ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αλλοδαπός» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, αλλά δεν περιλαμβάνει-

(α) Υπήκοο κράτους μέλους·

(β) πολίτη της Δημοκρατίας·

(γ) νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία·

«διακίνηση κεφαλαίων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Παράρτημα·

«επένδυση χαρτοφυλακίου» σημαίνει τη συμμετοχή από αλλοδαπό σε ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατόν (10%) στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας·

«επενδυτικές υπηρεσίες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 και 2003·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

«Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Π.Ε.Υ.), έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 και 2003·

«θυγατρική εταιρεία» και «μητρική εταιρεία» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Εταιρειών Νόμο.

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και συμβαλλόμενο μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

«Κυπριακό νόμισμα» σημαίνει την Κυπριακή λίρα και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμισμα που εκδίδεται και κυκλοφορεί δυνάμει οποιουδήποτε νόμου εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία·

«νομικό πρόσωπο» περιλαμβάνει εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, η οποία έχει συσταθεί εντός ή εκτός της Δημοκρατίας·

«ξένο νόμισμα» σημαίνει νόμισμα άλλο από Κυπριακό νόμισμα·

«ξένο συνάλλαγμα» σημαίνει ξένο νόμισμα, επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές ή οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου που παρέχει τη δυνατότητα στον παραλήπτη, προς τον οποίο τούτο εκδίδεται, να λαμβάνει ξένο νόμισμα από άλλο πρόσωπο επί πιστώσει του εκδότη·

«πράξη σε ξένο συνάλλαγμα» σημαίνει τη για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων διενέργεια συναλλαγών, που έχει σχέση με ξένο συνάλλαγμα, αλλά που δεν περιλαμβάνει την αποδοχή ξένου συναλλάγματος για πληρωμή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό και κατέχει σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, και περιλαμβάνει τράπεζα με την έννοια που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 μέχρι 2003, καθώς και συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα με την έννοια που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Aρ. 2) του 2003.

«τίτλοι αξιών» σημαίνει μετοχές και τίτλους εξομοιούμενους με μετοχές, δημόσια χρεόγραφα, χρεόγραφα, ομόλογα, τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία, μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ΄ αυτών, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων ή δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως (rights και warrants)·

«τρίτη χώρα» οποιοδήποτε κράτος, αλλά δεν περιλαμβάνει τη Δημοκρατία ή κράτος μέλος·

«υπήκοος κράτους μέλους» σημαίνει πολίτη κράτους μέλους και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, και το οποίο έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος μέλος·

«χρηματοοικονομικές υπηρεσίες» περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2003·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» σημαίνει το Χρηματιστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (αρ. 4) του 2002·

«χρυσός» σημαίνει χρυσές λίρες, χρυσά νομίσματα και τυποποιημένες ράβδους ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, αλλά δεν περιλαμβάνει χρυσό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

΄Εκταση εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις -

(α) Διακινήσεων κεφαλαίων και πληρωμών μεταξύ κατοίκων της Δημοκρατίας και κατοίκων κρατών μελών, και μεταξύ κατοίκων της Δημοκρατίας και κατοίκων τρίτων χωρών·

(β) πράξεων σε ξένο συνάλλαγμα και χρυσό στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι διατάξεις αυτές αφορούν την Κυβέρνηση ή την Κεντρική Τράπεζα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων και διενέργειας πληρωμών

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 5 και 6, η διακίνηση κεφαλαίων και οι πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Δημοκρατίας και κατοίκων κρατών μελών, και μεταξύ κατοίκων της Δημοκρατίας και κατοίκων τρίτων χωρών διενεργούνται χωρίς κανένα περιορισμό.

