Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγνοούμενος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αγνοουμένων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων∙

«δικαιούχος» σημαίνει την οικογένεια, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου·

«εξαρτώμενα τέκνα» σημαίνει τα άγαμα -

(α) νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου  τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους·

(β) νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους, εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης·

(γ) νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπηρετούν θητεία δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς των παραγράφων (α), (β) και (γ), οποιοδήποτε τέκνο οικογένειας με τρία τέκνα ή οικογένειας με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το οποίο συμπληρώνει το προβλεπόμενο στις παραγράφους αυτές όριο ηλικίας, εξακολουθεί να συνυπολογίζεται για σκοπούς οποιουδήποτε, βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβλητέου επιδόματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με έκαστο των υπόλοιπων εξαρτώμενων τέκνων, στην ίδια οικογένεια θα συνεχίσει να καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν επίδομα ανά εξαρτώμενο τέκνο στο ίδιο ύψος επιδόματος που λαμβάνει οικογένεια με τρία τέκνα ή οικογένεια με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.

(δ)  νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για τη συντήρησή τους.

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία ο Γενικός Διευθυντής εξουσιοδοτεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου∙

«επίδομα» σημαίνει το βασικό επίδομα, το πρόσθετο επίδομα και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

«μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστο εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω·

«οικογενειακό εισόδημα» σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ακαθάριστων εισοδημάτων που απέκτησε το κάθε μέλος της οικογένειας κατά το έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο καταβάλλεται το επίδομα·

«περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία» σημαίνει τις περιοχές της Δημοκρατίας όπου η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο·

«Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας» σημαίνει τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«τέκνα» σημαίνει τα άγαμα νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρόσωπο λογίζεται ότι δεν έχει συμπληρώσει ορισμένη ηλικία πριν από την ημέρα της αντίστοιχης επετείου της γεννήσεώς του.

Έννοια οικογένειας

3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οικογένεια αποτελούν-

(α) Οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα και τα τέκνα του ενός ή του άλλου, από τους γονείς αυτούς, εφόσον τα τέκνα ζουν με τους γονείς αυτούς κάτω από την ίδια στέγη·

(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη·

(γ) μητέρα άγαμος, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν μαζί της κάτω από την ίδια στέγη·

(δ) τα τέκνα της ως άνω υπό (α) οικογένειας όταν και οι δυο γονείς τους είναι νεκροί ή αγνοούμενοι, ή τα τέκνα της ως άνω υπό (β) και (γ) οικογένειας όταν ο πατέρας ή η μητέρα τους, ανάλογα με την περίπτωση, είναι νεκροί ή αγνοούμενοι, τα οποία ζουν κάτω από την ίδια στέγη μαζί με τον έχοντα την επιμέλειά τους, τη σύζυγο του εάν υπάρχει, και τα τέκνα τους εάν υπάρχουν, εφόσον ζουν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη·

(ε) πατέρας έγγαμος και τα τέκνα του που ζουν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον η σύζυγός του εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω· και

(στ) μητέρα έγγαμη και τα τέκνα της που ζουν μαζί της κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον ο σύζυγός της εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω.

Δικαίωμα σε επίδομα

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε οικογένεια που έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, δικαιούται σε βασικό επίδομα τέκνου για τα εξαρτώμενα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον το οικογενειακό της εισόδημα εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(2) Στις οικογένειες που δικαιούνται σε επίδομα σύμφωνα με το εδάφιο (1), καταβάλλεται και πρόσθετο επίδομα τέκνου, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), στις μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες δικαιούνται σε επίδομα σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή και σε πρόσθετο επίδομα σύμφωνα με το εδάφιο (2), καταβάλλεται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η οικογένεια αυτή έχει τη νόμιμη και συνεχή διαμονή της στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), η οικογένεια δε δικαιούται σε επίδομα, εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές, των περιουσιακών της στοιχείων, που προβλέπονται στο Παράρτημα υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000):

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την παροχή επιδόματος, εκτός στην περίπτωση που η αποξένωση των περιουσιακών στοιχείων έγινε για κάλυψη εξόδων που αφορούν θέματα υγείας ή/ και παιδείας ή που προσκομίζονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ικανοποιητικές επεξηγήσεις για το επιβεβλημένο ή το αναγκαίο της αποξένωσης αυτής.

(5) Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα και στις περιπτώσεις των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του ίδιου εδαφίου, το επίδομα καταβάλλεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των τέκνων, ανάλογα με την περίπτωση.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας δύναται να καταβάλλει το επίδομα σε άλλο από τα οριζόμενα στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπα, αν πεισθεί ότι τούτο επιβάλλει το συμφέρον της οικογένειας.

