Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

"Οδηγία 88/301/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1988 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών τερματικών" (EE L 131 της 27.05.1988, σ. 73), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 94/46/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1994 (EE L 268 19.10.1994, σ. 15),

"Οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open Network Provision-ONP" (EE L 192 της 24.07.1990, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 (EE L 295, της 29.10.1997, σ. 23),

"Οδηγία 90/388/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών" (EE L 192 της 24.07.1990, σ. 10) όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 95/51/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 1995 (EE L 256 της 26.10.1995, σ. 49), την Οδηγία 96/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 1996 (EE L 020 της 26.01.1996, σ. 59), την Οδηγία 96/19/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 1996 (EE L 074 της 22.3.1996, σ. 13) και την Οδηγία 1999/64/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1999, (EE L 175 της 10.07.1999, σ. 39),

"Οδηγία 92/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές" (EE L 165 της 19.6.1992, σ. 27), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 (L 295 της 29.10.1997, σ. 23), και την Απόφαση 98/80/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 1998 (L 014 της 20.1.1998, σ. 27),

"Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (EE L 117 της 07.05.1997, σ. 15),

"Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 για τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλισθεί καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα, με εφαρμογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ)" (EE L 199 της 26.7.1997, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 (EE L 268 της 3.10.1998, σ. 57),

"Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα" (EE L 024 της 30.1.1998, σ. 1),

"Οδηγία 98/1 Ο/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 1998 για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον" (EE L 101 της 01.04.1998, σ. 24),

"Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών" (EE L 091 της 07.04.1999, σ. 10),

"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" (EE L 336 της 30.12.2000, σ. 4),

"Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών" (EE L 015 της 21.01.1998, σ. 14-25),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"άδεια" σημαίνει εξουσιοδότηση, υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας, που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις, και διά της οποίας επιτρέπεται σε πρόσωπα να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές ή ταχυδρομικές υπηρεσίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, να δημιουργούν ή ιδρύουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή ταχυδρομικά δίκτυα για παροχή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών·

"αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" σημαίνει την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και την κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, έκαστη εκ των οποίων προσβάσεων δε συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου·

"άμεση διαφήμιση με αποστολή ταχυδρομικού υλικού" σημαίνει την αποστολή υλικού που αποτελείται μόνο από υλικό διαφήμισης, ή μάρκετινγκ και αποτελείται από ταυτόσημο μήνυμα, με εξαίρεση το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγνώρισης του παραλήπτη, καθώς επίσης και άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν τη φύση του μηνύματος, το οποίο αποστέλλεται σε σημαντικό αριθμό παραληπτών, και το οποίο θα αποσταλεί και παραδοθεί στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα επί του περιτυλίγματος αυτού. Λογαριασμοί, τιμολόγια, χρηματοπιστωτικές καταστάσεις και άλλα μη ταυτόσημα μηνύματα δε θεωρούνται ως άμεση διαφήμιση με την αποστολή ταχυδρομικού υλικού. Μια επικοινωνία που συνδυάζει την άμεση αποστολή ταχυδρομικού υλικού με άλλα αντικείμενα εντός του ίδιου περιτυλίγματος δε θεωρείται ως ταχυδρομικό υλικό. Η άμεση διαφήμιση με αποστολή ταχυδρομικού υλικού περιλαμβάνει τη διασυνοριακή καθώς επίσης και την εγχώρια άμεση διαφήμιση με την αποστολή ταχυδρομικού υλικού·

"αναγνώριση καλούσας γραμμής" σημαίνει οποιαδήποτε τεχνικά μέσα μέσω των οποίων η ταυτότητα του σημείου απόληξης του καλούντος δικτύου μπορεί να παρουσιαστεί·

"ανταλλαγή εγγράφων" σημαίνει την παροχή των μέσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής έκτακτων (ad hoc) κτιρίων, καθώς επίσης και τη μεταφορά από τρίτο μέρος, που επιτρέπει την αυτοπαράδοση μέσα από αμοιβαία ανταλλαγή ταχυδρομικών αντικειμένων μεταξύ των χρηστών που γίνονται συνδρομητές αυτής της υπηρεσίας·

"αντικείμενο αλληλογραφίας" σημαίνει επικοινωνία σε γραπτή μορφή πάνω σε οποιοδήποτε φυσικό μέσο που διαβιβάζεται και παραδίδεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα πάνω στο ίδιο το αντικείμενο ή στο περιτύλιγμά του. Βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες και περιοδικά δε θεωρούνται ως αντικείμενα αλληλογραφίας·

"αποστολέας" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχονται ταχυδρομικά αντικείμενα·

"αρχείο τεχνικής κατασκευής" σημαίνει αρχείο που περιγράφει εξοπλισμό και παρέχει πληροφορίες και επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των εφαρμοστέων βασικών απαιτήσεων.

"Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου" σημαίνει τον Οργανισμό, που ιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο και είναι νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ως και τον οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαδέχεται τον εν λόγω Οργανισμό δυνάμει νόμου, ή άλλως πως·

"ασφαλισμένο αντικείμενο" σημαίνει υπηρεσία που ασφαλίζει ταχυδρομικά αντικείμενα μέχρι της αξίας που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ζημιάς·

"Βοηθός Επίτροπος" σημαίνει το Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3·

"γενική εξουσιοδότηση" σημαίνει εξουσιοδότηση υποκείμενη σε εγγραφή, που παρέχεται, είτε δυνάμει νόμου από τον Επίτροπο είτε διά νόμου, και αφορά πρόσωπα, ή τάξη ή ομάδα προσώπων, τα οποία δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που εκπηγάζουν από αυτή, άνευ εξασφάλισης συγκεκριμένης προς τούτο απόφασης του Επιτρόπου·

"γεωγραφική φορητότητα αριθμών" σημαίνει διευκόλυνση, που παρέχεται σε συνδρομητή, ώστε ο τελευταίος να δύναται να διατηρήσει τον αριθμό του σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, σε περίπτωση, που αλλάζει τοποθεσία εντός περιοχής, της οποίας η γεωγραφική σημασία ορίζεται στην ψηφιακή δομή του αριθμού του συνδρομητή·

"γεωγραφικός αριθμός" σημαίνει αριθμό από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης όπου μέρος της ψηφιακής του δομής περιλαμβάνει γεωγραφική σημασία που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων στη φυσική περιοχή του σημείου απόληξης του δικτύου του συνδρομητή στον οποίο έχει εκχωρηθεί ο αριθμός·

"Γραφείο" σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 8(1)·

"δημόσιος παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών" σημαίνει πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Ταχυδρομείου, εξουσιοδοτημένο να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο κοινό γενικά·

"δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου" σημαίνει πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

"δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών" σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες·

"δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες" σημαίνει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που παρέχονται προς το κοινό γενικά·

"δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο" σημαίνει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο χρησιμοποιούμενο, εν όλω ή εν μέρει, για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προσιτών στο κοινό·

"διανομή" σημαίνει την όλη διαδικασία από τη διαλογή στο κέντρο διανομής μέχρι την παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες· "διασύνδεση" σημαίνει την υλική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό Οργανισμό προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες του τελευταίου, η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου ή άλλου Οργανισμού, ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο Οργανισμό. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο·

"διασυνοριακό ταχυδρομείο" σημαίνει ταχυδρομείο από ή προς άλλη χώρα· "διεπαφή" σημαίνει σημείο απόληξης δικτύου, που είναι φυσικό σημείο σύνδεσης στο οποίο παρέχεται στο χρήστη πρόσβαση σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή/και ραδιοδιεπαφή που καθορίζει τη ραδιοεπικοινωνιακή οδό μεταξύ ραδιοεξοπλισμού και των τεχνικών αυτού προδιαγραφών·

"διεκπεραίωση" σημαίνει τη διαδικασία συλλογής ταχυδρομικών αντικειμένων που εναποτίθενται σε σημεία πρόσβασης·

"διεπιλογή εισόδου" σημαίνει τη διευκόλυνση μέσω της οποίας οι χρήστες ιδιωτικού συνδρομητικού κέντρου ή παρόμοιου ιδιωτικού συστήματος μπορούν να καλούνται απευθείας από σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο χωρίς την παρέμβαση τηλεφωνητή στο κέντρο-

"δικαιούχος" σημαίνει τρίτο μέρος το οποίο έχει λάβει δεόντως άδεια σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών διά νόμου, και είναι επιλέξιμο για αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικό βρόχο-

"εγκατάσταση" σημαίνει οποιοδήποτε σύρμα, καλώδιο ή άλλα μέσα για τη μεταφορά σημάτων, οποιοδήποτε σωλήνα, αγωγό, περίβλημα, επικάλυψη, οποιαδήποτε κατασκευή, πόλο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την εγκαθίδρυση τηλεπικοινωνιακών δικτύων-

"ειδική άδεια" σημαίνει εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάμει νόμου από τον Επίτροπο, η οποία δυνατό να συμπληρώνει γενική εξουσιοδότηση, και διά της οποίας παρέχονται συγκεκριμένα δικαιώματα στο πρόσωπο στο οποίο χορηγείται, ή τίθενται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες της επιχείρησης αυτού, και αφορά δικαιώματα τα οποία δε δύνανται να ασκηθούν από τον ενδιαφερόμενο προτού ληφθεί σχετική προς τούτο απόφαση του Επιτρόπου-

"εξουσιοδοτώ" σημαίνει επιτρέπω διά γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας-

"εναρμονισμένο πρότυπο" σημαίνει τεχνική προδιαγραφή που υιοθετείται από αναγνωρισμένο οργανισμό προτύπων με την οποία η συμμόρφωση δυνατό να είναι ή να μην είναι υποχρεωτική-

"επιζήμια παρεμβολή" σημαίνει παρεμβολή που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της υπηρεσίας ραδιοναυσιπλοϊας ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή η οποία με άλλο τρόπο αλλοιώνει, εμποδίζει σοβαρά ή διακόπτει επανειλημμένα υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί σύμφωνα με εκάστοτε σε ισχύ σχετικούς κανονισμούς που εκδίδονται από τον Υπουργό·

"επιλεκτική φραγή κλήσεων" σημαίνει διευκόλυνση με την οποία συνδρομητής δύναται, να ζητήσει από δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, να φράξει εξερχόμενες κλήσεις καθορισμένων τύπων ή καθορισμένους τύπους αριθμών

"επιλογή τόνων" σημαίνει τη χωρητικότητα του σταθερού δικτύου δημόσιας τηλεφωνίας να στηρίζει τη χρήση των πολυσυχνικών τηλεφώνων τόνου επιλογής για σηματοδοσία στους τόνους χ που χρησιμοποιούνται στη μεταγωγή όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) ETR 207 και υποστηρίζουν τους ίδιους τόνους για διατερματική σηματοδοσία σε ολόκληρο το δίκτυο, τόσο εντός Κύπρου όσο και σε άλλες χώρες·

"Επίτροπος" σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

"καθολική υπηρεσία" σημαίνει την εκάστοτε ισχύουσα δυνάμει του παρόντος Νόμου, ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, η οποία δέον να είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες σε προσιτές τιμές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία·

"καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία" σημαίνει την ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ορίζεται πιο κάτω, ως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε κατόπιν οποιασδήποτε σε ισχύ διεύρυνσης ή άλλης διαφοροποίησής της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (υ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου -

(α) σύνδεση με ένα σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και πρόσβαση σε καθορισμένες σταθερές υπηρεσίες. Η παρεχόμενη σύνδεση δέον όπως στηρίζει τη μετάδοση, μεταξύ τερματικών σημείων του δικτύου σε σταθερές θέσεις, λόγου και ακουστικών πληροφοριών εύρους ζώνης 3,1 kHz, προκειμένου να στηρίζει, μεταξύ άλλων-

(i) φωνητική τηλεφωνία,

(ii) επικοινωνίες τηλεομοιοτυπίας ομάδας III, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών -Τ στη "σειρά Τ",

(iii) μετάδοση δεδομένων φωνητικής ζώνης μέσω διαποδιαμορφωτών, με ταχύτητα τουλάχιστον 2 400 bit/s, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - Τ στη "σειρά V".

Η πρόσβαση στο σημείο απόληξης δικτύου του τελικού χρήστη δέον όπως γίνεται μέσω ενός αριθμού ή αριθμών του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. Η εν λόγω σύνδεση δέον όπως παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν και να δέχονται εθνικές και διεθνείς κλήσεις,

(β) δικαίωμα των συνδρομητών, να καταχωρούνται σε δημόσια διατιθέμενους καταλόγους, καθώς και να ελέγχουν και, εάν είναι απαραίτητο, να διορθώνουν ή να ζητούν τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης,

(γ) διάθεση στους χρήστες, Καταλόγων, όλων των συνδρομητών, που δεν έχουν διατυπώσει αντίρρηση για την καταχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, των κινητών και των προσωπικών αριθμών, οι οποίοι Κατάλογοι, είναι υπό μορφή εγκεκριμένη από τον Επίτροπο είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική είτε αμφοτέρως, και τακτική ενημέρωση των εν λόγω Καταλόγων,

(δ) διάθεση σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων, μίας τουλάχιστον υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, η οποία να καλύπτει όλους τους καταχωρημένους συνδρομητικούς αριθμούς,

(ε) διάθεση κοινόχρηστων τηλεφώνων, τα οποία να ανταποκρίνονται στις εύλογες ανάγκες των χρηστών, τόσο από άποψη αριθμού όσο και από άποψη γεωγραφικής κάλυψης, και τα οποία να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης, ατελώς και χωρίς τη χρήση κερμάτων ή καρτών, κλήσεων έκτακτης ανάγκης,

(στ) διάθεση στους χρήστες που διαθέτουν σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, πρόσβασης σε υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου,

(ζ) διάθεση στους χρήστες που διαθέτουν σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, ατελούς πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης-

"καθολική ταχυδρομική υπηρεσία" σημαίνει την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών που ορίζεται πιο κάτω, ως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε κατόπιν οποιασδήποτε σε ισχύ διεύρυνσης ή άλλης διαφοροποίησής της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (υ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου -

(α) μία τουλάχιστο παράδοση κάθε εργάσιμη ημέρα, και όχι για λιγότερες των πέντε ημερών εβδομαδιαίως, ταχυδρομικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων δεμάτων, βάρους μέχρι δύο και είκοσι χιλιογράμμων, αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα σημεία, ή άλλως πως, ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις καιρό,

(β) μια τουλάχιστο περισυλλογή ημερησίως από κάθε σημείο πρόσβασης, ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α),

(γ) παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποτελουμένων από την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες παντού στη Δημοκρατία,

(δ) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη Δημοκρατία·

"καταναλωτής" σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί δημόσια διαθέσιμες τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές υπηρεσίες για σκοπούς άλλους της εργασίας, επιχείρησης ή επαγγέλματος αυτού·

"κατηγορία εξοπλισμού" σημαίνει κατηγορία που προσδιορίζει συγκεκριμένους τύπους συσκευών οι οποίες θεωρούνται παρόμοιες, ως και εκείνες τις επαφές για τις οποίες σχεδιάστηκαν οι εν λόγω συσκευές, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δυνατό να ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες εξοπλισμού·

"κλειστή ομάδα χρηστών" σημαίνει πρόσωπα που δεν τα συνδέουν κατ' ανάγκη οικονομικοί δεσμοί αλλά που μπορούν να προσδιοριστούν ως μέλη μιας ομάδας με βάση μια διαρκή εμπορική ή/και επαγγελματική σχέση μεταξύ τους ή με ένα άλλο πρόσωπο της ομάδας, και των οποίων οι εσωτερικές τηλεπικοινωνιακές ανάγκες απορρέουν από το κοινό ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει αυτή τη διαρκή σχέση·

"κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" σημαίνει την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υποβρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει χρήση της μη φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων. Ο τοπικός βρόχος συνεχίζει να χρησιμοποιείται από τον κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για να παρέχει στον τελικό χρήστη τηλεφωνική υπηρεσία·

"Κοινοποιημένος Οργανισμός" σημαίνει σώμα που ορίζεται από τον Επίτροπο για δοκιμές εξοπλισμού και κοινοποιείται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

"κοινοποιημένος φορέας εκμετάλλευσης" σημαίνει φορέα σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ο οποίος έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχων σημαντική ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο·

"Κυπριακό Ταχυδρομείο" σημαίνει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο σύνολο του κοινού και ορίζεται διά του εδαφίου (1) του άρθρου 113 του παρόντος Νόμου ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία, ως και τον οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαδέχεται το εν λόγω Τμήμα δυνάμει νόμου ή άλλως πως·

"μετάδοση" σημαίνει ενσύρματη ή μη, απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή μη, και εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, που προορίζεται για λήψη από το κοινό·

"μισθωμένες γραμμές" σημαίνει τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις που παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ των σημείων απολήξεως δικτύου και δεν περιλαμβάνουν κατ' απαίτηση μεταγωγή (λειτουργίες μεταγωγής που μπορεί να ελέγξει ο χρήστης ως μέρος της παροχής μισθωμένης γραμμής)·

"Οργανισμός" σημαίνει δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

"παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας" σημαίνει το δημόσιο ή δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που ορίζονται διά νόμου ή δυνάμει νόμου ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή μέρους αυτής στη Δημοκρατία·

"παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας" σημαίνει το Κυπριακό Ταχυδρομείο·

"παροχέας ταχυδρομικής υπηρεσίας" σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες·

"παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου" σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

"παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών" σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες·

"πλαστό γραμματόσημο" σημαίνει οποιοδήποτε αντίγραφο ή απομίμηση ή παράσταση, σε χαρτί ή άλλως πως, οποιουδήποτε γραμματοσήμου, που υποδηλώνει οποιοδήποτε ταχυδρομικό τέλος στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα·

"πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" σημαίνει την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υποβρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει χρήση του πλήρους φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας· "προώθηση κλήσης" σημαίνει τη διευκόλυνση μέσω της οποίας εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να αποσταλούν σε άλλο προορισμό στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα·

"προσωπικά δεδομένα" σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά προσδιορισθέν ή με δυνατότητα αναγνώρισης φυσικό πρόσωπο ("το υποκείμενο των δεδομένων"), νοουμένου ότι πρόσωπο με δυνατότητα αναγνώρισης είναι εκείνο το οποίο δύναται να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε έναν αριθμό αναγνώρισης ή με αναφορά σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα στη φυσική, φυσιολογική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα·

"πρόσωπο" σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι·

"ραδιοεξοπλισμός" σημαίνει προϊόν, ή οποιοδήποτε σχετικό εξάρτημα αυτού, έχον δυνατότητα επικοινωνίας μέσω εκπομπής ή/και λήψης ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούν το φάσμα που εκχωρείται στην επίγεια/ διαστημική ραδιοεπικοινωνία·

"ραδιοκύματα" σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνοτήτων από 9kHz μέχρι 3000GHz, που διαδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό "σημεία πρόσβασης" σημαίνει φυσικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομικών γραμματοκιβωτίων που παρέχονται για το κοινό, είτε σε δημόσιους δρόμους είτε στα κτίρια του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπου μπορούν να εναποθετηθούν ταχυδρομικά αντικείμενα στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο από πελάτες·

"σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο" σημαίνει το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μεταγωγής, που στηρίζει τη μεταφορά μεταξύ σημείων απόληξης του δικτύου σε σταθερές θέσεις ομιλίας, και τις ακουστικές πληροφορίες με εύρος ζώνης 3.1kHz, για την υποστήριξη τέτοιων υπηρεσιών όπως φωνητική τηλεφωνία, τηλεομοιότυπο, φωνητική ζώνη, μετάδοση δεδομένων μέσω διαποδιαμορφωτών σε ταχύτητα τουλάχιστον 2400 μπιτς ανά δευτερόλεπτο·

"σταθερή δημόσια τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία" σημαίνει παροχή σε χρήστες σε σταθερές περιοχές μιας υπηρεσίας για εξερχόμενες και εισερχόμενες εθνικές και διεθνείς κλήσεις και δύναται να περιλαμβάνει επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, προσπέλαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 112, την παροχή βοήθειας από τηλεφωνήτρια, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων και παροχή ειδικών διευκολύνσεων για πελάτες με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες·

"συναφείς εγκαταστάσεις" σημαίνει τις εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ιδίως δε η συνεγκατάσταση, τα καλώδια σύνδεσης και τα σχετικά πληροφορικά συστήματα, στα οποία ένας δικαιούχος πρέπει να έχει υποχρεωτικά πρόσβαση προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υπό συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού·

"συνεγκατάσταση" σημαίνει την παροχή του φυσικού χώρου και των τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη με εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισμού ενός δικαιούχου·

"συνδρομητής" σημαίνει πρόσωπο, που είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση με δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών για προμήθεια τέτοιων υπηρεσιών αντιστοίχως·

"συσκευή" σημαίνει οποιοδήποτε εξοπλισμό που είναι είτε ραδιοεξοπλισμός είτε τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός ή και τα δύο·

"συστημένο αντικείμενο" σημαίνει υπηρεσία που παρέχει εγγύηση σταθερού ποσού τέλους έναντι κινδύνου απώλειας, κλοπής ή ζημιάς ταχυδρομικού αντικειμένου και που παρέχει στον αποστολέα, όπου αυτό είναι πρέπον κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, απόδειξη για την παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου ή/και για την παράδοσή του στον παραλήπτη·

"ταχυδρομείο" σημαίνει οποιοδήποτε οικοδόμημα, κτίριο, αίθουσα ή εν γένει οποιοδήποτε χώρο που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας·

"ταχυδρομικό αντικείμενο" σημαίνει αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο στην τελική του μορφή στην οποία μεταφέρεται στον παραλήπτη, περιλαμβανομένων για παράδειγμα στον όρο αυτό, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, και βιβλίων, καταλόγων, εφημερίδων, περιοδικών και ταχυδρομικών δεμάτων, τα οποία περιέχουν εμπορεύματα, με ή χωρίς εμπορική αξία, ως και οποιαδήποτε επιστολή, δέμα ή πακέτο, ή οποιοδήποτε άλλο ανεξαιρέτως αντικείμενο, το οποίο δύναται να σταλεί ταχυδρομικώς·

"ταχυδρομικές υπηρεσίες" σημαίνει τις υπηρεσίες μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από ένα μέρος σε άλλο, περιλαμβανομένης της παραλαβής, περισυλλογής, διαλογής και διανομής τέτοιων αντικειμένων·

"τερματικά τέλη" σημαίνει την αμοιβή του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τη διανομή του εισερχόμενου διασυνοριακού ταχυδρομείου αποτελουμένου από ταχυδρομικά αντικείμενα από άλλη χώρα·

"τερματικός εξοπλισμός" σημαίνει τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ή/και επίγειο δορυφορικό σταθμό που προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

"τερματικό σημείο δικτύου" σημαίνει το σημείο φυσικής ή/και ασύρματης διεπαφής, από όπου παρέχεται πρόσβαση σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

"τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός" σημαίνει ένα προϊόν που επιτρέπει την επικοινωνία ή ένα αντίστοιχο εξάρτημα αυτού σκοπός του οποίου είναι να συνδεθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα με οποιαδήποτε μέσα με διεπαφές δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων (δηλαδή τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται, είτε ολικώς είτε μερικώς, για την παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών)·

"τηλεπικοινωνίες" σημαίνει εκπομπή, μεταφορά ή λήψη σημείων, σημάτων, κειμένου, εικόνων, ήχου, δεδομένων, επικοινωνιών ή πληροφοριών είτε με ενσύρματο ή ασύρματο ή οπτικό ή ηλεκτρομαγνητικό ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο μέσο·

"τηλεπικοινωνιακό δίκτυο" σημαίνει συστήματα εκπομπής, περιλαμβανομένου στον όρο, όπου εφαρμόζεται αυτό, μεταγωγικού εξοπλισμού, και άλλων εγκαταστάσεων ή πόρων, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων μεταξύ καθορισμένων τερματικών σημείων, με ενσύρματα, ασύρματα ή οπτικά μέσα, ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα·

"τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες" σημαίνει υπηρεσίες, των οποίων η παροχή συνίσταται, είτε ολικώς είτε μερικώς, στην εκπομπή και δρομολόγηση σημάτων επί τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών·

"τοπικός βρόχος" σημαίνει το φυσικό κύκλωμα στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή ή με αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο·

"τοπικός υπο-βρόχος" σημαίνει το μερικό τοπικό βρόχο που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με σημείο συγκέντρωσης ή προσδιορισμένο ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο·

"υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους" σημαίνει υπηρεσίες μεταγωγής όπου ο καλών καταβάλλει μόνο μέρος του κόστους της κλήσης στον επιλεγόμενο αριθμό·

"υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας" σημαίνει υπηρεσία στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό για την εμπορική παροχή και απευθείας μεταφορά ομιλίας σε πραγματικό χρόνο μέσω του δημόσιου δικτύου μεταγωγής ή τέτοιου δικτύου που οποιοσδήποτε χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό που συνδέεται με σημείο απόληξης δικτύου σε σταθερή τοποθεσία για επικοινωνία με άλλο χρήστη του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος με άλλο σημείο απόληξης·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

"φορητότητα αριθμών" σημαίνει τη διευκόλυνση με βάση την οποία ένας συνδρομητής δύναται να διατηρεί τον αριθμό του, στην περίπτωση γεωγραφικών αριθμών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και στην περίπτωση μη γεωγραφικών αριθμών σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ανεξάρτητα από το δημόσιο παροχέα που παρέχει υπηρεσία·

"χρήστης" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, για ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να είναι κατ' ανάγκη συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία τηλεπικοινωνιών, ως και οποιοδήποτε πρόσωπο που επωφελείται από ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από αδειούχους ή μη ως αποστολέας ή παραλήπτης.

(2) Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

(α) οι όροι "δεσπόζουσα θέση", "καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης" και "σύμπραξη" έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς στους περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους,

(β) οι όροι "δημόσια θέση", "δημόσιος υπάλληλος" και "δημόσια υπηρεσία", έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους,

(γ) ο όρος "αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας", περιλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού, του βουλευτού, του μέλους οποιουδήποτε δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου, ως και οποιοδήποτε άλλο δημοτικό ή δημόσιο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, ή άλλου μέλους διοικητικού συμβουλίου, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ως και οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία, και σε περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκείται αποκλειστικά από τέτοιο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, εφόσον η διοίκηση αυτού τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Διορισμός Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Βοηθού Επιτρόπου

3. -(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο αφού διαβουλευθεί με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, διορίζει ως Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη, πρόσωπο ανώτατου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, διαθέτον πείρα και έχον επιδείξει ικανότητες, εφ' όλων, μερικών ή οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία, την πολιτική, τη δημόσια οικονομία και εν γένει την οικονομική επιστήμη, τις χρηματοδοτήσεις, τη μηχανική, τη λογιστική, το εμπόριο ή τη νομική επιστήμη.

