Προοίμιο

Για σκοπούς—

(α) Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, EE L 296 της 21.11.1996, σ. 51», και

(β) δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, για εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(i) «Οδηγία 92/72/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 1992 σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από όζον EE L 297 της 13.10.1999, σ. 17».

(ii) «Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου στον ατμοσφαιρικό αέρα».

(iii) «Οδηγία 80/779/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 όσον αφορά τις οριακές τιμές και τις καθοδηγητικές τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια».

(iv) «Οδηγία 85/203/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1985 σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για το διοξείδιο του αζώτου».

(ν) «Οδηγία 82/884/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 σχετικά με την οριακή τιμή του μολύβδου στην ατμόσφαιρα».

(vi) «Οδηγία 2000/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2000 για οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα EE L 313 της 13.12.2000, σ. 12».

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

«ανώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο, κάτω του οποίου επιτρέπεται η χρήση ενός συνδυασμού μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που διορίζεται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 5·

«ατμοσφαιρικός αέρας» σημαίνει τον εξωτερικό αέρα της τροπόσφαιρας, εξαιρουμένου του αέρα στους χώρους εργασίας·

«εκτίμηση» σημαίνει κάθε μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, τον υπολογισμό, την πρόβλεψη ή την εκτίμηση του επιπέδου ενός ρύπου στον ατμοσφαιρικό αέρα·

«Επιθεωρητής» σημαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό με βάση τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5·

«επίπεδο» σημαίνει τη συγκέντρωση ενός ρύπου στον ατμοσφαιρικό αέρα ή την ταχύτητα εναποθέσεως του σε επιφάνειες σε δεδομένη χρονική στιγμή·

Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«ζώνη» σημαίνει οριοθετημένο από τον Υπουργό τμήμα της Δημοκρατίας·

«κατώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο, κάτω του οποίου είναι δυνατή απλώς η χρήση τεχνικών προσομοίωσης ή αντικειμενικής εκτίμησης για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«οικισμός» σημαίνει ζώνη με συγκέντρωση πληθυσμού άνω των 250.000 κατοίκων ή, όταν η συγκέντρωση πληθυσμού είναι κατώτερη ή ίση προς 250.000 κατοίκους, με πυκνότητα πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο η οποία δικαιολογεί, κατά τη γνώμη του Υπουργού, την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·

«οριακή τιμή» σημαίνει ένα επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή την μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή στο σύνολο του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας χωρίς εν συνεχεία υπερβάσεις·

«όριο συναγερμού» σημαίνει ένα επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, ακόμα και αν η έκθεση είναι βραχύχρονη·

«περιθώριο ανοχής» σημαίνει το ποσοστό της οριακής τιμής κατά το οποίο επιτρέπεται να γίνεται υπέρβασή της, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου·

«ρύπος» σημαίνει κάθε ουσία η οποία διοχετεύεται άμεσα ή έμμεσα από τον άνθρωπο στον ατμοσφαιρικό αέρα και η οποία ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον στο σύνολο του·

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος που εγκαθιδρύεται με βάση τον Πρώτο Πίνακα του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002·

«τιμή-στόχος» σημαίνει ένα επίπεδο καθοριζόμενο με σκοπό την αποφυγή, κυρίως μακροπρόθεσμα, των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον στο σύνολο του, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί, κατά το δυνατόν, εντός δεδομένης χρονικής περιόδου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός

3. Ο σκοπός του παρόντος Νόμου είναι-

(α) Ο προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στη Δημοκρατία, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος·

(β) η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα βάσει μεθόδων και κριτηρίων κοινά αποδεκτών από διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία·

(γ) η συγκέντρωση κατάλληλων πληροφοριών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και η ενημέρωση του κοινού, μεταξύ άλλων, μέσω ορίων συναγερμού· και

(δ) η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, εκεί όπου είναι καλή και η βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις.

