Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια πωλήσεως καπνού» σημαίνει άδεια εμπορίας ή πωλήσεως προϊόντων καπνού η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεων Νόμων του 1967 έως 2001·

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών·

«διαφήμιση»σημαίνει κάθε μορφή εμπορικής ανακοίνωσης με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου ή λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων ή Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή Υγειονομικό Επιθεωρητή των δήμων ή των συμβουλίων βελτιώσεως ή λειτουργό της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ή Επιθεωρητή Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας·

«νικοτίνη» σημαίνει τα αλκαλοειδή της νικοτίνης·

«όχημα δημόσιας χρήσης» σημαίνει όλα τα λεωφορεία και ταξί·

«πακέτο» σε σχέση με το προϊόν καπνού σημαίνει οποιοδήποτε κουτί, συσκευασία ή άλλο δοχείο το οποίο περιέχει το προϊόν και εντός του οποίου το προϊόν σκοπείται να παρουσιάζεται για λιανική πώληση, εξαιρουμένου οποιουδήποτε πρόσθετου περιτυλίγματος ή άλλου δοχείου, ανεξάρτητα αν αυτά είναι διαφανή ή αδιαφανή και τα οποία μπορούν να απορριφθούν κατά το άνοιγμα·

«παραγωγός προϊόντος καπνού» σημαίνει τον κατασκευαστή του προϊόντος καπνού ή τον εισαγωγέα του προϊόντος καπνού ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του προϊόντος καπνού το όνομά του, τη διεύθυνσή του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό στοιχείο·

«πίσσα» σημαίνει το ακαθάριστο, άνυδρο και απαλλαγμένο νικοτίνης συμπύκνωμα καπνού σε φυσική κατάσταση·

«προϊόν καπνού» σημαίνει το προϊόν που προορίζεται για κάπνισμα, εισρόφηση από τη μύτη, εκμύζηση ή μάσηση, εφόσον αποτελείται έστω εν μέρει από καπνό, γενετικώς τροποποιημένο ή μη·

«προϊόντα καπνού για χρήση από το στόμα» σημαίνει όλα τα προϊόντα που προορίζονται για λήψη από το στόμα, εξαιρουμένων εκείνων που προορίζονται για κάπνισμα ή μάσημα και που αποτελούνται πλήρως ή εν μέρει από καπνό με τη μορφή σκόνης, ή λεπτών σωματιδίων ή κάθε συνδυασμός αυτών των μορφών, κυρίως αυτά που συσκευάζονται σε φακελάκια μιας δόσης ή σε πορώδη φακελάκια ή σε μορφή που θυμίζει τρόφιμα·

«σημείο πώλησης καπνού» σημαίνει κάθε χώρο όπου πωλούνται τα προϊόντα καπνού·

«συστατικό» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία ή οποιοδήποτε στοιχείο, εκτός από τα φύλλα και άλλα φυσικά ή μη μεταποιημένα μέρη του φυτού του καπνού, που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή ή την παρασκευή ενός προϊόντος καπνού και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και με διαφορετική μορφή, συμπεριλαμβανομένου του τσιγαρόχαρτου, του φίλτρου, των μελανιών και της συγκολλητικής ύλης·

«τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε χώρα η οποία δεν αποτελεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας» σημαίνει υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5Α·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

«χορηγία» σημαίνει κάθε δημόσια ή ιδιωτική συμβολή σε εκδήλωση, δραστηριότητα ή σε άτομο με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού·