(2) Για να συμβουλεύει και βοηθεί τον Επίτροπο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, κατά τρόπο, ως ήθελε εκάστοτε αποφασίζει ο Επίτροπος, και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, τα οποία ανατίθενται σ' αυτόν δυνάμει του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο αφού διαβουλευθεί με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, διορίζει ως Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη, πρόσωπο ανώτατου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, διαθέτον την πείρα και έχον επιδείξει τις ικανότητες, εφ' όλων, μερικών ή οποιουδήποτε θέματος αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δε διορίζει ως Επίτροπο ή Βοηθό Επίτροπο-

(α) Καθ' όσον αφορά προτιθέμενο διορισμό Επιτρόπου, πρόσωπο το οποίο, έχει ήδη προηγουμένως διορισθεί δύο φορές Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος, ή μία φορά ως Επίτροπος και άλλη φορά ως Βοηθός Επίτροπος, ή

(β) καθ' όσον αφορά προτιθέμενο διορισμό Βοηθού Επιτρόπου, πρόσωπο το οποίο, έχει ήδη προηγουμένως διορισθεί δύο φορές Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος ή μία φορά ως Επίτροπος και άλλη φορά ως Βοηθός Επίτροπος, ή

(γ) πρόσωπο το οποίο, καθ' οιονδήποτε διάστημα εντός της αμέσως προηγούμενης του προτιθέμενου διορισμού εξάμηνης περιόδου, και άνευ βλάβης στα κωλύματα διορισμού, που τίθενται διά της παραγράφου (δ)(i) του παρόντος εδαφίου, καθ' όσον αφορά εργασία ως αξιωματούχος, ή υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή σε οποιοδήποτε άλλο παροχέα που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, κατείχε, ή κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα, του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, άλλο από εκείνο του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου ή που ασκεί προσωρινά καθήκοντα Βοηθού Επιτρόπου κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 5, ή

(δ) πρόσωπο το οποίο, καθ' οιονδήποτε διάστημα, κατά τη διάρκεια των αμέσως πέντε προ του προτιθέμενου διορισμού ετών:

(i) έχει εργασθεί, ή εργάζεται για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, είτε ως πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτής, είτε ως υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ή για οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή μη, παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένου τον Κυπριακού Ταχυδρομείου, και είτε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτού είτε ως υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ή

(ii) έχει εργασθεί, ή εργάζεται για οποιαδήποτε εταιρεία, οργανισμό ή αρχή, που είχε ή έχει συμφέρον, ή εμπλέκετο ή εμπλέκεται, στον τομέα ή σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών ή ταχυδρομείων, ή

(iii) είχε, ή έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή σε οποιοδήποτε παροχέα, εταιρεία, οργανισμό ή αρχή που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) αμέσως πιο πάνω, ή που ελάμβανε ή λαμβάνει σύνταξη ή αμοιβή, ή άλλες πληρωμές από την εν λόγω Αρχή, ή από οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, εταιρεία, οργανισμό ή αρχή, ή κατείχε, ή κατέχει, ή είχε ή έχει, συμφέρον σε οποιεσδήποτε μετοχές, ομόλογα, ομόλογα επιβάρυνσης ή άλλου είδους αξιόγραφα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή οποιουδήποτε τέτοιου παροχέα, εταιρείας, αρχής ή οργανισμού, ή

(iv) κατείχε, ή κατέχει κομματικό αξίωμα, ή είναι γνωστός, ή επικρατεί εντύπωση γι' αυτόν στο ευρύ κοινό, ότι είχε ή έχει κομματικές διασυνδέσεις, ή εμπλοκή στα κομματικά δρώμενα.

(4) Τη απουσία γεγονότος, το οποίο κατά τα διαλαμβανόμενα σε οποιαδήποτε των υποπαραγράφων (i), (ii), (iii) και (iv) της παραγράφου (δ), του εδαφίου (3), του παρόντος άρθρου, αποτελεί κώλυμα για το διορισμό προσώπου ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, το γεγονός και μόνο, ότι πρόσωπο κατέχει ή κατείχε καθ' οιονδήποτε χρονικό διάστημα, εντός της αμέσως προηγούμενης του προτιθέμενου διορισμού εξάμηνης περιόδου, οποιαδήποτε θέση ως δημόσιος υπάλληλος στη δημόσια υπηρεσία, ή ως υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου μέσα στην έννοια της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, ή υπηρετεί ή υπηρέτησε ως μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ή ως ανεξάρτητος αξιωματούχος αυτής από τους αναφερομένους στο Μέρος VI του Συντάγματος της Δημοκρατίας δε συνιστά από μόνο του κώλυμα διορισμού, κατ' επίκληση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(5) Πριν την ανάληψη των αντίστοιχων καθηκόντων τους, ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος δίδουν διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου, ότι θα εκτελούν πιστά τα καθήκοντα αυτών.

Παύση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου

4. -(1) Ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος, δε δύνανται να παυθούν προ της λήξης της αντίστοιχης χρονικής περιόδου για την οποία έχουν διοριστεί, παρά μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, και μόνο για οποιοδήποτε των πιο κάτω ειδικών λόγων -

(α) Λόγω πνευματικής, ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, ή άλλης οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας, καθιστώσης τον Επίτροπο ή Βοηθό Επίτροπο, ανάλογα με την περίπτωση, ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντα αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του, ή

(β) λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ή συστηματικής απουσίας ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(γ) λόγω συμπεριφοράς ασυμβίβαστης με τη διατήρηση του αξιώματος του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α)-(β) του εδαφίου (3), ή

(δ) λόγω αποκαλύψεως γεγονότος, που θα παρεμπόδιζε το διορισμό του κατά τα διαλαμβανόμενα σε οποιαδήποτε των παραγράφων (α)-(στ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ή λόγω επελεύσεως γεγονότος, που θα αποτελούσε καθ' οιανδήποτε των ίδιων παραγράφων, εάν προϋπήρχε του διορισμού, κώλυμα διορισμού.

(2) Ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση, παύουν να κατέχουν το αξίωμα αυτών, αν υποβάλουν γραπτώς προς το Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή τους.

Η παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε αμέσως, χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Εν πάση περιπτώσει ως συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη διατήρηση του αξιώματος του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, θεωρούνται -

(α) Η αποδοχή αξιώματος του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, ή η αποδοχή ή διατήρηση οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας στη δημόσια υπηρεσία, ή σε δήμο, ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, που αναφέρεται ή εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, ή

(β) Ή εργοδότηση, ή αποδοχή εργοδότησης στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή σε οποιοδήποτε παροχέα, εταιρεία, αρχή ή οργανισμό που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (ί) και (ii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου ή η είσπραξη σύνταξης ή αμοιβής ή άλλης πληρωμής από την Αρχή ή από οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, εταιρεία, αρχή ή οργανισμό, ή η απόκτηση οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος ή οποιωνδήποτε μετοχών, ομολόγων, ομολόγων επιβάρυνσης ή άλλου είδους αξιογράφων σε οποιοδήποτε εξ αυτών, ή

(γ) η αποδοχή οποιουδήποτε κομματικού αξιώματος ή η διασύνδεση ή εμπλοκή κατά την κρατούσα στο ευρύ κοινό εντύπωση, με κόμματα ή στα κομματικά δρώμενα, ή

(δ) η αποδοχή, ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση, οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα, έναντι αμοιβής οποιασδήποτε μορφής, ή υπό περιστάσεις, υπό το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η καταβολή αμοιβής, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι.

Άσκηση καθηκόντων σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου

5. -(1) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 4, θανάτου, μόνιμης απουσίας ή άλλου μονίμου κωλύματος στην άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Επιτρόπου, ασκούνται προσωρινά από το Βοηθό Επίτροπο μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο προβεί για το υπόλοιπο της θητείας του σε διορισμό άλλου Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 3.

(2) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, ασθενείας, πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος, που καθιστά τον Επίτροπο ανίκανο να εκπληρώνει, για σύντομο χρονικό διάστημα, τις δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του, οι εν λόγω αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα ασκούνται προσωρινά από το Βοηθό Επίτροπο.

(3) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Βοηθού Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 4, θανάτου, μόνιμης απουσίας ή άλλου μόνιμου κωλύματος στην άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου, αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 3 και για το υπόλοιπο της θητείας του άλλο Βοηθό Επίτροπο.

(4) Διορισμός Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου βάσει του παρόντος άρθρου, εάν μεν γίνει προ της συμπληρώσεως του ημίσεως της θητείας του αντικαθιστωμένου λογίζεται για σκοπούς των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ως διορισμός Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, ενώ εάν γίνει μετά τη συμπλήρωση του ημίσεως της θητείας του αντικαθιστωμένου, δε λαμβάνεται για τους σκοπούς των εν λόγω διατάξεων υπόψη.

Απολαβές κλπ. Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου και φιλοδώρημα επί τη αποχωρήσει

6. -(1) Οι απολαβές του Επιτρόπου είναι οι ίδιες με αυτές του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Όταν παύσει να κατέχει το αξίωμα, ο Επίτροπος δικαιούται σε σύνταξη και φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Λήξη θητείας δε θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του αξιώματος διορισθεί εκ νέου για την αμέσως επομένη περίοδο ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(3) Οι απολαβές του Βοηθού Επιτρόπου είναι οι ίδιες με αυτών του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Όταν παύσει να κατέχει το αξίωμα, ο Βοηθός Επίτροπος δικαιούται σε σύνταξη και φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Λήξη θητείας δε θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του αξιώματος διορισθεί εκ νέου για την αμέσως επομένη περίοδο ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(5) Η υπηρεσία του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου δεν υπάγεται στη δημόσια υπηρεσία.

Υποχρεώσεις Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου όταν παύσουν να κατέχουν το αξίωμα τους

7. -(1) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για περίοδο τριών ετών μετά τη για οποιοδήποτε λόγο απώλεια του αξιώματος τους ή μετά τη λήξη της θητείας τους, ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος δεν επιτρέπεται να εργοδοτηθούν, να αποκτούν ή κατέχουν οποιαδήποτε μετοχή, ομόλογο, ομόλογο επιβαρύνσεως, ή οποιοδήποτε συμφέρον εν γένει, σε οποιοδήποτε, δημόσιο ή μη, παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή εν πάση περιπτώσει να αποδέχονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ή να δίδουν εντολή ή οδηγίες στο Γραφείο για αποδοχή οποιασδήποτε χορηγίας από οποιοδήποτε των πιο πάνω παροχέων ή χορηγίας για αποδοχή που δεν παρέχεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνή οργανισμό, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παραγράφο (β) του άρθρου 9, του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο, που παραβιάζει τις διατάξεις ή οποιαδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, ή σε πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Ίδρυση Γραφείου του Επιτρόπου

8. -(1) Ιδρύεται Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το οποίο θα έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα.

(2) Ο Επίτροπος προΐσταται του εν λόγω Γραφείου.

(3) Το Γραφείο στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και κανονισμούς, που θέλουν τυχόν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Εν πάση περιπτώσει το Γραφείο παρέχει στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο κάθε δυνατή διευκόλυνση, ως εκάστοτε ο Επίτροπος κρίνει αναγκαία προς άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκπλήρωση των καθηκόντων του, και εισπράττει και, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 9 και 10, διαχειρίζεται όλα τα ποσά, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού κανονισμών.

(5) Το προσωπικό του Γραφείου ενεργεί σύμφωνα με εντολές ή οδηγίες του Επιτρόπου.

(6) Εν πάση περιπτώσει και άνευ επηρεασμού των άλλων εδαφίων του παρόντος άρθρου ο Επίτροπος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί του Γραφείου και του προσωπικού του.

Εξουσίες του Γραφείου του Επιτρόπου σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας

9. Προς εκπλήρωση εντολής του Επιτρόπου και σύμφωνα με τυχόν όρους και προϋποθέσεις, που ο Επίτροπος κρίνει σκόπιμο να διατυπώσει, το Γραφείο δύναται -

(α) Να αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία -

(αα) Για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Επιτρόπου,

(ββ) για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου,

(β) να αποδέχεται την παροχή χορηγιών στο Γραφείο και στον Επίτροπο, από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή οργανισμό, νοουμένου ότι ο τελευταίος δεν είναι, δημόσιος, ή άλλος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, και δεν έχει εν πάση περιπτώσει εμπλοκή ή οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, ή σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών ή ταχυδρομείων,

(γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Γραφείου και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες του Γραφείου ή του Επιτρόπου,

(δ) να μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου και του Επιτρόπου,

(ε) τη εγκρίσει του Επιτρόπου, να συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) πιο πάνω,

(στ) να συνάπτει συμβάσεις, και να πράττει παν άλλο απαιτούμενο προς εκπλήρωση των διαλαμβανομένων στις παραγράφους (α)-(ε) πιο πάνω ή που συντελεί στην εκπλήρωσή των.

Ταμείο του Γραφείου του Επιτρόπου

10. Το Γραφείο έχει χωριστό Ταμείο, στο οποίο υποχρεωτικά κατατίθενται-

(α) Όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή δυνάμει κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, πληρωτέα και εισπραττόμενα από το Γραφείο ποσά,

(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στον Επίτροπο ή στο Γραφείο δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9,

(δ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβής, τα οποία καταβάλλονται από την Κυβέρνηση στο Γραφείο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, για πληρωμή από το τελευταίο στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου ή σε εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών ή σε πρόσωπα με τα οποία ο Επίτροπος έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

Προσωπικό του Γραφείου του Επιτρόπου

11. -(1) Για τους διορισμούς, τις προαγωγές και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του προσωπικού του Γραφείου εγκαθιδρύεται τριμελές Συμβούλιο καλούμενο 'Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών' που απαρτίζεται—

(α) Από τον Επίτροπο, ως πρόεδρο· και

(β) από το Βοηθό Επίτροπο· και

(γ) από το διοριζόμενο με βάση το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από ένα εκ των δύο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής που ορίζεται από τον Επίτροπο, ως μέλη.

(2) Τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου διορίζονται είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν, για διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αφορούν τη μονιμοποίηση, προαγωγή, όρους υπηρεσίας, κατηγορίες θέσεων και αφυπηρέτηση των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ως και για τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

(β) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του Γραφείου, τα οποία κατέχουν μόνιμη θέση και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτώμενων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων.

(4) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του προσωπικού του Γραφείου καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας, που καταρτίζονται από τον Επίτροπο με κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από αυτόν με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 144 του παρόντος Νόμου.

(5) Η οργανική διάρθρωση του Γραφείου καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του Επιτρόπου.

Ανεξαρτησία του Γραφείου

12. Το Γραφείο δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης.

Καταβολή από την Κυβέρνηση στο Γραφείο των μισθών κλπ. του προσωπικού του Γραφείου

13. -(1) Μέχρις ότου το Γραφείο εισπράξει επαρκή ποσά τελών και εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου για πληρωμή των μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ή για πληρωμή των ωφελημάτων και συντάξεων των εξαρτώμενων προσώπων και των οικογενειών των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ή για πληρωμή οποιασδήποτε αμοιβής πληρωτέας δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από τον Επίτροπο δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ή για πληρωμή αμοιβής πληρωτέας στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 του παρόντος Νόμου, η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Γραφείο για πληρωμή από το τελευταίο στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών, στους παροχείς υπηρεσιών και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβής που είναι πληρωτέα από το Γραφείο σ' αυτούς.

(2) Όλα τα ποσά, που η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Γραφείο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, είναι επιστρεπτέα σ' αυτή και καταβάλλονται αμελλητί από το Γραφείο:

Νοείται ότι η Κυβέρνηση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε είσπραξη από το Γραφείο, οποιουδήποτε των ως άνω από μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού το Γραφείο εισπράξει επαρκή προς τούτο ποσά τελών και εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εκπροσώπηση του Γραφείου

14. -(1) Το Γραφείο δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.

(2) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων ή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής το Γραφείο και ο Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση, εκπροσωπούνται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο ή/και από μέλος του προσωπικού του Γραφείου. Αρμοδιότητα επιλογής δικηγόρου ή μέλους προσωπικού έχει ο Επίτροπος.

(3) Το Γραφείο έχει τη δική του σφραγίδα.

(4) Κάθε σύμβαση, που συνάπτεται από το Γραφείο δυνάμει του παρόντος Νόμου, υπογράφεται από διοριζόμενο από τον Επίτροπο προς τούτο μέλος του προσωπικού του Γραφείου και φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου, που πιστοποιείται διά της υπογραφής του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου.

Πληρωμές από το Ταμείο του Γραφείου του Επιτρόπου

15. Από το Ταμείο του Γραφείου, το Γραφείο καταβάλλει -

(α) Στην Κυβέρνηση, όλα τα επιστρεπτέα σ' αυτή, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 13, ποσά,

(β) όλα τα τρεχούμενα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου,

(γ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου και όλα τα ποσά ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11(3)(β), στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών, ως και όλα τα ποσά αμοιβής, που είναι πληρωτέα δυνάμει συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών, που έχουν συναφθεί από τον Επίτροπο δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου,

(δ) όλα τα έξοδα, που συνεπάγεται κάθε διορισμός Συμβουλευτικού Σώματος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 27 από τον Επίτροπο, ή εν γένει Συμβουλευτικού Σώματος ή Επιτροπής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου καθώς και όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η καθίδρυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου,

(ε) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει το Γραφείο, δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 9,

(στ) οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ή πληρωτέο ποσό, δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης, που έχει συναφθεί από τον Επίτροπο ή το Γραφείο δυνάμει του Παρόντος Νόμου ή δυνάμει κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(ζ) οποιαδήποτε νομίμως οφειλόμενα ή πληρωτέα ποσά δικηγορικών εξόδων ή αμοιβής σε σχέση με την εκπροσώπηση του Γραφείου και του Επιτρόπου ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής, ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στο Γραφείο και στον Επίτροπο, ή

(η) οποιοδήποτε ποσό καθίσταται νομίμως πληρωτέο συνεπεία, ασκήσεως οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος του Επιτρόπου ή του Γραφείου, δυνάμει και κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή κανονισμούς, ή σε διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εξασφάλιση υπηρεσιών από τον Επίτροπο

16. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου και κανονισμών, ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να εξασφαλίζει ο ίδιος απευθείας υπηρεσίες σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου, και

(β) να συνάπτει για τους πιο πάνω σκοπούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Υποχρέωση προαγωγής ορισμένων σκοπών από τον Επίτροπο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του

17. Κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει -

(α) Την παροχή στη Δημοκρατία, τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο του κοινού,

(β) τα συμφέροντα των καταναλωτών, ειδικώς καθ' όσον αφορά την τιμή και ποιότητα των παρεχομένων στη Δημοκρατία τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(γ) την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή τόσο τηλεπικοινωνιακών όσο και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(δ) τη δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως μεγάλου εύρους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου

18. -(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος οφείλει να ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα, εφαρμόζοντας το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που δυνατό να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό, από καιρού εις καιρό, στα πλαίσια των μεταξύ τους συναντήσεων και διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), του παρόντος άρθρου, και υποκείμενος σε σχέση με θέματα άμυνας και εθνικής ασφαλείας, μόνο στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(2) Ο Επίτροπος -

(α) Επί θεμάτων γενικής πολιτικής σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, έχει συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Υπουργό, προς το σκοπό καθορισμού και αναθεώρησης από καιρού εις καιρό, του εκάστοτε ακολουθητέου πλαισίου γενικής πολιτικής σ' αυτά,

(β) οφείλει να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο, ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε ορίσει, προς το συμφέρον της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας του Κράτους.

(3) Σε περίπτωση που ο Υπουργός, μετά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Επίτροπο, καθορίζει ή αναθεωρεί το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, ο Υπουργός οφείλει να δημοσιεύει το εν λόγω πλαίσιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), πριν από την άσκηση οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, και πριν τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 19, ο Επίτροπος οφείλει να ζητεί και λαμβάνει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που καθιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 27.

(β) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να ασκεί οποιαδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, χωρίς να λάβει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση που η προαναφερόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή δεν του διαβιβάσει τη γνώμη της εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει ο Επίτροπος δυνάμει του άρθρου 27(1)(θ).

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Παροχή αρμοδιοτήτων

19. -(1) Αποτελεί αρμοδιότητα και εξουσία του Επιτρόπου, μεταξύ άλλων-

(α) Να συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία στη Δημοκρατία,

(β) να εφαρμόζει στις τηλεπικοινωνίες και στα ταχυδρομεία το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που δυνατό να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό, από καιρού εις καιρό, στα πλαίσια των μεταξύ τους συναντήσεων και διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18,

(γ) να διαχειρίζεται την Αριθμοδότηση και να κατανέμει αριθμούς, σε δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

(δ) να διασφαλίζει ότι ο τερματικός εξοπλισμός πληροί τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές και να επιτηρεί προς τούτο τον εν λόγω εξοπλισμό,

(ε) να θέτει και δημοσιεύει προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών για το Κυπριακό Ταχυδρομείο και για οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε καθορισμένο προς τούτο σε νόμο ή δυνάμει νόμου, δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ανάλογα με την περίπτωση, να επιτηρεί και διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω προδιαγραφές και να διατάσσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων,

(στ) να χορηγεί, όπου ο νόμος θέτει υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από τον Επίτροπο, ειδικές άδειες και γενικές εξουσιοδοτήσεις για δημιουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ως και ειδικές άδειες και γενικές εξουσιοδοτήσεις για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(ζ) να τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί άδειες που χορηγούνται κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (στ) ανωτέρω, και να επιτηρεί και διασφαλίζει συμμόρφωση με τους όρους αυτών,

(η) να ορίζει διά διατάγματος, πέραν των εξαιρουμένων διά νόμου από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, και άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές υπηρεσίες, για την ίδρυση ή παροχή των οποίων, ανάλογα με την περίπτωση, δε θα απαιτείται η εξασφάλιση άδειας,

(θ) να καθορίζει με κανονισμούς, διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και για την ίδρυση τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

(ι) να προσκαλεί, όπου απαιτείται αυτό, την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών και γενικών εξουσιοδοτήσεων για δημιουργία δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και για τη χορήγηση ειδικών αδειών για λειτουργία ταχυδρομικού δικτύου και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(κ) να εξετάζει, αξιολογεί και αποφασίζει επί αιτήσεων που του υποβάλλονται για τη χορήγηση αδειών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να θέτει όρους για τη χορήγησή τους, κατά τα διαλαμβανόμενα σε κανονισμούς, ή γνωστοποιήσεις ως αρμόζει στην περίπτωση,

(λ) να καθορίζει με κανονισμούς και διατάγματα διαδικασίες για την εγγραφή προσώπων που παρέχουν δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες, δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης,

(μ) να καθορίζει με κανονισμούς και διατάγματα διαδικασίες για την εγγραφή προσώπων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες,

(ν) να ορίζει διά διατάγματος έναν ή περισσότερους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας,

(ξ) να καθορίζει δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά,

(ο) να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα διά διατάγματος, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων, προς αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, από οποιοδήποτε δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/ και δικτύων ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, και να απαγορεύει ή κηρύττει άκυρη, ανάλογα με την περίπτωση, την προτιθέμενη σύναψη ή διενέργεια, σύμπραξης οποιουδήποτε τέτοιου παροχέα, η οποία έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα, ή θα έχει ως αποτέλεσμα, την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού,

(π) να ρυθμίζει με κανονισμούς, διατάγματα, ή γνωστοποιήσεις ως αρμόζει στην περίπτωση, τα της διασύνδεσης με τηλπικοινωνιακά δίκτυα, και τα της πρόσβασης σ' αυτά,

(ρ) να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα το πλαίσιο χρεώσεων, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών, προς διασφάλιση θεμιτού και υγειούς ανταγωνισμού, και των αρχών της διαφάνειας και κοστοστρέφειας, οποιωνδήποτε δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν οριστεί από τον Επίτροπο ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, περιλαμβανομένων παροχέων σταθερών φωνητικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, ή που έχουν καθοριστεί από αυτόν ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στις παραγράφους (ν) και (ξ) πιο πάνω, αντιστοίχως,

(σ) να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα, συμφώνως με το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής περί τελών που δυνατό να του έχει διαβιβασθεί, το πλαίσιο τελών, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών προς διασφάλιση θεμιτού και υγειούς ανταγωνισμού, του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως του παροχέα καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία,

(τ) να εξετάζει και αποφασίζει σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης, τις οποίες πρόκειται να συνάψουν δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών για τη διασύνδεση, χρησιμοποίηση ή πρόσβαση από άλλους σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εγκαταστάσεις τους, κατά πόσο τα προβλεπόμενα στη συμφωνία ποσά τελών είναι δικαιολογημένα, σε περίπτωση που το άλλο μέρος στη συμφωνία δε συμφωνεί με τον παροχέα ως προς το ύψος αυτών και παραπέμπει το θέμα για εξέταση και απόφαση από τον Επίτροπο,

(υ) να διευρύνει ή διαφοροποιεί από καιρού εις καιρό διά διατάγματος, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών, ή του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκάστοτε ισχύουσα δυνάμει του παρόντος Νόμου ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, από την οποία αποτελείται κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο, η καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αντιστοίχως,

(φ) να εκδίδει οποιαδήποτε διατάγματα ή γνωστοποιήσεις έχει εξουσία να εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(χ) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις, σε περιπτώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε σχέση με μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και να καθορίζει με κανονισμούς ή διατάγματα το ύψος αυτών,

(ψ) να τηρεί ενήμερο το κοινό στο σύνολο του επί τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών θεμάτων,

(ω) να είναι μέλος και συμμετέχει σε συναντήσεις τέτοιων διεθνών οργανισμών, ως είναι προς το συμφέρον της Δημοκρατίας να είναι μέλος και να συμμετέχει,

(ω1) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των κανονισμών και διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητας χορήγησης αδειών, που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1), και της προς τούτο πρόσκλησης αιτήσεων όπου απαιτείται αυτό, ως διαλαμβάνεται στην παράγραφο (ι) του εν λόγω εδαφίου, ο Επίτροπος γνωστοποιεί διά δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας -

(α) Όλες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων απαραιτήτως σ' αυτές, πληροφορίες ως προς το είδος και αριθμό αδειών που προσφέρονται και τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν,

(β) τα καθορισμένα από αυτόν κριτήρια επί των οποίων θα κριθούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών,

(γ) τα καθορισμένα από αυτόν κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτητές για τη χορήγηση των αδειών.

(3) Για σκοπούς άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο, ο Επίτροπος έχει καθήκον να μεριμνήσει ούτως ώστε η εν λόγω άσκηση να διασφαλίζει την αρχή της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης, αντικειμενικότητας και αναλογικότητας.

(4) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (ο) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος -

(α) Δε δύναται να απαγορεύει ή να κηρύττει άκυρη οποιαδήποτε σύμπραξη -

(i) Που ανήκει σε κατηγορία συμπράξεων η οποία έχει εξαιρεθεί από τις συμπράξεις που είναι απαγορευμένες κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο, διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ή διά δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, δυνάμει του εν λόγω Νόμου,

(ii) που έχει εξαιρεθεί από τις εν λόγω απαγορευμένες συμπράξεις με απόφαση της πιο πάνω Επιτροπής δυνάμει του εν λόγω Νόμου, ή σε σχέση με την οποία η Επιτροπή εξετάζει αίτηση εξαίρεσης,

(β) δε δύναται να απαγορεύει πράξεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης που είναι απαγορευμένες από τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο, ή συμπράξεις που έχουν συναφθεί ή διενεργηθεί προς παρακώλυση, περιορισμό ή νόθευση του ανταγωνισμού, μέσα στην έννοια του εν λόγω Νόμου,

(γ) δύναται να απαγορεύει την προτιθέμενη διενέργεια πράξεων καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, ή την προτιθέμενη σύναψη ή διενέργεια, συμπράξεων που έχουν ως αντικείμενο ή θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό, ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, νοουμένου και αυτές δεν έχουν αποφασισθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, και δεν εκκρεμούν για απόφαση ενώπιον αυτής,

(δ) δύναται να κηρύττει άκυρες, πράξεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης που έχουν ήδη διενεργηθεί, ή συμπράξεις που έχουν ήδη συναφθεί ή διενεργηθεί και έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, νοουμένου και αφενός μεν, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δεν έχει ήδη αποφασίσει στα πλαίσια είτε αυτεπάγγελτης εξέτασης, ή κατόπιν καταγγελίας, ότι δεν υπάρχει καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή παρακώλυση, περιορισμός ή νόθευση του ανταγωνισμού, αφ' ετέρου δε, δεν εκκρεμεί το σχετικό θέμα για εξέταση από αυτή,

(ε) εκδίδει διάταγμα μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων και συνεννοήσεων με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

(5)(α) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητάς του, να εξετάζει και αποφασίζει δυνάμει της παραγράφου (τ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης που πρόκειται να συναφθούν, κατά πόσο τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες ποσά τελών είναι δικαιολογημένα, και να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα δυνάμει των παραγράφων (ρ) και (σ) του εν λόγω εδαφίου, το πλαίσιο χρεώσεων και τελών, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών, των δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών και του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, ο Επίτροπος δύναται, να λαμβάνει υπόψη κατά πόσο η διάρθρωση και το μισθολόγιο του προσωπικού των παροχέων ή οι τυχόν κεφαλαιουχικές επενδύσεις τους, σε κτίρια ή εξοπλισμό, δικαιολογούνται από την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας τους, στο απαιτούμενο ποιοτικό επίπεδο.

(β) Για σκοπούς άσκησης της εξουσίας του δυνάμει της παραγράφου (α), αμέσως πιο πάνω, ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει τους σχετικούς λογαριασμούς των παροχέων περιλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών τους επενδύσεων, ως και τη διάρθρωση τιμολογίου και τον αριθμό, τους μισθούς και διάρθρωση του προσωπικού αυτών.