ΜΕΡΟΣ II ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες Υπουργού

4. Ο Υπουργός μεριμνά για την υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και ειδικότερα, όσον αφορά-

(α) Την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·

(β) την έγκριση των μηχανισμών μέτρησης περιλαμβανομένων των μεθόδων, συσκευών, δικτύων και εργαστηρίων

(γ) τη διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων που διενεργούνται με τους μηχανισμούς μέτρησης, μέσω της εξακρίβωσης ότι η ποιότητα αυτή τηρείται από τους εν λόγω μηχανισμούς μέτρησης, ιδίως με εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων διασφάλισης ποιότητας·

(δ) την ανάλυση των μεθόδων εκτίμησης· και

(ε) το συντονισμό, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας, τα οποία οργανώνονται από την Επιτροπή.

Διορισμός Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών

5.—(1) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει λειτουργό από το Υπουργείο του ως Αρχιεπιθεωρητή, καθώς επίσης και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς από το Υπουργείο του ως Επιθεωρητές.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εξουσιοδοτεί κατάλληλα προσοντούχα πρόσωπα, που δεν υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία, για να εκτελούν τα καθήκοντα και να ασκούν τις εξουσίες του Επιθεωρητή και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους όπως ορίζονται στην εξουσιοδότηση.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση τα εδάφια (1) και (2) ενεργεί υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και υπόκειται στον έλεγχο του.

(4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (2), λαμβάνει κατάλληλη αμοιβή, ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Όλοι οι Επιθεωρητές, που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο, θα εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες τις οποίες οφείλουν να επιδεικνύουν στην περίπτωση που τους ζητηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Καθήκοντα Επιθεωρητών

6.—(1) Ο Επιθεωρητής μπορεί για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων του, να-

(α) Διεξάγει δοκιμές, μετρήσεις, αναλύσεις, συντηρήσεις, βαθμονομήσεις, ποιοτικό έλεγχο λειτουργίας των οργάνων, αξιολογεί μετρήσεις και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και διενεργεί δειγματοληψίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του ή διευθετεί για τη διεξαγωγή των πιο πάνω από προσοντούχα πρόσωπα,

(β) εισέρχεται σε υποστατικά όπου έχουν τοποθετηθεί δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, όργανα μέτρησης για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και να διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους,

(γ) συνοδεύεται από προσοντούχα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5, να ασκούν τις εξουσίες που έχουν οριστεί στην εξουσιοδότηση,

(δ) συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα τον βοηθούν στην άσκηση των εξουσιών του ή των εξουσιών των προσοντούχων προσώπων,

(ε) παίρνει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του ή των εξουσιών των προσοντούχων προσώπων.

(2) Ο Επιθεωρητής μπορεί να τοποθετεί όργανα μέτρησης σε οποιοδήποτε σημείο κρατικής, ή ιδιωτικής περιουσίας στη Δημοκρατία και να τηρεί και καταγράφει τις μετρήσεις που γίνονται από τα όργανα αυτά:

Νοείται ότι, η τοποθέτηση οργάνων μέτρησης σε σημείο ιδιωτικής περιουσίας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος νόμου, και δεν παρεμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση της περιουσίας από τον ιδιοκτήτη λόγω της τοποθέτησης αυτής.

(3) Κάθε πρόσωπο που χωρίς την εξουσιοδότηση του Υπουργού, μετακινεί, προκαλεί ζημία ή παρεμβαίνει στη λειτουργία οργάνου μέτρησης που έχει τοποθετηθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή σε οποιαδήποτε καταγραφή που έχει γίνει από αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.

(4) Τα αποτελέσματα των βαθμονομήσεων, ποιοτικού ελέγχου, μετρήσεων και αναλύσεων των δειγμάτων που διεξάγονται στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Νόμου από τους Επιθεωρητές τεκμαίρονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως ορθά.

Μετρήσεις από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα

7.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να αναθέτει ή χορηγεί έγκριση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διεξαγωγή μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

(2) Η έγκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), χορηγείται για τέτοιο χρονικό διάστημα και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θα ορίσει ο Υπουργός.

(3) Ο Υπουργός έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με βάσει το εδάφιο (1), τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε μετρήσεων που αφορούν σε θέματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τα οποία δύναται να αξιοποιεί για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου ισχύουν μόνο οι μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που γίνονται με την έγκριση του Υπουργού:

Νοείται ότι μετρήσεις για σκοπούς συγκέντρωσης κατάλληλων πληροφοριών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα χωρίς την έγκριση του Υπουργού δεν απαγορεύονται, οποιοσδήποτε όμως ανακοινώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο ενημερώνει το κοινό γι' αυτές, οφείλει να γνωστοποιεί ότι η σχετική μέτρηση έχει διενεργηθεί χωρίς την έγκριση του Υπουργού.

Έκδοση Κανονισμών

8.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς καθορίζει τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις οριακές τιμές και τα όρια συναγερμού για τους ρύπους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες του Παραρτήματος II, καθώς και για άλλους ρύπους, εφ' όσον βάσει της επιστημονικής προόδου και των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, κρίνεται ότι πρέπει να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις των ρύπων αυτών στην ανθρώπινη υγεία ή και στο σύνολο του περιβάλλοντος της Δημοκρατίας,

(β) μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού καθώς και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό,

(γ) κριτήρια και τεχνικές για τους ρύπους για τους οποίους έχουν καθοριστεί οριακές τιμές και όρια συναγερμού, όσον αφορά-

(i) τις μετρήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται για εφαρμογή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, και τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων όπως τη θέση των σημείων δειγματοληψίας, τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας και τις τεχνικές αναφοράς για μέτρηση και δειγματοληψία· και

(ii) τη χρήση άλλων τεχνικών αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα, ιδίως της προσομοίωσης και ειδικότερα την πυκνότητα των σημείων στο χώρο για την προσομοίωση και τις μεθόδους αντικειμενικής αξιολόγησης και τις τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση,

νοουμένου ότι τα κριτήρια και οι τεχνικές αυτές καθορίζονται για κάθε ρύπο και λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των οικισμών ή τα επίπεδα ρύπων στις εξεταζόμενες ζώνες,

(δ) περιθώρια ανοχής για τους ρύπους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I, και τα οποία μειώνονται σταδιακά σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται για κάθε ρύπο, ώστε η οριακή τιμή να επιτευχθεί το αργότερο κατά τη λήξη της προθεσμίας η οποία καθορίζεται για κάθε ρύπο όταν γίνεται ο καθορισμός αυτής της οριακής τιμής,

(ε) ανώτερα όρια εκτίμησης,

(στ) κατώτερα όρια εκτίμησης,

(ζ) διαδικασίες εποπτείας, ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης και επιφυλακής του πληθυσμού, εναρμονισμένους με εκείνους που καθορίζονται από διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία, αναφορικά με ρύπους του Παραρτήματος I,

(η) όρια, μέτρα, κριτήρια και τεχνικές για ρύπους μη αναφερόμενους στο Παράρτημα I και μη καθοριζόμενους από αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της Δημοκρατίας· στην περίπτωση αυτή, ο Υπουργός οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την Επιτροπή.

(θ) τα ανώτατα όρια εκπομπών για οποιουσδήποτε ρύπους και καταρτίζει προγράμματα για την προοδευτική μείωση των εκπομπών των ρύπων αυτών, απογραφές εκπομπών καθώς και προβλέψεις εκπομπών,

(ι) τη θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών για την ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις με το κοινό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13Α, περιλαμβανομένων δημόσιων ακροάσεων,

(ια) τη ρύθμιση οποιωνδήποτε ζητημάτων που αφορούν τους ρύπους του Παραρτήματος Ι, για σκοπούς εναρμόνισης με  διατάξεις Κοινοτικών Οδηγιών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει με Κανονισμούς, μέτρα και όρια αυστηρότερα από εκείνα που καθορίζονται στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.

(4) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα με τα οποία-

(α) Ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα· ή

(β) τροποποιούνται τεχνικής φύσεως θέματα που ρυθμίζονται στα παραρτήματα των Κανονισμών.

(5) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις των διατάξεων των Κανονισμών αυτών.

Έκδοση διαταγμάτων

9. Ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα να ρυθμίσει οποιοδήποτε τεχνικής φύσης θέμα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Προκαταρκτική εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

10. Ο Υπουργός μεριμνά για την οργάνωση εκστρατειών αντιπροσωπευτικών μετρήσεων, ερευνών ή εκτιμήσεων των επιπέδων ρύπων για όλες τις ζώνες και τους οικισμούς προκειμένου να επιτύχει μία προκαταρκτική εκτίμηση του ατμοσφαιρικού αέρα για την εφαρμογή των Κανονισμών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 8.

Εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

11.—(1) Με βάση τις οριακές τιμές και τα όρια συναγερμού που καθορίζονται στους Κανονισμούς, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8, πρέπει να εκτιμάται η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) και για τους ρύπους τους οποίους αφορά, οι μετρήσεις είναι υποχρεωτικές στις ακόλουθες ζώνες:

(α) Στους οικισμούς,

(β) στις ζώνες όπου τα επίπεδα κυμαίνονται μεταξύ των οριακών τιμών και του ανώτερου ορίου εκτίμησης, και

(γ) στις λοιπές ζώνες όπου τα επίπεδα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές.

(3) Οι μετρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) μπορούν να συμπληρώνονται από τεχνικές προσομοίωσης ώστε να παρέχεται η δέουσα πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

(4) Για την αξιολόγηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να χρησιμοποιείται συνδυασμός μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης όταν τα επίπεδα, για ένα αντιπροσωπευτικό χρονικό διάστημα, είναι χαμηλότερα του ανώτερου ορίου εκτίμησης.

(5) Όταν τα επίπεδα είναι χαμηλότερα του κατώτερου ορίου εκτίμησης, η εκτίμηση των επιπέδων είναι δυνατό να πραγματοποιείται απλώς μέσω τεχνικών προσομοίωσης ή αντικειμενικής εκτίμησης:

Νοείται ότι, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους οικισμούς όταν πρόκειται για ρύπους για τους οποίους έχουν καθοριστεί όρια συναγερμού.

(6) Οι μετρήσεις ρύπων πραγματοποιούνται σε σταθερά σημεία, είτε συνεχώς, είτε με τυχαία δειγματοληψία και ο αριθμός των μετρήσεων πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τον καθορισμό επιπέδων.

Βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

12.—(1) Ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των οριακών τιμών.

(2) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου με βάση το εδάφιο (1)-

(α) Σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προστασίας του αέρα, των νερών και του εδάφους,

(β) δεν αντιβαίνουν προς την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας,

(γ) δεν έχουν δυσμενείς και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Ύστερα από πρόταση του Υπουργού, το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σχέδια δράσης τα οποία περιλαμβάνουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση κινδύνου υπέρβασης των οριακών τιμών ή των ορίων συναγερμού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υπέρβασης και να περιορισθεί η διάρκεια ενός τέτοιου περιστατικού:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων συναγερμού του όζοντος, τα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να μην λαμβάνονται, όταν ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις εθνικές, γεωγραφικές, μετεωρολογικές  και  οικονομικές   συνθήκες,   αποφασίζει   ότι   δεν    υπάρχει   σημαντικήδυνατότητα μείωσης του κινδύνου, της διάρκειας ή της σοβαρότητας κάθε υπέρβασης.

(4) Τα σχέδια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεχομένως μέτρα ελέγχου και, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και περιορισμών στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, που συμβάλλουν στην υπέρβαση των οριακών τιμών.

Μέτρα εφαρμοστέα στις ζώνες όπου τα επίπεδα υπερβαίνουν την οριακή τιμή

13.—(1) Ο Υπουργός μεριμνά για την κατάρτιση καταλόγων των ζωνών και των οικισμών όπου τα επίπεδα ενός ή περισσότερων ρύπων υπερβαίνουν την οριακή τιμή προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής:

Νοείται ότι, όταν δεν έχει καθοριστεί περιθώριο ανοχής για δεδομένο ρύπο, οι ζώνες και οι οικισμοί όπου το επίπεδο του ρύπου αυτού υπερβαίνει την οριακή τιμή εξομοιώνονται προς τις ζώνες και τους οικισμούς που αναφέρονται ανωτέρω και εφαρμόζεται το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Ο Υπουργός μεριμνά για την κατάρτιση καταλόγων των ζωνών και οικισμών όπου τα επίπεδα ενός ή περισσότερων ρύπων κυμαίνονται μεταξύ της οριακής τιμής και της οριακής τιμής προσαυξημένης κατά το περιθώριο ανοχής.

