Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2002.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος» σημαίνει τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο προγραμμάτων σπουδών που ορίζεται με βάση το άρθρο 9·

«Αντιπρύτανης» σημαίνει τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου που επιλέγεται και διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15·

«εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται με βάση το άρθρο 31·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 30·

«Κοσμητεία» σημαίνει τον Κοσμήτορα και το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού μιας Σχολής·

«Κοσμήτορας» σημαίνει τον Κοσμήτορα που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 16·

«Πανεπιστήμιο» σημαίνει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου που ιδρύεται με τον παρόντα Νόμο·

«Πρύτανης» σημαίνει τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου που εκλέγεται και διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11·

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου

3.—(1) Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύει Ανοικτό Πανεπιστήμιο με διοικητική έδρα τη Λευκωσία και με επωνυμία «Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου».

(2) Το Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί τις ανάγκες των Κυπρίων πολιτών και των Κυπρίων αποδήμων, ως επίσης και αλλοδαπών.

(3) Το Πανεπιστήμιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και μπορεί-

(α) Να ενάγει και ενάγεται·

(β) να αποδέχεται, αγοράζει και κατέχει περιουσία-

(γ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και για εκπλήρωση των σκοπών του:

(i) Να αποκτά με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία·

(ii) να πωλεί, ανταλλάσσει, δωρίζει, εκμισθώνει, εκχωρεί, υποθηκεύει ή επιβαρύνει την περιουσία του ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του·

(δ) να εκτελεί κάθε πράξη που ενδεχομένως συνεπάγεται η εκπλήρωση των δυνάμει του παρόντος Νόμου σκοπών του ή που αναλαμβάνεται ή είναι δυνατό να αναληφθεί από ή κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Γλώσσες διδασκαλίας

4.(1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.  Διδασκαλία σε άλλη γλώσσα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και Θεματικές Ενότητες, που προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες.

(β) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, για παροχή από το Πανεπιστήμιο προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή/και Θεματικής Ενότητας σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή/και της Θεματικής Ενότητας θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

(3) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και μια Θεματική Ενότητα σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος.

(4) Με απόφαση της οικείας Σχολής, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές δύνανται να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

(5)  Για τον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ολοκληρωμένη εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την προσφορά και τη ζήτηση, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου για στήριξη των φοιτητών, τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών, καθώς επίσης και μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος σπουδών και ειδικότερα τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων.

(6)  Για να γίνει εισαγωγή νέων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο οφείλει, πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και το αργότερο πριν την 1η Αυγούστου, να υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος σπουδών και μεταξύ άλλων τον αριθμό φοιτητών και το κόστος λειτουργίας του.

(7)  Οποιαδήποτε απόφαση για εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, που συνεπάγεται επιβάρυνση του ετήσιου Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, υλοποιείται μόνο κατόπιν συμπερίληψης τέτοιας επιβάρυνσης στον ετήσιο Προϋπολογισμό και έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του Κράτους.

Αποστολή του Πανεπιστημίου

5. Αποστολή του Πανεπιστημίου, με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι-

(α) Η παροχή σε όλους ίσων ευκαιριών μάθησης, ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο και χρόνο μελέτης· και

(β) η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης, της έρευνας και της διά βίου εκπαίδευσης.

Στόχοι του Πανεπιστημίου

6. Το Πανεπιστήμιο, με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει ως στόχους-

(α) Την παροχή πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας·

(β) την παροχή ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας· και

(γ) τη συνεχή επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των Κυπρίων πολιτών και Κυπρίων αποδήμων, ως επίσης και αλλοδαπών.

Βασική λειτουργική μονάδα

7.—(1) Βασική λειτουργική μονάδα είναι η Θεματική Ενότητα η οποία καλύπτει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

(2) Η διδακτέα ύλη, η διάρκεια και οι ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες κάθε Θεματικής Ενότητας καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Σχολές

8.—(1) Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από τη-

(α) Σχολή Ανθρωπιστικών και. Κοινωνικών Επιστημών·

(β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης·

(γ) Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

(2)(α) Οι Σχολές προσφέρουν προγράμματα σπουδών που αποτελούνται από συνδυασμούς Θεματικών Ενοτήτων, καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας και επικυρώνονται από το Συμβούλιο.