(γ) Ο Επίτροπος δύναται εν πάση περιπτώσει να αποφασίζει, σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης που πρόκειται να συναφθούν ότι τα προβλεπόμενα σ' αυτές ποσά τελών, δεν είναι δικαιολογημένα, και να μην υιοθετεί εισηγήσεις ή απόψεις των δημόσιων παροχέων ή του Κυπριακού Ταχυδρομείου, σε σχέση με την έκδοση διαταγμάτων καθορισμού και ρύθμισης του πλαισίου χρεώσεων και τελών τους περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου των τιμών αυτών, σε περίπτωση που κρίνει κατόπιν εξέτασης των αναφερόμενων στην παράγραφο (β) αμέσως πιο πάνω στοιχείων, ότι το προσωπικό των σχετικών παροχέων ή του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, είναι υπεράριθμο, ή ότι το μισθολόγιο αυτού είναι πέραν των λογικώς επικρατούντων επιπέδων, ή ότι οι επενδύσεις τους υπήρξαν αδικαιολόγητες ή ζημιογόνες.

(6)(α) Σε σχέση με τις πιο κάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του, ο Επίτροπος διεξάγει απαραιτήτως, δημόσιες ακροάσεις προ της άσκησης αυτών, στις οποίες δικαιούνται να μετέχουν μεταξύ άλλων, οι άμεσα επηρεαζόμενοι από την άσκησή τους παροχείς:

(i) Σε σχέση, με την έκδοση διαταγμάτων για τον καθορισμό και ρύθμιση του πλαισίου χρεώσεων και τελών περιλαμβανομένου του κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών των δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, και του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των παραγράφων (ρ) και (σ), αντιστοίχως, του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου·

(ii) σε σχέση, με τη λήψη αποφάσεων ως προς το κατά πόσο τα προβλεπόμενα σε συμφωνίες διασύνδεσης τέλη για τη διασύνδεση ,πρόσβαση και χρησιμοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εγκαταστάσεων είναι δικαιολογημένα, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου·

(iii) (Α) σε σχέση, με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη χορήγηση ειδικών αδειών ή γενικών εξουσιοδοτήσεων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος διεξάγει τη σχετική δημόσια ακρόαση πριν να προσκαλέσει, βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 30, αιτήσεις για χορήγηση τέτοιων αδειών·

(Β) σε σχέση, με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη χορήγηση γενικών εξουσιοδοτήσεων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου·

(iν) σε σχέση με την έκδοση διατάγματος, για διεύρυνση ή άλλη διαφοροποίηση της εκάστοτε ισχύουσας δυνάμει του παρόντος Νόμου ελάχιστης δέσμης τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, δυνάμει της παραγράφου (υ), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(β) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζουν και ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής δημόσιων ακροάσεων σύμφωνα με την παράγραφο (α) αμέσως πιο πάνω, και τη διαδικασία γνωστοποίησης της διεξαγωγής τους και πρόσκλησης προσώπων σ' αυτές.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εξασφάλιση Πληροφοριών

20. -(1) Για καλύτερη άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να απαιτεί από δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, να του παρέχουν πληροφορίες και υποβάλλουν δηλώσεις και εκθέσεις σχετικά με τις εργασίες τους κατά χρονικά διαστήματα και σε τύπο, ως ο Επίτροπος θέλει εκάστοτε καθορίζει,

(β) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, την οποία ο Επίτροπος έχει απαιτήσει δυνάμει της παραγράφου (α), όπως την παράσχει.

(2) Πληροφορίες, που εξασφαλίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό, άλλο από εκείνο, για τον οποίο είχαν ζητηθεί. Ο Επίτροπος υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτική οποιαδήποτε παρασχεθείσα δυνάμει του εδαφίου (1) πληροφορία, για την οποία ο Επίτροπος είχε δεχθεί εύλογο αίτημα από τον πληροφοριοδότη όπως η πληροφορία θεωρηθεί εμπιστευτική.

Άλλες εξουσίες

21. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος έχει εξουσία -

(α) Να επιτηρεί τη συμμόρφωση με προϋποθέσεις και όρους, που θέτει σε άδειες και εγκρίσεις, τις οποίες χορηγεί δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, η από άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία, την οποία δυνατό να κρίνει ευλόγως ως αναγκαία, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεσης των καθηκόντων του,

(γ) να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις υπό μορφή διοικητικών προστίμων σε δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού κανονισμών ή διαταγμάτων,

(δ) να κλητεύει και, εξαναγκάζει κατά τον καθορισμένο σε κανονισμούς τρόπο την παρουσία μαρτύρων σε έρευνες,

(ε) να εκδίδει οποιαδήποτε διατάγματα, τα οποία είναι αναγκαία για εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(στ) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, για επιθεώρηση ή άλλη εύλογη αιτία, προσωπικά ή δι' υπαλλήλων του Γραφείου σε οποιοδήποτε τόπο, υποστατικά ή οχήματα, εξαιρουμένων κατοικιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιωνδήποτε τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Έκδοση διαταγμάτων

22. -(1) Προτού εκδώσει διάταγμα δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 21, ο Επίτροπος ειδοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο επηρεάζεται ή, το οποίο κατά την γνώμη του, δυνατό να επηρεαστεί από το διάταγμα, που πρόκειται να εκδοθεί, και παρέχει σ' αυτό ευκαιρία να ακουστεί εντός τριάντα ημερών από την ειδοποίηση περί της έκδοσης διατάγματος:

Νοείται ότι ο Επίτροπος δεν υποχρεούται να δώσει ειδοποίηση προ της έκδοσης διατάγματος, σε περίπτωση επειγούσης κατ' απόλυτη κρίση φύσεως, αλλ' εν τοιαύτη περιπτώσει ο Επίτροπος καλεί τον επηρεαζόμενο να εκφράσει απόψεις εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεως του διατάγματος, γιατί το διάταγμα πρέπει να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

(2) Μετά από ακρόαση κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), ο Επίτροπος εκδίδει και κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατό στον κάθε ενδιαφερόμενο την τελική του απόφαση.

Παράβαση διατάγματος

23. Πρόσωπο, το οποίο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους διατάγματος, που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, εκτός όπου προβλέπεται ειδικά άλλη ποινή στον παρόντα Νόμο ή σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διεξαγωγή έρευνας

24. -(1) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία, να διεξαγάγει έρευνα για τις δραστηριότητες και λειτουργία οποιουδήποτε δημόσιου ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και κατ' ακολουθία να προβαίνει σε συστάσεις και να εκδίδει διατάγματα, ως κατά τη γνώμη του είναι πρόσφορο.

(2) Για τους σκοπούς διεξαγωγής έρευνας δυνάμει της παραγράφου (1), ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να κλητεύει και εξαναγκάζει κατά τον καθορισμένο σε κανονισμούς τρόπο την παρουσία μαρτύρων και ενδιαφερόμενων μερών, και την προσαγωγή, παρουσίαση και κατάθεση εγγράφων, βιβλίων, σχεδίων και αρχείων,

(β) να εξετάζει προσωπικά ή διά δικηγόρου μάρτυρες και ενδιαφερόμενα μέρη.

(3) Είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, πρόσωπο το οποίο -

(α) Χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει ή αρνείται συμμόρφωση με κλήση να παραστεί ενώπιον του Επιτρόπου ή να προσαγάγει, παρουσιάσει ή καταθέσει οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο, σχέδιο ή αρχείο, ή

(β) ενώ είναι μάρτυρας, αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε οποιοδήποτε εύλογο ερώτημα, που υποβάλλεται:

Νοείται ότι εν πάση περιπτώσει ουδείς είναι υπόχρεος να απαντήσει, εάν η απάντηση δυνατό να τον ενοχοποιεί σε σχέση με ποινικό αδίκημα, ή εάν συνιστά παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας δικηγόρου-πελάτη, ή

(γ) ηθελημένα παρεμποδίζει ή διακόπτει την ενώπιον του Επιτρόπου διαδικασία.

(4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (3), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Παν ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να εκπροσωπείται ενώπιον του Επιτρόπου διά δικηγόρου και να καλεί κατά τον καθορισμένο με κανονισμούς τρόπο οποιουσδήποτε μάρτυρες.

(6) Ο Επίτροπος διευθύνει την οποιαδήποτε ενώπιον του διαδικασία και έχει εξουσία περιστολής ή καταστολής καταχρήσεως της διαδικασίας ενώπιον του.

Παράπονα σε σχέση με παροχείς

25. -(1) Χωρίς βλάβη στην εξουσία, που του παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 24, ο Επίτροπος δύναται να διεξαγάγει έρευνα για τις δραστηριότητες και εργασίες οποιουδήποτε δημόσιου ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε σχέση με τον οποίο υποβάλλεται παράπονο από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να απορρίψει το παράπονο, εάν κατά την κρίση του πρόδηλα δεν ευσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Επίτροπος διαβιβάζει αντίγραφο του παραπόνου στον ενδιαφερόμενο παροχέα. Τέτοιο παράπονο δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τον Επίτροπο, εάν ο τελευταίος δεν ικανοποιηθεί από την ανταπόκριση του παροχέα ή εάν ο παραπονούμενος του επιδώσει γραπτή ειδοποίηση ότι το παράπονο δεν έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά.

(3) Την υποβολή παραπόνου κατά το εδάφιο (1) στον Επίτροπο σε σχέση με παροχέα, κατά το εδάφιο (1) δύναται να επακολουθήσει η έκδοση διατάγματος του Επιτρόπου δεσμευτικού για τον εν λόγω παροχέα.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και της νομολογίας που το αφορά, αποφάσεις και διατάγματα του Επιτρόπου, που εκδίδονται κατόπιν έρευνας που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 24, και των εδαφίων (1) και (3) του παρόντος άρθρου, ως και οποιαδήποτε άλλη απόφαση αυτού, σε σχέση με παράπονο που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου δυνάμει του εν λόγω άρθρου, σε προσφυγή που δύναται να ασκηθεί ως διαλαμβάνεται σ' αυτό εναντίον της απόφασης, ή διατάγματος, ανάλογα με την περίπτωση, από οποιοδήποτε καταναλωτή ή δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εν γένει, του οποίου η σχετική απόφαση ή διάταγμα, προσβάλλει ευθέως, ίδιον ενεστώς έννομο συμφέρον, μέσα στην έννοια του Άρθρου 146.

Διαβουλεύσεις

26. Ο Επίτροπος δύναται να έχει διαβουλεύσεις με εμπορικούς οργανισμούς, οργανώσεις καταναλωτών, ιδία οργανώσεις καταναλωτών με ειδικά προβλήματα, με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς, ως ο Επίτροπος εκάστοτε κρίνει σκόπιμο.

Καθίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής και διορισμός Συμβουλευτικών Σωμάτων

27. -(1)(α) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τρία πρόσωπα τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ένα εκ των τριών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο αυτής.

(γ) Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλονται από το Γραφείο έξοδα παραστάσεως, αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής, οδοιπορικά και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα αποφασίζει εκάστοτε το Υπουργικό Συμβούλιο για τους προέδρους και τα μέλη των ημικρατικών οργανισμών.

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να παύει τον πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής προ της λήξης της περιόδου για την οποία έχει διοριστεί, μόνο για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω ειδικούς λόγους:

(i) Λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλης οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας, καθιστώσης αυτόν ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του, ή

(ii) λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ή συστηματικής απουσίας ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(ε) Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του σε αυτή με την υποβολή γραπτής παραίτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε αμέσως χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(στ) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρο της. Απαρτία συνιστούν και τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(ζ) Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της.

(η) Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία της λειτουργίας της.

(θ) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην παρουσία του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου και μελετά ζητήματα που αφορούν τον παρόντα Νόμο τα οποία της παραπέμπει ο Επίτροπος για γνωμοδότηση. Για τα εν λόγω ζητήματα η Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να συμβουλεύσει τον Επίτροπο σε χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λιγότερο από ένα μήνα.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να εγκαθιδρύσει Συμβουλευτικά Σώματα για να τον συμβουλεύουν επί τοιούτων ζητημάτων ως θέλει εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, να διορίζει τα μέλη των και να καταβάλλει τα συνεπαγόμενα έξοδα από το Ταμείο του Γραφείου.

Δημοσίευση πληροφοριών και εγγράφων από τον Επίτροπο

28. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20, ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει στη δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών και εγγράφων ως θέλει εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, για σκοπούς προαγωγής της ενημέρωσης και κατανόησης του κοινού επί τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών ζητημάτων.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

29. -(1) Ουδείς δημιουργεί, ιδρύει ή παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή υπηρεσία εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική άδεια ή γενική εξουσιοδότηση.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με τα ακόλουθα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες:

(α) Δίκτυα ή/και υπηρεσίες που δημιουργούνται, ιδρύονται ή παρέχονται σε ενιαίο σύνολο υποστατικών,

(β) δίκτυα ή/κ αι υπηρεσίες που δημιουργούνται, ιδρύονται ή παρέχονται προς όφελος προσώπων ή κλειστών ομάδων χρηστών και δυνατό να επεκταθούν και πέραν από ένα ενιαίο σύνολο υποστατικών και να χρησιμοποιηθούν ιδία αλλά όχι κατ' ανάγκη μόνο, για ναυτιλιακούς, αεροναυτικούς ή άλλους επαγγελματικούς ή μη σκοπούς,

(γ) δίκτυα ή/και υπηρεσίες μη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε δημόσιο δίκτυο και που λειτουργούν μόνο για εγχώριους ή ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς.

(3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να ορίσει και άλλα δίκτυα ή/και υπηρεσίες σε σχέση με τις οποίες, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1).

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν απαλλάττουν πρόσωπα από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωση για εξασφάλιση άδειας που τίθεται με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή κανονισμούς.

(5) Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Επίτροπο, ο Υπουργός δύναται να ζητά γραπτώς από τον τελευταίο, να προβεί σε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών τηλεπικοινωνιακών αδειών σε δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών φωνητικών υπηρεσιών.

(6) Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ειδικών αδειών που δύνανται να χορηγούνται για δίκτυα ή/και υπηρεσίες, εκτός στο βαθμό που αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/και άλλων συχνοτήτων ή για τον απαραίτητο χρόνο ώστε να καταστούν αριθμοί διαθέσιμοι.

(7) Σε περίπτωση που ο Υπουργός, μετά από διαβούλευσή του με τον Επίτροπο, αποφασίσει να περιορίσει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (6), τον αριθμό των ειδικών αδειών -

(α) Αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα στην ανάγκη να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τους χρήστες και να διευκολύνεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού,

(β) επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με οποιοδήποτε περιορισμό,

(γ) δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αιτιολογημένη την απόφασή του να περιορίσει τον αριθμό ειδικών αδειών,

(δ) επανεξετάζει τον εν λόγω περιορισμό κατά εύλογα χρονικά διαστήματα,

(ε) σε περίπτωση που αποφασίσει να άρει τον εν λόγω περιορισμό, ζητεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5), από τον Επίτροπο να προσκαλέσει την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών.

(8) Σε περίπτωση που ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση του με τον Επίτροπο και είτε κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους είτε όχι, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των ειδικών αδειών δύναται να αυξηθεί, ο Υπουργός δημοσιεύει τη διαπίστωσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ζητεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5), από τον Επίτροπο να προσκαλέσει την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιπρόσθετων ειδικών αδειών.

Είδη Αδειών, πρόσκληση για υποβολή αίτησης, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών

30. -(1) Άδειες για τη δημιουργία, ίδρυση και παροχή τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χορηγούνται από τον Επίτροπο και δυνατό να είναι -

(α) Ειδικές άδειες, ή

(β) γενικές εξουσιοδοτήσεις.

(2) Ειδικές άδειες δύνανται να χορηγούνται μόνο για τους πιο κάτω σκοπούς:

(α) Για την παροχή δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας,

(β) για να επιτρέπεται πρόσβαση σε αριθμούς,

(γ) για τη δημιουργία, ίδρυση και παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου και ανοικτού δικτύου,

(δ) για να επιβάλλουν υποχρεώσεις και απαιτήσεις σχετικές με τη διαθεσιμότητα δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικά υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας,

(ε) για να επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις αναφορικά με δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 54,

(στ) για να παραχωρούν ειδικά δικαιώματα αναφορικά με την πρόσβαση σε δημόσια ή ιδιωτική γη.

(3)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 29 για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών, ο Επίτροπος προσκαλεί αιτήσεις σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται σε κανονισμούς και γνωστοποιεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του άρθρου 19 πληροφορίες, περιλαμβανομένης της χρονικής περιόδου κατά την οποία θα μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις και η οποία δε θα είναι μικρότερη από 75 ημέρες από τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως και της διεύθυνσης στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες.

(β) Ο Επίτροπος δεν προσκαλεί αιτήσεις για χορήγηση αδειών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), εκτός εάν οι κανονισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95 έχουν εκδοθεί από τον Επίτροπο και τηρουμένης της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των εδαφίων (1) και (4) αντίστοιχα του άρθρου 144, έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και έχουν τεθεί σε ισχύ.

(4) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί διά δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορισμένο από αυτόν κατάλογο προϋποθέσεων και απαιτήσεων, τις οποίες οι αιτητές πρέπει να πληρούν και ικανοποιούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, περιλαμβανομένων προϋποθέσεων και απαιτήσεων για παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την τεχνική, χρηματοοικονομική, εμπορική και διαχειριστική τους ικανότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της άδειας.

(5) Ο Επίτροπος, πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, ικανοποιείται ότι οποιοδήποτε τυχόν αναγκαίο φάσμα ή/και αριθμοί είναι διαθέσιμοι.

(6) Ο Επίτροπος παρέχει στους αιτητές, ή σε όσους δηλούν ότι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση, πληροφορίες που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για την άδεια.

Αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών

31. -(1) Ο Επίτροπος εξετάζει και αξιολογεί την αίτηση και εντός εύλογου χρόνου, ο οποίος καθορίζεται κατά περίπτωση με κανονισμούς και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, δύναται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α)(iii) του εδαφίου (6) του άρθρου 19, να αποφασίσει -

(α) Να χορηγήσει την άδεια, ή

(β) να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας.

(2) Κατά τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας, ο Επίτροπος φροντίζει να διασφαλίσει -

(α) Ότι ο αιτητής θα παρέχει στους πελάτες του οικονομικά προσιτές, ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες,

(β) ότι η άδεια χορηγείται με όρους, οι οποίοι επιτρέπουν στον αιτητή και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, τα οποία χρηματοδοτούν τη λειτουργία του δικτύου ή/και της υπηρεσίας, να έχουν λογική επιστροφή επί του κεφαλαίου που επενδύεται για την παροχή του δικτύου ή/και της υπηρεσίας.

(γ) ότι ο αιτητής διαθέτει τους χρηματοοικονομικούς πόρους για να δημιουργεί, παρέχει, ιδρύει και διατηρεί τα δίκτυα ή/και υπηρεσίες τα οποία αφορά η άδεια.

(3) Όπου αίτηση για άδεια απορρίπτεται, ο Επίτροπος -

(α) Πληροφορεί τον αιτητή για τους λόγους απόρριψής της,

(β) παρέχει στον αιτητή την ευκαιρία να δείξει λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να χορηγηθεί η άδεια,

(γ) δύναται, αφού λάβει υπόψη τους αναφερόμενους στην παράγραφο (β) λόγους, να χορηγήσει την άδεια, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες κρίνει αναγκαίες,

(δ) δύναται κατόπιν εξέτασης των λόγων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) να επιβεβαιώσει την απόφασή του.

(4) Ο Επίτροπος δε θέτει όρους σε οποιαδήποτε άδεια, άλλους από τους καθοριζομένους σε κανονισμούς.

Γενικές Εξουσιοδοτήσεις

32. Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευσή του με τον Επίτροπο, πληροφορεί τον τελευταίο γραπτώς ως προς τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, των οποίων η δημιουργία, ίδρυση ή παροχή θα υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση από τον Επίτροπο.

Εγγραφή

33. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (λ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, πρόσωπα που παρέχουν δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης, δέον όπως εγγράφονται στον Επίτροπο ότι το πράττουν.

(2) Ο Επίτροπος δέον όπως καθορίσει διαδικασίες εγγραφής με κανονισμούς.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να χρεώνει τέλη εγγραφής που καθορίζονται με κανονισμούς, και τα οποία δύνανται να καλύπτουν μόνο τις δαπάνες που προκύπτουν από την έκδοση, διαχείριση, έλεγχο, και επιτήρηση της σχετικής εξουσιοδότησης.

Λόγος άρνησης χορήγησης αδειών

34. Ο Επίτροπος δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας, σε κάθε περίπτωση που -

(α) Αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον,

(β) αυτό είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας,

(γ) η αίτηση για χορήγηση άδειας δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών,

(δ) υπάρχει ανεπάρκεια διαθέσιμων ραδιοσυχνοτήτων,

(ε) υπάρχει ανεπάρκεια διαθέσιμων αριθμών.

Επιτήρηση και διασφάλιση συμμόρφωσης με τους όρους των αδειών, τροποποίηση αδειών

35. -(1) Ο Επίτροπος έχει το καθήκον και ευθύνη της επιτήρησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών.

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες ο Επίτροπος πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση όρου άδειας, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και παρέχει α' αυτόν, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς, την ευκαιρία να προβεί σε παραστάσεις και να επανορθώσει την παράβαση.

(3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος και ο αδειούχος, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς, δε συμφωνούν ή ο αδειούχος δεν επανορθώνει την παράβαση, ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα ότι ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να επωφελείται της άδειας ή/και να επιβάλει πρόστιμο σ' αυτόν ή/και να ανακαλέσει την άδεια.

(4) Σε περίπτωση που αδειούχος δε συμμορφώνεται με όρο διατάγματος, ο Επίτροπος δύναται να καταφύγει στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο με καταχώρηση κλητηρίου εντάλματος για εκτέλεση, εν τοιαύτη δε περιπτώσει θα δικαιούται να αποταθεί για έκδοση προσωρινού διατάγματος κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 των περί Δικαστηρίων Νόμων και/ή στο άρθρο 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 9.

(5) Άδειες μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν απόφασης του Επιτρόπου όταν -

(α) Ο αδειούχος και ο Επίτροπος συμφωνούν στην τροποποίηση, ή

(β) ο Επίτροπος κρίνει ότι λόγοι εθνικής ασφαλείας ή δημοσίου συμφέροντος ή συμμορφώσεως με αποφάσεις διεθνών οργανισμών το επιβάλλουν.

(6) Προτού ο Επίτροπος επιβάλει μονομερώς τροποποίηση άδειας, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), καταβάλλει προσπάθεια για εξασφάλιση συμφωνίας του κατόχου της άδειας στην τροποποίηση, όπου θεωρεί αυτό ως λογικό και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία εντός λογικής χρονικής περιόδου, τότε ο Επίτροπος δύναται να επιβεβαιώσει την απόφασή του να επιβάλει την προτεινόμενη τροποποίηση της άδειας.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνει θέματα τιμών, αριθμών και θέματα διασύνδεσης, χωρίς να περιορίζεται σ' αυτά.

Τέλη Αδειών

36. -(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τέλη αδειών. Τέλος άδειας καθίσταται πληρωτέο και καταβάλλεται κατά τη χορήγηση της άδειας, ενώ μετέπειτα, καταβάλλονται τέλη άδειας ετησίως.

(2) Τα τέλη αδειών καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την έκδοση, διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή της σχετικής άδειας.

(3) Όπου απαιτείται η πρόσβαση σε σπάνιους πόρους, τα τέλη αδειών δύνανται να αντανακλούν την ανάγκη για διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών.

Ανάκληση

37. Οι άδειες δύνανται να ανακαλούνται από τον Επίτροπο σε περιπτώσεις-

(α) Σοβαρών ή συστηματικών παραβιάσεων οποιασδήποτε άδειας ή των όρων της,

(β) παράλειψης καταβολής των καθορισμένων τελών αδειών, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας,

(γ) παράλειψης καταβολής των καθορισμένων ετήσιων τελών αδειών εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτά καθίστανται πληρωτέα,

(δ) αφερεγγυότητας του αδειούχου.

Εκχώρηση αδειών

38. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν υπόκεινται σε εκχώρηση ή παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγουμένως γραπτή συγκατάθεση του Επιτρόπου, ο οποίος και μπορεί να την αρνηθεί κατ' απόλυτη κρίση.

Μητρώο

39. Ο Επίτροπος διατηρεί Μητρώο Αδειών που είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
Δικαίωμα και υποχρέωση διασύνδεσης με άλλους Οργανισμούς

40. -(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του δυνάμει και σύμφωνα με το άρθρο 19, ο Επίτροπος δημοσιεύει με κανονισμούς, κατηγορίες παροχέων δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα και υποχρέωση διασύνδεσης με άλλους Οργανισμούς.

(2) Δεόντως αδειούχοι παροχείς δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κατηγορία σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνία διασύνδεσης με οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό, και έχουν επίσης υποχρέωση όταν η διασύνδεση απαιτείται από οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό, που εμπίπτει σε τέτοια κατηγορία, να διαπραγματεύονται συμφωνία διασύνδεσης με αυτόν.

(3) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν αιτήματος, να περιορίσει προσωρινά την υποχρέωση διασύνδεσης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) επί τω ότι -

(α) Υπάρχουν τεχνικώς και εμπορικώς βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην αιτούμενη διασύνδεση, και

(β) η αιτούμενη διασύνδεση δεν αρμόζει στην περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα.

(4) Περιορισμός σε υποχρέωση που επιβάλλεται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (3), καθορίζεται σε διάταγμα, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο Επίτροπος επιβάλλει τον περιορισμό.

(5) Ο Επίτροπος έχει υποχρέωση να παρέχει σε χώρο και εργάσιμη ημέρα και ώρα, που καθορίζει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δωρεάν αντίγραφο του αναφερόμενου στο εδάφιο (4) διατάγματος σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο του το ζητεί.

Προαγωγή και διασφάλιση διασύνδεσης

41. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τη διασύνδεση, ο Επίτροπος προάγει και διασφαλίζει διασύνδεση μεταξύ οργανισμών προς το συμφέρον των καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη -

(α) Την ανάγκη για ικανοποιητική από άκρη σε άκρη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ώστε κλήσεις από ένα δίκτυο να μπορούν να ολοκληρώνονται

σε άλλο δίκτυο και οι υπηρεσίες σε ένα δίκτυο να είναι προσιτές σε καλούντες συνδρομητές από άλλο δίκτυο,

(β) την ανάγκη προαγωγής ανταγωνιστικής αγοράς,

(γ) την ανάγκη συνεργασίας με τους φορείς άλλων χωρών που είναι αρμόδιοι για τη διασύνδεση,

(δ) την ανάγκη προαγωγής της καθιέρωσης ενιαίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών μεταξύ Κύπρου και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων εντός Κύπρου και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, καθώς επίσης και την πρόσβαση σε τέτοια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες,

(ε) τις αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, και

(στ) την ανάγκη παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Συμφωνίες Διασύνδεσης

42. -(1) Άνευ βλάβης στις διατάξεις των εδαφίων (1)(τ), (5) και (6) του άρθρου 19, οι Οργανισμοί παρέχουν αντίγραφο του τελικού κειμένου προτιθέμενης συμφωνίας διασύνδεσης στον Επίτροπο, ο οποίος δικαιούται να ενίσταται στους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας.

(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενίσταται στους όρους και προϋποθέσεις προτιθέμενης συμφωνίας διασύνδεσης, εξειδικεύει και κοινοποιεί τους λόγους ένστασής του σε όλους τους ενδιαφερόμενους παροχείς.

(3) Οι ενδιαφερόμενοι παροχείς δύνανται να υποβάλουν παραστάσεις στον Επίτροπο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ' αυτούς των λόγων ένστασης του Επιτρόπου, και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ Οργανώσεων και Επιτρόπου, ο τελευταίος αποφασίζει επί των ζητημάτων με διάταγμα.

(4) Η διαδικασία σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίσει εκ των προτέρων οποιαδήποτε θέματα θεωρεί αναγκαία για να περιληφθούν σε συμφωνίες διασύνδεσης.