(3) Ο Υπουργός υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο-

(α) Σχέδιο ή πρόγραμμα για τις ζώνες και οικισμούς του εδαφίου (1), που πρέπει να εκπονηθεί για την επίτευξη της οριακής τιμής εντός των οριζόμενων από τους σχετικούς Κανονισμούς προθεσμιών, και το οποίο πρέπει να είναι προσιτό στο κοινό, και να περιλαμβάνει τουλάχιστο τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV,

(β) ολοκληρωμένο σχέδιο όλων των ρύπων που υπερβαίνουν τις οριακές τιμές, για τους οικισμούς ή ζώνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και στους οποίους περισσότεροι του ενός ρύποι υπερβαίνουν τις οριακές τιμές.

(4) Όταν το επίπεδο ενός ρύπου υπερβαίνει ή υπάρχει κίνδυνος να υπερβεί την οριακή τιμή προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής ή, κατά περίπτωση, το όριο συναγερμού, λόγω σημαντικής ρύπανσης η οποία προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, ο Υπουργός πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το προαναφερόμενο κράτος μέλος προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής

13Α.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 13Β, 13Γ, 13Δ, 13Ε και 13ΣΤ -

“κοινό” σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών˙

“σχέδιο και/ ή πρόγραμμα” σημαίνει σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 13.

(2) Τα άρθρα 13Β, 13Γ, 13Δ, 13Ε και 13ΣΤ εφαρμόζονται στα σχέδια και/ ή προγράμματα, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(3) Τα άρθρα 13Β, 13Γ, 13Δ, 13Ε και 13ΣΤ δεν εφαρμόζονται στα σχέδια και/ ή προγράμματα –

(α) τα οποία σχεδιάστηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή για να εφαρμοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης˙

(β) αναφορικά με τα οποία η συμμετοχή του κοινού διασφαλίζεται δυνάμει του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου του 2005 ή δυνάμει του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2004.

Συμμετοχή κοινού σε σχέδια και /ή προγράμματα

13Β.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετάσχει στην προετοιμασία, τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων και/ ή προγραμμάτων.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό –

(α) για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια και/ ή προγράμματα ή την τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους,

(β) ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά της εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και

(γ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο της πρότασης, εντός 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(3) Ο Υπουργός δημοσιεύει στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση που υποβάλλονται από τον Υπουργό ή προς τον Υπουργό -

(α) προτάσεις που αφορούν σχέδιο και/ ή πρόγραμμα ή την τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους. και

(β) απόψεις οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με θέμα που αφορά τις προτάσεις.

(4) Το κοινό, με το οποίο ο Υπουργός διαβουλεύεται, περιλαμβάνει το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ένα σχέδιο και/ ή πρόγραμμα και περιλαμβάνει μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημόσια ακρόαση

13Γ.-(1) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού, που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης με τον αρμόδιο Υπουργό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 και την Τεχνική Επιτροπή, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, για πρόταση που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σημαντικών σχεδίων και/ ή προγραμμάτων, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 13Δ.

(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόμενο κοινό και άλλα θέματα σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, καθορίζονται με κανονισμούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 8.

Λήψη αποφάσεων

13Δ. Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, ο Υπουργός λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 13Β και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13Γ.

Ενημέρωση

13Ε. Αφού ο Υπουργός λάβει τελική απόφαση σχετικά με το σχέδιο και/ή πρόγραμμα, ενημερώνει το κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο Αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 13ΣΤ και γνωστοποιεί τον τόπο και το χρόνο, που μπορούν να πάρουν τις ακόλουθες πληροφορίες –

(α) περιγραφή του σχεδίου και/ ή προγράμματος, όπως αυτό εγκρίθηκε˙

(β) συνοπτική δήλωση σχετικά με –

(i) τον τρόπο, με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι τυχόν απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφρασθεί σύμφωνα με το άρθρο 13Β, και τα αποτελέσματα δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13Γ˙

(ii) τους λόγους και τις εκτιμήσεις, πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές αποφάσεις που λήφθηκαν.