(β) Με απόφαση της Συγκλήτου που επικυρώνεται από το Συμβούλιο, μπορεί να δημιουργούνται, καταργούνται, μετονομάζονται ή και να συγχωνεύονται Θεματικές Ενότητες των Σχολών:

Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία μιας Θεματικής Ενότητας με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε περισσότερες από μια Σχολές.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος προγραμμάτων σπουδών

9.—(1) Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος για κάθε πρόγραμμα σπουδών ορίζεται από τον Κοσμήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο ετών και κατά σειρά βαθμίδας και αρχαιότητας, ένας εκ των μελών του Διδακτικού Προσωπικού:

Νοείται ότι μεταξύ μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που έχουν την ίδια βαθμίδα και αρχαιότητα, δίδεται προτεραιότητα στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού:

Νοείται περαιτέρω ότι το μέλος του Διδακτικού Προσωπικού είναι συντονιστής μιας από τις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος αυτού.

(2) Τα καθήκοντα του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου

10. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο, η Σύγκλητος, ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, οι Κοσμητείες και οι Κοσμήτορες.

Συμβούλιο

11.—(1) Υφίσταται Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, το οποίο ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη ως ακολούθως:

(α) Τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη·

(β) τέσσερα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα οποία δεν είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού· και

(γ) τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, τα οποία διορίζονται από τη Σύγκλητο και από τα οποία τα δύο είναι μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου και ένα είναι μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού άλλου πανεπιστημίου.

(3) Το Συμβούλιο, εντός δεκαπέντε ημερών από το διορισμό των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2), συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του με πρόσκληση του γηραιότερου μέλους του, το οποίο και προεδρεύει της συνεδρίας αυτής και καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου από τα μέλη του τα οποία δεν ανήκουν στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό.

(4) Για τις αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας, τη θητεία των μελών του Συμβουλίου και για άλλα συναφή θέματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

(5) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.

Σύγκλητος

12.—(1) Υφίσταται Σύγκλητος του Πανεπιστημίου η οποία είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου.

(2) Η Σύγκλητος αποτελείται από-

(α) Τον Πρύτανη·

(β) τον Αντιπρύτανη·

(γ) τους Κοσμήτορες·

(δ) ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου από κάθε Σχολή.

(3) Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης.

(4) Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου-

(α) Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών·

(β) δυο εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστημίου από τους οποίους ο ένας είναι φοιτητής προπτυχιακού και ο άλλος μεταπτυχιακού επιπέδου, νοουμένου ότι υπάρχει Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου και

(γ) ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.

(5) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρύτανης έχει τη νικώσα ψήφο.

(6) Η Σύγκλητος δύναται να συγκροτεί, από μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, επιτροπές με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

(7) Για τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου και θέματα που αφορούν τη Σύγκλητο και δε ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

Συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο

13. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που μετέχουν στη Σύγκλητο εκλέγονται, για δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της κάθε Σχολής.

Γραμματέας Συγκλήτου

14.—(1) Καθήκοντα Γραμματέα των συνεδριάσεων της Συγκλήτου ασκεί ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα ορίζεται από τη Σύγκλητο ο αντικαταστάτης του.

Πρύτανης και Αντιπρύτανης

15.—(1)(α) Ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης εκλέγονται, ξεχωριστά, μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία μετέχουν το σύνολο του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

(β) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση Κανονισμών και εφόσον δε γίνεται διαφορετική πρόνοια στον παρόντα Νόμο εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι σχετικές διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

(γ) Ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης, επιπρόσθετα των καθηκόντων τους, επιτελούν διδακτικό και καθοδηγητικό έργο.

(2) Η θητεία του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι τετραετής με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(3) Ο Αντιπρύτανης αναπληροί τον Πρύτανη, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, έχει ευθύνη για τις οικονομικές υποθέσεις του Πανεπιστημίου και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτόν από τον Πρύτανη.