Παραπομπή στον Επίτροπο και αυτόβουλη παρέμβασή του

43. -(1) Σε περίπτωση που Οργανισμοί δεν καταλήγουν, μετά από παρέλευση χρονικού διαστήματος που καθορίζεται με διάταγμα από τον Επίτροπο, σε συμφωνία για τους όρους και προϋποθέσεις συμφωνίας διασύνδεσης, το θέμα δύναται να παραπεμφθεί είτε από τον έναν είτε από τον άλλο Οργανισμό στον Επίτροπο για εξέταση και απόφαση από αυτόν των όρων και προϋποθέσεων τέτοιας συμφωνίας.

(2) Για διασφάλιση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 41, ο Επίτροπος δύναται κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας να παρέμβει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Οργανισμών για να καθορίσει θέματα τα οποία να περιλαμβάνει η υπό συζήτηση συμφωνία διασύνδεσης ή να καθορίσει συγκεκριμένους όρους με τους οποίους υποχρεούται να συμμορφωθεί ένας ή περισσότεροι οργανισμοί.

Υποχρεώσεις οργανισμών με σημαντική ισχύ στην αγορά

44. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεούνται να παρέχουν διασύνδεση σε άλλους Οργανισμούς με βάση τις πιο κάτω αρχές:

(α) Τα τέλη διασύνδεσης και οι όροι και προϋποθέσεις των συμφωνιών διασύνδεσης δε θα διακρίνουν μεταξύ Οργανισμών, εκτός στην έκταση που δύνανται να καθοριστούν διαφορετικά τέλη, όροι και προϋποθέσεις για διαφορετικές κατηγορίες Οργανισμών, τηρούμενης της παρακολούθησης του Επιτρόπου προς διασφάλιση ότι τέτοιες διαφορές δε στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό,

(β) τα σημεία διασύνδεσης θα καθίστανται προσιτά πάνω σε διαφανή βάση σε σημεία τα οποία ο αιτών Οργανισμός ήθελε λογικά απαιτήσει,

(γ) τα τέλη διασύνδεσης θα αντικατοπτρίζουν το κόστος, θα είναι διαφανή και τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 19, θα υπολογίζονται κατά τρόπο που καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο,

(δ) οι υπηρεσίες διασύνδεσης θα είναι αποδεσμοποιημένες ούτως ώστε ο σχετικός Οργανισμός να πληρώνει μόνο για τέτοιες υπηρεσίες ως απαιτούνται για την αποπεράτωση μιας κλήσης.

(2) Θα παρέχονται διευκολύνσεις διασύνδεσης και πληροφορίες σε άλλους Οργανισμούς υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας όπως παρέχουν οι Οργανισμοί για τις δικές τους υπηρεσίες και για εκείνες των θυγατρικών τους εταιρειών, συνεταίρων ή συνεταιρισμών ή άλλων συμπράξεών τους.

Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης

45. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά, θα παρέχουν και θα δημοσιεύουν Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν προσφορές που διαιρούνται σε επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και συναφείς όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων των τελών.

(2) Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης υποβάλλονται στον Επίτροπο, ο οποίος δύναται να τις τροποποιεί.

(3) Προτεινόμενες από τον Επίτροπο τροποποιήσεις σε Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης, θα κοινοποιούνται σε Οργανισμούς που του υπέβαλαν τις Προσφορές, και οι τελευταίοι δύνανται να υποβάλλουν παραστάσεις στον Επίτροπο εντός εύλογου χρόνου.

(4) Παραστάσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς στον Επίτροπο εξετάζονται δεόντως από τον τελευταίο, και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων, ο Επίτροπος επιβάλλει τροποποιήσεις με διάταγμα, ως ήθελε κρίνει εύλογο.

Λογιστικός Διαχωρισμός και Οικονομικές Εκθέσεις

46. -(1) Παροχείς με σημαντική ισχύ στην αγορά που προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης σε άλλους Οργανισμούς υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητές τους που αφορούν στη διασύνδεση και άλλες τους δραστηριότητες.

(2) Παροχείς με ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλους τομείς είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε άλλες χώρες υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις τηλεπικοινωνιακές τους δραστηριότητες.

(3) Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω -

(α) Θα παρατίθενται στο βαθμό που θα απαιτείτο εάν οι σχετικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες διεξήγοντο από νομικώς ανεξάρτητες εταιρείες, και

(β) θα είναι επαρκείς ούτως ώστε να εντοπίζονται όλα τα στοιχεία κόστους και εσόδων, μαζί με τη βάση του υπολογισμού τους και τις λεπτομερείς χρησιμοποιηθείσες μεθόδους, που συνδέονται με τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής κατανομής των πάγιων και διαρθρωτικών δαπανών.

(4) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), για τήρηση χωριστών λογαριασμών δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου οι Οργανισμοί έχουν επιτύχει διαρθρωτικό διαχωρισμό για τις τηλεπικοινωνιακές τους δραστηριότητες.

(5) Οι οικονομικές εκθέσεις των Οργανισμών συντάσσονται και υποβάλλονται σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και δημοσιεύονται. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται επίσης και στους χωριστούς λογαριασμούς που απαιτούνται διά των εδαφίων (1) και (2) πιο πάνω.

(6) Ο Επίτροπος δύναται να απαλλάξει Οργανισμούς από τις πιο πάνω απαιτήσεις σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών των τηλεπικοινωνιακών τους δραστηριοτήτων είναι μικρότερος από επίπεδο το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος.

Επίλυση διαφοράς μεταξύ διασυνδεόμενων Οργανισμών

47. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (τ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, σε περίπτωση διαφοράς επί θεμάτων διασύνδεσης μεταξύ διασυνδεόμενων Οργανισμών, ο Επίτροπος κατόπιν παραπομπής του θέματος από οποιοδήποτε μέρος, λαμβάνει μέτρα για επίλυση της διαφοράς εντός εξαμήνου από την εν λόγω παραπομπή.

(2) Τα διασυνδεόμενα μέρη παραπέμπουν θέμα στον Επίτροπο σύμφωνα με το εδάφιο (1), μόνο αφού έχουν καταβάλει τις καλύτερες τους προσπάθειες για επίλυση της διαφοράς μεταξύ τους.

(3) Για σκοπούς επίλυσης διαφορών επί θεμάτων διασύνδεσης, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

(α) Το συμφέρον των χρηστών,

(β) ρυθμιστικές υποχρεώσεις ή περιορισμούς στις οποίες δυνατό να υπόκειται οποιοδήποτε των μερών,

(γ) το επιθυμητό της ενθάρρυνσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών και της παροχής στους χρήστες ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών,

(δ) την ύπαρξη τεχνικώς και εμπορικώς βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στην αιτούμενη διασύνδεση,

(ε) το επιθυμητό της διασφάλισης ρυθμίσεων ίσης πρόσβασης,

(στ) την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών,

(ζ) τη φύση του αιτήματος σε σχέση με τους διαθέσιμους για την ικανοποίηση του αιτήματος πόρους,

(η) τη σχετική θέση των μερών στην αγορά,

(θ) το δημόσιο συμφέρον,

(ι) την προαγωγή του ανταγωνισμού,

(κ) την ανάγκη διατήρησης καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

(4) Ο Επίτροπος παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πλήρη γραπτή έκθεση των λόγων της απόφασής του για την επίλυση διαφοράς.

(5) Αποφάσεις του Επιτρόπου δυνάμει του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διασύνδεση υπό όρους καθοριζομένους από Επίτροπο

48. Ο Επίτροπος δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να διατάξει Οργανισμούς να διασυνδέσουν τα δίκτυά τους υπό όρους που καθορίζονται από αυτόν.

Έρευνα από Επίτροπο για τα τέλη διασύνδεσης

49. Ο Επίτροπος δύναται, εάν το θεωρεί λογικό, να διατάξει έρευνα για τα τέλη διασύνδεσης Οργανισμών ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτοί έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, και να εκδίδει τέτοια διατάγματα, όπως ήθελε θεωρήσει κατάλληλα.

Δημοσίευση όρων και προϋποθέσεων

50. Στο βαθμό που προϋποθέσεις και όροι οι οποίοι βασίζονται σε βασικές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 51, απαιτούνται από τον Επίτροπο όπως συμπεριληφθούν σε συμφωνίες διασύνδεσης, τότε οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα είναι αναλογικές, άνευ διακρίσεων και αντικειμενικές και θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Βασικές Απαιτήσεις

51. -(1) Οι πιο κάτω είναι βασικές απαιτήσεις επί τη βάσει των οποίων ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει τη συμπερίληψη όρων και προϋποθέσεων σε συμφωνίες διασύνδεσης:

(α)(i) Σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως ακραίων καιρικών συνθηκών, σεισμών, πλημμύρων, κεραυνών ή πυρκαγιών, οι Οργανισμοί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για διατήρηση της υπηρεσίας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν προτεραιότητες που ορίζει ο Επίτροπος,

(ii) η επίκληση της ανάγκης τήρησης της ασφάλειας και διατήρησης των λειτουργιών του δικτύου δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για Οργανισμούς να αρνούνται τη διαπραγμάτευση όρων διασύνδεσης, εκτός εάν η εν λόγω επίκληση επικυρωθεί από τον Επίτροπο,

(β)(i) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει όρους που να διασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

(ii) η επίκληση της ανάγκης διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για τυχόν άρνηση των Οργανισμών για διαπραγμάτευση όρων διασύνδεσης, εκτός εάν η εν λόγω επίκληση επικυρωθεί από τον Επίτροπο,

(γ) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε συμφωνίες διασύνδεσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων όρων που σκοπούν στη διασφάλιση ικανοποιητικής διατερματικής ποιότητας. Οι όροι αυτοί δυνατό να περιλαμβάνουν την εφαρμογή ειδικών τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών, ή κωδίκων δεοντολογίας συμφωνημένων από Οργανισμούς,

(δ) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε συμφωνίες διασύνδεσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται προστασία των δεδομένων, στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών στοιχείων, της εμπιστευτικότητας των επεξεργαζόμενων μεταδιδόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.

(2) Εάν ο Επίτροπος αποφασίσει να επιβάλει σε συμφωνίες διασύνδεσης, όρους που βασίζονται σε βασικές απαιτήσεις οι εν λόγω όροι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων

52. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνίες για τη χρησιμοποίηση ή πρόσβαση στις διευκολύνσεις και εγκαταστάσεις τους από οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό για συνεγκατάσταση ή από κοινού χρήση αυτών, και τέτοιες συμφωνίες αποτελούν θέμα εμπορικής και τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (τ) του εδαφίου (1), του άρθρου 19, ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν παραπομπής από οποιοδήποτε μέρος, θέματος , διαφοράς που αφορά συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, να λαμβάνει μέτρα για επίλυση της διαφοράς και να λαμβάνει γι' αυτό το σκοπό υπόψη τα αναφερόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 47, και η εν λόγω συμφωνία θεωρείται ότι είναι συμφωνία διασύνδεσης για το σκοπό αυτό.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 19 και παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε σχέση με συμφωνία που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, μετά από κατάλληλη περίοδο για διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρέχεται ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφέρουν τις απόψεις τους. Οι όροι αυτοί δυνατό να περιλαμβάνουν όρους για την κατανομή δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση της διευκόλυνσης.

Δημοσίευση πληροφοριών

53. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημοσιεύονται και είναι εύκολα προσβάσιμες, πληροφορίες αναφορικά με -

(α) Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης,

(β) οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους καθορίζει ο Επίτροπος ότι, απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται σε συμφωνίες διασύνδεσης,

(γ) βασικές απαιτήσεις,

(δ) επίλυση διαφορών σε θέματα διασύνδεσης.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι καθίστανται προσιτές σε ενδιαφερόμενα μέρη και δωρεάν, και παρέχονται σ' αυτά -

(α) Πληροφορίες αναφορικά με τους Οργανισμούς που έχουν το δικαίωμα και, όταν απαιτείται την υποχρέωση, να αλληλοδιασυνδέονται,

(β) αντίγραφα των συμφωνιών διασύνδεσης.

Καθορισμός Οργανισμών με σημαντική ισχύ στην Αγορά

54. -(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του δυνάμει και σύμφωνα με την παράγραφο (ξ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, ο Επίτροπος καθορίζει δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά.

(2) Δεόντως αδειούχοι παροχείς δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών θεωρείται ότι έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά όταν διαθέτουν μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) σε μια συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή αγορά εντός της γεωγραφικής περιοχής στην οποία έχουν άδεια να παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες.

(3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει ότι Οργανισμοί που έχουν μερίδιο της αγοράς που υπερβαίνει το 25%, δεν έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά και ότι Οργανισμοί με μερίδιο της αγοράς κάτω του 25% έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά.

(4) Για οποιοδήποτε καθορισμό, δυνάμει του εδαφίου (3) πιο πάνω, ο Επίτροπος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις πιο κάτω αρχές:

(α) Την ικανότητα του Οργανισμού να επηρεάζει τις συνθήκες αγοράς,

(β) τον κύκλο εργασιών του Οργανισμού σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς,

(γ) τον έλεγχο των μέσων πρόσβασης στους τελικούς χρήστες από τον Οργανισμό,

(δ) την πρόσβαση του Οργανισμού σε χρηματοπιστωτικούς πόρους,

(ε) την πείρα του Οργανισμού στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

(5) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ο Επίτροπος καλεί οποιοδήποτε Οργανισμό τον οποίο προτίθεται να καθορίσει ως Οργανισμό έχων σημαντική ισχύ στην αγορά, να υποβάλει παραστάσεις σε αυτόν. Ο Επίτροπος εξετάζει δεόντως τέτοιες παραστάσεις πριν λάβει απόφαση.

Τεχνικά Πρότυπα

55. -(1) Οργανισμοί που καθορίζονται από τον Επίτροπο, δυνάμει του άρθρου 54(1) ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, θα αποδέχονται τα πρότυπα που αναφέρονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως κατάλληλα για σκοπούς διασύνδεσης.

(2) Ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι Οργανισμοί παρέχουν τεχνικές διεπαφές για διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Πρότυπα που υιοθετούνται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, όπως το Ευρωπαϊκό ΙνστιτούτοΤυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSΙ), ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CEN/Cenelec),

(β) ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που υιοθετούνται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (1TU), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC),

(γ) ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), τέτοια πρότυπα, ως ήθελαν εγκριθεί από τον Επίτροπο ο οποίος λαμβάνει υπόψη πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3) Ο Επίτροπος έχει υποχρέωση να τηρεί αντίγραφο κάθε προτύπου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (2) και να παρέχει σε κάθε προαναφερόμενο Οργανισμό -

(α) Πρόσβαση σε οποιοδήποτε τέτοιο πρότυπο, νοουμένου ότι τέτοιος Οργανισμός του το ζητεί γραπτώς· και

(β) αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου προτύπου, νοουμένου ότι τέτοιος Οργανισμός του το ζητεί γραπτώς και καταβάλλει στον Επίτροπο τέλος, το οποίο καθορίζεται από τον Επίτροπο και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει το ποσό που καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες το Γραφείο του Επιτρόπου υποβάλλεται για την παραγωγή του αντιγράφου.

Ειδική Πρόσβαση στο Δίκτυο

56. -(1) Οργανισμός έχων σημαντική ισχύ στην αγορά σε σχέση με την παροχή σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων, οφείλει κατόπιν σχετικού αιτήματος προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, να του παρέχει ειδική πρόσβαση στο δίκτυο του σε σημεία απόληξης αυτού άλλα από τα κοινώς παρεχόμενα σημεία απόληξης του δικτύου.

(2) Αίτημα για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), δύναται να απορριφθεί επί τω ότι υπάρχουν τεχνικά εφαρμόσιμες και εμπορικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην εν λόγω πρόσβαση και ότι η πρόσβαση αυτή δεν αντιστοιχεί στους διαθέσιμους πόρους για την ικανοποίηση του αιτήματος.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος, δυνάμει του εδαφίου (2), θα πρέπει να δίνεται στον αιτούντα Οργανισμό και στον Επίτροπο γραπτή ειδοποίηση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία απόρριψης ότι το αίτημα απορρίφθηκε παραθέτοντας τους λόγους απόρριψης αυτού.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για οποιαδήποτε τέτοια ειδική πρόσβαση σε δίκτυο είτε κατόπιν παραστάσεων είτε με δική του πρωτοβουλία ανά πάσα στιγμή, εφόσον δικαιολογείται, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματικός ανταγωνισμός ή/και η διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, και για να καθορίζει όρους άνευ διακρίσεων, δίκαιους και εύλογους για αμφότερα τα μέρη, οι οποίοι προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος σε όλους τους χρήστες.

(5) Οι τεχνικές και εμπορικές διευθετήσεις για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο συμφωνούνται από τους ενδιαφερόμενους Οργανισμούς.

(6) Απόδοση δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε Οργανισμός για παροχή ειδικής πρόσβασης σε δίκτυο αντικατοπτρίζει το κόστος, και καθορίζεται σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

Εφαρμογή συμφωνιών για παροχή ειδικής πρόσβασης

57. -(1) Ο Επίτροπος δύναται, προς το συμφέρον όλων των χρηστών, να απαιτήσει όπως συμφωνίες με Οργανισμούς, έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, για παροχή ειδικής πρόσβασης, συνάπτονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά και έγκαιρα και περιέχουν όρους για συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα, για συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις, ή/και για διατήρηση της από άκρου εις άκρον ποιότητας της υπηρεσίας.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι Οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά θέτουν παρόμοιους όρους υπό παρόμοιες περιστάσεις σε Οργανισμούς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και ότι αυτοί θα παρέχουν σε άλλους διευκολύνσεις για ειδική πρόσβαση στο δίκτυο και σχετικές πληροφορίες, υπό τις αυτές προϋποθέσεις και της αυτής ποιότητας όπως αυτές που παρέχουν για τις δικές τους υπηρεσίες ή για τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους εταιρειών ή των συνεταίρων τους ή των συνεταιρισμών ή άλλων συμπράξεών τους.

(4) Οργανισμοί που είναι μέρη σε συμφωνία για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο, κατόπιν αιτήματος του Επιτρόπου, θα διαθέτουν στον Επίτροπο λεπτομέρειες των συμφωνιών ειδικής πρόσβασης σε δίκτυο.

Παροχή Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

58. -(1) Άνευ βλάβης στις διατάξεις των άρθρων 56 και 57, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι παρέχεται αδεσμοποίητη πρόσβαση στο χάλκινο τοπικό βρόχο των κοινοποιημένων φορέων εκμετάλλευσης σε διαφανείς, δίκαιες και αμερόληπτες συνθήκες, ούτως ώστε να παρέχεται στις χρήστες ευρεία επιλογή πλήρους φάσματος επικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών υπηρεσιών πολυμέσων και υπηρεσιών διαδικτύου υψηλής ταχύτητας.

(2) Ο Επίτροπος απαιτεί, σε ημερομηνία που ορίζει με διάταγμα, μετά από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

(3) Οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να ικανοποιούν αιτήματα για κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

(4) Οργανισμοί που παρέχουν κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο θα συμμορφώνονται με την αρχή της μη διάκρισης όταν χρησιμοποιούν το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υψηλού ρυθμού μετάδοσης (high-speed bit stream services) σε τρίτους.

(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν στους ανταγωνιστές τους τις ίδιες διευκολύνσεις που παρέχουν για τους ίδιους ή στις θυγατρικές εταιρείες, ή συνεταίρους ή στους συνεταιρισμούς τους ή άλλες συμπράξεις τους, και υπό τους ίδιους όρους και χρονικά πλαίσια.

(6) Ο Επίτροπος καθορίζει, με κανονισμούς τη μεθοδολογία τιμολόγησης, καθώς και τα σχετικά κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τελών και ακολουθεί γι' αυτό το σκοπό την αρχή της κοστοστρέφειας.

Ψηφιακός Συνδρομητικός Βρόχος(DSL) Υψηλής Ταχύτητας

59. -(1) Σε περιπτώσεις όπου ένας κοινοποιημένος φορέας εκμετάλλευσης ήδη παρέχει δικές του υπηρεσίες Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόχου (DSL) υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει την παροχή πρόσβασης στο τοπικό βρόχο για τους ανταγωνιστές του εν λόγω φορέα με την ίδια τιμή με εκείνη την οποία ο εν λόγω φορέας χρεώνει στις δικές του υπηρεσίες.

(2) Ο Επίτροπος διεξάγει περιοδικές ανασκοπήσεις των συνθηκών της αγοράς για πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και προβαίνει σε τέτοιες αναπροσαρμογές όπως είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός και επιλογή εναλλακτικών προσφορών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει, ότι παρέχεται φυσική πρόσβαση σε κάθε εφικτό πιθανό σημείο απόληξης του χάλκινου τοπικού βρόχου, όπου ο Οργανισμός που επιζητεί κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο μπορεί να συνεγκαταστήσει και να συνδέσει τον εξοπλισμό του δικτύου του και συναφείς εγκαταστάσεις για παροχή υπηρεσιών στον πελάτη του, στο τοπικό μεταγωγικό κέντρο, στο συγκεντρωτή ή σε αντίστοιχη εγκατάσταση. Δε θα υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των τιμών που χρεώνουν οι ίδιοι οι Οργανισμοί τους εαυτούς τους και των τιμών που αυτοί χρεώνουν σε άλλους παροχείς.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει, σε σχέση με τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί που σκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας του δικτύου και, στην περίπτωση της κοινής (μεριζόμενης) πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, περιορισμοί που σκοπούν στην προστασία του καναλιού φωνητικής τηλεφωνίας, δε θέτουν διακρίσεις και βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει με δική του πρωτοβουλία, όπου συντρέχει λόγος, προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή διακρίσεων, τον ισότιμο ανταγωνισμό, την οικονομική αποτελεσματικότητα και το μέγιστο όφελος για τους χρήστες.

Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς

60. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης δημοσιεύουν και τηρούν ενήμερη Προσφορά Αναφοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης στους τοπικούς τους βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

(2) Ο Επίτροπος, με διάταγμα, καθορίζει σε ενδεικτικό κατάλογο τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Προσφορά Αναφοράς.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και για συναφείς εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, όπου αυτές οι αλλαγές δικαιολογούνται.

Διάθεση Πληροφοριών

61. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών επικοινωνιών αδεσμοποίητης σε τοπικούς βρόχους, θα είναι εύκολα διαθέσιμες:

(α) Οι όροι χορήγησης αδειών σε παροχείς υπηρεσιών,

(β) πληροφορίες για χρήστες που λαμβάνουν υπηρεσίες από παροχείς που χρησιμοποιούν αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβατικών όρων, και ιδιαίτερα, όρων που αφορούν χρεώσεις, τα δικαιώματα των χρηστών, τις ελάχιστες περιόδους μίσθωσης, τις πτυχές καθολικής υπηρεσίας, τη λήξη της υπηρεσίας, τα παράπονα και τις διαθέσιμες θεραπείες.

Παροχή Μισθωμένων Γραμμών

62. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι σε ολόκληρη την Κύπρο ένας τουλάχιστο δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου με σημαντική ισχύ στην αγορά οριζόμενος από τον Επίτροπο, παρέχει πρόσβαση και χρήση μισθωμένων γραμμών και διαθέτει ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών, σε χρήστες, σε παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών και σε άλλους Οργανισμούς, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(2) Η παροχή άλλων μισθωμένων γραμμών από τους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, πέρα από το ελάχιστο σύνολο των μισθωμένων γραμμών, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, δεν αναιρεί την υποχρέωσή τους για παροχή του ελάχιστου αυτού συνόλου μισθωμένων γραμμών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πληροφορίες σχετικά με μισθωμένες γραμμές δημοσιοποιούνται, κατά τρόπο που καθορίζεται με διάταγμα από τον Επίτροπο και ότι αυτές θα αφορούν στα πιο κάτω:

(α) Τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών,

(β) χρεώσεις,

(γ) προϋποθέσεις παροχής και χρήσης,

(δ) απαιτήσεις για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και σχετικές δηλώσεις,

(ε) προϋποθέσεις σύνδεσης τερματικού εξοπλισμού.

(4) Οργανισμός, ορισμένος κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές σε υπάρχουσες προσφορές ως και πληροφορίες για νέες προσφορές, δημοσιεύονται μόλις αυτές είναι διαθέσιμες και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα του ενός μηνός από τη διαθεσιμότητά τους.

(5) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) πιο πάνω δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Οργανισμός, ορισμένος από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), διασφαλίζει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών συνεχίζονται για λογικό χρονικό διάστημα και δε δύναται να τερματιστούν, παρά μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων με τους άμεσα επηρεαζομένους. Πρόσωπα που επηρεάζονται άμεσα από οποιοδήποτε προτιθέμενο τερματισμό, δύνανται να παραπέμψουν το θέμα στον Επίτροπο ο οποίος αποφασίζει κατά πόσο οι υπηρεσίες θα τερματισθούν, ή όχι.

Περιορισμός Πρόσβασης

63. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι περιορισμοί στην πρόσβαση σε μισθωμένες γραμμές προκύπτουν μόνο ενόψει συμμόρφωσης με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο ή/και δι' αναφοράς σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:

(α) Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δυνατό να υπάρξει -

(i) Διακοπή της υπηρεσίας,

(ii) περιορισμός των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας,

(iii) άρνηση πρόσβασης στην υπηρεσία,

και σε οποιαδήποτε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών και να ενημερώσει τον Επίτροπο και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.

Στην παρούσα παράγραφο "έκτακτη ανάγκη" σημαίνει εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως κακοκαιρία υπερβολικού βαθμού, πλημμύρα, κεραυνός ή πυρκαγιά, απεργία ή ανταπεργία, πόλεμος, στρατιωτικές επιχειρήσεις, ή πολιτική αναταραχή·

(β) δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η χρήση μισθωμένων γραμμών για λόγους διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό-

(γ) δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η χρήση μισθωμένων γραμμών για λόγους διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης, σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό-

(δ) η χρήση μισθωμένων γραμμών δύναται να περιοριστεί μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί συμμόρφωση προς σχετικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται, καθώς και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και γενικά διά ή δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

(2) Οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τερματικό εξοπλισμό πληρούνται, όταν ο τερματικός εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί όπως διαλαμβάνεται στο άρθρο 87 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Επίτροπος, αποφασίζει εντός του κατά το δυνατό ευλόγως συντομότερου χρονικού διαστήματος, διά διαδικασιών τις οποίες καθορίζει με διάταγμα, αν θα επιτρέψει ή όχι, σε Οργανισμό να -

(α) Αρνηθεί να παρέχει μισθωμένες γραμμές,

(β) διακόψει την παροχή μισθωμένων γραμμών,

(γ) μειώσει τη διαθεσιμότητα των χαρακτηριστικών των μισθωμένων γραμμών.

(4) Ο Επίτροπος επιτρέπει, σε περίπτωση διαφοράς, και στα δύο μέρη να του υποβάλλουν παραστάσεις.

(5) Η απόφαση του Επιτρόπου κοινοποιείται στα μέρη εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη της.

Υποχρεώσεις Οργανισμών

64. -(1) Οργανισμός που ορίζεται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62, συμμορφώνεται με την αρχή της μη διάκρισης , για την παροχή μισθωμένων γραμμών.

(2) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο Οργανισμός που ορίζεται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62, θεωρεί ότι είναι αδύνατο να παρέχει μισθωμένες γραμμές με βάση τις χρεώσεις και τις προϋποθέσεις και όρους παροχής που έχουν δημοσιοποιηθεί, οφείλει να εξασφαλίζει άδεια από τον Επίτροπο για οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών.

Χρεώσεις για μισθωμένες γραμμές

65. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις για μισθωμένες γραμμές ακολουθούν τις αρχές της κοστοστρέφειας και της διαφάνειας σύμφωνα με κανόνες που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(2) Ο Επίτροπος μεριμνά για την ύπαρξη και διάθεση πληροφοριών σε επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας, σε σχέση με τα λογιστικά συστήματα υπολογισμού του κόστους που εφαρμόζονται από Οργανισμούς που ορίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62. Τέτοιες πληροφορίες υποβάλλονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(3) Ο Επίτροπος δεν υποχρεούται σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όπου Οργανισμός δεν έχει σημαντική ισχύ στην αγορά σε σχέση με συγκεκριμένη προσφερόμενη υπηρεσία μισθωμένων γραμμών σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1), σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σε περίπτωση που ικανοποιείται ότι υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός στη σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών, όπως αποδεικνύεται από τις χρεώσεις, οι οποίες ήδη συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Κοινοποίηση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

66. -(1) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ονόματα Οργανισμών που απαιτείται, όπως παρέχουν μισθωμένες γραμμές.