(2) «Κάτοικος Κύπρου», για σκοπούς του παρόντος άρθρου, σημαίνει-

(α) Φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του, το οποίο κατοικεί ή έχει πρόθεση να κατοικήσει στη Δημοκρατία για τουλάχιστον ένα έτος·

(β) πολίτη της Δημοκρατίας που υπηρετεί στο εξωτερικό σε πρεσβεία, προξενείο ή άλλη υπηρεσία της Δημοκρατίας·

(γ) πολίτη της Δημοκρατίας που σπουδάζει ή νοσηλεύεται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη διάρκεια των σπουδών ή της νοσηλείας του·

(δ) κάτοικο της Δημοκρατίας που εργάζεται σε πλοίο, αεροσκάφος ή άλλο μέσο μεταφοράς, το οποίο δραστηριοποιείται μερικώς ή ολικώς εκτός της Δημοκρατίας·

(ε) τμήμα ή υπηρεσία της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ημικρατικό οργανισμό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου·

(ζ) οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει εγγραφεί και έχει φυσική παρουσία στη Δημοκρατία·

(η) υποκατάστημα, πρακτορείο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αντιπροσωπεία νομικού προσώπου μη κατοίκου της Δημοκρατίας, που λειτουργεί στη Δημοκρατία.

Εξαιρέσεις

5.-(1) Εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 4, οι περιορισμοί σχετικά με τη διακίνηση κεφαλαίων από κατοίκους τρίτων χωρών που αφορούν τη διενέργεια άμεσων επενδύσεων, περιλαμβανομένης της κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας, και της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, νοουμένου ότι οι περιορισμοί αυτοί ίσχυαν τόσο στις 31 Δεκεμβρίου 1993, όσο και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 δε θίγουν ούτε επηρεάζουν τις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου.

Επιφυλάξεις στην εφαρμογή του άρθρου 4

6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 60 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι διατάξεις του άρθρου 4 δεν επηρεάζουν το δικαίωμα της Δημοκρατίας -

(α) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παραβάσεων οποιασδήποτε νομοθεσίας εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία, ιδίως στον τομέα της φορολογίας ή της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών, ή να καθορίζει διαδικασίες δήλωσης της διακίνησης κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενημέρωσης ή να λαμβάνει μέτρα υπαγορευμένα από λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

(β) να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή μέτρων και κυρώσεων έναντι τρίτων χωρών·

(γ) να λαμβάνει μέτρα, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, για σοβαρούς πολιτικούς λόγους και για λόγους επείγουσας ανάγκης, έναντι τρίτης χώρας, σχετικά με την διακίνηση κεφαλαίων και τις πληρωμές·

(δ) να εφαρμόζει τα μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και να λαμβάνει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25:

Noείται ότι, τα μέτρα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν μπορούν να αποτελούν συγκεκαλυμμένο περιορισμό της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων και των πληρωμών όπως ορίζεται στο άρθρο 4.

ΜΕΡΟΣ III METΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λήψη μέτρων διασφάλισης

7. Η Κεντρική Τράπεζα, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και τηρουμένων των διατάξεων των ΄Αρθρων 59 και 60 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφαρμόζει τα μέτρα διασφάλισης και τις κυρώσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο έναντι τρίτης χώρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.

ΜΕΡΟΣ IV AΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ελευθερία διενέργειας άμεσων επενδύσεων από υπηκόους κράτους μέλους

8. Η διενέργεια άμεσων επενδύσεων στη Δημοκρατία από υπηκόους κράτους μέλους πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία που αφορά τους δικούς της υπηκόους.

Περιορισμός διενέργειας άμεσων επενδύσεων από υπηκόους κράτους μέλους

9. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 8, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να περιορίσει τη διενέργεια άμεσων επενδύσεων από υπηκόους κράτους μέλους στη Δημοκρατία, που υπαγορεύονται από λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας ή που επιβάλλονται για λόγους περιορισμού ή απαγόρευσης της παραγωγής ή εμπορίας όπλων, πυρομαχικών ή πολεμικού υλικού.