Διαφύλαξη πράξεων ή αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου

15Α.-(1) Πράξη ή απόφαση του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου δεν είναι άκυρη ούτε και καθίσταται παράνομη λόγω ύπαρξης κενής θέσης στο Συμβούλιο ή στη Σύγκλητο ή λόγω μη διορισμού ή εκλογής οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου.

(2) Όλες οι πράξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου και της Συγκλήτου είναι έγκυρες, ωσάν  κάθε πρόσωπο, να είχε δεόντως εκλεγεί ή διοριστεί στο Συμβούλιο ή στη Σύγκλητο και να ήταν ικανό να είναι μέλος του/της, ανεξάρτητα του ότι είναι δυνατόν μεταγενέστερα να αποκαλυφθεί η ύπαρξη παρατυπίας ως προς την εκλογή ή το διορισμό του μέλους του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου ή του προσώπου που ενεργεί ως μέλος του/της ή από το γεγονός ότι τα μέλη ή οποιοδήποτε από τα μέλη του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου δεν ήταν ικανά να είναι μέλη του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου.

Εκλογή και αρμοδιότητες Κοσμητόρων

16.—(1) Επικεφαλής της κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου είναι ο Κοσμήτορας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ορίζεται Αναπληρωτής από την Κοσμητεία.

(2) Η θητεία του Κοσμήτορα είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(3) Ο τρόπος εκλογής, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Κοσμητόρων καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Σύνθεση και αρμοδιότητες Κοσμητείας

17.—(1) Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής και αποτελείται από τον Κοσμήτορα και όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής.

(2) Η λειτουργία, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και οι αρμοδιότητες της Κοσμητείας καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διδακτικό Προσωπικό

18.—(1) Το Διδακτικό Προσωπικό αποτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

(2)(α) Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες.

(β) Για την επιλογή των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού συνεκτιμώνται η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(γ) Το καθεστώς τους, τα προσόντα τους και οι προϋποθέσεις για την επιλογή τους καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση Κανονισμών και εφόσον δε γίνεται διαφορετική πρόνοια στον παρόντα Νόμο εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών οι ισχύουσες διατάξεις για τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

(δ) Οι θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού προκηρύσσονται σε συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών. Ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος είναι δυνατόν στην προκήρυξη να εξειδικεύεται το ή/και τα γνωστικά αντικείμενα της θέσης, τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν στο περιεχόμενο συγκεκριμένων Θεματικών Ενοτήτων.

(ε) Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης Θεματικών Ενοτήτων ή Προγραμμάτων σπουδών τα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εντάσσονται άμεσα σε άλλες Θεματικές Ενότητες ή Προγράμματα Σπουδών, αντίστοιχα, που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν.

(3)(α) Θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μπορούν να πληρούνται με μετάκληση ακαδημαϊκών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, που έχουν αντίστοιχα προσόντα της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

(4) Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού είναι μόνο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

(5) Η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(6)(α) Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι είτε Διδάκτορες είτε μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες που είναι μέλη ισότιμων  ερευνητικών ιδρυμάτων, και είναι επιθυμητό να έχουν πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων εμπειρία και προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Νοείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, και όπου η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί, και μπορεί να προσλαμβάνονται ως μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και άτομα που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου αλλά έχουν πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή διακρίνονται μεγάλως στο συγκεκριμένο τομέα, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων αυτών δεν υπερβαίνει το 25% του συνολικού αριθμού του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

(β) Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συγκεκριμένης διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών αναγκών.

(7) Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού συγκροτούνται σε Ομάδες Διδακτικού Προσωπικού ανά Θεματική Ενότητα.

(8) Επιπρόσθετα προς τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) βαθμίδες, υπάρχουν επίσης Ομότιμοι Καθηγητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες και Συνεργάτες Πανεπιστημίου (fellows), που υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε Κανονισμούς.

