Προοίμιο

Για σκοπούς συμβατότητας με το ΄Αρθρο 28 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Τουρκία.

«νομοθεσία» σημαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τη διάθεση στο εμπόριο οποιουδήποτε αγαθού, ανεξάρτητα εάν τέθηκε σε ισχύ πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει οποιαδήποτε νομοθεσία η οποία αναφέρεται σε γνωστοποίηση, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5.

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε αγαθά που διέπονται από νομοθεσία, η οποία υλοποιεί ή υιοθετεί διατάξεις οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Αμοιβαία αναγνώριση αγαθών

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας και τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οποιωνδήποτε άλλων συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Νόμου Συνθηκών που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με κράτος μέλος που δεν αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται η διάθεση στο εμπόριο οποιουδήποτε αγαθού εάν-

(α) Έχει νόμιμα κατασκευαστεί ή παραχθεί σε άλλο κράτος μέλος ή νόμιμα διατεθεί στο εμπόριο άλλου κράτους μέλους, και

(β) διασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως αποσκοπεί να διασφαλίσει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία, εάν το εν λόγω αγαθό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της, ανεξάρτητα εάν δεν πληροί τις καθοριζόμενες στην εν λόγω νομοθεσία απαιτήσεις.

Κατάρτιση καταλόγου νομοθεσιών

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καταρτίζει κατάλογο νομοθεσιών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

Σημείωση
4 του Ν.109(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.109(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.109(I)/2004] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.