΄Αμεσες επενδύσεις από αλλοδαπούς

10. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5, η πολιτική σε ό,τι αφορά άμεσες επενδύσεις από αλλοδαπούς στη Δημοκρατία εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

Αρμόδια Αρχή

11. Αρμόδια αρχή για την έγκριση άμεσων επενδύσεων από αλλοδαπούς, δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ο Υπουργός Οικονομικών.

Μεταβίβαση τίτλων αξιών ή συμμετοχών

12. Κανένα πρόσωπο δεν μεταβιβάζει τίτλους αξιών ή συμμετοχών σε υφιστάμενες εταιρείες, εξαιρουμένων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των τίτλων αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στο όνομα αλλοδαπών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών όπως αναφέρεται στο άρθρο 11.

MΕΡΟΣ V ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ
Πράξεις σε ξένο συνάλλαγμα

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3, κανένα πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα, δεν δύναται να ενεργεί ως διαπραγματευτής συναλλάγματος στη Δημοκρατία χωρίς προηγούμενη άδεια της Κεντρικής Τράπεζας κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου:

Νοείται ότι, πράξεις σε ξένο συνάλλαγμα δύνανται να διενεργούνται από θυγατρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η θυγατρική εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, στην οποία υπόκειται και η μητρική της επιχείρηση.

(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «διαπραγματευτής συναλλάγματος» σημαίνει πρόσωπο, στο οποίο έχει επιτραπεί από την Κεντρική Τράπεζα να διεξάγει πράξεις σε ξένο συνάλλαγμα.

(3) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 12, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), δύνανται να εκτελούν σε ξένο συνάλλαγμα πράξεις άμεσης παράδοσης ή προθεσμιακής παράδοσης, μόνον όταν πρόκειται για υπηρεσίες συνδεδεμένες με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Αγορές και πωλήσεις χρυσού

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3, αγορές και πωλήσεις χρυσού που δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς, δύνανται να διενεργούνται μόνο από πιστωτικά ιδρύματα ή θυγατρικές εταιρείες πιστωτικών ιδρυμάτων.

(2) Οι κατά το εδάφιο (1) συναλλαγές δύνανται να διενεργούνται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας.

MΕΡΟΣ VI ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥ
Δήλωση ποσού τραπεζογραμ-ματίων και χρυσού

15. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3, οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στη Δημοκρατία ή εξέρχεται από αυτήν υποχρεούται να δηλώνει σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων, κατά την είσοδό του ή την έξοδο του, οποιοδήποτε μεταφερόμενο ποσό τραπεζογραμματίων είτε σε Κυπριακό είτε σε ξένο νόμισμα ή την αξία οποιουδήποτε μεταφερόμενου χρυσού, εφόσον το μεταφερόμενο ποσό ή η αξία του μεταφερόμενου χρυσού ισούται ή υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες τριακόσιες λίρες (ΛΚ 7.300) ή τα δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 12.500), ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα με έκδοση Οδηγιών, ή το πρόσωπο τούτο να επιδεικνύει αντίγραφο της σχετικής συναλλαγής, εφόσον έχει μεσολαβήσει πιστωτικό ίδρυμα για την αγορά τους.

Παράληψη δήλωσης

16. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων το μεταφερόμενο ποσό τραπεζογραμματίων ή την αξία χρυσού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.

Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων

17. Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή Tμήματος Τελωνείων για συμβιβασμό αδικημάτων δυνάμει της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 16.

Διενέργεια ανακρίσεων

18. Oι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας όσον αφορά τη διενέργεια ανακρίσεων, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 16.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

19. Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ50.000) και, εάν το αδίκημα συνεχίζεται, με περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες (ΛΚ1.000) για κάθε ημέρα, για την οποία συνεχίζεται το αδίκημα.

Ποινική δίωξη

20. Δίωξη σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα, δυνάμει του παρόντος Νόμου, ασκείται μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεσή του.