Αποστολή Διδακτικού Προσωπικού

19. Έργο των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου είναι η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλοι που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο

20. Το Πανεπιστήμιο απονέμει-

(α) Πτυχία·

(β) Μεταπτυχιακούς Τίτλους·

(γ) Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας·

(δ) Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης· και

(ε) Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Εγγραφή φοιτητών

21.—(1) Η εγγραφή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών πτυχιακού επιπέδου ή σε Θεματικές Ενότητες γίνεται χωρίς εξετάσεις και προϋποθέτει την κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου προσόντος του εσωτερικού ή εξωτερικού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, τα κριτήρια εγγραφής και ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται στα πτυχιακά προγράμματα σπουδών και στις Θεματικές Ενότητες, καθώς και άλλα συναφή θέματα, ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(3) Η εγγραφή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών

22.—(1) (α) Κάθε φοιτητής που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα, ανά Θεματική Ενότητα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Συμβούλιο.

(β) Κάθε φοιτητής μεταπτυχιακού επιπέδου καταβάλλει δίδακτρα το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Συμβούλιο.

(2) Φοιτητής που ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες μπορεί να διακόψει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

(3) Φοιτητής προπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος είναι κάτοχος άλλου πτυχίου ή άλλου τίτλου που απονεμήθηκε από αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, μπορεί να κατοχυρώσει ως μέρη Θεματικών Ενοτήτων μαθήματα που παρακολούθησε για την απόκτηση του άλλου πτυχίου ή άλλου τίτλου.

(4) Με απόφαση των Κοσμητειών διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις με τους φοιτητές.

(5) Ο αριθμός των Θεματικών Ενοτήτων που δικαιούνται να παρακολουθούν οι φοιτητές, ο τόπος και ο τρόπος των εξετάσεων, η απόκτηση τίτλου σπουδών και πιστοποιητικού παρακολούθησης, καθώς και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Διευθυντή των Υπηρεσιών αυτών

23.—(1) Διορίζονται από το Συμβούλιο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και άλλοι υπάλληλοι που είναι αναγκαίοι για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων του Πανεπιστημίου.

(2) Με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου, καθορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

(3) Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών-

(α) Ασκεί διοικητική εποπτεία·

(β) ελέγχει και συντονίζει τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου·

(γ) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους στο πλαίσιο των οδηγιών και αποφάσεων του Συμβουλίου, του Πρύτανη και της Συγκλήτου· και

(δ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικό Υλικό, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

24.—(1) Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στην ανάπτυξη και χρήση-

(α) Κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού·

(β) κατάλληλων μεθόδων και μέσων για τη μετάδοση της γνώσης από απόσταση·

(γ) πληροφοριακού υλικού· και

(δ) μεθόδων συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών.

(2)(α) Η ανάπτυξη του υλικού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνει την παραγωγή προτύπων και τη μαζική αναπαραγωγή τους.

(β) Η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει-

(i) Τη συγγραφή, καθώς και την επιλογή, μετάφραση και προσαρμογή βιβλίων, κυρίως διαμορφωμένων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία·

(ii) την παραγωγή λογισμικού για υπολογιστές και πολυμέσα, ψηφιακών δίσκων, κασετών ήχου και βιντεοκασετών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου μετάδοσης πληροφοριών

(iii) την παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος σε συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.

(3)(α) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, καθώς και για την ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών ιδρύεται Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.

(β) Η στελέχωση και οργάνωση του εργαστηρίου ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

 

Συνεργασία με Πανεπιστήμια και φορείς και μαζική αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

25.—(1) Με απόφαση της Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο μπορεί να συνεργάζεται για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με άλλα πανεπιστήμια και ισότιμα ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου ή της αλλοδαπής.

(2) Το Πανεπιστήμιο, με απόφαση του Συμβουλίου, συμβάλλεται με Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν αναπτύξει προγράμματα σπουδών κατάλληλα για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με σκοπό την απόκτηση εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς επίσης και υλικού αξιολόγησης.

