Προοίμιο
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διενέργειας Δαπανών για το μήνα Φεβρουάριο του 2002 (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002.

Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών

2. Με τον παρόντα Νόμο παρέχεται εξουσιοδότηση για τη διενέργεια δαπάνης για το μήνα Φεβρουάριο του 2002 ποσού που δε θα υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2001 και που αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα σε σχέση με κάθε Κεφάλαιο Δαπάνης όπως φαίνεται στον Πίνακα που επισυνάπτεται:

Νοείται όμως ότι το ποσό που θα δαπανηθεί κάτω από οποιοδήποτε άρθρο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που προνοείται στον προϋπολογισμό του 2002 σε σχέση με το άρθρο αυτό.

Απαγόρευση διενέργειας ορισμένων δαπανών

3.—(1) Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς καθώς και η πλήρωση οποιασδήποτε νέας θέσης μέχρι τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2002.

(2) Απαγορεύεται η διενέργεια δαπάνης από άρθρα που είναι σημειωμένα με σταυρό (+) μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με μορφή «Εξουσιοδοτήσεως για Διενέργεια Δαπανών».

Διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου

4. Ο παρών Νόμος ισχύει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2002 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οπότε και καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