Ειδικές ή γενικές εγκρίσεις και Οδηγίες

21.-(1) Οποιαδήποτε έγκριση χορηγείται δυνάμει του Νόμου αυτού δύναται -

(α) Να είναι είτε γενική είτε ειδική·

(β) να ανακληθεί από τη χορηγούσα αρχή·

(γ) να είναι απόλυτη ή υπό όρους·

(δ) να είναι περιορισμένη, ώστε να εκπνέει σε καθορισμένη ημερομηνία, εκτός εάν ανανεώνεται.

(2) Οδηγίες που εκδίδονται βάσει οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού δύνανται -

(α) Να είναι είτε γενικές είτε ειδικές·

(β) να ανακληθούν ή τροποποιηθούν από μεταγενέστερες Οδηγίες.

ΜΕΡΟΣ VIII METΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάργηση

22. Τηρουμένων των άρθρων 23 και 24, ο περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμος καταργείται.

Ισχύς υφιστάμενων αδειών ή εξουσιοδοτήσεων

23.-(1) ΄Ολες οι άδειες ή εξουσιοδοτήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου, οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι είναι άδειες ή εξουσιοδοτήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

(2) Οποιοιδήποτε όροι έχουν επιβληθεί σε άδεια ή εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θεωρούνται ως όροι που έχουν επιβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν.

Ισχύς Κανονισμών, Οδηγιών, Διαταγμάτων κτλ

24. Κανονισμοί, Oδηγίες, Διατάγματα ή άλλες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου, οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν και εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν υπερβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Οδηγιών ή Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

Μεταβατικές διατάξεις

25.-(1) Μέχρι την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωζώνη και τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 119 και 120 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δημοκρατία δύναται να λαμβάνει μέτρα διασφάλισης -

(α) Σε περίπτωση δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών, οι οποίες οφείλονται, είτε σε ολική διατάραξη του ισοζυγίου πληρωμών, είτε στο είδος των συναλλαγμάτων που διαθέτει η Δημοκρατία και, οι οποίες ιδίως είναι σε θέση να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της κοινής αγοράς ή την προοδευτική πραγματοποίηση της κοινής εμπορικής πολιτικής· και

(β) σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσεως του ισοζυγίου πληρωμών.

(2) Η Δημοκρατία ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

΄Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

26. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 2)

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

Η διακίνηση κεφαλαίων περιλαμβάνει:

 

1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ1

 

(α) Δημιουργία και επέκταση των υποκαταστημάτων ή των νέων επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά στον επενδυτή και πλήρης απόκτηση υφιστάμενων επιχειρήσεων

(β) Συμμετοχή σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών

(γ) Χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων για τη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών

(δ) Επανεπένδυση κερδών με σκοπό τη διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών

 

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ (μη συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας 1) 1

 

3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (μη συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 1, 4 και 5)

(α) Μετοχές και λοιποί τίτλοι που έχουν χαρακτήρα συμμετοχής1

(β) Χρεόγραφα1

 

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ1

(α) Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε τίτλους που συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι στις κεφαλαιαγορές (μετοχές, λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι και ομολογίες)(β) Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε τίτλους ή λοιπά μέσα που είναι συνήθως διαπραγματεύσιμα στις χρηματαγορές

(γ) Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε άλλα περιουσιακά στοιχεία

 

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ1

(α) Συναλλαγές επί τίτλων και άλλων μέσων της χρηματαγοράς

(β) Εισαγωγή τίτλων και άλλων μέσων στη χρηματαγορά

 

6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ1

 

7. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΄H ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ1

(α) Βραχυπρόθεσμες (μέχρι ενός έτους )(β) Μεσοπρόθεσμες (μεγαλύτερες του ενός έτους μέχρι πέντε ετών )

(β) Μεσοπρόθεσμες (μεγαλύτερες του ενός έτους μέχρι πέντε ετών )(γ) Μακροπρόθεσμες (άνω των πέντε ετών)

(γ) Μακροπρόθεσμες (άνω των πέντε ετών)