(3) Για τη μαζική αναπαραγωγή εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού και υλικού αξιολόγησης ή για την εκχώρηση δικαιωμάτων μαζικής αναπαραγωγής και πώλησης εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς επίσης και υλικού αξιολόγησης το Πανεπιστήμιο, με απόφαση του Συμβουλίου, αναθέτει τα σχετικά έργα και συμβάλλεται με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα

26. Το Πανεπιστήμιο, με απόφαση του Συμβουλίου, συμβάλλεται με κρατικούς ή και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για την παραγωγή και τη μετάδοση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων για τους σκοπούς του.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης και εξωτερική αξιολόγηση

27.—(1) Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

(2) Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, το Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, αναθέτει την αξιολόγηση του έργου του Πανεπιστημίου σε ειδικά για το σκοπό αυτό πρόσωπα, τα οποία επιλέγονται εκτός των μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Πρόγραμμα ανάπτυξης

28.—(1) Με την έναρξη κάθε πρυτανείας η Σύγκλητος, με βάση τις σχετικές προτάσεις των Κοσμητειών, υποβάλλει προς το Συμβούλιο λεπτομερές πρόγραμμα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

(2) Κατά τον καταρτισμό του προγράμματος ανάπτυξης λαμβάνονται υπόψη τα πορίσματα-

(α) Της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης· και

(β) της εξωτερικής αξιολόγησης,

για το έργο του Πανεπιστημίου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πόροι του Πανεπιστημίου

29.—(1) Τα κεφάλαια και οι πρόσοδοι του Πανεπιστημίου προέρχονται από-

(α) Επιχορηγήσεις της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας·

(β) ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράμματα·

(γ) δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το Πανεπιστήμιο:

Νοείται ότι η αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων και χορηγημάτων προς το Πανεπιστήμιο γίνεται κάτω από όρους, ώστε να κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου·

(δ) τέλη, δίδακτρα, δικαιώματα και άλλα χρηματικά ποσά που περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(ε) χρηματικά ποσά που είναι με οποιοδήποτε τρόπο πληρωτέα στο Πανεπιστήμιο αναφορικά με θέματα συναφή με τις αρμοδιότητές του·

(στ) χρηματικά ποσά από δάνεια που συνάπτει το Πανεπιστήμιο·

(ζ) εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας του·

(η) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να είναι πληρωτέο στο Πανεπιστήμιο ή να περιέλθει στο Πανεπιστήμιο σχετικά με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του.

(2) Για την εν γένει οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι σχετικές διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμοί

30.—(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, Κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά την οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Πανεπιστημίου:

Νοείται ότι μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου για την έκδοση Κανονισμών εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι αντίστοιχοι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

(2)(α) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(β) Αν μέσα σε εξήντα μέρες από την κατάθεση των Κανονισμών η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς, στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί, αμέσως μετά από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αρχίζει η ισχύς τους από τη δημοσίευση αυτή.

Εσωτερικοί κανονισμοί

31.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30, οι εσωτερικοί κανονισμοί καταρτίζονται με απόφαση της Συγκλήτου και εγκρίνονται από το Συμβούλιο για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, με τους εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζεται και κάθε ζήτημα που αφορά-

(α) Το περιεχόμενο των μαθημάτων·

(β) την κατάρτιση προγράμματος σπουδών με συνδυασμό Θεματικών Ενοτήτων από δύο ή περισσότερες Σχολές·

(γ) τον ορισμό και τα καθήκοντα Ακαδημαϊκού Υπευθύνου·

(δ) το συντονισμό και τη διδασκαλία Θεματικών Ενοτήτων·

(ε) τα καθήκοντα των Κοσμητόρων και των Αναπληρωτών τους·

(στ) τον προγραμματισμό θέσεων Διδακτικού Προσωπικού·

(ζ) τον αριθμό θέσεων, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού·

(η) τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών·

(θ) τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων ανά πρόγραμμα σπουδών και των Θεματικών Ενοτήτων που μπορεί να παρακολουθήσει ένας φοιτητής, καθώς και τα κριτήρια εγγραφής των φοιτητών

(ι) τον αριθμό γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων·

(ια) τον τρόπο απόκτησης τίτλου σπουδών·

(ιβ) τη χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας·

(ιγ) τις μετεγγραφές φοιτητών

(ιδ) τη στελέχωση και οργάνωση του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας· (ιε) το πρόγραμμα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου·

(ιστ) τη στελέχωση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης.