«χώρος απαγόρευσης καπνίσματος» σημαίνει δημόσιο κτίριο, χώρο κρατικών ή ημικρατικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, πανεπιστήμιο, σχολή ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εκπαιδευτήριο, αεροδρόμιο, λιμάνι, νοσοκομείο, περιλαμβανομένου αγροτικού υγειονομικού κέντρου και εξωτερικού ιατρείου, δημόσια ή ιδιωτική στέγη για ηλικιωμένους και αναπήρους, ιδιωτική κλινική, ιδιωτικό ιατρείο, ιδιωτικό οδοντιατρείο, ιδιωτικό φαρμακείο, κινηματογράφο, θέατρο, αίθουσα προβολής βίντεο ή ψηφιακών δίσκων, μουσείο, πινακοθήκη, αίθουσα συναυλιών, πολιτιστικό κέντρο, δημόσια βιβλιοθήκη, κλειστό αθλητικό χώρο, ξενοδοχείο, εργοστάσιο ή άλλο υποστατικό παρασκευής ή συσκευασίας και ή πώλησης τροφίμων, αίθουσα ετοιμασίας φαγητών, ανελκυστήρα, εμπορικό κέντρο, σωματείο, λέσχη, ανεξαρτήτως αν η είσοδος είναι ελεύθερη ή μόνο για τα μέλη, περίπτερο, πρακτορείο στοιχημάτων, σφαιριστήριο, αίθουσα μπιλιάρδου, χώρο εκδηλώσεων για ανηλίκους, καφετερία διαδικτύου, καφενείο και κέντρο αναψυχής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εστιατόριο, καφετερία, μπαρ, καμπαρέ, κέντρο δεξιώσεων, δισκοθήκη, χορευτικό κέντρο ή άλλο κέντρο αναψυχής.

Απαγόρευση προμήθειας καπνού σε ανήλικο

3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όποιος προμηθεύει σε ανήλικο προϊόν καπνού, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Μετά τη δεύτερη καταδίκη ο πωλητής στερείται της άδειάς του για πώληση καπνού και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ακύρωση αυτή δεν μπορεί να αποκτήσει νέα άδεια πώλησης καπνού.

Απαγόρευση διάθεσης προϊόντων καπνού

4.—(1) Όποιος-

(α) Διανέμει δωρεάν προϊόντα καπνού ή σχηματικές απομιμήσεις προϊόντων καπνού· ή

(β) διαθέτει ή προσφέρεται να διαθέσει, συμφωνεί να διαθέσει, εκθέτει με σκοπό να διαθέσει ή κατέχει με σκοπό να διαθέσει-

(i) προϊόντα καπνού για χρήση από το στόμα· ή

(ii) προϊόντα καπνού για τα οποία ο παραγωγός δε συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού· ή

(iii) σχηματικές απομιμήσεις προϊόντων καπνού,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα καπνού που διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν προς κατανάλωση εκτός της Δημοκρατίας.

Απαγόρευση διαφήμισης

5.-(1) Απαγορεύεται η διαφήμιση και/ή χορηγία προϊόντων καπνού, υπό μορφή γραπτού, προφορικού, εντύπου, ραδιοφωνικού, κινηματογραφικού μηνύματος ή μηνύματος των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

(2) Από την απαγόρευση του εδαφίου (1) εξαιρούνται διαφημίσεις στον τύπο ή σε άλλα έντυπα μέσα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος προορισμός των εντύπων αυτών.

Υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας

5Α. Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας νοούνται οποιεσδήποτε υπηρεσίες που συνήθως παρέχονται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοείται με τον όρο:

- “εξ αποστάσεως”: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα,

- “με ηλεκτρονικά μέσα”: υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα,

- “κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών”: υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας.

Αδικήματα και ποινές σε σχέση με τη διαφήμιση

6.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διαφημίζει ή χορηγεί ή συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή, ετοιμασία, κυκλοφορία, προβολή, διανομή ή δημοσιοποίηση διαφήμισης ή/και χορηγίας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Ο παραγωγός προϊόντος καπνού το οποίο αποτελεί το αντικείμενο διαφήμισης ή/και χορηγίας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Αιτήσεις στο δικαστήριο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανώσεις

6Α. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργάνωση, που έχει έννομο συμφέρον για την κατάργηση διαφημίσεων, χορηγιών ή άλλων δραστηριοτήτων ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να αιτείται την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος συμπεριλαμβανομένου και του προσωρινού από το δικαστήριο, με σκοπό την επίτευξη της εν λόγω κατάργησης.