(2) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί περαιτέρω στην Επιτροπή, τα είδη μισθωμένων γραμμών τις οποίες απαιτείται όπως παρέχουν τέτοιοι Οργανισμοί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ως και οποιεσδήποτε περιπτώσεις στις οποίες δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 65.

(3) Ο Επίτροπος μεριμνά για την ύπαρξη και διάθεση και υποβάλλει στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, δεδομένων για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση σε ή η χρήση μισθωμένων γραμμών έχει περιοριστεί ως και τις λεπτομέρειες των μέτρων που έχουν ληφθεί μαζί με την αιτιολογία λήψης τους.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΛΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Καθολική Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία

67. -(1) Καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία δέον όπως διατίθεται κατόπιν εύλογου αιτήματος σε όλους τους χρήστες σε προσιτές τιμές, στην Κύπρο ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι χρήστες με αναπηρίες και χρήστες με ειδικές κοινωνικές ανάγκες έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία.

(3) Οργανισμοί που εκχωρούν τηλεφωνικούς αριθμούς οφείλουν να ικανοποιούν κάθε λογικό αίτημα για παροχή σχετικών πληροφοριών καταλόγου σε συμφωνημένη μορφή υπό όρους που είναι δίκαιοι, άνευ διακρίσεων και αντικατοπτρίζουν το κόστος.

(4) Οργανισμοί που λαμβάνουν πληροφορίες για τη σύνταξη τηλεφωνικών καταλόγων παραθέτουν αυτές με δίκαιο και άνευ διακρίσεων τρόπο.

Καθορισμός Παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας

68. -(1) Ο Επίτροπος δύναται να ορίζει με διάταγμα έναν ή περισσότερους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας σε ολόκληρη ή μέρος της Κύπρου ή/και σε σχέση με ορισμένες ή όλες τις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία.

(2) Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης δυνάμει του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος διαβουλεύεται ευρέως με το κοινό και με εμπλεκόμενους στην παροχή τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών Οργανισμούς.

Χρηματοδότηση Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας

69. -(1) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ορίζει, παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 68, τότε, εάν ο παροχέας ικανοποιήσει τον Επίτροπο ότι η παροχή σχετικής καθολικής υπηρεσίας συνεπάγεται καθαρό κόστος λαμβάνοντας υπόψη τα ωφελήματα, εάν υπάρχουν, του να είναι παροχέας καθολικής υπηρεσίας, και ο Επίτροπος θεωρεί ότι το εν λόγω καθαρό κόστος αποτελεί άδικη επιβάρυνση, ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει με διάταγμα, τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί το εν λόγω καθαρό κόστος από άλλους Οργανισμούς.

(2) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τρόπους για τον καθορισμό του καθαρού κόστους που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(3)(α) Οποιοσδήποτε υπολογισμός καθαρού κόστους που υποβάλλεται στον Επίτροπο υπόκειται σε λογιστικό έλεγχο από τον τελευταίο ή από κατάλληλα αρμόδιο πρόσωπο το οποίο είναι ανεξάρτητο από παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δικτύων και το οποίο διορίζεται από τον Επίτροπο.

(β) Το αποτέλεσμα τέτοιου υπολογισμού του καθαρού κόστους και τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Πριν ο Επίτροπος αποφασίσει κατά πόσο είναι λογικό να διευθετήσει τον επιμερισμό από άλλους Οργανισμούς του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) καθαρού κόστους της σχετικής καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας διαβουλεύεται με τους εν λόγιο Οργανισμούς και το κοινό.

(5)(α) Σε περίπτωση που εγκαθιδρύεται μηχανισμός για επιμερισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων σχετικής καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές που διέπουν τον επιμερισμό του κόστους και οι λεπτομέρειες του χρησιμοποιούμενου μηχανισμού δημοσιοποιούνται.

(β) Ο Επίτροπος διασφαλίζει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης, στην οποία εμφανίζονται, αφενός, το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων της σχετικής καθολικής υπηρεσίας και, αφετέρου, οι εισφορές όλων των ενδιαφερομένων.

(6) Όταν ο Επίτροπος διαβουλεύεται με Οργανισμούς και το κοινό, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4) πιο πάνω, παρουσιάζει επίσης στα εν λόγω πρόσωπα διάφορα μέσα διά των οποίων το καθαρό κόστος δυνατό να χρηματοδοτηθεί, περιλαμβανομένων των πιο κάτω μέσων χρηματοδότησης:

(α) Δι' επιπρόσθετων τελών διασύνδεσης, ή

(β) διά της παροχής ταμείου καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

Αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων από τον Επίτροπο και κατά τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του παροχέα καθολικής υπηρεσίας

70. -(1) Ο Επίτροπος αποφασίζει επί των θεμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 68 και 69 με λογικό τρόπο και εγκαίρως.

(2) Παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να πληροί την περί καθολικής υπηρεσίας υποχρέωσή του στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά εύλογο.

Επιβολή χρεώσεων σε Οργανισμούς με σκοπό τη χρηματοδότηση καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας

71. Δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται χρεώσεις σε οποιοδήποτε Οργανισμό με σκοπό να βοηθηθεί η χρηματοδότηση οποιασδήποτε υποχρέωσης καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας εκτός εάν ο Επίτροπος αποφασίσει ότι επιτρέπεται να επιβληθούν τέτοιες χρεώσεις.

Εξουσίες και καθήκοντα του Επιτρόπου σε σχέση με την Αριθμοδότηση

72. -(1) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας του δυνάμει του άρθρου 19(1)(γ), ο Επίτροπος -

(α) Ετοιμάζει, εκσυγχρονίζει και δημοσιεύει το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζεται το διαθέσιμο φάσμα αριθμών και η κατανομή αριθμών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,

(β) κατανέμει ατομικούς αριθμούς ή/και σειρές αριθμών, σε δημόσιους ή μη, παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για δική τους χρήση και για περαιτέρω κατανομή των σε συνδρομητές τους.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με το Σχέδιο Αριθμοδότησης και την κατανομή αριθμών, κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη διεθνείς Κανονισμούς περί Αριθμοδότησης και διασφαλίζει την επαρκή δυνατότητα και ευελιξία του Σχεδίου Αριθμοδότησης, ούτως ώστε το τελευταίο να μπορεί να εξυπηρετεί την εισαγωγή νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τη μονιμότητα των διευθετήσεων αριθμοδότησης και την άνευ διακρίσεων και με διαφάνεια κατανομή αριθμών.

(3) Ο Επίτροπος προνοεί περί της φορητότητας αριθμών των συνδρομητών, μεταξύ δημόσιων ή μη παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(4) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις, με τις οποίες δέον όπως συμμορφώνονται πρόσωπα, στα οποία κατανέμονται Αριθμοί.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίζει τέλη για να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση αριθμών.

(6) Πριν τον καθορισμό των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (5), ο Επίτροπος διενεργεί δημόσια διαβούλευση, και στην περίπτωση που αποφασίσει την επιβολή τέτοιων τελών, καθορίζει με κανονισμό τις περιπτώσεις στις οποίες θα επιβάλλονται τα τέλη αυτά και τα άτομα τα οποία θα καταβάλλουν τα εν λόγω τέλη.

Προεπιλογή

73. -(1) Ο Επίτροπος απαιτεί τουλάχιστον από Οργανισμούς με σημαντική ισχύ στην αγορά να διευκολύνουν τους συνδρομητές τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταγωγής οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου Οργανισμού.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι εγκαθίστανται οι διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στους συνδρομητές να επιλέξουν υπηρεσίες μέσω προεπιλογής με διευκόλυνση υπέρβασης οποιασδήποτε προεπιλεγμένης επιλογής ανά κλήση με την επιλογή ενός σύντομου προθέματος.

(3) Προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη διαλειτουργικότητα διεθνών δικτύων και υπηρεσιών, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τους περιφερειακούς και διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με την Αριθμοδότηση.

Τιμολόγηση Υπηρεσιών

74. -(1) Πριν ασκήσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες του δυνάμει και σύμφωνα με την παράγραφο (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, καθ' όσον αφορά θέματα χρεώσεων, ο Επίτροπος εξασφαλίζει τέτοιες πληροφορίες, ως ήθελε θεωρήσει απαραίτητες.

(2) Οργανισμός που παρέχει σταθερές φωνητικές τηλεφωνικές υπηρεσίες και έχει οριστεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας, του οποίου και οι χρεώσεις ρυθμίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις για πρόσβαση και χρήση των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών του δικτύων είναι ανεξάρτητες του τύπου εφαρμογής που εφαρμόζει ο χρήστης, εκτός στο βαθμό που τέτοιος χρήστης απαιτεί διαφορετικές υπηρεσίες ή διευκολύνσεις.

(3) Οργανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις του σε σχέση με διευκολύνσεις επιπρόσθετες από την παροχή σύνδεσης με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό του δίκτυο και τις σταθερές διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές του υπηρεσίες, είναι επαρκώς αδεσμοποίητες, ώστε να μην απαιτείται από το χρήστη να πληρώνει για διευκολύνσεις που δεν είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη αιτούμενη υπηρεσία.

(4) Οργανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (2) εφαρμόζει αλλαγές χρεώσεων κατά την 30ή ημέρα μετά τη δημοσίευση διατάγματος δυνάμει της παραγράφου (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 ή μετά την πάροδο οποιουδήποτε άλλου χρονικού διαστήματος, μετά την εν λόγω δημοσίευση, ως ήθελε αποφασίσει ο Επίτροπος.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει να παύσει να ασκεί έλεγχο επί των χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες για τις οποίες αποφασίζει ότι υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός στην αγορά.

(6) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται, εάν το θεωρεί εύλογο, να διεξάγει έρευνα για χρεώσεις Οργανισμών που δεν έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά και να εκδώσει τέτοιο διάταγμα ως ήθελε θεωρήσει κατάλληλο.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις

75. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι -

(α) Οργανισμοί που παρέχουν πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρέχουν στους συνδρομητές τους σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών,

(β) διεξάγεται επαρκής έλεγχος για εξακρίβωση κατά πόσο τέτοιες συμβάσεις παρέχονται σε πελάτες,

(γ) συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω καθορίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται ή αναφέρονται στους όρους και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών οι οποίες διατίθενται στο κοινό δημοσίως,

(δ) συμβάσεις και διαθέσιμοι δημοσίως στο κοινό όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών καθορίζουν -

(i) το χρόνο παροχής για την αρχική σύνδεση,

(ii) τα επίπεδα ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,

(iii) τους τύπους των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης,

(iv) τους διακανονισμούς αποζημίωσης ή/και επιστροφής καταβληθέντων στους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης παροχής της συμβατικής υπηρεσίας,

(ν) τα μέσα διά των οποίων ο συνδρομητής μπορεί να υποβάλει παράπονο και τον τρόπο με τον οποίο τυγχάνει χειρισμού τέτοιο παράπονο,

(vi) τις πληροφορίες που αφορούν στις χρεώσεις,

(vii) τις ελάχιστες συμβατικές περιόδους,

(viii) τις προϋποθέσεις για την ανανέωση συμβολαίων.

(2) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος άλλων προσώπων, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε ομάδας που εκπροσωπεί χρήστες, να αναθεωρεί τους όρους και προϋποθέσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οποιωνδήποτε διακανονισμών επιστροφής καταβληθέντων και δύναται με διάταγμα να απαιτεί από Οργανισμούς την τροποποίηση τέτοιων όρων ή/και προϋποθέσεων.

(3) Πριν απαιτήσει οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις δυνάμει του εδαφίου (2), πιο πάνω, ο Επίτροπος ενημερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό, ότι πρόκειται να αναθεωρήσει τις αναφερόμενες στο εν λόγω εδάφιο συμβάσεις, όρους και προϋποθέσεις και περί των τυχόν ανησυχιών του, και τον καλεί να υποβάλει παραστάσεις εντός εικοσιοκτώ ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης.

(4) Ο Επίτροπος μελετά τις τυχόν υποβληθείσες σύμφωνα με το εδάφιο (3) παραστάσεις, και αποφασίζει κατά πόσο θα διατάξει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

(5) Κάθε απόφαση του Επιτρόπου για τροποποίηση δυνάμει των εδαφίων (2), (3) και (4), του παρόντος άρθρου, ενσωματώνεται σε διάταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. Ο επηρεαζόμενος Οργανισμός πληροφορεί τους πελάτες του σχετικώς εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος.

(6) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι Οργανισμοί, όπως ορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, δημοσιεύουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους κανονικούς όρους και προϋποθέσεις παροχής με ειδική αναφορά στα τέλη, στις ελάχιστες συμβατικές περιόδους, στην ανανέωση συμβάσεων και στις διαδικασίες υποβολής και χειρισμού παραπόνων.

Μη Εξόφληση Λογαριασμών

76. -(1) Σε περίπτωση που πελάτης ή συνδρομητής παραλείψει να ξοφλήσει τηλεφωνικό λογαριασμό για τον οποίο δε λήφθηκε οποιοδήποτε εύλογο παράπονο από το σχετικό παροχέα σταθερού δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή παροχέα σταθερής δημόσιας τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή τον Επίτροπο, τότε ο εν λόγω παροχέας -

(α) Εκδίδει και αποστέλλει προειδοποίηση αναφορικά με τις επιπτώσεις της μη εξόφλησης.

(β) μετά από πάροδο δεκατεσσάρων ημερών, εάν δε ληφθεί πληρωμή, εκδίδει και αποστέλλει τελική προειδοποίηση.

(γ) εάν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εντός επτά ημερών, από την έκδοση τελικής ειδοποίησης, διακόπτει την παροχή της υπηρεσίας.

(δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν γίνεται σημαντικός αριθμός κλήσεων από τη γραμμή συνδρομητή, χωρίς να υπάρχει εύλογη προοπτική πληρωμής, η υπηρεσία δύναται να διακοπεί χωρίς προσφυγή στη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους (β) και (γ) αμέσως πιο πάνω.

(2) Αποσύνδεση των συνδρομητών διενεργείται μόνο αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) πιο πάνω, ή εάν υπάρχει ένδειξη σημαντικής βλάβης σε οποιαδήποτε περιουσία που ανήκει στον παροχέα δημόσιου σταθερού δικτύου ή/και παροχέα σταθερής δημόσιας υπηρεσίας.

(3) Πριν τη διακοπή ή αποσύνδεση της υπηρεσίας, ο δημόσιος παροχέας σταθερής υπηρεσίας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για εξακρίβωση κατά πόσο ο σχετικός συνδρομητής είναι συνταξιούχος ή/κ αι άτομο με ειδικές ανάγκες και πληροφορεί σε μια τέτοια περίπτωση τις Κρατικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας.

Αναλυτική Χρέωση κ.λπ.

77. -(1) Ο Επίτροπος ορίζει, έναν ή περισσότερους Οργανισμούς, για να παρέχουν σε συνδρομητές σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων τις ακόλουθες διευκολύνσεις, εκτός αν αυτός ικανοποιείται ότι οι διευκολύνσεις είναι ευρέως διαθέσιμες στην Κύπρο ή σε μέρος της Κύπρου:

(α) Τονική επιλογή,

(β) αναλυτικό λογαριασμό χρεώσεων,

(γ) επιλεκτική φραγή κλήσεων.

(2) Αναλυτικοί λογαριασμοί για τη διάθεση των οποίων δε γίνεται οποιαδήποτε χρέωση, διατίθενται σε συνδρομητές και είναι λεπτομερείς σε βαθμό ο οποίος καθιστά δυνατή την επαλήθευση και έλεγχο των χρεώσεων οι οποίες συνεπάγονται στη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή/κ αι των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

(3) Η μορφή και το περιεχόμενο των αναλυτικών λογαριασμών χρεώσεων δύναται να οριστούν από τον Επίτροπο με διάταγμα.

Διευκολύνσεις από Οργανισμούς με σημαντική ισχύ

78. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι Οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά παρέχουν τις πιο κάτω διευκολύνσεις:

(α) Αναγνώριση καλούσας γραμμής,

(β) διεπιλογή εισόδου,

(γ) προώθηση κλήσεων.

Πρόσθετες διευκολύνσεις

79. Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση στις πιο κάτω διευκολύνσεις:

(α) Πρόσβαση σε υπηρεσίες ατελών κλήσεων εντός της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(β) υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους,

(γ) υπηρεσίες πρόσθετου τέλους,

(δ) πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή διεθνώς,

(ε) πρόσβαση σε πληροφορίες καταλόγου διεθνώς.

Παράπονα

80. -(1) Χωρίς βλάβη στη διαδικασία που ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 25, οποιοδήποτε πρόσωπο ή Οργανισμός που λαμβάνει σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, δύναται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο ειδικά για τη διακοπή, τον τερματισμό, ή τη σημαντική διαφοροποίηση ή μείωση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25.

Βασικές Απαιτήσεις για περιορισμό στην πρόσβαση

81. -(1) Ο Επίτροπος δύναται να επιτρέψει οποιοδήποτε περιορισμό στην πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες επί τη βάσει οποιασδήποτε των ακόλουθων βασικών απαιτήσεων:

(α) Της ασφάλειας των λειτουργιών του δικτύου,

(β) της διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου,

(γ) της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών,

(δ) της προστασίας δεδομένων,

(ε) της αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος,

δεδομένου ότι πράττει αυτό, διά της θέσεως όρων στην άδεια ή με διάταγμα και δεδομένου ότι διασφαλίζει ότι τέτοιοι περιορισμοί παραμένουν στο ελάχιστο και είναι άνευ διακρίσεων, αντικειμενικοί και αναλογικοί.

(2) Οποιονδήποτε περιορισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (2), δημοσιοποιούνται δεόντως.

(3) Αναφορικά με τα σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και τις σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, ο Επίτροπος διασφαλίζει διά της επιβολής όρων σε άδειες και επιτήρηση αυτών, ότι σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου, όπως λόγω κακοκαιρίας, σεισμού, πλημμύρας, κεραυνού, ή πυρκαγιάς, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, για διατήρηση της διαθεσιμότητας των δικτύων και υπηρεσιών και τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών για την ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τερματικός εξοπλισμός

82. -(1) Τηρουμένων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις αυτού του Μέρους εφαρμόζονται σε όλο τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

(2) Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιεί ραδιοδιεπαφή και στον οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις αυτού του Μέρους, υπόκειται επίσης στις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, που αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες.

(3) Οι διατάξεις αυτού του Μέρους δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας, άμυνας, κρατικής ασφάλειας ή άλλων δραστηριοτήτων του Κράτους ή στον τομέα της καταστολής του εγκλήματος και άλλων τομέων του ποινικού δικαίου.

(4) Ο Επίτροπος δύναται διά διατάγματος, να καθορίσει τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ορισμένων κατηγοριών εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό συγκεκριμένων τύπων ή τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιούμενος υπό ορισμένες περιστάσεις, εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Εξουσίες Επιτρόπου

83. -(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(δ) του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να ορίζει, διά διατάγματος δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χώρες και τερματικό εξοπλισμό που έχει εγκριθεί σ' αυτές, και εν τοιαύτη περιπτώσει ο εν λόγω τερματικός εξοπλισμός θα θεωρείται ως εγκριθής στη Δημοκρατία.

(2) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί στην Κυπριακή αγορά τερματικό εξοπλισμό προοριζόμενο για σύνδεση είτε άμεσα είτε έμμεσα με το τερματικό σημείο δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, εκτός αν ο τερματικός εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται στο άρθρο 84.

(3) Πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση του εδαφίου (2), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμμόρφωση

84. Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (2) του άρθρου 83 όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές προς συμμόρφωση είναι οι ακόλουθοι:

(α) Οι απαιτήσεις των άρθρων 85 και 86,

(β) η σήμανση πληροφοριών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 90,

(γ) η σήμανση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 90,

(δ) η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο,

(ε) η επικόλληση της απαιτούμενης "σήμανσης πιστότητας" στον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 90,

(στ) διακήρυξη συμμόρφωσης του εξοπλισμού γενομένη από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

Υποχρέωση συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με βασικές απαιτήσεις

85. Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί, συντηρείται και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δέον όπως ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 87.

Βασικές απαιτήσεις

86. Οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις τυγχάνουν εφαρμογής σε όλο τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό:

(α) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των στόχων που αφορούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που περιέχονται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αλλά χωρίς να εφαρμόζεται οποιοσδήποτε περιορισμός τάσης.

(β) οι απαιτήσεις προστασίας αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα που περιέχονται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Καθορισμός προδιαγραφών για ορισμένες κατηγορίες και τύπους τερματικού εξοπλισμού

87. Ο Επίτροπος δύναται διά κανονισμών, να καθορίσει ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός εντός ορισμένων κατηγοριών εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός συγκεκριμένων τύπων, κατασκευάζεται έτσι ώστε -

(α) Να διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο εξοπλισμό και να μπορεί να συνδεθεί σε διεπαφές κατάλληλου τύπου ανά την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

(β) να μην παραβλάπτει το δίκτυο ή τη λειτουργία του ούτε και να γίνεται κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα την απαράδεκτη υποβάθμιση της υπηρεσίας,

(γ) να περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη και του συνδρομητή,

(δ) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αποφυγή απάτης,

(ε) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες άμεσης ανάγκης,

(στ) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά για να μπορεί να διευκολύνει τη χρήση του από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Δικαίωμα σύνδεσης. Άρνηση σύνδεσης ή αποσύνδεση

88. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακού δικτύου δε δύνανται να αρνούνται τη σύνδεση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σε κατάλληλες διεπαφές, για τεχνικούς λόγους, όταν ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού του Μέρους του παρόντος Νόμου.

(2) Όπου δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου θεωρεί ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός προκαλεί σοβαρή ζημιά σε δίκτυο ή έχει επιβλαβή παρεμβολή ή βλάπτει δίκτυο ή τη λειτουργία του, ο Επίτροπος μπορεί επί τη αιτήσει του εν λόγω παροχέα να του επιτρέψει να αρνηθεί τη σύνδεση ή, ανάλογα με την περίπτωση να αποσυνδέσει τον εν λόγω τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ή να τον αποσύρει από την υπηρεσία, όπως ήθελε θεωρήσει αρμόζον.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ένας Οργανισμός δύναται να αποσυνδέσει τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, εάν η προστασία του δικτύου απαιτεί την άμεση αποσύνδεσή του χωρίς καθυστέρηση.

Διαδικασίες για την Αξιολόγηση της πιστότητας

89. Οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για διάθεση στην αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο από καιρού εις καιρόν.

Σήμανση

90. -(1) Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο όρος "σήμανση πιστότητας" σημαίνει σήμανση υπό τη μορφή που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με το Άρθρο 12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της ποιότητας των εξοπλισμών αυτών", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Μετά από τη διεξαγωγή των διαδικασιών για την αξιολόγηση συμμόρφωσης, και πριν την τοποθέτηση του εξοπλισμού στην αγορά, η σήμανση πιστότητας τοποθετείται στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.

(3) Η εν λόγω σήμανση τοποθετείται σε τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και σε οποιεσδήποτε οδηγίες το συνοδεύουν ως και σε οποιαδήποτε σχετική με αυτόν συσκευασία και περιλαμβάνει -

(α) Την επωνυμία του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου προσώπου· και

(β) τον τύπο και την παρτίδα ή τον αριθμό σειράς που δόθηκε στον τερματικό εξοπλισμό από τον κατασκευαστή.

(4) Δέον όπως εκτίθενται για τη χρήση, σε περίοπτη θέση στον τερματικό εξοπλισμό, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν τις πληροφορίες για τον τερματικό εξοπλισμό, τα ακόλουθα:

(α) Η προτιθέμενη χρήση του εξοπλισμού,

(β) διακήρυξη περί της συμμόρφωσης του εξοπλισμού, προς τις κατάλληλες βασικές απαιτήσεις, και

(γ) επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των διεπαφών των σημείων απολήξεως των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων στα οποία προορίζεται να συνδεθεί ο εξοπλισμός.

Δημοσίευση των πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές

91. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων -

(α) Δημοσιεύουν, έχουν άμεσα διαθέσιμες και διατηρούν ενημερωμένες, ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις διεπαφές που προσφέρονται από αυτούς πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό· και

(β) παρέχουν και δημοσιεύουν τέτοιες επιπρόσθετες πληροφορίες ως ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί διά διατάγματος.

(2) Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω δημοσιεύονται με επαρκή λεπτομέρεια ώστε να επιτρέπουν -

(α) Το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού που να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των αντίστοιχων διεπαφών,

(β) στους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού να διεξάγουν, κατ' επιλογή τους, τις σχετικές δοκιμές των βασικών απαιτήσεων που τυγχάνουν εφαρμογής στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει σε παροχείς δικτύου οι οποίοι κατά την εύλογη γνώμη του δε συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ημερήσιο πρόστιμο ύψους τριακοσίων λιρών για κάθε μέρα που ο παροχέας δε συμμορφώνεται προς τις αναφερόμενες διατάξεις.

Καθορισμός αμοιβής κοινοποιημένων οργανισμών

92. Ο Επίτροπος δύναται διά κανονισμών, να καθορίσει την αμοιβή την οποία θα χρεώνουν κοινοποιημένοι οργανισμοί στην Κύπρο, για υπηρεσίες που θα διεξάγουν αυτοί σε σχέση ή συναφώς, με την εκτέλεση καθηκόντων που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο.

Επιτήρηση αγοράς από Επίτροπο

93. Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και όπου διαπιστώνει ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι αναγκαίο, της εκδόσεως διαταγμάτων για απόσυρση του τερματικού εξοπλισμού από την αγορά ή από την υπηρεσία, ή για απαγόρευση τοποθέτησής του στην αγορά ή σε υπηρεσία ή, για περιορισμούς στη διακίνησή του.

Κοινοποίηση

94. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οποιαδήποτε ενέργειά του που αναφέρεται στο άρθρο 93 σε σχέση με τερματικό εξοπλισμό, υποδεικνύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή του και τους λόγους μη συμμόρφωσης του τερματικού εξοπλισμού

Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας Υπηρεσιών

95. -(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε), ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών και παραμέτρους, ορισμούς και μεθόδους μέτρησης τους για δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά και για οργανισμούς που παρέχουν για περίοδο πέραν των δεκαοκτώ μηνών, σταθερά δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) οργανισμοί υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες σε κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1), προδιαγραφές ποιότητας.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Επίτροπος απαιτεί από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω να διατηρούν ανελλιπώς ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με την απόδοση τους σε σχέση με τις εν λόγω προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών.

(4) Ο Επίτροπος ελέγχει την απόδοση των οργανισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, έναντι των προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) πιο πάνω και τα οποία διατίθενται στον Επίτροπο από τους εν λόγω οργανισμούς όποτε τα ζητήσει.

(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει την ετοιμασία και δημοσίευση εκθέσεων για όσα έγιναν δυνάμει του εδαφίου (4) πιο πάνω, τα εξ αυτών συμπεράσματα και τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω.

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας και παρεμφερή θέματα

96. -(1) Δεόντως εξουσιοδοτημένοι δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων δύνανται να αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές τους βάσει του παρόντος Νόμου, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συμβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας.

(2) Παροχείς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από αυτούς μπορούν, κατά πάντα εύλογο χρόνο, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε γη και, κατόπιν προηγούμενης εικοσιτετράωρης γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε κτίρια και εκεί να προβαίνουν σε πράξεις ή έργα τα οποία είναι ευλόγως αναγκαία για σκοπούς επιθεώρησης, εξέτασης ή έρευνας, προκαταρκτικώς ή συναφώς με την άσκηση οποιασδήποτε λειτουργίας που δυνάμει του παρόντος Νόμου αποτελεί λειτουργία δημόσιου παροχέα τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

(3) Οι παροχείς θα καταβάλλουν αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11), του παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή για ζημιά προκληθείσα από την είσοδο ή από τη διενέργεια πράξεων ή έργων δυνάμει του εδαφίου (2).

(4) Για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από τον παροχέα, δύναται, με συγκατάθεση του κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας, ή διά συμφωνίας και την καταβολή συμφωνημένου ποσού, αφού δώσει προηγουμένως είκοσι τεσσάρων ωρών γραπτή ειδοποίηση στον εν λόγω κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας, να εισέλθει σ' αυτή και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες εργασίες και εγκαταστάσεις, και δύναται κατά την εκτέλεση αυτών, να κόψει ή κλαδέψει δέντρα, να μετακινήσει φυτεία, φράκτες, ξηρότοιχους ή άλλα πράγματα, ως ήθελε είναι αναγκαίο για το σκοπό.