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διορισμός και αρμοδιότητες Διοικούσας Επιτροπής

32.—(1)(α) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου 6 του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010 το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επτά μέχρι έντεκα μέλη, τα οποία έχουν κυρίως ακαδημαϊκή προέλευση.

(β) Στη Διοικούσα Επιτροπή δε δύναται να διοριστούν ή να παραμείνουν μέλη της οι ακόλουθοι:

(i)Εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο, πλην αυτών που αναφέρονται ρητά στο εδάφιο (3),

(ii)πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή κατέχουν θέση στη διοίκηση δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται επιστημονικά με το Πανεπιστήμιο, και

(iii)πρόσωπα που έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με μέλη του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(2) Ένα από τα Μέλη διορίζεται Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι.

(3) Δύο τουλάχιστον μέλη της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι και Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(4) Η διάρκεια της θητείας των Μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, μπορεί να επαναδιορίσει τα ίδια Μέλη ή να αντικαταστήσει όλα ή μερικά από αυτά.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, δύναται να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σύγκρουσης συμφέροντος ή για συμπεριφορά απρεπή ή αντίθετη με τους σκοπούς της Διοικούσας Επιτροπής ή λόγω συχνών απουσιών από τις συνεδρίες του σώματος ή λόγω παρατεταμένης ασθένειας.

(6) Οποιοδήποτε Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δύναται οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση προς τον Υπουργό.

(7) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που διορίστηκε με βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 2002, θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της μέχρι την ημερομηνία έναρξης του διορισμού, με βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010,  από το Υπουργικό Συμβούλιο, της νέας Διοικούσας Επιτροπής:

Νοείται ότι, η ιδιότητα προσώπου ως Μέλους της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν συνιστά κώλυμα για διορισμό του ως Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής που θα διοριστεί με βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010.

(8)(α) Η Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, των Κοσμητειών σε μη αυτόνομες Σχολές και του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας μέχρι την αυτόνομη λειτουργία του.

(β) Με την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου η Διοικούσα Επιτροπή παύει αυτόματα να έχει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες ή καθήκοντα δυνάμει των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, τερματίζει και τυπικά τον διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής.

(9) Μέχρι το διορισμό του πρώτου Πρύτανη σύμφωνα με το εδάφιο (13) ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.

(10) Με την αυτονόμηση τριών (3) Σχολών σύμφωνα με το εδάφιο (11) η Διοικούσα Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς τον Υπουργό για έκδοση Διατάγματος για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου:

Νοείται ότι, για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 12 και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μπορεί να συγκροτηθεί και να αποτελείται από:

(α) Τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη, οι οποίοι διορίστηκαν με βάση το εδάφιο (13).

(β) ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου της κάθε Σχολής.

(11)(α) Μία Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού θεωρείται αυτόνομη, όταν για την αντίστοιχη Θεματική Ενότητα έχει διοριστεί, σε μόνιμη θέση ή με σύμβαση, ένα, τουλάχιστο, μέλος Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, που είναι και ο Συντονιστής της.

(β) Ένα πρόγραμμα Σπουδών θεωρείται αυτόνομο όταν έχουν αποκτήσει αυτονομία δύο τουλάχιστον Ομάδες Διδακτικού Προσωπικού που αντιστοιχούν σε ισάριθμες Θεματικές Ενότητες.

(γ) Μια Σχολή θεωρείται αυτόνομη όταν έχουν αποκτήσει αυτονομία τέσσερα τουλάχιστον Προγράμματα Σπουδών.

(12) Τις σχετικές διαδικασίες εκλογής των μελών της πρώτης Συγκλήτου και της συγκρότησής της σε σώμα κινεί η Διοικούσα Επιτροπή.

(13) Ο πρώτος Πρύτανης και ο πρώτος Αντιπρύτανης διορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό από την Διοικούσα Επιτροπή.

(14) Ο πρώτος Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών διορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή.