Αναγραφή προειδοποιήσεως περί του βλαβερού του καπνίσματος

7.—(1) Κάθε πακέτο προϊόντος καπνού που διατίθεται προς πώληση πρέπει να φέρει τη γενική και ειδική προειδοποίηση για το βλαβερό του καπνίσματος η οποία καθορίζεται από τους Κανονισμούς.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε σχέση με-

(α) Πακέτα τα οποία διατίθενται για πώληση, μέσω των καταστημάτων αδασμολόγητων ειδών των λιμένων και αερολιμένων, σε επιβάτες που αναχωρούν και τα οποία θα φέρουν προειδοποιήσεις και τη σήμανση όσον αφορά στην περιεκτικότητα σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) πακέτα που εισάγουν επιβάτες για προσωπική τους χρήση κατά την άφιξή τους και απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού ως τέτοια·

(γ) πακέτα τα οποία παραδίδονται σε προνομιούχα πρόσωπα ή αρχές ή οργανισμούς και τα οποία απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού ως τέτοια.

Υποχρέωση παραγωγού για αναγραφή προειδοποιήσεων σε πακέτα

8.—(1) Κάθε παραγωγός υποχρεούται να εξασφαλίζει την αναγραφή σε κάθε πακέτο των προειδοποιήσεων για το βλαβερό του καπνίσματος, οι οποίες καθορίζονται από τους Κανονισμούς.

(2) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να τοποθετεί τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε άλλο χρόνο από εκείνον κατά ή πριν τον οποίο συσκευάστηκε το προϊόν με οποιοδήποτε μέσο, είτε μέσω εκτύπωσης είτε με εφαρμογή κάποιας ταινίας, είτε με άλλο τρόπο πάνω σε οποιοδήποτε προϊόν καπνού το οποίο κατασκευάστηκε ή συσκευάστηκε στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι στα προϊόντα καπνού, εκτός από τσιγάρα, η γενική προειδοποίηση καθορίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) και (2) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(4) Κάθε πακέτο το οποίο δε φέρει την ένδειξη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή κάθε πακέτο στο οποίο η ένδειξη αυτή έχει αφαιρεθεί, παραποιηθεί, αλλοιωθεί ή αντικατασταθεί, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2), δύναται να κατασχεθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό και το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση δύναται να διατάξει τη δήμευση ή καταστροφή των πακέτων που κατασχέθηκαν δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

Απαγόρευση πώλησης καπνού από αυτόματες μηχανές πώλησης

9. Όποιος-

(α) Έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή πώλησης καπνού ή επιτρέπει όπως οποιαδήποτε τέτοια μηχανή εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί σ' οποιοδήποτε υποστατικό του οποίου έχει τον έλεγχο ή την κατοχή· ή

(β) χρησιμοποιεί ή θέτει σε λειτουργία οπουδήποτε οποιαδήποτε μηχανή πώλησης καπνού· ή

(γ) εισάγει ή κατασκευάζει για εγχώρια χρήση οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή πώλησης καπνού,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές και το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται να διατάξει τη δήμευση της μηχανής σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.

Απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους χώρους

10.—(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε χώρο απαγόρευσης καπνίσματος, εξαιρουμένων των ανοιχτών εξωτερικών ή εσωτερικών του χώρων.

(2) Όποιος έχει την ευθύνη για χώρο απαγόρευσης καπνίσματος στον οποίο διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται υπεύθυνος για την παράβαση αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα λογικά μέτρα που απαιτούνται για την αποτροπή του καπνίσματος στο χώρο αυτό.

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ.

Απαγόρευση καπνίσματος σε οχήματα δημόσιας χρήσης

11.—(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οχήματα δημόσιας χρήσης

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Απαγόρευση καπνίσματος σε οχήματα ιδιωτικής χρήσης στα οποία επιβαίνουν άτομα κάτω των δεκαέξι ετών

12.—(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε όχημα ιδιωτικής χρήσης στο οποίο επιβαίνει άτομο κάτω των δεκαέξι ετών.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Πινακίδες σε χώρους απαγόρευσης καπνίσματος

13.–(1) Οποιοσδήποτε έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιοδήποτε χώρο απαγόρευσης καπνίσματος οφείλει να τοποθετεί σε περίοπτη θέση πινακίδα στο χώρο αυτό, στην οποία να αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

Κάπνισμα σε χώρους εργασίας

14.—(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 10, κάθε εργοδότης οφείλει, μετά από συνεννόηση με τους εργοδοτουμένους που πιθανόν να επηρεαστούν ή με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων, να καθορίζει γραπτώς και να εφαρμόζει πολιτική σχετικά με το κάπνισμα σε κάθε χώρο εργασίας, η οποία να βασίζεται στην αρχή ότι οι εργοδοτούμενοι που δεν καπνίζουν ή δεν επιθυμούν να καπνίζουν στο χώρο εργασίας τους προστατεύονται από τον καπνό σε τέτοιο χώρο εργασίας.