Καταβολή επιδόματος

5. (1) Τα επιδόματα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, καταβάλλοναι στα δικαιούχα πρόσωπα ως ακολούθως:

(α) Σε οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετράμηνου σε μηνιαία βάση, νοουμένου ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής τους για παροχή επιδόματος:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την καταβολή του επιδόματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από την υποβολή ή την εξέταση της αίτησης, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο και δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της αίτησης του προηγούμενου έτους:

Νοείται περαιτέρω ότι η συνέχιση της καταβολής του επιδόματος τερματίζεται μετά την εκπνοή του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού, εάν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση.

(β) σε μία ετήσια δόση στις οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

(2)(α) Η καταβολή του επιδόματος αρχίζει την πρώτη του μηνός, η οποία έπεται του μηνός μέσα στον οποίο αποκτάται το δικαίωμα σε επίδομα και τερματίζεται την τελευταία ημέρα του μηνός μέσα στον οποίο το εν λόγω δικαίωμα λήγει:

(β) Στις οικογένειες, των οποίων το δικαίωμα καταβολής επιδόματος αρχίζει ή και τερματίζεται κατά την διάρκεια του έτους, το επίδομα καταβάλλεται κατ’ αναλογία για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Νοείται ότι ο Γενικός Διευθυντής καθορίζει τη διαδικασία, τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής του επιδόματος.

Υπολογισμός οικογενειακού εισοδήματος

6. Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας, μεταξύ άλλων από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών,  καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό:

Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, τα εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης από εργασία ή απασχόληση, το επίδομα τέκνου, η φοιτητική χορηγία, οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας και οι υποτροφίες, καθώς και τα επιδόματα και οι χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.

Αίτηση και προθεσμία υποβολής

7. (1)  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση επιδόματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο, είναι η από μέρους του υποβολή, δεόντως συμπληρωμένης αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον τύπο που εγκρίνει κατά καιρούς για το σκοπό αυτό ο Γενικός Διευθυντής και που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία ο Γενικός Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέτασή της.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο για κάθε ημερολογιακό έτος, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο καταβάλλεται το επίδομα.

(3) Αίτηση που δεν υποβάλλεται μέσα στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω, θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος σε επίδομα για το έτος, για το οποίο δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η αίτηση.

Εξέταση αιτήσεως και επίλυση ζητημάτων

8.—(1) Κάθε αίτηση για χορήγηση επιδόματος εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, οι οποίοι δύνανται να εγκρίνουν την αίτηση ή να την απορρίψουν.

(2) Ζητήματα που αναφύονται κατόπιν οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή αμφιβολίας ως προς την ύπαρξη δικαιώματος σε επίδομα ή ως προς το πρόσωπο προς το οποίο καταβάλλεται το επίδομα, αποφασίζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων ή από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

(3) Για οποιαδήποτε αίτηση για επίδομα, η οποία απορρίπτεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων ή από τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, αποστέλλεται στον αιτητή έγγραφη γνωστοποίηση της απόρριψης μαζί με τους λόγους της απόρριψης.

(4) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων ή οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται να αναθεωρήσουν οποιαδήποτε απόφασή τους σχετική με αίτηση για επίδομα, αν ικανοποιηθούν ότι όταν εξέδωσαν την απόφαση αγνοούσαν ουσιώδες γεγονός ή τελούσαν υπό πλάνη σε σχέση με ουσιώδες γεγονός.

Αλλαγή στοιχείων

9. Κάθε αιτητής ή/ και δικαιούχος επιδόματος υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που επήλθε η αλλαγή των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτησή του ή οποιωνδήποτε άλλων επιπρόσθετων στοιχείων υποβλήθηκαν, να γνωστοποιήσει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας τις αλλαγές αυτές, με τη διαδικασία και τον τρόπο που καθορίζεται σε γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον Υπουργό.

Επιστροφή επιδόματος που λήφθηκε αντικανονικά

10.—(1) Αν αποδειχθεί ότι ένα πρόσωπο εισέπραξε οποιοδήποτε ποσό με τη μορφή επιδόματος χωρίς να το δικαιούται, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστρέψει το εν λόγω ποσό εντός της περιόδου που καθορίζεται από το Γενικό Διευθυντή ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

(2) Αν το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό εξακολουθεί να έχει δικαίωμα για καταβολή επιδόματος, το εν λόγω ποσό δύναται να παρακρατηθεί από επίδομα που του οφείλεται για οποιαδήποτε περίοδο, χωρίς να αποκλείεται η διεκδίκηση του ποσού αυτού με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο.