(5) Σε σχέση με τυχόν καταστροφή ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία κατά την εκτέλεση των αναφερόμενων στο εδάφιο (4) εργασιών και εγκαταστάσεων, θα καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11) του παρόντος άρθρου.

(6) Σε περίπτωση που δεν παρέχεται συγκατάθεση, ή δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ παροχέα και κατόχου αναφορικά με την είσοδο ή το ύψος τον καταβλητέου ποσού, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4), ο παροχέας δικαιούται να αποταθεί στο Δικαστήριο με αίτηση, το οποίο, αφού λάβει υπόψη και ζυγίσει από τη μια το δυσμενή επηρεασμό και από την άλλη το όφελος που θα προκύψει για τα εμπλεκόμενα μέρη σε περίπτωση που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στην ακίνητη ιδιοκτησία, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζει κατά πόσο θα επιτρέψει ή όχι την εν λόγω είσοδο καθορίζοντας σε περίπτωση που επιτρέπει την είσοδο, ποσό αποζημίωσης.

(7) Κατά τη λήψη απόφασης περί της έκτασης του δυσμενούς επηρεασμού και του οφέλους που θα προκύψει, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις και την αρχή ότι ουδείς δύναται να στερείται παραλόγους της πρόσβασης σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή/κ αι σε δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

(8) Για σκοπούς εκτέλεσης εργασιών και εγκαταστάσεων σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από τον παροχέα πρόσωπο, δύναται κατόπιν επίδοσης σχετικής εύλογης ειδοποίησης σε οποιαδήποτε τοπική αρχή να διανοίξει ή να σκάψει οποιοδήποτε δρόμο και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού δικτύου και μπορεί, να μεταβάλει τη θέση οποιουδήποτε σωλήνα εξαιρουμένου κυρίως σωλήνα για την προμήθεια νερού, κατόπιν ειδοποίησης είκοσι τεσσάρων ωρών σε οποιοδήποτε κάτοχο οικίας, που θα επηρεασθεί.

(9) Δρόμος που διανοίγεται ή σκάπτεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (8), επαναφέρεται με κάθε εύλογη ταχύτητα από τον παροχέα στην πρότερα αυτού κατάσταση με έξοδα και δαπάνες αυτού, ο οποίος και απομακρύνει με εύλογη ταχύτητα όλα τα απορρίμματα που δυνατό να έχουν προκύψει από την εκσκαφή και διάνοιξη του δρόμου.

(10) Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού δικτύου που τοποθετείται ή κατασκευάζεται επί, πάνω από, κατά μήκος, διά μέσου ή κάτω από οποιοδήποτε δρόμο, τοποθετείται ή κατασκευάζεται κατά τρόπο που δε διακόπτει, παρακωλύει, ή παρεμβαίνει με τη διέλευση στο δρόμο.

Εάν δε συμφωνηθεί το ποσό αποζημίωσης, που είναι καταβλητέο κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (3) και (5), αυτό καθορίζεται από δύο διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας διορίζεται από τον παροχέα και ο άλλος από το άλλο ενδιαφερόμενο μέρος και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ των εν λόγιο διαιτητών, το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης καθορίζεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί Δικαστηρίων Νόμους.

Εξουσία επιθεώρησης

97. Για σκοπούς επιθεώρησης ή επισκευής οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ή για άλλο πρέποντα λόγο, ο παροχέας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς προς τούτο από τον παροχέα, δύναται κατά πάντα εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη, σπίτια, ή κτίρια στα οποία τέτοιες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί, εγκαθίστανται ή θα εγκατασταθούν.

Ευθύνη των Προμηθευτών Δικτύων

98. Παροχέας δεν υπέχει νομική ευθύνη για προσωπική βλάβη ή για ζημία σε περιουσία συνεπεία διακοπής οποιασδήποτε τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, η οποία δυνατό να οφείλεται σε αναπόφευκτο ατύχημα, φυσική φθορά, ή στις εύλογες ανάγκες του ίδιου του συστήματος ή σε ελαττωματική εγκατάσταση η οποία δεν είχε διενεργηθεί από τον παροχέα. Ο παροχέας, όμως, υπέχει νομική ευθύνη για τέτοια βλάβη ή ζημία σε περίπτωση που η σχετική διακοπή αποδεικνύεται ότι είχε προκληθεί λόγω αμέλειας ή παράβασης θέσμιου καθήκοντος προσώπου που εργοδοτείται από τον παροχέα ή λόγω εσφαλμένης κατάστασης της εγκατάστασης.

Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασίας

99. Η εκτέλεση όλης της εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε δίκτυο τηλεπικοινωνιών, η οποία δυνατό να επηρεάζει οποιοδήποτε δρόμο, σιδηρόδρομο, ποταμό ή άλλη υδρορροή ή οποιοδήποτε σύστημα άρδευσης, αποχέτευσης ή παροχής νερού ή οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τηλέγραφους, ραδιοεπικοινωνίες, εργασίες λιμανιών ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και η ανέγερση ή τοποθέτηση οποιασδήποτε γραμμής ή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, είτε υπερυψωμένων, είτε στο έδαφος, είτε υπογείως, θα διενεργείται με νόμιμο τρόπο και έτσι ώστε να μην επηρεάζεται δυσμενώς η δημόσια ή ιδιωτική ασφάλεια.

Εξασφάλιση άδειας για πράξεις που παρεμβαίνουν σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

100. Ουδείς τοποθετεί ή μεταφέρει κύριους αγωγούς, σωλήνες, αγωγούς ή καλώδια μέσα, κατά μήκος, διά μέσου, κατά πλάτος, πάνω ή κάτω από οποιοδήποτε δρόμο ή μέρος, κατά τρόπο ο οποίος πιθανόν να παρέμβει σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή εγκαταστάσεις ή μηχανήματα ή να προκαλέσει ζημία σ' αυτά, χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από τον Επίτροπο. Η παροχή ή άρνηση τέτοιας άδειας, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Επιτρόπου και δυνατό να παρέχεται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ο Επίτροπος κρίνει εύλογο να θέσει.

Εξαίρεση από κατάσχεση

101. Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή εγκαταστάσεις και μηχανήματα παροχέων, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή σε εκτέλεση δυνάμει οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή αφερεγγυότητας εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.

Ποινική και αστική ευθύνη

102. -(1) Πρόσωπο το οποίο μετακινεί, καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά είτε εσκεμμένως ή άλλως πως σε οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή εγκαταστάσεις και μηχανήματα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και ευθύνεται στην καταβολή πλήρους αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά, η οποία δύναται να ανακτάται με πολιτική αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

(2) Άνευ βλάβης στις διατάξεις του εδαφίου (1), Δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόσωπο κατηγορείται για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου, δύναται να υπολογίσει την αποζημίωση που είναι καταβλητέα δυνάμει του εν λόγω εδαφίου (1), και να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή αυτής. Τέτοιο διάταγμα εκτελείται ως να ήταν απόφαση σε αστική αγωγή.

Εξασφάλιση αδειών πριν την εκτέλεση εργασίας σε ακίνητη ιδιοκτησία

103. Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, επί, κάτω, πάνω ή από πάνω, από οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, οι παροχείς βεβαιώνονται ότι όλα τα τυχόν αναγκαία δικαιώματα και άδειες έχουν εξασφαλιστεί από κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ασφάλεια Δικτύων και υπηρεσιών

104. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών τους, σε επίπεδο που είναι ανάλογο με το βαθμό κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εφαρμογής συστημάτων ασφαλείας και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, οι παροχείς ενημερώνουν τους συνδρομητές τους για τον εν λόγω κίνδυνο και για όλες τις τυχόν δυνατότητες αποτροπής του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους.

Απόρρητο και προστασία των δεδομένων

105. -(1) Τόσο οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του άρθρου 104 παροχείς, όσο και οι υπάλληλοι αυτών, λαμβάνουν τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των υπηρεσιών τους και το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας.

(2) Ουδείς, πέραν των εκάστοτε επικοινωνούντων μεταξύ τους χρηστών επιτρέπεται να ακούει, υποκλέπτει, αποθηκεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή παρακολούθησης επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση των σχετικών χρηστών, εκτός στην έκταση που προβλέπεται διαφορετικά, στο εδάφιο (3).

(3) Σε περιστάσεις που προβλέπονται διά νόμου και με εξουσιοδότηση του Δικαστηρίου, δύναται να υπάρξει επέμβαση σε επικοινωνίες.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (2), δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από το νόμο μαγνητοφώνηση τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής, με σκοπό την εξασφάλιση απόδειξης περί της ύπαρξης κάποιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης εμπορικής επικοινωνίας.

Δεδομένα κίνησης και τιμολόγησης

106. -(1) Τα δεδομένα κίνησης, που αφορούν συνδρομητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πραγματοποίηση κλήσεων και αποθηκεύονται από Οργανισμούς, δέον όπως απαλείφονται ή καθίστανται ανώνυμα κατά τη λήξη της κλήσης, εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο κάτω, δηλαδή:

(α) Για σκοπούς τιμολόγησης των συνδρομητών και πληρωμής των διασυνδέσεων, οπόταν και επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα:

(i) Ο αριθμός της ταυτότητας της συσκευής του συνδρομητή,

(ii) η διεύθυνση του συνδρομητή και ο τύπος της συσκευής,

(iii) ο συνολικός αριθμός των προς χρέωση μονάδων για τη λογιστική περίοδο,

(iv) ο αριθμός του καλούμενου συνδρομητή,

(ν) ο τύπος, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν ή/και ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων,

(vi) η ημερομηνία της κλήσης/υπηρεσίας,

(vii) διάφορες άλλες πληροφορίες όσον αφορά την πληρωμή, όπως προκαταβολές, πληρωμές με δόσεις, αποσύνδεση και υπομνηστικές επιστολές.

Η ως άνω επεξεργασία των πιο πάνω δεδομένων επιτρέπεται μόνο ως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί νομίμως ο λογαριασμός ή να επιδιωχθεί η πληρωμή του,

(β) δεδομένου και ο συνδρομητής συναινεί, τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από τον Οργανισμό για σκοπούς εμπορικής προώθησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του τελευταίου.

(2)(α) Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων κίνησης και χρέωσης δέον όπως περιορίζεται σε πρόσωπα, που ενεργούν υπό την εποπτεία των Οργανισμών και τα οποία ασχολούνται με τη διαχείριση χρεώσεων ή κίνησης, με απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών, την ανίχνευση απάτης και την εμπορική προώθηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) επεξεργασία δέον όπως εν πάση περιπτώσει περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο.

(γ) Παρά τις διατάξεις της παραγράφου (β) πιο πάνω, ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει από Οργανισμούς να του παρέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία την οποία έχουν ή θα έχουν, για σκοπούς άσκησης των ρυθμιστικών του καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προς έλεγχο της συμμόρφωσης των εν λόγω οργανισμών με το εδάφιο (1).

(3) Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μη αναλυτικούς λογαριασμούς. Ο Επίτροπος ορίζει διά διατάγματος εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των καλούντων συνδρομητών και συσχετιζόμενων χρηστών και των καλούμενων συνδρομητών, προκειμένου να συμβιβάσει τα αντίστοιχά τους δικαιώματα για προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.

Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής

107. -(1) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο καλών χρήστης δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς, να εμποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά κλήση. Ο καλών συνδρομητής δέον όπως έχει τη δυνατότητα αυτή ανά γραμμή.

(2) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς εφόσον κάνει λελογισμένη χρήση αυτής της λειτουργίας, να μην επιτρέπει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής για τις εισερχόμενες κλήσεις.

(3) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής και η ένδειξη αυτή γίνεται πριν γίνει οριστικά η κλήση ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα, να μη δέχεται την εισερχόμενη κλήση όταν ο καλών χρήστης ή συνδρομητής δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής.

(4) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα να απαλείφει, με απλά μέσα και ατελώς, την ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής στον καλούντα χρήστη.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και καθ' όσον αφορά κλήσεις από την Κύπρο προς άλλες χώρες, και οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) εφαρμόζονται και για εισερχόμενες κλήσεις που προέρχονται από άλλες χώρες.

(6) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας ή/και συνδεδεμένης γραμμής, οι Οργανισμοί ενημερώνουν το κοινό σχετικά, όπως επίσης και για τις δυνατότητες που ορίζονται στα εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5) πιο πάνω.

Εξαιρέσεις

108. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ο παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου και/ή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας μπορεί να αποκλείει τη δυνατότητα της μη αναγραφής της καλούσας γραμμής -

(α) Επί προσωρινής βάσης, τη αιτήσει συνδρομητή που ζητεί τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, οπόταν τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα από τον Οργανισμό σε πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται από τον Επίτροπο,

(β) επί τη βάσει της ανά γραμμή απάλειψης για Οργανισμούς, που ασχολούνται με τις κλήσεις άμεσης επέμβασης, όπως οι διωκτικές αρχές, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να δίνεται απάντηση στις κλήσεις αυτές.

Αυτόματη προώθηση κλήσεων

109. Δέον όπως παρέχεται σε συνδρομητές ατελώς και μέσω απλού τεχνικού μέσου, δυνατότητα να σταματούν τις αυτόματα προωθούμενες κλήσεις στην τερματική συσκευή τους από τρίτους.

Τηλεφωνικοί κατάλογοι συνδρομητών

110. -(1) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του κοινού ή μπορούν να ληφθούν μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, δέον όπως περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός εάν ο συνδρομητής έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για τη δημοσίευση συμπληρωματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Ο συνδρομητής δικαιούται, άνευ επιβαρύνσεως -

(α) Να μη συμπεριλαμβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο,

(β) να δηλώνει ότι δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των προσωπικών του στοιχείων για απευθείας εμπορική προώθηση,

(γ) να ζητά να παραλείπεται η διεύθυνσή του εν μέρει, και

(δ) να μην επιτρέπει να υπάρχει αναφορά, που να αποκαλύπτει το φύλο του, εφόσον τούτο είναι γλωσσικά εφικτό.

(3) Τα δικαιώματα που παρέχονται διά του άρθρου 109 και του εδαφίου (2) του άρθρου 110, τυγχάνουν εφαρμογής για συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα.

(4) Ο Επίτροπος με διάταγμα διασφαλίζει ότι τα έννομα συμφέροντα συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθ' όσον αφορά την αναγραφή των στοιχείων τους σε δημόσιους καταλόγους προστατεύονται επαρκώς.

Μη ζητηθείσες κλήσεις

111. -(1) Η χρήση αυτόματων συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή αυτόματων συσκευών κλήσεως, ή συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.

(2) Οι μη ζητηθείσες κλήσεις με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση με μέσα εκτός των προβλεπομένων στο εδάφιο (1), δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων συνδρομητών, ή όταν πρόκειται για συνδρομητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν αυτές τις κλήσεις. Ο Επίτροπος με διάταγμα καθορίζει, πως οι συνδρομητές μπορούν να διαλέξουν μεταξύ των εν λόγω επιλογών.

(3) Τα δικαιώματα που παρέχονται διά των εδαφίων (1) και (2) τυγχάνουν εφαρμογής για συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Ο Επίτροπος με διάταγμα διασφαλίζει ότι τα έννομα συμφέροντα των συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τις μη ζητηθείσες κλήσεις προστατεύονται επαρκώς.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Καθολική Υπηρεσία Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

112. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει την παροχή καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, οι οποίες αποτελούν την εκάστοτε καθολική ταχυδρομική υπηρεσία κατά τα διαλαμβανόμενα στις ερμηνευτικές διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, και διασφαλίζει ότι αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες ανά την Κυπριακή Δημοκρατία, σε προσιτές τιμές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η πυκνότητα των ταχυδρομείων και των σημείων πρόσβασης είναι ανάλογη με τις ανάγκες των χρηστών.

(3) Οι ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην ταχυδρομική υπηρεσία της παραγράφου (α) της δέσμης ταχυδρομικών υπηρεσιών, που κατά τα διαλαμβανόμενα στις ερμηνευτικές διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, αποτελούν την εκάστοτε καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, θα είναι οι εκάστοτε καθοριζόμενες στη Σύμβαση και τις Συμφωνίες της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης για τα ταχυδρομικά αντικείμενα και δέματα.

Παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών

113. -(1) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο ορίζεται διά του παρόντος, ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος απαιτεί, πλην υπό περιστάσεις ή γεωγραφικές συνθήκες τις οποίες θεωρεί εξαιρετικές ότι το Κυπριακό Ταχυδρομείο ως ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, παρέχει καθολική υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών παντού ανά την Κύπρο.

(3) Ο Επίτροπος πληροφορεί το κοινό αναφορικά με την ταυτότητα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και απαιτεί από τον τελευταίο να του παρέχει πληροφορίες σε σχέση με υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και διασφαλίζει ότι αυτός παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχει.

(4) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ταυτότητα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Άδεια παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

114. -(1) Ο Επίτροπος θέτει στην άδεια του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, τους όρους που απαιτείται όπως πληροί η καθολική υπηρεσία και οι οποίοι θα περιλαμβάνουν όρους που απαιτούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Συμμόρφωση της υπηρεσίας προς τις βασικές απαιτήσεις,

(β) παροχή των ίδιων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες υπό παρόμοιες συνθήκες,

(γ) διαθεσιμότητα της υπηρεσίας χωρίς οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, και ειδικά χωρίς διακρίσεις επί τη βάσει πολιτικών, θρησκευτικών ή ιδεολογικών λόγων,

(δ) αδιάκοπη και συνεχή υπηρεσία εκτός σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δημόσιων αργιών και Κυριακών.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η καθολική παροχή εξελίσσεται σύμφωνα με τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

Υπηρεσίες που ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

115. -(1) Διά του παρόντος άρθρου, για σκοπούς διασφάλισης της διατήρησης καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ανατίθενται αποκλειστικά στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας οι ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Η περισυλλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, των οποίων η τιμή είναι χαμηλότερη από το πενταπλάσιο του δημόσιου τέλους για την παράδοση αντικειμένων αλληλογραφίας στο εσωτερικό σε κανονική τιμή, εφόσον το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 350 γραμμάρια,

(β) ταχυδρομικές υπηρεσίες για τυφλούς ή με μερική όραση εξαιρουμένων των περιορισμών ως προς το βάρος και τιμή που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω,

(γ) διασυνοριακή αλληλογραφία και διαφημιστικό ταχυδρομείο εντός των ορίων τιμής και βάρους που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω.

(2) Η ανταλλαγή εγγράφων δεν ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα, στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Χρηματοδότηση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

116. -(1) Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ο Επίτροπος ικανοποιείται ότι τα καθαρά κόστα αυτού ως του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελούν δυσανάλογο οικονομικό βάρος και ότι υπάρχει καθαρό κόστος στην παροχή καθολικής υπηρεσίας, αυτός δύναται να αποφασίσει το διαμοιρασμό του κόστους καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με άλλους δημόσιους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών και να καθορίσει με κανονισμούς τον τρόπο υπολογισμού και διαμοιρασμού του εν λόγω κόστους, ακολούθως δε, να ιδρύσει ταμείο αποζημίωσης.

(2) Ο Επίτροπος έχει διαβουλεύσεις με τον Υπουργό αναφορικά με τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) διαμοιρασμό του καθαρού κόστους και διαβουλεύεται ευρέως με αυτούς που δυνατό να επηρεαστούν, προτού αποφασίσει κατά πόσο το κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να διαμοιραστεί ή όχι.

(3) Ταμείο αποζημίωσης που ιδρύεται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (1), τυγχάνει διαχείρισης από ανεξάρτητο σώμα, του οποίου τα μέλη διορίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και λειτουργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με αυτούς.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές της διαφάνειας μη διακρίσεων και της αναλογικότητας, τηρούνται κατά τη λειτουργία ταμείου αποζημίωσης και κυρίως κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ύψους των χρηματικών συνεισφορών σ' αυτό.

(5) Το ταμείο αποζημίωσης υπόκειται σε ανεξάρτητο ελεγκτικό έλεγχο των λογαριασμών του.

(6) Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ετησίως, όλες τις συνεισφορές που έχουν γίνει στο ταμείο αποζημίωσης.

Ταχυδρομικά Τέλη

117. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (σ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις τέλη και τιμές -

(α) Είναι προσιτά και επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες,

(β) αντικατοπτρίζουν το κόστος και είναι ομοιόμορφα παντού ανά την Κύπρο.

(γ) είναι διαφανή και άνευ διακρίσεων.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η εφαρμογή ομοιόμορφων τελών και τιμών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), δεν αποκλείει το δικαίωμα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας να συνάπτει ατομικές συμφωνίες με πελάτες σε ότι αφορά τέλη και τιμές.

Σύναψη συμφωνιών για καταληκτικά τέλη

118. Προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή διασυνοριακής καθολικής υπηρεσίας ο Επίτροπος ενθαρρύνει τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας να συνάπτει συμφωνίες όσον αφορά τα καταληκτικά τέλη για ταχυδρομεία από και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα ισχύσουν γι' αυτό το ζήτημα οι ακόλουθες αρχές:

(α) Αντικατόπτριση κόστους στα καταληκτικά τέλη για τη διεκπεραίωση και διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας,

(β) σύνδεση των τελών με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας,

(γ) διαφάνεια και αποχή από διακρίσεις στα καταληκτικά τέλη.

Λογιστικές διευθετήσεις

119. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι λογιστικές διευθετήσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται πιο κάτω:

(α) Διαχωρισμός των λογαριασμών για κάθε υπηρεσία του κατ' αποκλειστικότητα ανατιθέμενου τομέα αφενός, και για τις μη κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσίες αφετέρου,

(β) στους λογαριασμούς για τις μη κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσίες, σαφής διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και υπηρεσιών που δεν είναι.

(2) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς λογιστικά συστήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζονται τα κόστα.

(3) Ο Επίτροπος τηρεί διαθέσιμες, επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόζει ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, οι οποίες τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(4) Οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας καταρτίζονται, και υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή και δημοσιεύονται σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ
Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

120. -(1) Ουδείς ιδρύει ή/και λειτουργεί ταχυδρομικό δίκτυο ή/και παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκτός εάν είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο με άδεια, υπό τη μορφή είτε ειδικής άδειας χορηγουμένης από τον Επίτροπο, ή γενικής εξουσιοδότησης, ή με εγγραφή άνευ γενικής εξουσιοδότησης.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) οι ακόλουθες ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε άδεια:

(α) Η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων προσωπικά από τον ίδιο τον αποστολέα ή από φίλο ή γνωστό του αποστολέα ή από μη εμπορικό αγγελιαφόρο που δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, ή με άλλα παρόμοια μέσα,

(β) η μεταφορά και παράδοση επίσημων δικαστικών εγγράφων,

(γ) η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων διά ναυτιλιακών ή αεροναυτικών οντοτήτων για σκοπούς εργασίας και όχι για κέρδος ή έναντι αμοιβής,

(δ) η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων από πρόσωπο, το οποίο έχει ενδιαφέρον εργασίας στα αντικείμενα και η συλλογή τους για το σκοπό αυτό,

(ε) η μεταφορά, παράδοση και συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων εντός υπηρεσιών του δημόσιου τομέα,

(στ) η μεταφορά, παράδοση και συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων από το μέρος ανταλλαγής εγγράφων σε άλλο μέρος.

(3) Ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να ορίσει και άλλες υπηρεσίες για την παροχή των οποίων δε θα απαιτείται άδεια.

Χορήγηση ειδικών αδειών

121. -(1) Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Επίτροπο, ο Υπουργός, δύναται να ζητά από τον τελευταίο, να προβεί σε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(2) Ειδικές άδειες για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χορηγούνται από τον Επίτροπο.

(3) Ο Επίτροπος χορηγεί ειδική άδεια για την εξασφάλιση παροχής καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δύναται πρόσθετα να χορηγεί άδειες, μόνο υπό τη μορφή ειδικής άδειας, οι οποίες καλύπτουν ταχυδρομικές υπηρεσίες άλλες από τις καθ' αποκλειστικότητα εντός της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και οι οποίες θα εξασφαλίζουν -

(α) Το απόρρητο της αλληλογραφίας,

(β) την ασφάλεια του ταχυδρομικού δικτύου όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών,

(γ) την προστασία δεδομένων,

(δ) την προστασία του περιβάλλοντος,

(ε) τον περιφερειακό σχεδιασμό.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πρόσωπα που προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες εκτός της καθολικής υπηρεσίας, εξαιρουμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 120, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί εγγραφής, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

Αρχές που διέπουν την παροχή άδειας

122. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών είναι διαφανείς, χωρίς διακρίσεις, αναλογικές και βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια.

Ανάλογη εφαρμογή Διατάξεων

123. Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (6) του άρθρου 30, (1), (2) και (3) του άρθρου 31, των παραγράφων (α) έως (γ) του άρθρου 34 και των άρθρων 35 έως και 39 του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν επίσης εφαρμογής τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με άδειες για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Πρόσληψη για υποβολή αίτησης

124. -(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, μετά το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 121, αίτημα του Υπουργού για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ειδικών αδειών, ο Επίτροπος προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται σε κανονισμούς, και γνωστοποιεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του άρθρου 19 πληροφορίες, περιλαμβανομένης της χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα υποβάλλονται αιτήσεις, και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εβδομήντα πέντε ημερών από τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, όταν ο αριθμός διαθέσιμων αδειών είναι περιορισμένος, ως και της διεύθυνσης, στην οποία ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες.

(β) Ο Επίτροπος δεν προσκαλεί αιτήσεις για χορήγηση αδειών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), εκτός εάν οι κανονισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και (4), αντίστοιχα, του άρθρου 144, έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και έχουν τεθεί σε ισχύ.

Περιεχόμενο άδειας

125. Η άδεια δημόσιου παροχέα ταχυδρομικού δικτύου ή/και δημόσιου παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών θα περιέχει -

(α) Το πεδίο δραστηριοτήτων, τον τομέα υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της παροχής καθολικής υπηρεσίας ή και των κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσιών, εάν χρειάζεται,

(β) την ποιότητα, το διαθέσιμο των υπηρεσιών και τις ώρες λειτουργίας,

(γ) τη διάρκεια της άδειας και του χρονοδιαγράμματος αναλήψεως της δραστηριότητας,

(δ) τα τέλη άδειας,

(ε) τις γενικές συνθήκες που διέπουν τις σχέσεις με τους χρήστες των υπηρεσιών,

(στ) τις υποχρεώσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις αλλαγές στη μετοχική ιδιοκτησία, την ποιότητα των υπηρεσιών, τις δραστηριότητες και τα παράπονα,

(ζ) τους περιορισμούς σε ορισμένες δραστηριότητες,

(η) το απόρρητο των ταχυδρομείων,

(θ) τους όρους για τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, και ανάκληση,

(ι) οποιουσδήποτε άλλους όρους τους οποίους ο Επίτροπος ήθελε καθορίσει δυνάμει του παρόντος Νόμου και κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Αίτηση Εγγραφής

126. Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς διαδικασίες διά των οποίων πρόσωπα οφείλουν να εγγραφούν για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρόσωπο, το οποίο επιζητεί εγγραφή, οφείλει να προβεί σε δήλωση, διά της οποίας θα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Πλήρη προσωπικά και/ή εταιρικά στοιχεία ταυτότητας,

(β) τα ονόματα των προσώπων, που θα διαχειρίζονται τις προτεινόμενες ταχυδρομικές δραστηριότητες,

(γ) την υπηρεσία, που θα παρέχεται, τη γεωγραφική περιοχή, που θα καλύπτεται και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, που θα καλύπτεται,

(δ) τον τρόπο, με τον οποίο η προτεινόμενη υπηρεσία θα παρέχεται,

(ε) τη διαδικασία διακανονισμού διαφορών με πελάτες.

Τέλη άδειας

127. -(α) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τέλη αδειών και εγγραφής. Τέλος άδειας καθίσταται πληρωτέο κατά τη χορήγηση της άδειας, ενώ μετέπειτα καταβάλλονται τέλη άδειας ετησίως.