(2) Η πολιτική που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ειδικότερα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Σε κάθε χώρο εργασίας ο εργοδότης μεριμνά για την τοποθέτηση ή τη διάθεση αντιγράφου πολιτικής που εφαρμόζεται για το κάπνισμα στο χώρο αυτό και προμηθεύει, κατόπιν αίτησης, με αντίγραφο της πολιτικής αυτής κάθε εργοδοτούμενο, υποψήφιο εργοδοτούμενο, ή εκπρόσωπο τέτοιου εργοδοτουμένου, και

(β) σε κάθε χώρο εργασίας ο εργοδότης μεριμνά για την τοποθέτηση σε περίοπτα μέρη ευανάγνωστων και ευδιάκριτων πινακίδων που υποδεικνύουν τις περιοχές στις οποίες το κάπνισμα απαγορεύεται ή επιτρέπεται.

(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 10, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν τον εργοδότη να επιτρέψει το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους με επαρκές σύστημα εξαερισμού και στους οποίους βρίσκονται αποκλειστικά εργοδοτούμενοι οι οποίοι είναι καπνιστές και εγγράφως ζητούν να επιτρέπεται το κάπνισμα σε τέτοιο χώρο.

(4) Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Προδιαγραφές περιεκτικότητας καπνού σε βλαβερά συστατικά

15.—(1) Η περιεκτικότητα των προϊόντων καπνού σε νικοτίνη, πίσσα και άλλα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να αποβούν επιβλαβή για την υγεία των καπνιστών, πρέπει να μην υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Όποιος κατασκευάζει, συσκευάζει ή εισάγει από το εξωτερικό προϊόν καπνού που περιέχει συστατικά τα οποία δε συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο εδάφιο (1), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί και το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση μπορεί να διατάξει τη δήμευση ή καταστροφή του προϊόντος αυτού.

15Α. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επί της συσκευασίας προϊόντων  καπνού, κειμένων, ονομάτων, εμπορικών σημάτων και απεικονίσεων ή άλλων σημείων που υποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές από άλλα.

15Β.-(1) Κάθε παραγωγός προϊόντων καπνού υποβάλλει κάθε χρόνο κατάλογο όλων των συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων ανά μάρκα και τύπο, καθώς και των ποσοτήτων των συστατικών αυτών.

(2) Ο κατάλογος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) συνοδεύεται από:

(α) δήλωση που εκθέτει του λόγους για τους οποίους τα συστατικά αυτά συμπεριλαμβάνονται στα προϊόντα καπνού αναφέροντας τη λειτουργία και την κατηγορία τους,

(β) τα τοξικολογικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο παραγωγός όσον αφορά αυτά τα συστατικά πριν και μετά την καύση αναφέροντας τις επιπτώσεις τους στην υγεία και λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τους κινδύνους εθισμού.

(3) Ο κατάλογος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καταρτίζεται με  φθίνουσα σειρά βάρους κάθε συστατικού που περιλαμβάνει το προϊόν.

(4) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο διαδίδονται με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη την προστασία πληροφοριών για συγκεκριμένο προϊόν, οι οποίες αποτελούν εμπορικό απόρρητο.

(5) Ο κατάλογος των συστατικών για κάθε προϊόν ο οποίος αναφέρει την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) δημοσιοποιείται.

Έλεγχος κτιρίων για εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου

16.—(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί σε λογικό χρόνο να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο ή κτίριο όπου συσκευάζεται, εγκυτιώνεται ή διατίθεται για πώληση προϊόν καπνού, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του.

(2) Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί να λαμβάνει δείγμα προϊόντων καπνού με σκοπό να αναλυθεί και να εξακριβωθεί αν αυτό συνάδει με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Για σκοπούς διευκόλυνσης του εξουσιοδοτημένου λειτουργού στην εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε παραγωγός προϊόντων καπνού οφείλει να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό τα δείγματα που θα ζητήσει σε εύλογα χρονικά διαστήματα.

Παρακώλυση λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους

17. Όποιος παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό από του να ασκήσει οποιοδήποτε καθήκον ή εξουσία του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή αποπειράται να πράξει κάποιο από τα πιο πάνω, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Διάπραξη αδικήματος από νομικό πρόσωπο

18. Όταν διαπράττεται αδίκημα από νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου για παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση διευθυντή, συμβούλου, γραμματέα ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχος του αδικήματος, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια τον ιδίου και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

Κανονισμοί

19.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ειδικότερα, για τη ρύθμιση ή καθορισμό κάθε θέματος που αναφέρεται σ' αυτόν και το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ή να καθοριστεί με κανονισμούς.

(2) Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορούν να προβλέπουν για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό των απαγορευτικών ή προειδοποιητικών για το βλαβερό του καπνίσματος ενδείξεων και την περιγραφή του τρόπου της εκτύπωσής τους·

(β) τον καθορισμό των χώρων στους οποίους τοποθετούνται οι απαγορευτικές ή προειδοποιητικές για το βλαβερό του καπνίσματος ενδείξεις·

(γ) τον καθορισμό των μεθόδων μέτρησης και της περιεκτικότητας των προϊόντων καπνού σε πίσσα, νικοτίνη και άλλα συστατικά· και

(δ) την επιβολή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί, για παράβαση υποχρεώσεων που ρυθμίζονται με βάση τους Κανονισμούς.

(ε) τον καθορισμό των λεπτομερειών αναφορικά με το περιεχόμενο του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 15Β.

Κατάργηση Νόμων

20. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 1980 έως 1999 καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 5Α)

Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τον όρο «υπηρεσία της Κοινωνίας της πληροφορίας»


1. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «εξ αποστάσεως»

Υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόμη και όταν προϋποθέτουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών:

α) εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά παρουσία του ασθενούς.

β) αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του πελάτη.

γ) κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδίων παρουσία του πελάτη. 

δ) διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη.

2. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «με ηλεκτρονικά μέσα»

- Υπηρεσίες που έχουν υλικό περιεχόμενο, έστω και αν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών:

α) αυτόματη έκδοση τίτλων (χαρτονομισμάτων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων).

β) πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθμευσης κ.λ.π. με αντίτιμο ακόμη και στην είσοδο ή/και στην έξοδο παρεμβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση ή/και να εξασφαλίσουν την ορθή πληρωμή.

- Υπηρεσίες «off-line»: διανομή CD-ROM ή λογισμικού σε δισκέτες

- Υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής και επεξεργασίας δεδομένων:

α) υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας.

β) υπηρεσίες φαξ/τέλεξ.

γ) υπηρεσίες που παρέχονται μέσω φωνητικής τηλεφωνίας ή φαξ.

δ) ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ.

ε) νομικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ.

στ) άμεση εμπορία μέσω τηλεφώνου/φαξ.

3. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου υπηρεσιών»

Υπηρεσίες που παρέχονται με τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη παραγγελία και προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή από απεριόριστο αριθμό αποδεκτών (μετάδοση «από ένα σημείο σε πολλά σημεία»):

α) υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των «βίντεο σχεδόν αλά καρτ»), κατ΄ άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

β) υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων

γ) (οπτικοακουστική) τηλεκειμενογραφία (Teletext).

Σημείωση
5 του Ν.37(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.37(I)/2004

O παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.37(I)/2004] τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του άρθρου 4 το οποίο τίθεται σε ισχύ από 1.5.2004.

Σημείωση
6 του Ν.89(I)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν.89(I)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.89(I)/200] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010.

Σημείωση
27 του Ν. 24(Ι)/2017Κατάργηση

27.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 24(Ι)/2017], ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 75(Ι)/2002] καταργείται, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας ή δίωξης έγινε ή άρχισε δυνάμει του καταργούμενου νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 75(Ι)/2002].

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία ή δίωξη άρχισε δυνάμει του καταργούμενου νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 75(Ι)/2002] θα συνεχιστεί με βάσει τις διατάξεις αυτού, οι οποίες θεωρούνται ότι εξακολουθούν να ισχύουν για σκοπούς του παρόντος εδαφίου.