(15) Κατά την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου-

(α) Διορίζονται, ανά πρόγραμμα σπουδών, τα μέλη της Ομάδας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που έχουν εμπειρία και προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Νοείται ότι το ένα τουλάχιστο μέλος διορίζεται στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

(β) Κάθε προσφερόμενη Θεματική Ενότητα-

(i) Συντονίζεται από ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού· και

(ii) υποστηρίζεται από άλλα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

(16)(α) Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει εκλεκτορικά σώματα τα οποία αποτελούνται από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων της Κύπρου ή του εξωτερικού για επιλογή του πρώτου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου:

Νοείται ότι τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων, κατά προτίμηση, πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων πρέπει να προέρχονται από δύο, τουλάχιστον, άλλες χώρες.

(γ) Τα εκλεκτορικά σώματα αποτελούνται από τρία μέχρι πέντε μέλη και διορίζεται ένα εκλεκτορικό σώμα για κάθε πρόγραμμα σπουδών.

(δ) Τα εκλεκτορικά σώματα προβαίνουν στην επιλογή των πρώτων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών οι οποίοι, με το διορισμό τους, καθίστανται μέλη του εκλεκτορικού σώματος του οικείου προγράμματος σπουδών, καθώς και στην επιλογή των υπόλοιπων μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

(17) Μέχρι την κατάρτιση και έγκριση των εσωτερικών κανονισμών του Πανεπιστημίου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι εσωτερικοί Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

(18) Σε περίπτωση ακύρωσης από το δικαστήριο απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λόγω της φύσης της δεν μπορεί να τύχει επανεξέτασης από άλλο όργανο του Πανεπιστημίου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Διοικούσα Επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό την επανεξέταση της ακυρωθείσας απόφασης με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης και τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση:

Νοείται ότι, ο διορισμός Διοικούσας Επιτροπής γίνεται για σκοπούς επανεξέτασης της ακυρωθείσας απόφασης και μόνο και δεν αντικαθιστά τα όργανα του Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε λειτουργία τους.

Τα πρώτα προγράμματα σπουδών

33. Στα πρώτα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του Πανεπιστημίου προσφέρονται-

(α) Το πτυχιακό Πρόγραμμα στον Ελληνικό Πολιτισμό·

(β) το πτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής·

(γ) το πτυχιακό Πρόγραμμα στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό·

(δ) το πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στις Ξένες Γλώσσες·

(ε) το πτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών·

(στ) το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στα Παιδαγωγικά, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»·

(ζ) το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας·

(η) το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-

(θ) το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διασφάλιση Ποιότητας-

(ι) το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικός, Σχεδιασμός Έργων Υποδομής·

(ια) το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων·

(ιβ) επιμορφωτικά προγράμματα Θεματικών Ενοτήτων για τα οποία απονέμονται πιστοποιητικά παρακολούθησης και, όπου ενδείκνυται, οι αντίστοιχες ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα και ποινές

34. Πρόσωπο το οποίο χωρίς την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού χρησιμοποιεί για σκοπούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων τον όρο «Ανοικτό Πανεπιστήμιο» ανεξάρτητα αν τα προγράμματα αυτά παρέχονται δωρεάν ή με καταβολή διδάκτρων ή στα πλαίσια σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλης παρόμοιας εκπαιδευτικής μορφής εκπαίδευσης, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Σημείωση
7 του Ν.35(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.35(I)/2010

(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) πιο κάτω, η ισχύς  του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.35(I)/2010], άρχεται με τη δημοσίευσή του στην  Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 6 άρχεται σε ένα έτος από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.35(I)/2010]:

Νοείται ότι η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ)  του εδαφίου (11) του άρθρου 32 του βασικού νόμου, όπως αυτό αναριθμείται με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.35(I)/2010] και οι οποίες περιλαμβάνονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.35(I)/2010], άρχεται με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.35(I)/2010] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
8 του Ν.35(I)/2010Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έναρξη της ισχύος του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.35(I)/2010], η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που διορίστηκε με βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 2002, θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της.

Σημείωση
4 του Ν. 144(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 144(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.