Προοίμιο

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι, θέσεις που παραχωρήθηκαν για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας σε Κυπρίους ή πρόσωπα Κυπριακής καταγωγής ή άλλα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις που διεξάγονται με βάση τους περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2000 έως (Aρ.2) του 2001, δεν έχουν προσφερθεί προς διεκδίκηση στους φετινούς υποψηφίους, και

Επειδή η κατανομή των εν λόγω θέσεων με βάση τις διατάξεις των περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας Νόμων του 2000 έως (Αρ.2) του 2001, για το 2003, είναι εξ αντικειμένου αδύνατη, και

Επειδή το δημόσιο συμφέρον δικαιολογεί τη διάθεση και κατανομή των πιο πάνω θέσεων.

Γι’ αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ειδικής Κατανομής Θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2.(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

" θέσεις" σημαίνει θέσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, οι οποίες αναγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

"υποψήφιος" σημαίνει πρόσωπο που παρακάθησε στις εισαγωγικές εξετάσεις που διεξήχθησαν, τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2003, σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμο.

(2) Λέξεις και όροι, που δεν καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμο.

Διάθεση των Θέσεων

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμων του 2000 έως (Αρ.2) του 2001, οι θέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα διατίθενται στους υποψήφιους και κατανέμονται σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Δήλωση ενδιαφέροντος

4.(1) Οι υποψήφιοι θα κληθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις σε καθορισμένο από τον Υπουργό έντυπο.

(2) Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν παρακαθήσει στις εξετάσεις του 2003 στους αντίστοιχους Κύκλους σε κάθε θέση, ανεξαρτήτως αν αυτοί έχουν εξασφαλίσει ή όχι οποιαδήποτε άλλη θέση από την πρώτη ή δεύτερη κατανομή.

Κατανομή των θέσεων

5.(1) Η Υπηρεσία Εξετάσεων κατανέμει τις θέσεις τηρουμένης κατ’ αναλογίαν της διαδικασίας προσφοράς και κατανομής τους προς τους υποψηφίους που προβλέπεται για την τρίτη κατανομή θέσεων στον περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας Νόμο:

Νοείται ότι η κατανομή των θέσεων δεν θα επηρεάσει, με οποιοδήποτε τρόπο τη γενόμενη κατανομή δυνάμει του περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας Νόμου, για εκείνους από τους υποψήφιους που δεν επιθυμούν αλλαγή.

(2) Προσφορά σε υποψήφιον πέραν της μίας θέσης δεν επιτρέπεται.