(β) Τα τέλη άδειας καθορίζονται ώστε να καλύπτουν το διοικητικό κόστος, που προκύπτει από την έκδοση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή της σχετικής άδειας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εμπιστευτικότητα

128. -(1) Δεδομένα ή και πληροφορίες αναφορικά με την κυκλοφορία ταχυδρομείου φασικών και νομικών προσώπων, καθώς και το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι απόρρητα.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες ή βοηθά στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών, υποχρεούται να τηρεί απόρρητα οποιαδήποτε δεδομένα ή/κ αι πληροφορίες στην κατοχή του αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, ή στην παροχή των οποίων βοηθά. Αυτή η υποχρέωση συνεχίζει και μετά από τον τερματισμό ή λήξη εργοδότησης σε ταχυδρομική υπηρεσία.

(3) Οι απαγορεύσεις, που τίθενται διά των εδαφίων (1) και (2), του παρόντος άρθρου, δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου -

(α) Έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου,

(β) ο Επίτροπος απαιτεί πληροφορίες για τη δέουσα ενάσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,

(γ) η αναγνώριση του παραλήπτη ή του αποστολέα απαράδοτου ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να επιτευχθεί με άλλο τρόπο,

(δ) καθίσταται επιβεβλημένο, προς αποτροπή οποιασδήποτε προσωπικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία.

Ποιότητα υπηρεσιών

129. -(1) Κατά ή προς άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε), ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς, προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών για το Κυπριακό Ταχυδρομείο και για τους δημόσιους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(2) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο και οι δημόσιοι παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες σε κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1), προδιαγραφές ποιότητας.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος-

(α) Επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του Κυπριακού Ταχυδρομείου για σκοπούς διακρίβωσης της συμμόρφωσής του, με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2), προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών,

(β) διασφαλίζει, τουλάχιστο μία φορά κατ' έτος, διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας προς το σκοπό διακρίβωσης της συμμόρφωσης του Κυπριακού Ταχυδρομείου, με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2), προδιαγραφές ποιότητας,

(γ) διασφαλίζει την ετοιμασία και δημοσίευση εκθέσεων για όσα έγιναν δυνάμει των παραγράφων (α) και (β), τα εξ αυτών συμπεράσματα και τη λήψη από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

(4) Καθ' όσον αφορά οποιοδήποτε, άλλο από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, δημόσιο παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο Επίτροπος επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες αυτού, και δύναται να διεξάγει προς τούτο ανεξάρτητες έρευνες για σκοπούς διακρίβωσης της συμμόρφωσής του με τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, ως και να ετοιμάζει και δημοσιεύει σχετικές εκθέσεις για ότι έγινε, περιέχουσες τα συμπεράσματα αυτού και τη λήψη των αναγκαίων, από μέρους του παροχέα διορθωτικών μέτρων.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να απαλάττει το Κυπριακό Ταχυδρομείο από την υποχρέωση συμμόρφωσης με ορισμένες από τις καθορισμένες σε κανονισμούς προδιαγραφές ποιότητας.

(6) Οι καθορισμένες με κανονισμούς προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, σε σχέση με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εσωτερικού θα είναι συμβατές με εκείνες που καθορίζονται σε σχέση με διακοινοτικές διασυνοριακές υπηρεσίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(7) Οι προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, γνωστοποιούνται από τον Επίτροπο στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τεχνικά πρότυπα

130. Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για το συμφέρον των χρηστών και για σκοπούς παροχής πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 113, θα προσφεύγει όπου καθίσταται αναγκαίο, σε τεχνικά πρότυπα συνταχθέντα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τυποποίηση και δημοσιευμένα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Πρόσβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία

131. -(1) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας δύναται να αποκτά οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές του βάσει του παρόντος Νόμου, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συμβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας.

(2) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτόν μπορεί, κατά πάντα εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και, κατόπιν προηγούμενης εικοσιτετράωρης γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο, να εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια και εκεί να προβαίνει σε πράξεις ή έργα τα οποία είναι ευλόγως αναγκαία για σκοπούς της επιθεώρησης, εξέτασης ή έρευνας, προκαταρκτικώς ή συναφώς με την άσκηση οποιασδήποτε λειτουργίας που δυνάμει του παρόντος Νόμου αποτελεί λειτουργία του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(3) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας θα καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11) του άρθρου 96 για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή ζημιά προκληθείσα από την είσοδο ή από τη διενέργεια των δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, αναφερόμενων πράξεων ή έργων.

(4) Για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε ταχυδρομικό δίκτυο, ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από αυτόν δύναται, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης στις αρμόδιες τοπικές ή άλλες αρχές, να διανοίξει και να ανασκάψει οποιοδήποτε δρόμο και να τοποθετήσει οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, σε δρόμο, δεδομένου ότι συμμορφούται με τις απαιτήσεις οποιουδήποτε σχεδίου πυκνότητας για οποιαδήποτε σημεία πρόσβασης, το οποίο έχει συμφωνηθεί με τον Επίτροπο.

(5) Δρόμος που διανοίγεται ή ανασκάπτεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4), του παρόντος άρθρου, επαναφέρεται με εύλογη ταχύτητα στην προτέρα αυτού κατάσταση με έξοδα και δαπάνες του παροχές, ο οποίος απομακρύνει με εύλογη ταχύτητα όλα τα απορρίμματα που έχουν προκύψει από την εκσκαφή ή/και διάνοιξη του δρόμου.

(6) Ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο τοποθετείται ή κατασκευάζεται επί οποιουδήποτε δρόμου κατά τρόπο που δε διακόπτει, παρακωλύει, ή παρεμβαίνει με τη διέλευση στο δρόμο.

Απαγορεύσεις σε πρόσωπα

132. -(1) Δικαίωμα τοποθέτησης ή κατασκευής οποιουδήποτε ταχυδρομικού γραμματοκιβωτίου σε οποιοδήποτε δρόμο έχουν μόνον οι παροχείς καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(2) Ουδείς τοποθετεί ή μεταφέρει κύριους αγωγούς, σωλήνες, αγωγούς ή καλώδια μέσα, κατά μήκος, δια μέσου, κατά πλάτος, πάνω ή κάτω από οποιοδήποτε δρόμο ή μέρος κατά τρόπο ο οποίος πιθανόν να παρέμβει ή να προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε δημόσιο ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο.

(3) Πρόσωπο το οποίο μετακινεί, καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά είτε εσκεμμένως ή άλλως πως σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και ευθύνεται στην καταβολή πλήρους αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά, η οποία ανακτάται με πολιτική αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

(4) Άνευ βλάβης στις διατάξεις του εδαφίου (3), του παρόντος άρθρου, Δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόσωπο κατηγορείται για αδίκημα κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου, δύναται να υπολογίσει την αποζημίωση, που είναι καταβλητέα δυνάμει αυτού, και να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή της. Τέτοιο διάταγμα εκτελείται ως να ήταν απόφαση σε αστική αγωγή.

Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

133. -(1) Ο Επίτροπος διορίζει πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η οποία θα -

(α) Του παρέχει πληροφορίες και θα το συμβουλεύει γενικά σε θέματα ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(β) θα ενεργεί ως εκπρόσωπος των ταχυδρομικών χρηστών, και θα διαβιβάζει τις απόψεις αυτών,

(γ) θα προβαίνει σε συστάσεις προς τον Υπουργό και /ή τον Επίτροπο.

(2) Συμβουλευτική Επιτροπή διοριζομένη από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (1), συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά κάθε τρίμηνο και στην έκταση που είναι δυνατό, ενημερώνεται επί θεμάτων ταχυδρομικών υπηρεσιών και επί των απόψεων των χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταχυδρομείων προέρχονται από ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα της Κυπριακής κοινωνίας. Ο Επίτροπος ορίζει μεταξύ των μελών της Επιτροπής, τον Πρόεδρο αυτής.

(4) Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε ένα μέλος του προσωπικού του Γραφείου του παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στην αναφερόμενη πιο πάνω Επιτροπή.

(5) Τα μέλη της Επιτροπής θα αποζημιώνονται για τα εύλογα έξοδά τους.

Ευθύνη παροχών ταχυδρομικού δικτύου/ ταχυδρομικών υπηρεσιών

134. -(1) Δεν άρχεται οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σε σχέση με αστικό αδίκημα ή σύμβαση, εναντίον νόμιμα εξουσιοδοτημένου δημόσιου παροχέα ταχυδρομικού δικτύου ή/και δημόσιου παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, αν η βάση της αγωγής σχετίζεται με τη συλλογή, μεταφορά ή/και παράδοση αντικειμένων αλληλογραφίας, εκτός στις περιπτώσεις που διαλαμβάνονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες, εξουσιοδοτημένος παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών προσφέρει συστημένη ή/κ αι ασφαλισμένη ταχυδρομική υπηρεσία, η νομική του ευθύνη διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της συμβάσεως μεταξύ αυτού και του χρήστη, και ο εν λόγω παροχέας οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενημέρωση των χρηστών ως προς τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις.

(3) Η έκταση της ευθύνης παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών για ζητήματα που εγείρονται κατ' εφαρμογήν του εδαφίου (2), πιο πάνω, περιορίζεται σε απώλεια που προκαλείται απευθείας από τη σχετική παραβίαση της σύμβασης ή τη διενέργεια της σχετικής πράξης. Ο χρήστης δε δικαιούται να εγείρει θέμα παρεπόμενης απώλειας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στην Κύπρο.

Έκδοση γραμματοσήμων

135. -(1) Ο Υπουργός εγκρίνει την έκδοση γραμματοσήμων από τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και κηρύσσει άκυρα οποιαδήποτε γραμματόσημα τα οποία φέρουν επιγραφή ή κάνουν αναφορά στη λέξη "Κύπρος".

(2) Ο Υπουργός εγκρίνει τη χρήση γραμματοσήμων για πληρωμή των ταχυδρομικών υπηρεσιών του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πλαστό γραμματόσημο. Απλήρωτες επιστολές, εφημερίδες και δέματα

136. -(1) Σε περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό, φέρει πλαστό γραμματόσημο ή φέρεται ως προπληρωθέν με γραμματόσημο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, τότε οποιοσδήποτε υπάλληλος παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών δικαιούται να το ανοίξει, στην παρουσία του παραλήπτη, με σκοπό την ανακάλυψη του ονόματος και της διεύθυνσης του αποστολέα και δικαιούται, είτε να το κρατήσει ή να το παραδώσει στον αποστολέα ή να το χειριστεί ή διαθέσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ως ήθελε εξουσιοδοτηθεί από τον Επίτροπο.

(2) Παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών δικαιούται να ανοίξει όλες τις επιστολές και ταχυδρομικά αντικείμενα, που ταχυδρομήθηκαν στην Κύπρο και παραμένουν αζήτητα ή απαράδοτα για περίοδο τριών μηνών, ή που έχουν επιστραφεί στην Κύπρο από οποιαδήποτε άλλη χώρα ως μη ζητηθέντα, με σκοπό την επιστροφή τους στους αποστολείς και σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έγραψε τέτοια επιστολή ή το οποίο έχει αποστείλει τέτοιο αντικείμενο είναι άγνωστο ή έχει αποβιώσει, ή η υπογραφή του είναι δυσανάγνωστη ή αυτό έχει εγκαταλείψει την Κύπρο ή δεν έχει ζητήσει την επιστολή ή το ταχυδρομικό αντικείμενο εντός δώδεκα μηνών, η ανοιχθείσα επιστολή ή το αντικείμενο υπόκεινται σε καταστροφή.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ταχυδρομικό αντικείμενο που απευθύνεται σε ξένη χώρα στην οποία η προπληρωμή είναι αναγκαία, έχει ταχυδρομηθεί με ανεπαρκή γραμματόσημα, ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας δικαιούται να το ανοίξει και να το επιστρέψει στον αποστολέα.

(4)(α) Ταχυδρομικό τέλος που δεν έχει προπληρωθεί, για ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο επιστρέφεται ως αζήτητο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ή το οποίο δεν είναι αποδεκτό επί τω ότι απευθύνεται σε πρόσωπο που έχει αποβιώσει ή που δε δύναται να ανευρεθεί ή που έχει εγκαταλείψει την Κύπρο, καταβάλλεται από το πρόσωπο που έγραψε την επιστολή ή από τον αποστολέα του αντικειμένου ανάλογα με την περίπτωση, και ο παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών δύναται να ανοίξει τέτοια ταχυδρομικά αντικείμενα καθ' οιονδήποτε χρόνο, με σκοπό την εξακρίβωση του προσώπου που έχει γράψει την επιστολή ή που έχει αποστείλει το αντικείμενο, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Εφημερίδες και ταχυδρομικά δέματα υποκείμενα σε ταχυδρομικά τέλη, τα οποία δεν έχουν προπληρωθεί ή έχουν προπληρωθεί ανεπαρκώς και τα οποία για οποιοδήποτε λόγο παραμένουν αζήτητα ή απαράδοτα για περίοδο δώδεκα μηνών δύνανται να πωληθούν με δημοπρασία, οπότε το προϊόν της πωλήσεως κατατίθεται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

Εξέταση ταχυδρομικών δεμάτων και δήλωση του περιεχομένου

137. Εξαιρουμένων αντικειμένων αλληλογραφίας, οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό, δύναται να ανοιχτεί από υπαλλήλους των παροχέων ταχυδρομικών υπηρεσιών στην παρουσία Τελωνειακού Λειτουργού, ο οποίος καθορίζει ανάλογα το ποσό των τελωνειακών δασμών και /ή φόρων που θα επιβληθούν στο περιεχόμενο του.

Κατάσχεση

138. Ταχυδρομικά αντικείμενα, τα οποία περιέχουν οτιδήποτε του οποίου ή η αποστολή ταχυδρομικώς είναι απαγορευμένη διά του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, ως και ταχυδρομικά αντικείμενα για το περιεχόμενο των οποίων έγινε σκόπιμα αναληθής δήλωση από τον αποστολέα, δύναται να κατασχεθούν ως υποκείμενα σε δήμευση μαζί με όλο το περιεχόμενο αυτών, δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

Τελωνειακοί δασμοί

139. -(1) Στην περίπτωση κατά την οποία, ταχυδρομικό αντικείμενο, που αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό, περιλαμβάνει εμπορεύματα, για τα οποία καθορίζονται οι δασμοί ή και φόροι κατ' αξία, ο αρμόδιος Τελωνειακός Λειτουργός δύναται, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η δηλωμένη αξία είναι ανεπαρκής, να εκτιμήσει την αξία για σκοπούς τελωνειακών δασμών ή και φόρων σε τέτοιο ποσό, ως ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο. Σε τέτοια περίπτωση ο εισαγωγέας, ή δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, οφείλει εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή ταχυδρόμησης στη διεύθυνση αυτού της εν λόγω εκτίμησης, να παρουσιασθεί στον αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό, και να καταβάλει τους τελωνειακούς δασμούς ή και φόρους επί της αξίας που εκτιμήθηκε από τον Τελωνειακό Λειτουργό.

(2) Σε περίπτωση που εισαγωγέας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, δεν καταβάλλει στον αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό εντός της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας των δέκα ημερών, τους τελωνειακούς δασμούς ή και φόρους επί της αξίας που εκτιμήθηκε από τον Τελωνειακό Λειτουργό κατά τα διαλαμβανόμενα στο εν λόγω εδάφιο (1) ταχυδρομικό αντικείμενο, θα τύχει χειρισμού ως να ήταν απαράδοτο.

Κατακράτηση ταχυδρομικών αντικειμένων

140. -(1) Σε περίπτωση που παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο περιέχει οποιαδήποτε εμπορεύματα -

(α) Σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως αδικήματος,

(β) τα οποία υπόκεινται σε πληρωμή οποιωνδήποτε τελωνειακών δασμών ή και φόρων,

(γ) σε σχέση με τα οποία υπάρχει, δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συμβάσεως ή συμφωνίας, που δεσμεύει τη Δημοκρατία, οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός, είτε σε σχέση με την εισαγωγή τους ή τη μεταφορά τους μέσω ταχυδρομείου, ή άλλως πως,

τότε αυτός οφείλει να κατακρατήσει το ταχυδρομικό αντικείμενο στο πλησιέστερο προς τη διεύθυνση του παραλήπτη ταχυδρομείο, και να απαιτήσει με γραπτή ειδοποίηση την προσέλευση στο εν λόγω ταχυδρομείο σε καθορισμένο χρόνο, του παραλήπτη ή άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του για το άνοιγμα του εν λόγω ταχυδρομικού αντικειμένου στην παρουσία του.

(2) Ταχυδρομικό αντικείμενο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, ανοίγεται στον αναφερόμενο στο εν λόγω εδάφιο τόπο κατά τον αναφερόμενο σ' αυτό χρόνο, στην παρουσία λειτουργού του παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών και τελωνειακού λειτουργού, από τον παραλήπτη ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, ή σε περίπτωση που ο παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπος αυτού δεν παρουσιάζεται ή αρνείται να ανοίξει το σχετικό ταχυδρομικό αντικείμενο, αυτό ανοίγεται από τους εν λόγω λειτουργούς και επίσης από μέλος της αστυνομίας, καθ' όσον αφορά τις περιπτώσεις (α) και (γ) του εδαφίου (1).

(3) Σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι ταχυδρομικό αντικείμενο περιέχει οποιαδήποτε εμπορεύματα -

(α) Η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται ή περιορίζεται ή των οποίων η μεταφορά μέσω ταχυδρομείου απαγορεύεται δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συμβάσεως ή συμφωνίας που δεσμεύει τη Δημοκρατία, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο υπόκειται σε δήμευση δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία,

(β) τα οποία υπόκεινται σε πληρωμή οποιωνδήποτε τελωνειακών δασμών ή και φόρων, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο κατακρατείται στο ταχυδρομείο, μέχρις ότου οι εν λόγω δασμοί καταβληθούν,

(γ) σε σχέση, με το οποίο έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως ποινικού αδικήματος, ή σε σχέση με τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός, άλλος από τους αναφερομένους στην παράγραφο (α) αμέσως πιο πάνω, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο κατακρατείται για το σκοπό οποιωνδήποτε περαιτέρω διαδικασιών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών.

Τελωνειακή δήλωση περιγραφής ταχυδρομικού δέματος

141. -(1) Ο αποστολέας οποιουδήποτε ταχυδρομικού δέματος για μεταφορά μέσω ταχυδρομείου από την Κύπρο θα συμπληρώνει προ της ταχυδρόμησης αυτού, τελωνειακή δήλωση, παρέχοντας ακριβή περιγραφή του περιεχομένου του, της αξίας του και της διευθύνσεως του προσώπου στο οποίο θα αποσταλεί.

(2) Σε περίπτωση που παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει λόγο να υποψιάζεται ότι οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, σχετικά με το περιεχόμενο ή την αξία οποιουδήποτε ταχυδρομικού δέματος είναι αναληθής, δικαιούται να ανοίξει το δέμα και σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι η εν λόγω δήλωση είναι όντως αναληθής, τότε το δέμα και το περιεχόμενο αυτού υπόκεινται σε δήμευση δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι πακέτο περιέχει οποιαδήποτε επιστολή ή άλλο ταχυδρομικό αντικείμενο, το οποίο προορίζεται για παράδοση σε πρόσωπο άλλο από τον παραλήπτη του πακέτου, τότε η επιστολή ή το ταχυδρομικό αντικείμενο ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να σταλεί ταχυδρομικώς στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, και να επιβαρυνθεί με ταχυδρομικό τέλος ίσο με το τέλος που δεν πληρώθηκε και το οποίο θα ήτο κανονικά πληρωτέο αν η επιστολή ή το αντικείμενο εταχυδρομείτο δεόντως από τον τόπο στον οποίο ταχυδρομήθηκε το πακέτο.

(4) Σε περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο προκαλεί ενόχληση ή είναι επιβλαβές για οποιοδήποτε υπάλληλο παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών ή για άλλο πρόσωπο, ή αν αυτό δυνατό να προκαλέσει καταστροφή ή ζημία σε άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, τότε δύναται να καταστραφεί, εάν αυτό είναι εύλογο να γίνει, ή να τοποθετηθεί σε ασφαλές μέρος. Στην τελευταία περίπτωση ο παραλήπτης, πληροφορείται περί τούτου όπου αυτό είναι δυνατό, και καλείται να παραλάβει το αντικείμενο. Εάν ο παραλήπτης δεν παρουσιαστεί, το αντικείμενο ανοίγεται και, εάν καταστεί γνωστή με αυτό τον τρόπο η ταυτότητα του αποστολέα, καλείται ο τελευταίος να το παραλάβει. Εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε ο αποστολέας παρουσιαστούν, το ταχυδρομικό αντικείμενο καταστρέφεται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Παροχή δικτύου ή υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήματα

142. -(1) Πρόσωπο που δημιουργεί ή ιδρύει ή παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή υπηρεσία άνευ ειδικής άδειας ή γενικής εξουσιοδότησης ή που δημιουργεί ή ιδρύει ή παρέχει τέτοιο δίκτυο ή υπηρεσία εκτός, δυνάμει και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή άδεια δυνάμει αυτού, ή δυνάμει και σύμφωνα με άδεια που χορηγείται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή με κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο, που διατάττεται από τον Επίτροπο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 20, να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία και παραλείπει να το πράξει εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της διαταγής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο, που δολίως, εξασφαλίζει υπηρεσία που παρέχεται από αδειούχο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, με πρόθεση να αποφύγει την πληρωμή οποιασδήποτε χρέωσης για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Πρόσωπο που έχει λόγο για να πιστεύει, ή γνωρίζει ότι, οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία έχει ιδρυθεί ή υφίσταται ή λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, και μεταδίδει ή λαμβάνει οποιοδήποτε μήνυμα χρησιμοποιώντας το εν λόγω δίκτυο ή υπηρεσία ή εκτελεί οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι συναφής με την ίδρυση, ύπαρξη ή λειτουργία του εν λόγω τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή υπηρεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Πρόσωπο που ενεργεί με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους σε σχέση με τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές:

(α) Συμμετέχει στη διαχείριση, χρηματοδότηση, λειτουργία ή λειτουργεί επί καθημερινής βάσης τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι, το εν λόγω δίκτυο ή οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται με τη χρήση αυτού, δεν είναι, ενώ θα έπρεπε να ήτο, αδειούχες, ή

(β) προμηθεύει, εγκαθιστά, επιδιορθώνει, ή συντηρεί, οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ή άλλο αντικείμενο ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας ή επί καθημερινής βάσης λειτουργίας μη αδειούχου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που θα έπρεπε να ήσαν αδειούχα, ή

(γ) παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγο για να πιστεύει, ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στο εν λόγω πρόσωπο διευκολύνει τη λειτουργία ή την επί καθημερινής βάσης λειτουργία μη αδειούχου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που θα έπρεπε να ήσαν αδειούχα.

(6) Πρόσωπο το οποίο -

(α) Αποστέλλει διά δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι κατάφορα προσβλητικό ή άσεμνου ή αισχρού ή απειλητικού χαρακτήρα, ή

(β) αποστέλλει διά δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό την πρόκληση ενόχλησης, παρενόχλησης ή άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, μήνυμα, το οποίο γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή χρησιμοποιεί επίμονα για τον πιο πάνω σκοπό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(7) Πρόσωπο, που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή, είτε αυτή είναι συσκευή ραδιοεπικοινωνιών είτε όχι, για σκοπούς παρεμβολής σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Πρόσωπο που είναι αδειούχο, ή εργοδοτούμενο από αδειούχο, ή που απασχολείται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από οποιοδήποτε αδειούχο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές αν κατά παράβαση του καθήκοντος αυτού -

(α) Παρεμποδίζει ή παρακωλύει την αποστολή, μεταφορά ή παράδοση οποιουδήποτε μηνύματος ή

(β) εσκεμμένα τροποποιεί ή παρεμβαίνει στο περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή

(γ) εσκεμμένα αναχαιτίζει οποιοδήποτε μήνυμα ή εσκεμμένα αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου που σχετίζεται με το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή με ζητήματα δημόσιας φύσης ή τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παροχή δικτύου ή υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήματα

143. -(1) Πρόσωπο που ιδρύει ή λειτουργεί ταχυδρομικό δίκτυο ή παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες άνευ ειδικής άδειας χορηγουμένης από τον Επίτροπο ή άνευ γενικής εξουσιοδότησης ή εγγραφής ή που ιδρύει, ή λειτουργεί ή παρέχει τέτοιο δίκτυο ή υπηρεσία, εκτός δυνάμει και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή με άδεια που εκδίδεται δυνάμει αυτού, ή με κανονισμούς και διατάγματα του Επιτρόπου που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει και σύμφωνα με άδεια που χορηγείται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο που άνευ αδείας μεταφέρει αντικείμενο αλληλογραφίας, το οποίο δεν εξαιρείται από οποιαδήποτε κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσία από τον Επίτροπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε αντικείμενο αλληλογραφίας που μεταφέρει.

(3) Πρόσωπο που συστηματικά μεταφέρει άνευ αδείας αντικείμενο αλληλογραφίας, που δεν εξαιρείται όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (2), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή χιλίων λιρών σε σχέση με κάθε εβδομάδα ή μέρος αυτής κατά την οποία η εν λόγω μεταφορά συνεχίζει.

(4) Πρόσωπο που εκτελεί άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οποιεσδήποτε υπηρεσίες συναφείς προς τη μεταφορά αντικειμένων αλληλογραφίας από μέρος σε μέρος, είτε διά της παραλαβής ή αποδοχής ή συλλογής ή διά παραγγελίας ή δι' αποστολής ή διά μεταφοράς ή επαναμεταφοράς ή παράδοσης αντικειμένου, το οποίο δεν εξαιρείται όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (2), από τις κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσίες, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, για κάθε αντικείμενο που μεταφέρει.

(5) Πρόσωπο που συστηματικά παρέχει υπηρεσίες όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή χιλίων λιρών.

(6) Πρόσωπο που αποστέλλει ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο δεν εξαιρείται από οποιαδήποτε κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσία άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή που προκαλεί την αποστολή ή τη μεταφορά τέτοιου αντικειμένου άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή που προσφέρει ή παραδίδει τέτοιο αντικείμενο για αποστολή αυτού άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε αντικείμενο.

(7) Οποιοσδήποτε διαπράττει συστηματικά οποιαδήποτε από τις πράξεις, που αναφέρονται στο εδάφιο (6) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(8) Πρόσωπο που ήθελε συλλέξει αντικείμενα που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσία, με σκοπό τη μεταφορά ή αποστολή τους άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε αντικείμενο.

(9) Πρόσωπο που συστηματικά ενεργεί ως αναφέρεται στο εδάφιο (8) διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(10) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4), του παρόντος άρθρου, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του στην αναφερόμενη στο εν λόγω εδάφιο ποινή ανεξάρτητα από το κατά πόσο το σχετικό αντικείμενο αποστέλλεται μόνο του ή μαζί με οτιδήποτε άλλο, ή κατά πόσο η σχετική συναφής υπηρεσία εκτελείται σε σχέση με αντικείμενο το οποίο αποστέλλεται ή θα αποσταλεί μόνο του ή μαζί με κάποιο άλλο αντικείμενο ή πράγμα, και σε οποιαδήποτε ποινική δίωξη ο κατηγορούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πράξη που συνιστά το ισχυριζόμενο ποινικό αδίκημα εναντίον αυτού έγινε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(11) Πρόσωπο που δολίως ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί, ενώνει, επιθέτει ή τοποθετεί μαζί ή πάνω σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο ή κάλυμμα ή

(12) σε οποιοδήποτε χαρτί ή άλλη ουσία οποιοδήποτε γραμματόσημο, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(13) (α) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε οποιαδήποτε των πιο κάτω περιπτώσεων:

(i) Αν εν γνώσει του εσωκλείει ή προκαλεί ή συντελεί όπως εσωκλειστεί σε οποιαδήποτε εφημερίδα προοριζόμενη να σταλεί δια ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπό την κάλυψη αυτής οποιοδήποτε αντικείμενο ή χαρτί ή πράγμα, ή

(ii) αν εν γνώσει του αποστέλλει, ή προκαλεί την αποστολή διά ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφημερίδας εντός της οποίας εσωκλείεται οποιοδήποτε αντικείμενο αλληλογραφίας ή πράγμα ή χαρτί ή αντικείμενο, εκτός όπου ρητά τούτο επιτρέπεται.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες σε σχέση με κάθε εφημερίδα.

(γ) Σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, η εφημερίδα με τυχόν εσώκλειστα των οποίων η αποστολή διά ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν είναι απαγορευμένη, παραδίδεται ως κανονικό και πληρωθέν αντικείμενο αλληλογραφίας, ενώ τα απαγορευμένα εσώκλειστα, κατάσχονται.

(14) (α) Πρόσωπο, εργοδοτούμενο, συνεργαζόμενο ή απασχολούμενο σε παροχέα ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που άνευ νομίμου αιτίας -

(i) Ανοίγει ή προκαλεί ή ανέχεται να ανοιχτεί ταχυδρομικό αντικείμενο, ή

(ii) εσκεμμένα κατακρατεί ή καθυστερεί ή προκαλεί ή ανέχεται την κατακράτηση ή καθυστέρηση της παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(γ) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής καθ' όσον αφορά -

(i) Στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιοιδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόμου που αφορά στη λειτουργία της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Κύπρο, ή

(ii) στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με ρητή εντολή του Επιτρόπου.

(14) Πρόσωπο, που παρακινεί ή προκαλεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή που αποπειράται να προκαλέσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να διαπράξει αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως και (13) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

(15) Για ανάκτηση των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση των εδαφίων (1) έως και (14) του παρόντος άρθρου, δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή, εντός ενός έτους από την επιβολή της ποινής.

(16) Πρόσωπο που δόλια κατακρατεί ή εσκεμμένως κρατεί, ή εξασφαλίζει ή κατακρατεί ή που αμελεί ή αρνείται κατόπιν απαίτησης παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, να παραδώσει ταχυδρομικό αντικείμενο που του έχει παραδοθεί κατά λάθος και το οποίο θα έπρεπε να παραδοθεί σε άλλο πρόσωπο, ή οποιοδήποτε ταχυδρομείο ή ταχυδρομικό αντικείμενο που έχει ανευρεθεί είτε από το ίδιο ή από άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(17) Πρόσωπο που ταχυδρομεί ή προκαλεί την ταχυδρόμηση ή αποστέλλει ή προκαλεί την αποστολή ή που προσφέρει ή παραδίνει για να αποσταλεί με το ταχυδρομείο οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο περιέχει οποιοδήποτε εκρηκτικό ή άλλο επικίνδυνο υλικό ή ουσία, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακτόσιες λίρες, ενώ το εν λόγω ταχυδρομικό αντικείμενο δύναται να καταστραφεί ή να κατακρατηθεί ή να τύχει άλλου χειρισμού.

(18) (α) Πρόσωπο που εργοδοτείται για τη μεταφορά ή παράδοση οποιουδήποτε ταχυδρομικού αντικειμένου, το οποίο βρίσκεται υπό τη φύλαξη, φροντίδα ή κατοχή του κατά την εργοδότηση αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε οποιαδήποτε των πιο κάτω περιπτώσεων:

(i) Σε περίπτωση που εγκαταλείπει το αντικείμενο, ή

(ii) σε περίπτωση που είναι ένοχο οποιασδήποτε πράξης μέθης, ή απροσεξίας, ή αμέλειας ή άλλης ανάρμοστης συμπεριφοράς διά της οποίας τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του ταχυδρομικού αντικειμένου, ή

(iii) σε περίπτωση που (συλλέγει ή παραλαμβάνει ή μεταφέρει ή παραδίνει ταχυδρομικό αντικείμενο με άλλο τρόπο από το συνηθισμένο τρόπο του ταχυδρομείου, ή

(iv) σε περίπτωση που εσκεμμένα διαθέτει το χρόνο τον για να επιβραδύνει ή να καθυστερήσει την πρόοδο ή άφιξη ταχυδρομικού αντικειμένου, ή

(ν) σε περίπτωση που δεν ασκεί δέουσα φροντίδα και επιμέλεια, για την ασφαλή μεταφορά ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα κατά παράβαση της παραγράφου (α) υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες.

(19) (α) Πρόσωπο που εργοδοτείται από παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, διαπράττει ποινικό αδίκημα σε περίπτωση που άνευ νόμιμης αιτίας -

(i) Ανοίγει ή προκαλεί ή ανέχεται να ανοιχτεί ταχυδρομικό αντικείμενο, ή

(ii) εσκεμμένα κατακρατεί ή καθυστερεί ή προκαλεί ή ανέχεται την κατακράτηση ή καθυστέρηση της παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(γ) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής καθ' όσον αφορά -

(i) Στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου που αφορά στη λειτουργία της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Κύπρο,

(ii) στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με ρητή εντολή του Επιτρόπου.

(20) Πρόσωπο που θέτει ή αποπειράται να θέσει εντός ή πάνω σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, οποιαδήποτε φωτιά, ή φλόγα, ή σπίρτα, ή οποιαδήποτε εκρηκτική ή επικίνδυνη ουσία, ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, ή οποιαδήποτε επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή οποιοδήποτε υγρό, ή που πράττει ή αποπειράται να πράξει οτιδήποτε το οποίο δυνατό να παραβλάψει το κιβώτιο ή τα εξαρτήματα ή το περιεχόμενο αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(21) (α) Ουδείς αποστέλλει ή αποπειράται να αποστείλει ταχυδρομικό δέμα-

(i) Στο οποίο εσωκλείεται οποιαδήποτε εκρηκτική ή επικίνδυνη ουσία, ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, ή επιβλαβής ή δηλητηριώδης ουσία, ή οποιοδήποτε αιχμηρό όργανο το οποίο δεν είναι κατάλληλα προστατευμένο, ή οποιοδήποτε ζωντανό ον το οποίο είναι είτε επιβλαβές είτε ενδέχεται να παραβλάψει άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, ή

(ii) στο οποίο εσωκλείεται, οποιοδήποτε αντικείμενο ή πράγμα το οποίο ενδέχεται να παραβλάψει είτε άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα κατά τη μεταφορά ή οποιοδήποτε λειτουργό του παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή

(iii) πάνω στο οποίο θέτει ή εντός του οποίου εσωκλείει, οποιεσδήποτε λέξεις, σημεία, σχέδια, ή εικόνες, στασιαστικού, υβριστικού, απειλητικού, άσεμνου, αισχρού ή έκδηλα ενοχλητικού χαρακτήρα.

(β) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, καθ' όσον αφορά παράβαση της υποπαραγράφου (i), σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και καθ' όσον αφορά παράβαση των παραγράφων (ii) και (iii), σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες.

(γ) Ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο αποστέλλεται κατά παράβαση της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δύναται να κατακρατηθεί στο γραφείο του παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(22) Πρόσωπο το οποίο χωρίς δέουσα εξουσιοδότηση επικολλά ή αποπειράται να επικολλήσει οποιαδήποτε προκήρυξη, διαφήμιση, ανακοίνωση, κατάλογο, έγγραφο, πινακίδα ή πράγμα πάνω σε οποιοδήποτε γραφείο παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών ή σε ταχυδρομείο ή ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, ή βάφει, πισσώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο παραμορφώνει οποιοδήποτε τέτοιο γραφείο, ταχυδρομείο ή κιβώτιο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες.

(23) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που, χωρίς δέουσα εξουσιοδότηση -

(i) Κατασκευάζει, εκδίδει, αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε φάκελο, περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί κατ' απομίμηση ενός που εκδόθηκε από ή δυνάμει εξουσιοδότησης του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή από οποιαδήποτε ταχυδρομική αρχή του εξωτερικού ή το οποίο έχει επί αυτού οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν τον παραλήπτη να πιστέψει ότι ταχυδρομική επιστολή η οποία φέρει αυτά αποστέλλεται εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή

(ii) σχηματίζει πάνω σε οποιοδήποτε φάκελο περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί με σκοπό την έκδοση ή αποστολή του διά ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, ή τη χρησιμοποίησή του διαφορετικά, οποιοδήποτε σημείο, κατ' απομίμηση ή όμοιο ή με ή το οποίο προβάλλεται ως απομίμηση ή ως όμοιο ή ως να είναι γραμματόσημο ή σήμα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή οποιασδήποτε ταχυδρομικής αρχής του εξωτερικού ή σχηματίζει οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν τον παραλήπτη να πιστέψει ότι η ταχυδρομική επιστολή που φέρει αυτά, αποστέλλεται εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή

(iii) εκδίδει ή αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε φάκελο, περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί σεσημασμένο με τον αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (ii) τρόπο.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες.

(24) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που με πρόθεση να εξαπατήσει -

(α) Κατασκευάζει, ή εν γνώσει του αλλοιώνει, ή πωλεί ή ασχολείται με ή διανέμει,

(i) Οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο, είτε σφραγιστό είτε επικολλημένο, ή

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο διεθνές ένσημο απάντησης, ή

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής, ή

(iv) οποιοδήποτε αποτύπωμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήδη, νοουμένου ότι τέτοιο αποτύπωμα είναι πλαστογραφημένο ή είναι απομίμηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δύναται να εκληφθεί ως σφραγιστό ή κινητό γραμματόσημο το οποίο εκδόθηκε από ταχυδρομική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από οποιαδήποτε ταχυδρομική αρχή του εξωτερικού, ή

(β) κατασκευάζει ή κυκλοφορεί οποιαδήποτε πλαστή ταχυδρομική ταυτότητα, ή

(γ) κατασκευάζει ή εκτός αν προβάλει νόμιμη δικαιολογία, έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε μήτρα, πλάκα, όργανο ή υλικά για την κατασκευή -

(i) οποιουδήποτε πλαστού γραμματοσήμου, ή

(ii) οποιουδήποτε κίβδηλου Διεθνούς ένσημου απάντησης, ή

(iii) οποιουδήποτε κίβδηλου αποτυπώματος σφραγιστικής μηχανής, ή (iv) οποιασδήποτε πλαστής ταχυδρομικής ταυτότητας.

(25) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (24), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

(26) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (24), χωρίς πρόθεση να εξαπατήσει, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. Νοείται ότι ο κατηγορούμενος φέρει το βάρος απόδειξης της απουσίας πρόθεσης για εξαπάτηση.

(27) Οποιοδήποτε γραμματόσημο, ένσημο απάντησης, αποτύπωμα, ταχυδρομική ταυτότητα, μήτρα, πλάκα, όργανο, ή υλικά τα οποία έχουν εξευρεθεί στην κατοχή προσώπου κατά παράβαση του εδαφίου (24), δύναται να κατασχεθούν και δημευθούν.

(28) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που -

(α) Εν γνώσει του χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε ταχυδρομικό σκοπό,

(i) Οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο, ή

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο Διεθνές ένσημο απάντησης, ή

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής, ή

(iv) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα το οποίο ήδη χρησιμοποιήθηκε, ή

(β) έχει στην κατοχή του, εκτός αν προβάλει νόμιμη δικαιολογία,

(i) οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο, ή

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο Διεθνές ένσημο απάντησης, ή

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής.

(29) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (28) υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(30) Ουδείς δύναται άνευ δέουσας εξουσιοδότησης να τοποθετεί, ή διατηρεί επί οποιασδήποτε οικίας, τοίχου, θύρας, παραθύρου, κιβωτίου, ταχυδρομικού πασσάλου, ή επί άλλου μέρους το οποίο του ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του, οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις, γράμματα ή σημεία:

(α) Τις λέξεις "ταχυδρομείο", ή

(β) τις λέξεις "γραμματοκιβώτιο" οι οποίες συνοδεύονται με λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν το κοινό να πιστεύει ότι αυτό είναι γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου, ή (γ) οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν το κοινό να πιστεύει ότι οποιαδήποτε οικία ή χώρος είναι ταχυδρομείο ή ότι οποιοδήποτε κιβώτιο είναι γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου.

(31) Πρόσωπο το οποίο καλείται με ειδοποίηση η οποία του δίδεται από παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, να αφαιρέσει ή εξαλείψει οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία που αναφέρονται στο εδάφιο (30) ή να μετακινήσει ή κλείσει αποτελεσματικά οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο, το οποίο του ανήκει ή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του και το οποίο υπήρξε γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου οφείλει να συμμορφώνεται με την ειδοποίηση εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αυτής.

(32) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (31), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες, και σε περίπτωση που κατόπιν καταδίκης συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος.

(33) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την αξία οποιουδήποτε πακέτου που αποστέλλεται από αυτό για μεταφορά ταχυδρομικώς από την Κύπρο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του για το αδίκημα, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, και σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης καταδίκης του για το αυτό αδίκημα, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες.

(34) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή προτρέπει οποιοδήποτε άλλο, να παρεμποδίσει λειτουργό οποιουδήποτε παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην εκτέλεση του καθήκοντος του, ή το οποίο ενώ βρίσκεται σε οποιοδήποτε ταχυδρομείο, παρεμποδίζει τη διεξαγωγή της εργασίας του ταχυδρομείου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες.

(35) Πρόσωπο που εκδίδει, αναπαραγάγει ή αντιγράφει γραμματόσημα χωρίς ρητή εξουσιοδότηση ή έγκριση από τον Υπουργό ή που προκαλεί άλλους να το πράξουν, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκδοση κανονισμών

144. -(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμούς.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σ' αυτό κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη διαδικασία και τρόπο είσπραξης από το Γραφείο όλων των πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων ποσών τελών και δικαιωμάτων, τα οποία εισπράττονται σε σχέση με την εξέταση ή χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων,

(β) τη διαδικασία και τρόπο είσπραξης από το Γραφείο όλων των πληρωτέων ποσών διοικητικών προστίμων ή χρηματικών κυρώσεων, ως και οποιωνδήποτε άλλων πληρωτέων εσόδων ή ποσών, που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων,

(γ) τον καθορισμό από τον Επίτροπο τελών και δικαιωμάτων, που είναι πληρωτέα σε σχέση με τη δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και δικαιωμάτων χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών,

(δ) τον καθορισμό διοικητικών προστίμων και χρηματικών κυρώσεων, δύνανται να επιβληθούν σε σχέση με μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή κανονισμών ή διαταγμάτων, ή συστάσεων, ή οδηγιών ή διαταγών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ως και τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων και ποινών κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, ή κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(ε) τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων, με τις οποίες δέον όπως συμμορφούνται πρόσωπα, στα οποία κατανέμονται αριθμοί από τον Επίτροπο,

(στ) τον καθορισμό ποινών για παράλειψη συμμόρφωσης με κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(ζ) τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και σημάνσεων τερματικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτρέπεται η διάθεση του στην Κυπριακή αγορά,

(η) τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών, για δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά, το Κυπριακό Ταχυδρομείο και άλλα πρόσωπα, ως και των διορθωτικών μέτρων, τα οποία ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει,

(θ) τον καθορισμό συστάσεων και διαταγών, τις οποίες δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος, σε σχέση με τη διεξαγωγή ερευνών,

(ι) τα της διεξαγωγής ερευνών από τον Επίτροπο,

(κ) τα των διορισμών Συμβουλευτικών Σωμάτων και Επιτροπών από τον Επίτροπο,

(λ) περί του τύπου αιτήσεων, αδειών, εγκρίσεων, ή άλλων εντύπων, που δυνατό να απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(μ) τον καθορισμό τρόπου και διαδικασίας επιτήρησης της συμμόρφωσης με προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών και επιτήρησης της πλήρωσης τερματικού εξοπλισμού, με όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές,

(ν) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, ή σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει περί έκδοσης κανονισμών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς διά των οποίων να εξουσιοδοτεί τον Επίτροπο να ασκεί και εκτελεί, δυνάμει του παρόντος νόμου, αφενός αρμοδιότητες και εξουσίες και αφετέρου καθήκοντα, αντίστοιχα, σε θέματα ραδιοεπικοινωνιών ως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει, ολικά ή μερικά, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς, χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησής τους, ολικώς ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα τροποποιηθούν από αυτή, και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό και τον Επίτροπο

145. Διατάγματα του Υπουργού και του Επιτρόπου που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στο κάθε σχετικό διάταγμα χρόνο έναρξης της ισχύος αυτού, ή, σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης του σχετικού διατάγματος.

Προϋπολογισμός

146. -(1) Ο Επίτροπος έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τον ίδιο και το Γραφείο.

(2) Ο εν λόγω προϋπολογισμός υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι 1ης Ιουλίου εκάστου έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Προϋπολογισμός, ως θα έχει τυχόν τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της 30ής Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

(3) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Επιτρόπου και του Γραφείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα του Επιτρόπου και του Γραφείου, αρχίζει από την ημερομηνία λειτουργίας του Επιτρόπου και του Γραφείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(4) Ο τρόπος, με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων, είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των προϋπολογισμών του κράτους.

(5) Το Γραφείο μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στο εδάφιο (3) οικονομικού προγράμματος, υποκείμενο στον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(6) Εν περιπτώσει μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο Επίτροπος και το Γραφείο λειτουργούν κατ' ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.

Τήρηση βιβλίων

147. -(1) Ο Επίτροπος τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητές του και του Γραφείου, όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται με μέριμνα του Γραφείου απολογισμός κατά τρόπο, που ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(3) Οι λογαριασμοί του Επιτρόπου και του Γραφείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών, ο Επίτροπος υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης.

(5) Το Γραφείο του Επιτρόπου μεριμνά για την αναφερόμενη στα εδάφια (1), (2) και (4) τήρηση βιβλίων και λογαριασμών και σύνταξη απολογισμού, υποκείμενο στον Επίτροπο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8(5).

Έκθεση

148. -(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο ετησίως, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης έκαστου οικονομικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες του ιδίου και του Γραφείου.

(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί την πιο πάνω Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και ακολούθως τη δημοσιεύει.

Έναρξη ισχύος

149. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 18, των παραγράφων (α), (β), (υ) έως και (ωι) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, του εδαφίου (4) του άρθρου 25, των άρθρων 26 και 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 73, και των άρθρων 144 έως και 155, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει μέχρι της 1ης Ιανουαρίου του έτους 2003 να καταθέσει στη Βουλή κανονισμούς με τους οποίους να τίθενται σε ισχύ όλα τα άρθρα, εδάφια και παράγραφοι των οποίων η ισχύς αρχίζει από ημερομηνία που ορίζεται με κανονισμούς δυνάμει του εν λόγω εδαφίου.

(4) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καταργείται ο περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμος του 2001.

(5) Οποιεσδήποτε αποφάσεις, κανονισμοί, διατάγματα ή διορισμοί, που έχουν ληφθεί, εκδοθεί ή γίνει δυνάμει του περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμου του 2001, ως και οτιδήποτε άλλο έχει γίνει δυνάμει αυτού, συνεχίζουν να ισχύουν μετά την κατάργηση του εν λόγω Νόμου κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) και θεωρούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου ότι έχουν ληφθεί, εκδοθεί ή γίνει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Πρώτου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου.

(7) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Δεύτερου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Ταχυδρομείων Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του Κυπριακού Ταχυδρομείου

150. -(1) Παρά τις διατάξεις του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου και του περί Ταχυδρομείων Νόμου, και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων κανονισμών, ή οποιωνδήποτε άλλων εκάστοτε σε ισχύ νόμων και κανονισμών ή άλλων νόμιμων εξουσιοδοτήσεων, δυνάμει των οποίων εκάστοτε ασκεί αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και το Κυπριακό Ταχυδρομείο αντιστοίχως, από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της ισχύος με διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, εκάστου των άρθρων, εδαφίων και παραγράφων του παρόντος Νόμου, και από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, η Αρχή και το Κυπριακό Ταχυδρομείο, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) Παύουν, να έχουν και να ασκούν, οποιαδήποτε αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον που τους έχει εναποτεθεί δυνάμει των εν λόγω νόμων, κανονισμών και εξουσιοδοτήσεων, η οποία είναι αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον, που εναποτίθεται στον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του αντίστοιχου άρθρου, εδαφίου και παραγράφου του παρόντος Νόμου, ή των αντίστοιχων κανονισμών ή διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ,

(β) συνεχίζουν μεν να ασκούν, οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, που τους έχουν εναποτεθεί δυνάμει των εν λόγω νόμων, κανονισμών και εξουσιοδοτήσεων, αλλά υποκείμενα στην αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον, που εναποτίθεται στον Επίτροπο, δυνάμει των διατάξεων του αντίστοιχου άρθρου, εδαφίου και παραγράφου του παρόντος Νόμου, και των κανονισμών ή διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), του εδαφίου (1) στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που έχουν εναποτεθεί στην Αρχή, και είναι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εναποτίθενται στον Επίτροπο δυνάμει των άρθρων, εδαφίων και παραγράφων, που τίθενται σε ισχύ με διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, περιλαμβάνεται το καθήκον της Αρχής, να εκδίδει κανονισμούς δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, καθ' όσον αφορά τη ρύθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα στην έννοια του παρόντος Νόμου, σε θέματα αριθμοδότησης, εγκρίσεων τερματικού εξοπλισμού και ποιότητας υπηρεσιών, και η εξουσία της Αρχής δυνάμει του άρθρου 38Α του εν λόγω Νόμου να χορηγεί άδεια και να θέτει όρους σε σχέση με τερματικό εξοπλισμό.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, που η Αρχή συνεχίζει μεν να ασκεί, αλλά υποκείμενη στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εναποτίθενται στον Επίτροπο, δυνάμει των άρθρων, εδαφίων, και παραγράφων που τίθενται σε ισχύ δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, περιλαμβάνεται η υποχρέωση της Αρχής, δυνάμει του άρθρου 13 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, μέσα στην έννοια του παρόντος Νόμου, υποκείμενη και σε κανονισμούς, διατάγματα και γνωστοποιήσεις, που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εργοδότηση του προσωπικού σε περίπτωση που παύει να υφίσταται το Γραφείο του Επιτρόπου

151. Σε περίπτωση, που το Γραφείο παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται, το προσωπικό του διορίζεται σε κατάλληλο Υπουργείο, Τμήμα ή Υπηρεσία της Κυβέρνησης, σε περίπτωση δε που οι δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Γραφείου περιέρχονται για οποιοδήποτε λόγο σε άλλο νομικό πρόσωπο, αρχή, ή οργανισμό, το προσωπικό του Γραφείου θα παρέχει υπηρεσίες στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, αρχή ή οργανισμό, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή status ή όρων υπηρεσίας του.

Περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται Επίτροπος

152. Σε περίπτωση, που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου, περιέρχονται στο Κράτος.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον πράξεων του Επιτρόπου

153. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος και της νομολογίας που το αφορά, αποφάσεις, διατάγματα, και διοικητικά πρόστιμα, που ανάλογα με την περίπτωση εκδίδονται, ή επιβάλλονται από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού κανονισμών, περιλαμβανόμενων αποφάσεων περί χορήγησης, τροποποίησης ή ανάκλησης αδειών, υπόκεινται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου δυνάμει του εν λόγω Άρθρου, σε προσφυγή που δύναται να ασκηθεί ως διαλαμβάνεται σ' αυτό, εναντίον της απόφασης ή διατάγματος ή της επιβολής προστίμου, από οποιοδήποτε δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή από οποιοδήποτε καταναλωτή ή άλλο πρόσωπο, εν γένει, του οποίου η σχετική απόφαση, διάταγμα, ή επιβολή προστίμου, προσβάλλει ευθέως, ίδιον ενεστώς έννομο συμφέρον, μέσα στην έννοια του Άρθρου 146.

Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού του Γραφείου

154. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών και διαταγμάτων, ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, δεν υπέχουν ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν, ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, και των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων.

Ευθύνη νομικών προσώπων

155. -(1) Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στον παρόντα Νόμο, ή στους δυνάμει αυτού κανονισμούς ποινικά αδικήματα, διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα φέρουν, εκτός από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα -

(α) Όλα τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του νομικού προσώπου,

(β) ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος του νομικού προσώπου, και η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον της εταιρείας και εναντίον όλων ή οποιουδήποτε των πιο πάνω προσώπων.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, πράξη ή παράλειψη νομικού προσώπου επιφέρει κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή σε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού την επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Επίτροπο, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για καταβολή του διοικητικού προστίμου, φέρουν εκτός από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 149(6))

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΑ Ή ΕΔΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

 

Πίνακας

Στήλη 1

 

Στήλη 2

 

Άρθρα ή εδάφια

του παρόντος Νόμου

Άρθρα ή εδάφια του περί

Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου

άρθρο 30 άρθρο 41
άρθρο 83 άρθρο 38Α
άρθρο 96(1) άρθρο 29
άρθρο 96(2) άρθρο 30 εκτός της επιφύλαξης
άρθρο 96(3) Επιφύλαξη άρθρου 30
άρθρο 96(4) άρθρα 31(1) και 34
άρθρο 96(5) άρθρο 31(2)
άρθρο 96(8) άρθρο 32(1)
άρθρο 96(9) άρθρο 32(2) και (4)
άρθρο 96(10) άρθρο 32(3)
άρθρο 96(11) άρθρο 33
άρθρο 97 άρθρο 35
άρθρο 98 άρθρο 36
άρθρο 99 άρθρο 37
άρθρο 100 άρθρο 38
άρθρο 101 άρθρο 39
άρθρο 102 άρθρο 40
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 149(7))

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΑ Ή ΕΔΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ,

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

 

Πίνακας

Στήλη 1

 

Στήλη 2

 

Άρθρα ή εδάφια

του παρόντος Νόμου

Άρθρα ή εδάφια του περί

Ταχυδρομείων Νόμου

άρθρο 19(1)(σ) άρθρα 7(1) 8 και 9 (εκτός της επιφύλαξης)
άρθρο 112 άρθρο 10
άρθρο 115 άρθρο 12
άρθρο 120 άρθρο 5
άρθρο 129 άρθρο 11(1)
άρθρο 134(2) και (3) Επιφύλαξη άρθρου 9
άρθρο 136(1) άρθρα 13 και 15(1)
άρθρο 136(2) άρθρο 16 εκτός της επιφύλαξης
άρθρο 136(3) άρθρο 15(2) και επιφύλαξη άρθρου 16
άρθρο 136(4)(α) άρθρο 17
άρθρο 136(4)(β) άρθρο 18
άρθρο 140(1) άρθρο 20
άρθρο 141 άρθρο 14
άρθρο 141(3) άρθρο 21
άρθρο 141(4) άρθρο 22
άρθρο 143(2) άρθρα 23(1 )(α) και 24
άρθρο 143(3) άρθρο 23(1)(β)
άρθρο 143(4) άρθρο 23(1 )(γ)
άρθρο 143(5) άρθρο 23(1)(δ)
άρθρο 143(6) άρθρο 23(1 )(ε)
άρθρο 143(7) άρθρο 23(1)(στ)
άρθρο 143(8) άρθρο 23(1)(ζ)
άρθρο 143(9) άρθρο 23(1)(η)
άρθρο 143(10) άρθρο 23(2)
άρθρο 143(11) άρθρο 25
άρθρο 143(12) άρθρο 26
άρθρο 143(13) άρθρο 30
άρθρο 143(14) άρθρο 31
άρθρο 143(15) άρθρα 32, 33 και 34
άρθρο 143(16) άρθρο 27
άρθρο 143(17) άρθρο 28
άρθρο 143(18) άρθρο 29
άρθρο 143(20) άρθρο 35
άρθρο 143(21) άρθρο 36
άρθρο 143(22) άρθρο 37
άρθρο 143(23) άρθρο 38
άρθρο 143(24), (25),(26) και (27) άρθρο 39
άρθρο 143(28) και (29) άρθρο 40
άρθρο 143(30),(31) και (32) άρθρο 41
άρθρο 143(33) και (29) άρθρο 42
άρθρο 143(34) άρθρο 43
άρθρο 144(4) άρθρο 46
άρθρο 149(3) άρθρο 45
Σημείωση
161(9) και (10) του Ν.112(I)/2004Μεταβατικές Διατάξεις

(9) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.112(I)/2004] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταργείται ο περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002 .

(10) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άδεια, Κανονισμός, Διάταγμα, Απόφαση, Διορισμό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του προαναφερόμενου στο εδάφιο (9) του παρόντος άρθρου Νόμου, ή Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού, ο οποίος καταργείται,  συνεχίζει να ισχύει ή να υφίσταται μέχρι την αντικατάσταση ή λήξη αυτού και τεκμαίρεται ότι το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού, άδειας, Κανονισμού, Διατάγματος, Απόφασης, Διορισμού ή άλλου εγγράφου, ικανοποιεί πλήρως τους όρους ή απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, ή τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Νόμου, εκτός αν υπάρχουν ρητές πρόνοιες στον παρόντα Νόμο περί του αντιθέτου, περίπτωση κατά την οποία  ισχύουν οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου.