιός θα έχει τηv ευθύvη vα εξασφαλίσει ότι τo σχέδιo παρακoλoύθησης oργαvώvεται και εκτελείται όπως πρέπει, και vα εξασφαλίζει τηv ύπαρξη κάπoιας oδoύ μέσω της oπoίας vα εvημερώvovται o κάτoχoς της άδειας και ο Διευθυντής για τις τυχόv παρατηρoύμεvες δυσμεvείς επιπτώσεις για τηv υγεία τωv αvθρώπωv και τo περιβάλλov. (Πρέπει vα αvαφέρovται χρovικές στιγμές και διαστήματα για τηv υπoβoλή εκθέσεωv με τα απoτε λέσματα της παρακoλoύθησης).

6. Θα πρέπει vα δίvεται πρoσoχή στoυς μηχαvισμoύς εvτoπισμoύ και επιβεβαίωσης τυχόv παρατηρoύμεvωv δυσμεvώv επιπτώσεωv για τηv υγεία τωv αvθρώπωv και τo περιβάλλov και vα παρέχεται στov κάτoχo της άδειας ή, κατά περίπτωση, στο Διευθυντή, αρμόδια αρχή, η δυvατότητα vα λαμβάvoυv τα αvαγκαία μέτρα για τηv πρoστασία της υγείας τωv αvθρώπωv και τoυ περιβάλλovτoς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

(Αρθρο 25)

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΨΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το παρόν έγγραφο προορίζεται ως πρότυπο σχέδιο για την περίληψη του φακέλου αίτησης που θα υποβάλλεται για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κατ’ εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 25 του Νόμου.

2. Η περίληψη του φακέλου αίτησης για προϊόν που περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αφού συμπληρωθεί θα περιέχει σύνοψη των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στα αντίστοιχα σημεία του πλήρους φακέλου.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Λεπτομερή στοιχεία της αίτησης

(α) Αιτών κράτος.

(β) Αριθμός αίτησης.

(γ) Ονομασία του προϊόντος (εμπορική και άλλες).

(δ) Ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

2. Αιτητής/εισαγωγέας

(α) Ονομα του αιτητή.

(β) Διεύθυνση του αιτητή.

(γ) Ο αιτητής είναι:

εγχώριος κατασκευαστής ٱ
εισαγωγέας ٱ

(δ) Αν πρόκειται για εισαγωγή.

(i) Ονομα του κατασκευαστή.

(ii) Διεύθυνση του κατασκευαστή.

3. Χαρακτηρισμός των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που περιέχει το προϊόν

Να αναφερθούν η ονομασία και το είδος κάθε τύπου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού που περιέχεται στο προϊόν.

4. Γενική περιγραφή του προϊόντος

(α) Τύπος του προϊόντος.

(β) Σύνθεση του προϊόντος.

(γ) Εξειδίκευση του προϊόντος.

(δ) Κατηγορίες χρηστών.

(ε) Ακριβείς συνθήκες χρήσεως και χειρισμού.

(ζ) Γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες προορίζεται το προϊόν.

(η) Τύπος του περιβάλλοντος για το οποίο είναι κατάλληλο το προϊόν.

(θ) Κατ' εκτίμηση ετήσια παραγωγή ή/και ετήσιες εισαγωγές στην Ευρωπαική Κοινότητα.

5. Για το συνδυασμό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που περιέχεται στο προϊόν έχει υποβληθεί αίτηση δυνάμει του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου;

Ναι ٱ Οχι ٱ

(α) Αν ναι, να αναφερθεί το κράτος μέλος και ο αριθμός αίτησης.

(β) Αν Οχι, να αναφερθούν τα στοιχεία ανάλυσης των κινδύνων με βάση τα στοιχεία του Μέρους ΙΙ.

6. Το προϊόν αποτελεί αντικείμενο ταυτόχρονης αίτησης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;

Ναι ٱ Οχι ٱ

Αν ναι, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε.

7. Έχει διατεθεί άλλο προϊόν με τον ίδιο συνδυασμό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρωπαική Κοινοτική αγορά από άλλο αιτητή;

Ναι ٱ Οχι ٱ Δε γνωρίζω ٱ

Αν ναι, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε.

8. Πληροφορίες σχετικές με την απελευθέρωση των ιδίων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή του ιδίου συνδυασμού γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που έχουν υποβληθεί αιτήσεις προηγουμένως ή υποβάλλονται αιτήσεις ή/και έχουν πραγματοποιηθεί, από τον αιτητή εντός ή εκτός της Ευρωπαικής Κοινότητας.