Τήρηση Αρχείου

13ΣΤ. Ο Υπουργός τηρεί Αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται –

(α) οι προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ ή προγράμματα, περιλαμβανομένης της τροποποίησης ή αναθεώρησής τους˙

(β) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13Β˙

(γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13Ε.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004.

Γνωμοδότηση Τεχνικής Επιτροπής

14.—(1) Σε περίπτωση που τα σχέδια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 12 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 13, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλου μέτρα που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλου Υπουργού, ενημερώνεται ο αρμόδιος Υπουργός και τα σχέδια παραπέμπονται στη Τεχνική Επιτροπή για γνωμοδότηση.

(2) Η γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τα σχέδιο.

(3) Η διαδικασία σύγκλισης της Τεχνικής Επιτροπής καθορίζεται στο Παράρτημα V.

Απαιτήσεις για τις ζώνες όπου τα επίπεδα δεν υπερβαίνουν την οριακή τιμή

15. Ο Υπουργός μεριμνά για την κατάρτιση καταλόγων των ζωνών και των οικισμών όπου τα επίπεδα των ρύπων δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές και μεριμνά, μόνος ή σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ώστε τα επίπεδα των ρύπων στις ζώνες και στους οικισμούς αυτούς, να διατηρούνται κάτω από τις οριακές τιμές και καταβάλλει προσπάθειες για τη διαφύλαξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που συμβιβάζεται με την αειφόρο ανάπτυξη.

Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού

16.—(1) Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συναγερμού, ο Υπουργός λαμβάνει τα μέτρα μείωσης που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.

(2) Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού, ο Υπουργός μεριμνά για τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του κοινού και διαβιβάζει επίσης στην Επιτροπή, προκαταρκτικά, πληροφορίες σχετικά με τα σημειωθέντα επίπεδα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ή των επεισοδίων ρύπανσης, το αργότερο τρεις μήνες μετά την εμφάνιση του επεισοδίου.

Διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων

17.—(1) Μετά την έκδοση των Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8, ο Υπουργός οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την Αρμόδια Αρχή, τα εργαστήρια και τους Οργανισμούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Μετά την έκδοση των Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8, ο Υπουργός οφείλει-

(α) Για τις ζώνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, να-

(i) Γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την εμφάνιση επιπέδων που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής, καθώς και τις ημερομηνίες ή τις περιόδους κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν τα επίπεδα αυτά και τις σημειωθείσες τιμές, το αργότερο εντός εννέα μηνών μετά το τέλος κάθε έτους. Όταν δεν έχει καθορισθεί περιθώριο ανοχής για δεδομένο ρύπο, οι ζώνες και οι οικισμοί όπου το επίπεδο του ρύπου αυτού υπερβαίνει την οριακή τιμή εξομοιώνονται προς τις ζώνες και τους οικισμούς που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, προσαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής,

(ii) ενημερώσει την Επιτροπή για τους λόγους στους οποίους οφείλεται καθένα από τα παρατηρηθέντα περιστατικά, το αργότερο εντός εννέα μηνών μετά το τέλος κάθε έτους,

(iii) διαβιβάσει στην Επιτροπή τα σχέδια ή προγράμματα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13, το αργότερο δύο έτη μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκαν τα επίπεδα,

(iv) ενημερώνει την Επιτροπή κάθε τρία έτη για την πρόοδο που σημειώνει το σχέδιο ή το πρόγραμμα,

(β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, κάθε έτος και το αργότερο εντός εννέα μηνών μετά το τέλος κάθε έτους, τον κατάλογο των ζωνών και των οικισμών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 13 και στο άρθρο 15,

(γ) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, στη μορφή που καθορίζεται από τη σχετική με την πληροφόρηση για περιβαλλοντικά θέματα Κοινοτική Νομοθεσία κάθε τρία έτη και το αργότερο εντός εννέα μηνών μετά το τέλος κάθε τριετούς περιόδου, συνοπτικές πληροφορίες για τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν ή ανάλογα με την περίπτωση εκτιμήθηκαν, στις ζώνες και τους οικισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 15,

(δ) να κοινοποιεί στην Επιτροπή τις μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την προκαταρκτική εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που προβλέπεται στο άρθρο 10,