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 1, 7 και 11)1

(α) Βραχυπρόθεσμα (μέχρι ενός έτους )(β) Μεσοπρόθεσμα (μεγαλύτερα του ενός έτους μέχρι πέντε ετών )

(β) Μεσοπρόθεσμα (μεγαλύτερα του ενός έτους μέχρι πέντε ετών )(γ) Μακροπρόθεσμα (άνω των πέντε ετών)

(γ) Μακροπρόθεσμα (άνω των πέντε ετών)

 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (SURETIES), ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥ

 

10. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

(α) Ασφάλιστρα και παροχές στα πλαίσια της ασφάλειας ζωής

(β) Ασφάλιστρα και παροχές στα πλαίσια της ασφάλειας πιστώσεων

(γ) Λοιπές μεταφορές κεφαλαίων σε σχέση με ασφαλιστήρια συμβόλαια

 

11. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(α) Χορηγούμενα δάνεια

(β) Δωρεές και χορηγήσεις

(γ) Προίκες

(δ) Κληρονομιές

(ε) Διακανονισμός χρεών από μετανάστες στη χώρα προηγούμενης διαμονής τους

(στ) Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων που έχουν δημιουργηθεί από κατοίκους, σε περίπτωση μετανάστευσης, κατά τη στιγμή της εγκατάστασής τους και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό

(ζ) Μεταφορές, κατά τη διάρκεια της παραμονής, των αποταμιεύσεων μεταναστών, προς τη χώρα προηγούμενης διαμονής.

 

12. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ

(α) Τίτλοι

(β) Μέσα πληρωμών παντός είδους

 

13. ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(α) Φόροι κληρονομιάς

(β) Ζημιές και τόκοι (εφόσον έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου)(γ) Επιστροφές που πραγματοποιούνται σε περίπτωση ακύρωσης συμβάσεων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών (εφόσον έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου)

(γ) Επιστροφές που πραγματοποιούνται σε περίπτωση ακύρωσης συμβάσεων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών (εφόσον έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου)(δ) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, κατατεθέντα σήματα και εφευρέσεις (μεταβιβάσεις και μεταφορές που προκύπτουν από τέτοιου είδους εκχωρήσεις)

(δ) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, κατατεθέντα σήματα και εφευρέσεις (μεταβιβάσεις και μεταφορές που προκύπτουν από τέτοιου είδους εκχωρήσεις)(ε) Μεταφορές χρηματοδοτικών μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των παροχών υπηρεσιών (που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 6)

(ε) Μεταφορές χρηματοδοτικών μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των παροχών υπηρεσιών (που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 6)(στ) Διάφορα

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

Κατά την έννοια της παρούσας ονοματολογίας και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, νοούνται ως:

 

΄Αμεσες επενδύσεις

Οι επενδύσεις πάσης φύσεως στις οποίες προβαίνουν και φυσικά πρόσωπα, οι εμπορικές, βιομηχανικές ή χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και οι οποίες χρησιμεύουν για τη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων ανάμεσα στον επενδυτή και τον επικεφαλής της επιχείρησης ή την επιχείρηση για την οποία προορίζονται τα κεφάλαια αυτά για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας.

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 (α) της ονοματολογίας περιλαμβάνουν τις νομικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις (θυγατρικές 100%) και τα υποκαταστήματα.

΄Οσον αφορά τις εταιρείες που αναφέρονται στο σημείο 1(β) της ονοματολογίας και που έχουν το καταστατικό εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, υπάρχει συμμετοχή με χαρακτήρα άμεσων επενδύσεων, εφόσον το πακέτο των μετοχών που βρίσκεται στην κατοχή ενός φυσικού προσώπου, μιας άλλης επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου αντιπροσωπεύει 10% ή μεγαλύτερο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή δίνει στους μετόχους αυτούς, είτε δυνάμει των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας επί των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης είτε με διαφορετικό τρόπο, τη δυνατότητα πραγματικής συμμετοχής στη διαχείριση της εν λόγω εταιρείας ή τον έλεγχό της.

Με τον όρο μακροπρόθεσμα χορηγούμενα δάνεια που έχουν χαρακτήρα συμμετοχής, και αναφέρονται στο σημείο 1 (γ) της ονοματολογίας, νοούνται τα δάνεια διάρκειας πάνω από πέντε έτη που προορίζονται να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν στενούς οικονομικούς δεσμούς.

Τα κυριότερα παραδείγματα που είναι δυνατόν να αναφερθούν είναι τα δάνεια που χορηγούνται από μια εταιρεία στις θυγατρικές της ή σε εταιρείες επί των οποίων έχει συμμετοχή, καθώς και τα δάνεια που συνδέονται με συμμετοχή στα κέρδη. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επίσης τα δάνεια που χορηγούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών.

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

Νοούνται οι αγορές γηπέδων με οικοδομές ή άνευ οικοδομών καθώς και η κατασκευή κτιρίων από ιδιώτες για κερδοσκοπικούς ή προσωπικούς λόγους. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα δικαιώματα επικαρπίας, τις δουλείες (easements) καθώς και άλλα δικαιώματα ανέγερσης κτιρίων (building rights).

 

΄Εκδοση τίτλων και άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων

Νοείται η πώληση μέσω προσφοράς στο κοινό.

 

Τοποθέτηση τίτλων και λοιπών διαπραγματεύσιμων μέσων

Νοείται η άμεση πώληση από τον εκδότη ή από τον όμιλο που είναι επιφορτισμένος για την πώληση των τίτλων, χωρίς να υπάρχει προσφορά στο κοινό.

 

Μετοχές και λοιποί τίτλοι που έχουν το χαρακτήρα της συμμετοχής

Συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εγγραφής σε νεοεκδοθείσες μετοχές.

 

Χρεόγραφα

Είναι τίτλοι διαπραγματεύσιμοι για μια διάρκεια δύο και περισσότερων ετών από την έκδοσή τους, για τους οποίους ο καθορισμός του επιτοκίου και οι λεπτομέρειες επιστροφής του κεφαλαίου και καταβολής των τόκων καθορίζονται κατά την έκδοση.

 

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οι οργανισμοί

- το αντικείμενο των οποίων είναι η συλλογική τοποθέτηση σε κινητές αξίες, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαίων τα οποία συλλέγουν και η λειτουργία των οποίων υπόκειται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και

- των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση των κομιστών, στα πλαίσια των νομίμων συμβατικών ή καταστατικών διατάξεων που τους διέπουν, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων από την καθαρή αξία απογραφής τους.

Τίτλοι και λοιπά μέσα που είναι κανονικά διαπραγματεύσιμα στη χρηματαγορά

- Τα Γραμμάτια Δημοσίου, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, οι τραπεζικές αναλήψεις υποχρεώσεων, τα εμπορικά χρεόγραφα και άλλα παρόμοια μέσα.

Πιστώσεις που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές ή με παροχές υπηρεσιών

- Οι εμπορικές συμβατικές πιστώσεις (προκαταβολές ή πληρωμές με δόσεις σε σχέση με έργα που πραγματοποιούνται ή έχουν παραγγελθεί και προθεσμίες πληρωμής) καθώς και η χρηματοδότησή τους από πιστώσεις που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τις πράξεις factoring.

 

Χρηματοδοτικά δάνεια και πιστώσεις

Νοούνται οι χρηματοδοτήσεις πάσης φύσεως που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές ή παροχές υπηρεσιών στις οποίες δε συμμετέχει κανένας κάτοικος.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα χορηγούμενα ενυπόθηκα δάνεια, τις καταναλωτικές πιστώσεις, τις χρηματοδοτικές μισθώσεις καθώς και τις πιστώσεις έκτακτης ανάγκης και άλλες διευκολύνσεις έκδοσης χρεογράφων (note-issuance facilities).