Ιεραρχική προσφυγή

11.—(1) Πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου από το Προϊστάμενο Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δύναται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνωστοποίηση σ' αυτό της απόφασης, να την προσβάλει στον Υπουργό με έγγραφη αιτιολογημένη προσφυγή.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή χωρίς υπαίτια βραδύτητα, αποφασίζει πάνω σ' αυτή και κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(3) Ο Υπουργός πριν να εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σ' αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους πάνω στους οποίους στηρίζει την προσφυγή του· ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει θέματα που αναφύονται στην προσφυγή και να του υποβάλει το πόρισμα της εξετάσεως πριν αυτός εκδώσει την απόφασή του.

(4) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε είναι υπόχρεος να πράξει ο Υπουργός, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να διενεργηθεί από το Γενικό Διευθυντή, δυνάμει εξουσιοδότησης του Υπουργού και οποιαδήποτε δήλωση ή και κοινοποίηση υπογραμμένη από τον Υπουργό που πιστοποιεί ότι ο Γενικός Διευθυντής ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Αφορολόγητο επιδόματος

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ για τη φορολογία του εισοδήματος νόμου, το επίδομα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

Αμοιβαίες συμφωνίες

13. Για το σκοπό υλοποίησης οποιασδήποτε συμφωνίας, η οποία προβλέπει για αμοιβαιότητα σε ζητήματα επιδομάτων τέκνων, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης οποιασδήποτε άλλης χώρας, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 169 του Συντάγματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας δύναται με διάταγμα να διαφοροποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου με σκοπό την εφαρμογή αυτών στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Αδικήματα και ποινές

14.—(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο με σκοπό να εξασφαλίσει επίδομα είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο ή το οποίο για οποιοδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον παρόντα Νόμο—-

(α) Σε γνώση του ή κατόπιν βαριάς αμέλειας προβαίνει σε ψευδή έκθεση ή ψευδή παράσταση· ή

(β) παρουσιάζει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει την παρουσίαση ή παροχή εγγράφων ή πληροφοριών, τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή σε ουσιώδες στοιχείο τους, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δυο χρόνια ή στις δυο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 10 ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς αυτές διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι του διπλασίου του επιδόματος που του καταβλήθηκε χωρίς να το δικαιούται.

(3) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα με βάση το εδάφιο (1) ή (2) του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα δύναται, επιπροσθέτως της ποινής, να διατάξει την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών λήφθηκαν ή κατακρατούνται ως αποτέλεσμα του αδικήματος.

Ποινική δίωξη

15. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας-

(α) Ποινική δίωξη αδικήματος προβλεπομένου από τον παρόντα Νόμο ασκείται από το Γενικό Διευθυντή·

(β) οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δύναται, καίτοι δεν είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος, να ασκήσει τη δίωξη, να εμφανισθεί, να παραστεί στο Δικαστήριο και να ενεργήσει σε κάθε δικαστική διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για οποιοδήποτε αδίκημα συνοπτικά εκδικαζόμενο.

Διεκδίκηση με πολιτική αγωγή

16. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να διεκδικεί με πολιτική αγωγή οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπό μορφή χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Μεταβατικές διατάξεις

17. Οποιαδήποτε ωφελήματα κατέστησαν πληρωτέα δυνάμει των νόμων που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόμου θα καταβληθούν με βάση τις πρόνοιες των νόμων αυτών.

Έναρξη ισχύος

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.

Κατάργηση Νόμων

19. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος και ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 4)

1 (α) Για σκοπούς παραχώρησης επιδόματος τέκνου σε οικογένεια με τρία (3) τέκνα ή σε οικογένεια με τέσσερα (4) ή περισσότερα τέκνα, της οποίας οποιοδήποτε τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο όριο ηλικίας, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο επιδόματα ανά εξαρτώμενο τέκνο, στο ίδιο ύψος επιδόματος ανά τέκνο που δικαιούται η οικογένεια με τρία (3) τέκνα ή οικογένεια με τέσσερα (4) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ανάλογα:

Νοείται ότι το ίδιο πιο πάνω δικαίωμα έχει τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια, ανά τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο, βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όριο ηλικίας και ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων τους κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011.

(β) Για σκοπούς παραχώρησης επιδόματος τέκνου εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία βασίζονται στη σύνθεση κάθε οικογένειας και περιουσιακά κριτήρια, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος.

2. Το επίδομα παραχωρείται σε οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει:

(α) Τις σαράντα εννιά χιλιάδες ευρώ (€49.000), όταν η οικογένεια έχει ένα (1) μόνο εξαρτώμενο τέκνο.