(ε) να υποβάλλει, στην Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, εκθέσεις σχετικά με τις απογραφές  εκπομπών και τις προβλέψεις εκπομπών για οποιοδήποτε έτος, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

Τήρηση αρχείου

18. Ο Υπουργός, μετά την έκδοση των Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8, μεριμνά για την τήρηση αρχείου στο οποίο θα καταχωρούνται λεπτομέρειες για-

(α) Τις οριακές τιμές που καθορίζονται για τον ατμοσφαιρικό αέρα στη Δημοκρατία, καθώς και για τις μεθόδους μέτρησης και προσδιορισμού της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα,

(β) όλα τα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Η εφαρμογή  των διατάξεων των άρθρων 8, 13, 16 και 17 του παρόντος Νόμου, αναστέλλεται μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Άρθρο 8)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

I. Ρύποι εξεταζόμενοι στο αρχικό στάδιο

1. Διοξείδιο του θείου

2. Διοξείδιο του αζώτου

3. Λεπτόκοκκα σωματίδια όπως οι αιθάλες (περιλαμβανομένου του ΡΜ10)

4. Αιωρούμενα σωματίδια

5. Μόλυβδος

6. Όζον.

 

II. Λοιποί ατμοσφαιρικοί ρύποι

7. Βενζόλιο

8. Μονοξείδιο του άνθρακα

9. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

10. Κάδμιο

11. Αρσενικό

12. Νικέλιο

13. Υδράργυρος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 8)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

 

Κατά τον καθορισμό της οριακής τιμής και, εφόσον απαιτείται, του ορίου συναγερμού, μπορούν μεταξύ άλλων να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

— Ο βαθμός έκθεσης του πληθυσμού και ιδίως των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων,

— οι κλιματολογικές συνθήκες,

— η ευαισθησία της πανίδας και της χλωρίδας, καθώς και των οικοτόπων τους,

— η ιστορική κληρονομιά που εκτίθεται στους ρύπους,

— η οικονομική και τεχνική σκοπιμότητα,

— η μεταφορά των ρύπων σε μεγάλες αποστάσεις, μεταξύ των οποίων και των δευτερευόντων ρύπων, συμπεριλαμβανομένου του όζοντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρο 8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

1. Πιθανότητα, σοβαρότητα και συχνότητα των επιπτώσεων. Όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον γενικά, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις.

2. Ευρεία παρουσία και αυξημένη συγκέντρωση του ρύπου στην ατμόσφαιρα.

3. Περιβαλλοντικές ή μεταβολικές αλλαγές στο βαθμό που ενδέχεται να οδηγήσουν στην παραγωγή χημικών ουσιών με μεγαλύτερη τοξικότητα.

4. Μεγάλη διάρκεια ζωής στο περιβάλλον, ιδιαίτερα εάν ο ρύπος δεν είναι βιοδιασπάσιμος και είναι δυνατό να συσσωρευθεί στον ανθρώπινο οργανισμό, το περιβάλλον ή τις τροφικές αλυσίδες.

5. Επιπτώσεις του ρύπου—

— Μέγεθος του εκτιθέμενου πληθυσμού, βιολογικών πόρων ή οικοσυστημάτων,

— ύπαρξη ιδιαίτερα ευαίσθητων στόχων στην εξεταζόμενη ζώνη.

6. Μέθοδοι εκτίμησης επικινδυνότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται. Κατά την επιλογή των ρύπων λαμβάνονται υπόψη τα περί κινδύνου κριτήρια που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 13)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ή ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

 

1. Τόπος όπου σημειώθηκε η υπέρβαση

— Περιφέρεια,

— πόλη (χάρτης),

— σταθμός μετρήσεως (χάρτης, γεωγραφικές συντεταγμένες).

 

2. Γενικές πληροφορίες

— Τύπος ζώνης (πόλη, βιομηχανική ή αγροτική περιοχή),

— εκτίμηση της πληγείσας εκτάσεως (km2) και του πληθυσμού που έχει εκτεθεί στη ρύπανση,

— σχετικά κλιματολογικά δεδομένα,

— σχετικά τοπογραφικά δεδομένα,

— επαρκείς πληροφορίες για το είδος των προστατευόμενων στόχων στην εξεταζόμενη ζώνη.