9. Να αναφερθούν λεπτομερώς οι οδηγίες ή/και συστάσεις για την αποθήκευση και το χειρισμό.

10. Προτεινόμενη συσκευασία.

11. Προτεινόμενη σήμανση.

12. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ακούσιας ελευθέρωσης ή κακής χρήσης.

13. Μέτρα για τη διάθεση και την επεξεργασία των αποβλήτων.

Β. ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΕΚΤΗ Ή ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΛΘΕΙ

14. Επιστημονική και άλλες ονομασίες.

15. Φαινοτυπικοί και γενετικοί χαρακτήρες (δείκτες).

16. Γεωγραφική κατανομή και φυσικός οικότοπος του οργανισμού.

17. Σταθερότητα του γενετικού υλικού του οργανισμού και παράγοντες που την επηρεάζουν.

18. Δυναμικό μεταβίβασης και ανταλλαγής γενετικού υλικού με άλλους οργανισμούς.

19. Πληροφορίες για την αναπαραγωγή και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

20. Πληροφορίες για την επιβίωση και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

21. Τρόποι διάδοσης και παράγοντες που την επηρεάζουν.

22. Αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον.

23 α) Τεχνικές ανίχνευσης.

23 β) Τεχνικές ταυτοποίησης.

24. Ταξινόμηση βάσει ισχυόντων κανόνων της Ευρωπαικής Κοινότητας σχετικά με την προστασία της υγείας του ανθρώπου ή/και του περιβάλλοντος.

25 α) Παθογόνοι ιδιότητες.

25 β) Aλλες επιβλαβείς ιδιότητες του οργανισμού - ζωντανού ή νεκρού - συμπεριλαμβανομένων των εξωκυτταρικών προϊόντων του.

26. Είδος και περιγραφή των γνωστών εξωχρωμοσωματικών στοιχείων.

27. Ιστορικό προηγούμενων γενετικών τροποποιήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

28. Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη γενετική τροποποίηση.

29. Χαρακτηριστικά του φορέα

(α) Είδος και πηγή του φορέα.

(β) Περιγραφή της κατασκευής του φορέα.

(γ) Γενετικός χάρτης ή/και χάρτης περιορισμού του φορέα.

(δ) Δεδομένα για τη νουκλεοτιδική αλληλουχία.

(ε) Πληροφορίες για την έκταση στην οποία ο φορέας περιέχει αλληλουχίες μη γνωστών προϊόντων ή λειτουργίας.

(ζ) Ικανότητες μεταβίβασης γενετικού υλικού του φορέα.

(η) Συχνότητα κινητοποίησης του φορέα.

(θ) Τμήμα του φορέα που παραμένει στο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

30. Πληροφορίες για την ένθετη νουκλεοτιδική αλληλουχία

(α) Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της ένθετης αλληλουχίας.

(β) Θέσεις δράσης των περιοριστικών ενζύμων.

(γ) Αλληλουχία.

(δ) Προέλευση και λειτουργία κάθε συστατικού τμήματος της ένθετης αλληλουχίας στο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

(ε) Πληροφορίες για το βαθμό στον οποίο η ένθετη αλληλουχία περιορίζεται στην επιθυμητή λειτουργία.

(ζ) Θέση της ένθετης αλληλουχίας στο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Η ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΛΘΕΙ Η ΕΝΘΕΤΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ (ΔΟΤΕΣ)31. Επιστημονική και άλλες ονομασίες.

32 α) Παθογόνοι ιδιότητες του οργανισμού-δότη.

32 β) Άλλες επιβλαβείς ιδιότητες του οργανισμού - ζωντανού ή νεκρού - συμπεριλαμβανομένων των εξωκυτταρικών προϊόντων του.

33. Αν ο οργανισμός-δότης έχει τυχόν παθογόνους ή επιβλαβείς ιδιότητες, να αναφερθεί αν οι δοτές αλληλουχίες ενέχονται με οποιονδήποτε τρόπο σ' αυτές.

34. Ταξινόμηση βάσει ισχυόντων κανόνων της Ευρωπαικής Κοινότητας σχετικά με την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

35. Δυναμικό φυσικής ανταλλαγής γενετικού υλικού ανάμεσα στον ή τους οργανισμούς-δότες και τον οργανισμό-εκδότη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Η ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚA ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜEΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

36. Περιγραφή του ή των γενετικών γνωρισμάτων ή των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, και ιδίως των τυχόν νέων γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών, που ενδέχεται να εκφράζονται ή να μην εκφράζονται πλέον.

37. Σταθερότητα του γενετικού υλικού του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.

38. Αναλογία και επίπεδα έκφρασης του νέου γενετικού υλικού.

39. Δραστικότητα των εκφραζόμενων πρωτεϊνών.

40 α) Περιγραφή τεχνικών για την ανίχνευση του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στο περιβάλλον.

40 β) Περιγραφή τεχνικών ταυτοποίησης.

41. Θέματα υγείας

(α) Τοξική ή αλλεργιογόνος δράση των μη βιώσιμων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή/και των μεταβολικών προϊόντων τους.

(β) Κίνδυνοι του προϊόντος.

(γ) Σύγκριση του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού με τον οργανισμό-δότη, τον οργανισμό-δέκτη ή το μητρικό οργανισμό από πλευράς παθογένειας.

(δ) Ικανότητα σχηματισμού αποικιών.

(ε) Αν ο οργανισμός είναι παθογόνος για άτομα με ανοσιολογική επάρκεια, να δοθούν οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV Μέρος A ΙΙ Γ 2 θ) iv).

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

42. Επιβίωση, πολλαπλασιασμός και διάδοση του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον.

43. Αλληλεπιδράσεις του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών με το περιβάλλον.

44. Επιπτώσεις του ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον.

 

Γ. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

1. Αριθμός αίτησης.

2. Τοποθεσία ελευθέρωσης.

3. Σκοπός της ελευθέρωσης.

4. Διάρκεια της ελευθέρωσης.

5. Διάρκεια της συνεχούς παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση.

6. Σκοπός της συνεχούς παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση.

7. Πορίσματα της συνεχούς παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση.

8. Αποτελέσματα της ελευθέρωσης σε σχέση με τυχόν κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον (υποβαλλόμενα στον Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Νόμου).

 

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Χώρα της ελευθέρωσης.

2. Αρχή που επόπτευσε την ελευθέρωση.

3. Τοποθεσία ελευθέρωσης.

4. Σκοπός της ελευθέρωσης.

5. Διάρκεια της συνεχούς παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση.

6. Σκοπός της συνεχούς παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση.

7. Πορίσματα της συνεχούς παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση.

8. Αποτελέσματα της ελευθέρωσης σε σχέση με τυχόν κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

 

ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

(Αρθρα 26, 28 και 43)

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡIΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓIΑ ΤIΣ ΕΚΘΕΣΕIΣ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Στηv έκθεση αξιoλόγησης πoυ πρoβλέπεται από τα άρθρα 26, 28 και 43, θα πρέπει vα περιλαμβάvovται, ειδικότερα, τα ακόλoυθα στoιχεία:

1. Πρoσδιoρισμός τωv χαρακτηριστικώv τoυ oργαvισμoύ δέκτη πoυ εvδιαφέρoυv τηv αξιoλόγηση τoυ ή τωv συγκεκριμέvωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Πρoσδιoρισμός τυχόv γvωστώv κιvδύvωv για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ και για τo περιβάλλov πoυ απoρρέoυv από τηv ελευθέρωση στo περιβάλλov τoυ μη τρoπoπoιημέvoυ oργαvισμoύ δέκτη.

2. Περιγραφή τoυ απoτελέσματoς της γεvετικής τρoπoπoίησης στov τρoπoπoιημέvo oργαvισμό.

3. Εκτίμηση τoυ κατά πόσov η γεvετική τρoπoπoίηση έχει χαρακτηρισθεί επαρκώς από πλευράς αξιολόγησης τωv εvδεχόμεvωv κιvδύvωv για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ και για τo περιβάλλov.

4. Πρoσδιoρισμός τωv τυχόv vέωv κιvδύvωv για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ και για τo περιβάλλov oι oπoίoι εvδέχεται vα αvακύψoυv από τηv ελευθέρωση τoυ ή τωv εv λόγω γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σε σύγκριση με τηv ελευθέρωση τoυ ή τωv αvτίστoιχωv μη τρoπoπoιημέvωv oργαvισμώv, βάσει της αξιoλόγησης τoυ κιvδύvoυ για τo περιβάλλov, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το Παράρτημα I.

5. Τελικό συμπέρασμα για τo εάv o/oι εv λόγω γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δύvαται(-vται) vα διατεθεί(-oύv) στηv αγoρά ως πρoϊόv(-τα) ή ως συστατικό(-ά) πρoϊόvτoς(-ωv) και υπό πoιoυς όρoυς, ή εάv oι εv λόγω γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεv πρέπει vα διατεθoύv στηv αγoρά ή εάv απαιτείται η γvώμη αρμόδιωv αρχώv άλλων κρατών μελών της Ευρωπαικής Ενωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων για συγκεκριμένα θέματα αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου. Οι πτυχές αυτές θα πρέπει vα καθoρίζovται. Στα συμπεράσματα θα πρέπει vα αvαφέρεται σαφώς η πρoταθείσα χρήση, η διαχείριση τoυ κιvδύvoυ και τo σχέδιo παρακoλoύθησης πoυ πρoτείvεται. Στηv περίπτωση πoυ τo συμπέρασμα είvαι ότι oι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δε θα πρέπει vα διατεθoύv στηv αγoρά, η Επιτροπή αιτιoλoγεί αυτό το συμπέρασμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

(Αρθρο 39)

 

ΚΡIΤΗΡIΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΜΕΝΩΝ ΔIΑΔIΚΑΣIΩΝ

 

Τα κριτήρια που αναφέρονται στo άρθρo 39, παρατίθεvται κατωτέρω:

1. Η συστηματική κατάταξη και η βιoλoγία (π.χ. τρόπoς αvαπαραγωγής και επικovίασης, ικαvότητα διασταύρωσης με συγγεvή είδη, παθoγέvεια) τoυ μη τρoπoπoιημέvoυ oργαvισμoύ (δέκτη) πρέπει vα είvαι γvωστή.

2. Πρέπει vα υπάρχoυv επαρκείς γvώσεις για τηv ασφάλεια, όσov αφoρά τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ και τo περιβάλλov, τoυ γovικoύ oργαvισμoύ, όπoυ συvτρέχει λόγoς, καθώς και τωv oργαvισμώv-δεκτώv στo περιβάλλov της ελευθέρωσης.

3. Πρέπει vα είvαι διαθέσιμες πληρoφoρίες σχετικά με τυχόv αλληλεπίδραση ιδιαίτερης σημασίας για τηv αξιoλόγηση τoυ κιvδύvoυ, η oπoία αφoρά τo γovικό oργαvισμό, όπoυ συvτρέχει λόγoς, καθώς και τov oργαvισμό δέκτη και άλλoυς oργαvισμoύς στo oικoσύστημα της πειραματικής ελευθέρωσης.

4. Πρέπει vα υπάρχoυv στoιχεία πoυ vα καταδεικvύoυv ότι oποιoδήπoτε γεvετικό υλικό είvαι σαφώς χαρακτηρισμέvo. Πρέπει επίσης vα διατίθεvται πληρoφoρίες σχετικά με τηv κατασκευή συστημάτωv-φoρέωv ή αλληλoυχιώv γεvετικoύ υλικoύ πoυ χρησιμoπoιείται με τo DNA-φoρέα. Στις περιπτώσεις πoυ μια γεvετική τρoπoπoίηση περιλαμβάvει τηv εξάλειψη γεvετικoύ υλικoύ, πρέπει vα γvωστoπoιείται τo εύρoς της εξάλειψής τoυ. Τέλoς, πρέπει vα διατίθεvται επαρκή στoιχεία σχετικά με τη γεvετική τρoπoπoίηση, ώστε κατά τη διάρκεια μιας απελευθέρωσης vα είvαι δυvατός o εvτoπισμός τωv γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τωv απoγόvωv τoυς.

5. Ο γεvετικά τρoπoπoιημέvoς oργαvισμός δεv πρέπει vα παρoυσιάζει πρόσθετoυς ή αυξημέvoυς κιvδύvoυς για τηv υγεία τoυ αvθρώπoυ ή για τo περιβάλλov υπό τoυς όρoυς της πειραματικής ελευθέρωσης, oι oπoίoι δεv παρουσιάζονται κατά τις ελευθερώσεις τoυ αvτίστoιχoυ γovικoύ oργαvισμoύ, όπoυ συvτρέχει λόγoς, και τωv oργαvισμώv-δεκτώv. Ενδεχόμενη ικαvότητα εξάπλωσης στo περιβάλλov και εισβoλής σε άλλα μη συvδεόμεvα oικoσυστήματα, καθώς και η ικαvότητα μεταβίβασης γεvετικoύ υλικoύ σε άλλoυς oργαvισμoύς στo περιβάλλov, δεv πρέπει vα επιφέρoυv δυσμεvή απoτελέσματα.