(β) Τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000), όταν η οικογένεια έχει δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και στην περίπτωση περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων αυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε επιπρόσθετο τέκνο.

3. Το επίδομα τέκνου παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα και ομόλογα, δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000):

Νοείται ότι ο υπολογισμός της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας γίνεται με βάση την εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

4. Το ύψος του επιδόματος τέκνου που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος και αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας Α: Επίδομα Τέκνου για οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως

€59.000

 

Αριθμός τέκνων στην οικογένεια

(1)

Ετήσιο επίδομα για οικογένειες με εισοδήματα
μέχρι €19.500
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

(2)

Ετήσιο
επίδομα για
οικογένειες με
εισοδήματα από €19.500,00
μέχρι €39.000
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

(3)

Ετήσιο
επίδομα για οικογένειες
με εισοδήματα από €39.000 μέχρι €49.000
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

(4)

Ετήσιο επίδομα για
οικογένειες με
εισοδήματα
από €49.000 μέχρι €59.000
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

Ένα (1) τέκνο €475 €425 €380 €0
Δύο (2) τέκνα €570 €520 €380 €345
Τρία (3) τέκνα €1.045 €995 €760 €690
Τέσσερα (4)  ή περισσότερα τέκνα €1.675 €1.525 €1.260 €1.135

Νοείται ότι για οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο επίδομα ανά εξαρτώμενο τέκνο που προβλέπεται στη στήλη (4) του Πίνακα Α εξακολουθεί να παραχωρείται εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) αυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δεύτερου τέκνου.

5. Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος που προβλέπεται στη στήλη (1) του Πίνακα Α, με βάση το οποίο παραχωρείται το ετήσιο επίδομα, ισούται με το αφορολόγητο εισόδημα για φυσικά πρόσωπα, το οποίο καθορίζεται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, για το έτος, κατά το οποίο λαμβάνεται υπόψη το αποκτηθέν οικογενειακό εισόδημα. Το μέγιστο εισόδημα στη στήλη (2) του Πίνακα Α, ισούται με το διπλάσιο του αφορολόγητου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με το ίδιο έτος.

6. Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος στις στήλες (1) και (2) του Πίνακα Α αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο εισόδημα φυσικού προσώπου, όπως αυτό καθορίζεται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

7. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου επόμενου έτους, κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το τελευταίο έτος, σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.

8. Μονογονεϊκές οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, δικαιούνται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, εάν το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€49.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του Πίνακα Β.

9. Το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο μαζί με το επίδομα τέκνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τόσο ο γονέας όσο και τα εξαρτώμενα τέκνα έχουν τη συνεχή και νόμιμη διαμονή τους στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Το ύψος του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα Β, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Πίνακας Β: Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας

Οικογενειακό εισόδημα Μηνιαίο επίδομα για κάθε
εξαρτώμενο τέκνο
€0-€39.000 €180
€39.000-€49.000 €160

10. Άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, όταν:

(α) Έχει απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση.

(β) Το εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(γ) Διαπιστωθεί, μετά από επανεξέταση που μπορεί να αποφασιστεί από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ότι δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(δ) Ο δικαιούχος, περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων τέκνων του, απουσιάζει από τη Δημοκρατία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών:

Νοείται ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνο μία (1) φορά ανά ημερολογιακό έτος, εκτός εάν ο δικαιούχος περιλαμβανομένων και των εξαρτωμένων τέκνων του απουσιάζει από τη Δημοκρατία για λόγους υγείας, αποδεδειγμένα, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας.

(ε) Διαπιστωθεί ότι το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος του αιτητή και των εξαρτωμένων του, που υπολογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προβλέπεται για να είναι κάποιος δικαιούχος του επιδόματος.

(στ) Τα εξαρτώμενα τέκνα του δεν διαμένουν πλέον μαζί του, εκτός από τέκνα που υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά.

(ζ) Τα ανήλικα τέκνα του ή τέκνα που υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά ή τέκνα, τα οποία στερούνται μόνιμα της ικανότητας για αυτοσυντήρηση, που διαμένουν μαζί του, συμβιούν με άλλο πρόσωπο.

(η) Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

Σημείωση
4 του Ν.194(I)2007Έναρξη της ισχύος του Ν.194(I)/2007

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.194(I)/2007] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.

Σημείωση
11 του Ν.189(Ι)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.189(I)/2011

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.189(I)/2011] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.

Σημείωση
3 του Ν. 180(Ι)/2012Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 180(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σημείωση
9 του Ν. 118(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 118(Ι)/2017

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 118(Ι)/2017] αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018.