 

3. Αρμόδιες αρχές

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των υπευθύνων για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων βελτίωσης του αέρα.

 

4. Φύση και εκτίμηση της ρύπανσης

— Συγκεντρώσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα έτη (πριν από την εφαρμογή των βελτιωτικών μέτρων),

— συγκεντρώσεις που έχουν μετρηθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου,

— τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις.

 

5. Προέλευση της ρύπανσης

— Κατάλογος των κυρίων πηγών εκπομπής στις οποίες οφείλεται η ρύπανση (χάρτες),

— συνολική ποσότητα εκπομπών από τις πηγές αυτές (τόνοι/έτος),

— πληροφορίες σχετικά με τη μεταφερόμενη ρύπανση από άλλες περιοχές.

 

6. Ανάλυση της κατάστασης

— Λεπτομέρειες για τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η υπέρβαση (μεταφορές, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών μεταφορών, δημιουργία),

— λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που είναι δυνατό να ληφθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

 

7. Πληροφορίες για τα μέτρα ή τα σχέδια βελτίωσης του αέρα τα οποία υπήρχαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

— Τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή μέτρα,

— παρατηρούμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

 

8. Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ή τα σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης τα οποία έχουν εγκριθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

— Κατάλογος και περιγραφή όλων των μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο,

— χρονοδιάγραμμα εφαρμογής,

— εκτίμηση της προσδοκώμενης βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων αυτών.

 

9. Πληροφορίες για τα μέτρα ή τα σχέδια που προβλέπονται ή σχεδιάζονται μακροπρόθεσμα.

 

10. Κατάλογος δημοσιεύσεων, εγγράφων, εργασιών κ.λ.π. τα οποία συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στο παρόν Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρο 14)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

1. Για σκοπούς που έχουν σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θα συγκαλούνται συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο. Μετά τη λήψη γραπτής παράκλησης που θα έχει σταλεί από οποιοδήποτε μέλος, στην οποία θα δηλώνεται η ανάγκη για σύγκληση έκτακτης συνεδρίας και ο σχετικός λόγος, ο Πρόεδρος θα συγκαλεί τη συνεδρία η οποία θα πραγματοποιείται μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες.

Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες θα αποστέλλονται στα Υπουργεία τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίας και θα περιέχουν πληροφορίες για—

(α) Σχέδια δράσης που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 12 και τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητος άλλου Υπουργού,

(β) Προγράμματα ή σχέδια που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 και τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητος άλλου Υπουργού, που θα εξετάζονται στη συνεδρία καθώς και αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο θέμα θα συζητηθεί.

2. Ειδοποιήσεις για τη συνεδρία καθώς και για τα θέματα που θα συζητηθούν, θα αποστέλλονται σε οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση, Συμβούλιο Βελτιώσεως ή Δήμο που δυνατό να επηρεάζεται.

Σημείωση
27 του Ν.77(Ι)/2010Κατάργηση

27.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.77(I)/2010].

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), τα ακόλουθα άρθρα του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, παραμένουν σε ισχύ:

(α) το άρθρο 10 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010·

(β) τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 17 μέχρι το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους από την έναρξη της ισχύος των μέτρων εφαρμογής που τυχόν αποφασίσει η Επιτροπή με κανονιστική διαδικασία.

(3) Οι ακόλουθοι κανονισμοί παραμένουν σε ισχύ ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.77(I)/2010]:

(α) Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004. και

(β) οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί.

Σημείωση
27(2) και (3) του Ν.77(Ι)/2010Μεταβατικές Διατάξεις

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), τα ακόλουθα άρθρα του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, παραμένουν σε ισχύ:

(α) το άρθρο 10 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010·

(β) τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 17 μέχρι το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους από την έναρξη της ισχύος των μέτρων εφαρμογής που τυχόν αποφασίσει η Επιτροπή με κανονιστική διαδικασία.

(3) Οι ακόλουθοι κανονισμοί παραμένουν σε ισχύ ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.77(I)/2010]:

(α) Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004. και

(β) οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί.