Προοίμιο

Για σκοπούς—

(α) Εφαρμογής της Σύμβασης για Δικαιοδοσία και Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Οικογενειακά θέματα, που συνομολογήθηκε με βάση το Κ 3 της Σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (EE C 221 της 16.7.1998) και του Κανονισμού του Συμβουλίου με αρ. 1347/2000 της 29.5.2000,

(β) εναρμόνισης με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που πηγάζουν από το Κεφ. 24, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, σχετικά με θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

(α) εκ νέου εναρμόνισης με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 και ορθότερης εναρμόνισης με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 και την παράγραφο 3 του άρθρου 38 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα»,

(β) εκ νέου μερικής εναρμόνισης με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών»,

(γ) εναρμόνισης με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου»,

Για σκοπούς μερικής συμμόρφωσης με το τρίτο εδάφιο του Άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθίσταται εφαρμοστέο όταν πρόσωπο ισχυρίζεται ενώπιον δικαστηρίου ότι παραβιάστηκαν δικαιώματα και ελευθερίες του που, μεταξύ άλλων, διασφαλίζονται από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των Οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ»,

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων -

(α) Eναρμόνισης με τα άρθρα 20 και 21, την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (6) του άρθρου 25 και την παράγραφο (4) του άρθρου 45 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»,

(β) εναρμόνισης με τις παραγράφους (6), (7), (9) και (10)  του άρθρου 9 και τις παραγράφους (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 26 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)», και

(γ) αποτελεσματικής εφαρμογής των παραγράφων (5) και (6) του άρθρου 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιτητής» σημαίνει το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμος·

«ανθρώπινα δικαιώματα» σημαίνει τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία διαφυλάσσονται από το Μέρος II του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τις διεθνείς συμβάσεις που παρατίθενται στον Πίνακα, τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει·

«αντιπροσώπευση» σημαίνει αντιπροσώπευση από δικηγόρο για σκοπούς διαδικασίας και περιλαμβάνει κάθε μορφή βοήθειας που συνήθως παρέχεται από δικηγόρο σε σχέση με διαδικασίες σε όλα τα στάδια μέχρι την έκδοση απόφασης, καθώς και διαδικασία εφέσεως, και, στην περίπτωση ποινικής διαδικασίας, περιλαμβάνει και οποιοδήποτε στάδιο που σχετίζεται με τη διαδικασία πριν από την έναρξή της, καθώς και διαδικασία εφέσεως·

«Ανώτατο Δικαστήριο» σημαίνει το προβλεπόμενο από τον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμο Ανώτατο Δικαστήριο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε δικαστή αυτού·

«βοήθεια» σημαίνει βοήθεια στη λήψη οποιωνδήποτε νόμιμων διαβημάτων, που πρόσωπο δυνατό να λάβει με διαδικασίες, είτε με τη λήψη των διαβημάτων αυτών για λογαριασμό του (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσώπευσης) είτε με την παροχή βοήθειας για να αναλάβει ο ίδιος τα διαβήματα αυτά·

«δικαιούχος» σημαίνει πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει εκδοθεί πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής δυνάμει του άρθρου 7·

«δικηγόρος» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο των δικηγόρων που ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο·

«Διοικητικό Δικαστήριο» σημαίνει το δικαστήριο που ασκεί την εκ του Άρθρου 146 του Συντάγματος χορηγούμενη δικαιοδοσία και περιλαμβάνει οποιοδήποτε δικαστή αυτού·

«Επαρχιακό Δικαστήριο» σημαίνει το προβλεπόμενο από τον περί Δικαστηρίων Νόμο Επαρχιακό Δικαστήριο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε δικαστή αυτού·

«καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σημαίνει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία εκτίθενται στον Πίνακα·

«Κακουργιοδικείο» σημαίνει το προβλεπόμενο από τον περί Δικαστηρίων Νόμο Κακουργιοδικείο-

«νομική αρωγή» σημαίνει την παροχή συμβουλής, βοήθειας και αντιπροσώπευσης·

«Οδηγία 2003/8/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας  στις διαφορές αυτές·

«Οικογενειακό Δικαστήριο» σημαίνει το Δικαστήριο που συγκροτείται δυνάμει των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμων του 1990 έως 2000·

«πιστοποιητικό» σημαίνει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«Στρατιωτικό Δικαστήριο» σημαίνει το προβλεπόμενο από τους Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμους, Στρατιωτικό Δικαστήριο·

«συμβουλή» σημαίνει γνωμάτευση για κάθε νομικό θέμα που δικηγόρος δικαιούται να παρέχει σε σχέση με διαδικασία που αφορά το πρόσωπο που ζητά τη συμβουλή.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις, σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμός ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

ΜΕΡΟΣ II ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής

3. Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή στις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 4, 4Α, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε και 6ΣΤ στην έκταση και υπό τους όρους που διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο.

Ποινικές διαδικασίες

4.—(1) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται-

(α) Σε ποινικές διαδικασίες οι οποίες εγείρονται ενώπιον Δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που είναι δυνατό να έχει διαπράξει, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου και περιλαμβάνει κάθε στάδιο ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών που λαμβάνουν χώραν πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας και που σχετίζονται με αυτή·

(β) εξαιρουμένων των ποινικών διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου το οποίο ασκεί ποινική δικαιοδοσία.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Δικαστήριο» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο, Κακουργιοδικείο, Στρατιωτικό Δικαστήριο και περιλαμβάνει το Ανώτατο Δικαστήριο, όταν εξετάζει οποιοδήποτε θέμα ή σημείο που εγείρεται σε ποινική διαδικασία κατά την άσκηση της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του.

(3) Στις διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δωρεάν νομική αρωγή η οποία περιλαμβάνει συμβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση.

Νομική αρωγή σε διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

4Α. (1) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε εκζητούμενο πρόσωπο σε διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου.

(2) Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 17 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, στις οποίες το κράτος μέλος έκδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι η Δημοκρατία, ο εκζητούμενος έχει δικαίωμα δωρεάν νομικής αρωγής στη Δημοκρατία για τους σκοπούς της διαδικασίας στο κράτος μέλος εκτέλεσης, εφόσον το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία προς τον σκοπό σύλληψης και παράδοσης του εκζητουμένου στη Δημοκρατία για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η δωρεάν νομική αρωγή συνίσταται στην καταβολή των εξόδων του δικηγόρου στη Δημοκρατία, ο οποίος βοηθεί το δικηγόρο στο κράτος μέλος εκτέλεσης με την παροχή πληροφοριών και συμβουλών προς τον τελευταίο, ώστε ο εκζητούμενος να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του στο κράτος μέλος εκτέλεσης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης», «εκζητούμενος», «κράτος έκδοσης», «κράτος εκτέλεσης» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.

Διαδικασίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

5.—(1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, «διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σημαίνει οποιαδήποτε-

(α) Πολιτική διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου σε οποιοδήποτε στάδιο, που εγείρεται εναντίον της Δημοκρατίας για ζημιά που υπέστη πρόσωπο συνεπεία καθορισμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή

(β) ποινική διαδικασία η οποία εγείρεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περιπτώσεις όπου το υπό εκδίκαση αδίκημα αφορά καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(2) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή δυνάμει του παρόντος Νόμου σε διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(3) Η νομική αρωγή που παρέχεται δυνάμει του άρθρου αυτού-

(α) Στην περίπτωση πολιτικής διαδικασίας που εγείρεται στη Δημοκρατία ή ποινικής διαδικασίας, περιλαμβάνει συμβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση, και

(β) σε περίπτωση πολιτικής διαδικασίας που εγείρεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβάνει μόνο συμβουλή.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιήσει τον Πίνακα.

Νομική αρωγή σε οικογενειακές υποθέσεις

6.—(1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, «διαδικασία ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου» σημαίνει-

(α) Διαδικασία που εγείρεται αναφορικά με θέματα οικογενειακών σχέσεων με βάση διατάξεις διμερών ή πολυμερών Συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία- ή

(β) διαδικασία που αφορά θέματα γονικής μέριμνας, διατροφής, αναγνώρισης τέκνου, υιοθεσίας, περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και οποιαδήποτε άλλη γαμική ή οικογενειακή διαφορά.

(2) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή για διαδικασίες ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνει συμβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση.

Νομική αρωγή σε διασυνοριακές διαφορές

6Α.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού:

“διασυνοριακή διαφορά” σημαίνει διαφορά σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όταν ο διάδικος ο οποίος αιτείται παροχή δωρεάν νομικής αρωγής είναι, είτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε πολίτης τρίτης χώρας, και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ο διάδικος αυτός έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία. Ο όρος περιλαμβάνει την περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου και  δεν περιλαμβάνει διαφορά σε φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις·

“δικαστήριο” σημαίνει αρμόδιο δικαστήριο·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας.

(2) Παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα δωρεάν νομική αρωγή δυνάμει του παρόντος Νόμου σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου στη Δημοκρατία σχετικά με διασυνοριακή διαφορά, η οποία περιλαμβάνει συμβουλή, βοήθεια  και αντιπροσώπευση.

(3) Η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σε διασυνοριακή διαφορά περιλαμβάνει επίσης:

(i) Την αμοιβή διερμηνέως

(ii) τα έξοδα της επίσημης μετάφρασης των εγγράφων που απαιτούνται από το δικαστήριο και προσκομίζει ο δικαιούχος, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίλυση της διαφοράς· και

(iii) τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αιτητής για μετακίνηση προσώπου που συνδέεται με την υποστήριξη του αιτήματός του, εφόσον επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφασίσει ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν μπορεί άλλως να μετάσχει στη διαδικασία.

(4) Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής χωρεί και υπέρ προσώπου που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία για κάλυψη εξόδων λόγω αρωγής από δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία, εφόσον η αρωγή αφορά σε υπόθεση ενώπιον Δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους, μέχρι να υποβληθεί η αίτηση για την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο.

Νομική αρωγή σε αιτητές και δικαιούχους διεθνούς προστασίας

6Β. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 8 -

(α) Oι όροι «Αναθεωρητική Αρχή», «ασυνόδευτος ανήλικος», «διεθνής  προστασία», «εκπρόσωπος», «ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές», «καθεστώς πρόσφυγα», «Προϊστάμενος» και «πρόσφυγας» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου του 2000·

(β) ο όρος «αιτητής διεθνούς προστασίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «αιτητής» σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου του 2000∙

(γ) ο όρος «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)».

(2) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε αιτητή διεθνούς προστασίας, ο οποίος ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος -

(α) Kατά δυσμενούς απόφασης του Προϊσταμένου επί της αίτησης διεθνούς προστασίας του εν λόγω αιτητή, την οποία απόφαση ο Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, 12Βδις, 12Βτετράκις, 12Δ ή 13 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή

(β) κατά άρνησης του Προϊσταμένου να αρχίσει εκ νέου η εξέταση αίτησης που σταμάτησε δυνάμει των διατάξεων  του άρθρου 16Β ή 16Γ του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή

(γ) κατά δυσμενούς απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής προσφυγής την οποία ο αιτητής διεθνούς προστασίας άσκησε ενώπιόν της σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 και η οποία διοικητική προσφυγή αφορούσε δυσμενή απόφαση την οποία ο Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, 12Βδις, 12Βτετράκις, 12Δ, 13, 16Α, 16Β ή 16Γ του εν λόγω νόμου,

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(αα) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο∙ και

(ββ) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (ββ) εφαρμόζονται χωρίς να περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του αιτητή διεθνούς προστασίας στη δικαιοσύνη.

(3) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο, το οποίο ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος-

(α) Kατά απόφασης του Προϊσταμένου να παύσει ή ανακαλέσει την ιδιότητα του πρόσφυγα για το εν λόγω πρόσωπο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, 6Α ή 6Β του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή

(β) κατά δυσμενούς απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής προσφυγής την οποία το εν λόγω πρόσωπο άσκησε ενώπιόν της σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 και η οποία διοικητική προσφυγή αφορούσε απόφαση την οποία ο Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, 6Α ή 6Β του εν λόγω νόμου,

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(αα) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο∙ και

(ββ) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (ββ) εφαρμόζονται χωρίς να περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του προαναφερόμενου προσώπου στη δικαιοσύνη.

(4) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο, το οποίο ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος -

(α) Kατά απόφασης του Προϊσταμένου με την οποία χορηγείται στο πρόσωπο αυτό καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, αντί του καθεστώτος πρόσφυγα, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή

(β) κατά δυσμενούς απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής προσφυγής την οποία το εν λόγω πρόσωπο άσκησε ενώπιόν της δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 και η οποία διοικητική προσφυγή αφορούσε απόφαση την οποία ο Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του εν λόγω νόμου,

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(αα) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο∙ και

(ββ) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (ββ) εφαρμόζονται χωρίς να περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του προαναφερόμενου προσώπου στη δικαιοσύνη.

(5) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο, το οποίο ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος -

(α) Kατά απόφασης του Προϊσταμένου να παύσει ή να ανακαλέσει το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας για το εν λόγω πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Β ή του εδαφίου (3) ή (3Α) του άρθρου 19 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή

(β) κατά δυσμενούς απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής προσφυγής την οποία το εν λόγω πρόσωπο άσκησε ενώπιόν της δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 και η οποία διοικητική προσφυγή αφορούσε απόφαση την οποία ο Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6Β ή του εδαφίου (3) ή (3Α) του άρθρου 19 του εν λόγω νόμου,

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(αα) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο∙ και

(ββ) κατά την κρίση του εκδικάζοντος Δικαστηρίου, η προσφυγή ή, κατά περίπτωση, η αίτηση έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (ββ) εφαρμόζονται χωρίς να περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του προαναφερόμενου προσώπου στη δικαιοσύνη.

(6) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε αιτητή διεθνούς προστασίας, ο οποίος ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά οποιασδήποτε δυσμενούς απόφασης η οποία εκδίδεται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β) έως (2Ε) του άρθρου 10 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 και η οποία τον θίγει ατομικά, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η δωρεάν νομική αρωγή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ουσιαστικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη. και

(β) η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο. και

(γ) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (γ) εφαρμόζονται χωρίς να περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του αιτητή διεθνούς προστασίας στη δικαιοσύνη.

(7) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε αιτητή διεθνούς προστασίας ο οποίος –

(α) Aσκεί προσφυγή δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά διοικητικής πράξης, η οποία έχει ως έννομο αποτέλεσμα την κράτησή του, ή

(β) υποβάλλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για την έκδοση εντάλματος habeas corpus δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 155 του Συντάγματος, προς έλεγχο της νομιμότητας της διάρκειας κράτησής του,

υπό την προϋπόθεση ότι η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της εν λόγω προσφυγής ή της εν λόγω αίτησης, ανάλογα με την περίπτωση, και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά δικαστικής απόφασης που εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο.

(8) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο το οποίο, ασκώντας το δικαίωμα που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο∙ και

(β) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (β) εφαρμόζονται χωρίς να περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του προαναφερόμενου προσώπου στη δικαιοσύνη.

(9) Υπό κράτηση αιτητής διεθνούς προστασίας δικαιούται να προσέρχεται, με τη συνοδεία της Αστυνομίας –

(α) Στο Διοικητικό Δικαστήριο, για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (7), και

(β) στο Ανώτατο Δικαστήριο, για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (7).

(10) Η δωρεάν νομική αρωγή που προβλέπεται στα εδάφια (6) και (7) –

(α) Συνίσταται στην κατάρτιση και καταχώριση των αναγκαίων διαδικαστικών εγγράφων και τη συμμετοχή σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον του πρωτοβαθμίως εκδικάζοντος Δικαστηρίου εξ ονόματος του αιτητή διεθνούς προστασίας∙ και

(β) παρέχεται από δικηγόρο, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 11, του οποίου τα συμφέροντα δεν συγκρούονται ή δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να συγκρούονται με εκείνα του αιτητή διεθνούς προστασίας.

(11) Η δωρεάν νομική αρωγή που προβλέπεται  στα εδάφια (2), (3), (4), (5) και (8) συνίσταται στην κατάρτιση και καταχώριση των αναγκαίων διαδικαστικών εγγράφων και στη συμμετοχή σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον του πρωτοβαθμίως εκδικάζοντος Διοικητικού Δικαστηρίου, εξ ονόματος του αιτούντος δωρεάν νομική αρωγή.

(12) Το Δικαστήριο που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό δύναται να διατάξει αιτητή διεθνούς προστασίας, στον οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν νομική αρωγή δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4), (5), (6) και (7), να επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που του καταβλήθηκε για σκοπούς νομικής αρωγής, εάν και από τη στιγμή που έχει βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική του κατάσταση.

(13) Δεν παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) ή (5), εάν το εν λόγω πρόσωπο δεν βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 16Δ του περί Προσφύγων Νόμου.

(14) Η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει επίσης, φροντίδι του Πρωτοκολλητείου -

(α) Την αμοιβή διερμηνέα∙ και

(β) τα έξοδα της μετάφρασης του τύπου αίτησης για  παροχή δωρεάν νομικής αρωγής.

(15) Οι παράγραφοι (ββ) των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) εφαρμόζονται αναφορικά με ασυνόδευτο ανήλικο, μόνο όταν ο εκπρόσωπός του διαθέτει νομική κατάρτιση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

Νομική αρωγή σε παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας

6Γ.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

(α) οι όροι ‘απαγόρευση εισόδου’, ‘απομάκρυνση’, ‘απόφαση επιστροφής’, ‘Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν’, ‘παρανόμως παραμένοντας’ και ‘υπήκοος τρίτης χώρας’ έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΔ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου∙

(β) ο όρος ‘Διευθυντής’ έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου.

(2) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε παρανόμως παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά -

(α) απόφασης επιστροφής που εκδίδεται από το Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΗ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και αφορά τον εν λόγω υπήκοο, ή

(β) απόφασης περί απομάκρυνσης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 18Π του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και αφορά τον εν λόγω υπήκοο, ή

(γ) απαγόρευσης εισόδου που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18ΠΓ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και αφορά τον εν λόγω υπήκοο,

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(αα) η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο· και

(ββ) είναι πιθανόν να εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης της προσφυγής.

(3) Η παράγραφος (ββ) του εδαφίου (2) εφαρμόζεται χωρίς να περιορίζει αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής.

(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο τηρεί την αρχή της μη επαναπροώθησης και λαμβάνει δεόντως υπόψη -

(α) τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, και

(β) την οικογενειακή ζωή, με τη συνδρομή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, και

(γ) την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας, στη βάση έκθεσης του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(5)  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας που -

(α) υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν ή συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Δημοκρατίας και στους οποίους δεν έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στη Δημοκρατία, ή

(β) υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ως ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής κύρωσης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, ή υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης.

(6)  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπο που είναι δικαιούχος του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 5, του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν.

Νομική αρωγή σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και σε παιδιά-θύματα άγρας για σεξουαλικούς σκοπούς, παιδικής πορνογραφίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή/και σεξουαλικής κακοποίησης

6Δ.(1)(α) Για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) οι όροι  «ασυνόδευτος ανήλικος», «εμπορία προσώπων», «θύμα» και «παιδί» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, οι όροι-

(i) «θύμα» και «παιδί» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ii) «σεξουαλική κακοποίηση» έχει την έννοια της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού σε οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 6 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(iii) «σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού» έχει την έννοια της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιού σε οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 7 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται,

(iv) «παιδική πορνογραφία» έχει την έννοια της παιδικής πορνογραφίας σε οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(v) «άγρα για σεξουαλικούς σκοπούς» έχει την έννοια της άγρας παιδιού για σεξουαλικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 9 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευση Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2)(α) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο που είναι θύμα εμπορίας προσώπων, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε παιδί που είναι θύμα εμπορίας προσώπων, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε παιδί που είναι θύμα άγρας για σεξουαλικούς σκοπούς, παιδικής πορνογραφίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή/και σεξουαλικής κακοποίησης, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Νομική αρωγή σε διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου

6Ε. Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε ενυπόθηκο οφειλέτη ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία σχετικά με πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του ως άνω αναφερόμενου νόμου.

Νομική αρωγή σε πολίτες της Ένωσης και στα μέλη των οικογενειών τους

6ΣΤ.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «αρμόδια αρχή», «πολίτης της Ένωσης», «μέλος της οικογένειας» και «Υπουργός», έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του  περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

(2)  Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πολίτη της Ένωσης ή μέλος της οικογένειάς του, που ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά -

(α) Απόφασης της αρμόδιας αρχής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 28 ή 33 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, ή

(β) δυσμενούς απόφασης του Υπουργού επί ιεραρχικής προσφυγής την οποία άσκησε το εν λόγω πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 32Α του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου,

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(αα) η  δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο· και

(ββ) είναι πιθανό να εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης της προσφυγής.

(3)  Νοείται ότι η παράγραφος (ββ) του εδαφίου (2) εφαρμόζεται χωρίς να περιορίζει αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ III ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής. Πιστοποιητικό

7.—(1) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 4, 4Α, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε και 6ΣΤ, ή το Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία ο αιτητής συνήθως διαμένει δύναται, κατόπιν γραπτής αίτησης σε αυτό, αν κρίνει ότι-

(α) Με βάση κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας, η οικονομική κατάσταση του αιτητή και, στην περίπτωση που ο αιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος οικογένειας, η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει νομική αρωγή, λαμβανομένων υπόψη των απολαβών του, πραγματικών και αναμενόμενων, οποιωνδήποτε άλλων εισοδημάτων, από εργασία ή άλλες πηγές, των εξόδων για τις βασικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του και άλλων υποχρεώσεων και αναγκών του· και

(β) λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ή άλλων περιστάσεων της υπόθεσης είναι επιθυμητό για το συμφέρον της δικαιοσύνης να τύχει δωρεάν νομικής αρωγής για την προετοιμασία και το χειρισμό της υπόθεσης,

να εκδώσει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής:

Νοείται ότι, εξαιρουμένου του Διοικητικού Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η πρωτοβάθμια εκδίκαση προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 6Β ή 6Γ και εξαιρουμένου του Δικαστηρίου που εξέδωσε πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 6Δ, το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό μπορεί να το ανακαλέσει όταν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του δικαιούχου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν ο αιτητής εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων (β) ή (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6Δ, το Δικαστήριο εκδίδει κατά κανόνα πιστοποιητικό, εκτός αν ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σε δευτεροβάθμια διαδικασία δεν απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού και το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας που συντάχθηκε για τους σκοπούς της πρωτοβάθμιας διαδικασίας, νοουμένου ότι ο αιτητής δηλώνει ενόρκως ότι δε διαφοροποιήθηκε η οικονομική του κατάσταση.

(2) Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης είναι σύμφωνα με τύπο που ήθελε καθορισθεί σε Διαδικαστικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13.

(3)(α) Για τους σκοπούς του άρθρου 4, κρίνεται ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις όταν ο ύποπτος ή κατηγορούμενος προσάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την κράτησή του ή κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

(β) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α, κρίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις.

(γ) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, το δικαστήριο εκδίδει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής εφόσον κατατεθεί ενώπιόν του, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και της αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας, το πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε υπέρ του εκζητουμένου στο κράτος εκτέλεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία διαβίβασης των εγγράφων που προβλέπεται στον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης», «εκζητούμενος», «κράτος έκδοσης», «κράτος εκτέλεσης» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.

Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σε διασυνοριακή διαφορά

7Α.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 6Α(1), (2) και (3) το αρμόδιο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά με διασυνοριακή διαφορά ή και πριν την καταχώρησή της, κατόπιν γραπτής αίτησης σε έντυπο ως καθορίζεται στο άρθρο 13(2)(στ), δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής αν κρίνει ότι -

(α) Η οικονομική κατάσταση του αιτητή και, στην περίπτωση που ο αιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος οικογένειας, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας του, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλει στο στερεότυπο έντυπο δυνάμει του άρθρου 13(2)(στ) δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει νομική αρωγή, λαμβανομένων υπόψη των απολαβών του, πραγματικών και αναμενόμενων, οποιωνδήποτε άλλων εισοδημάτων, από εργασία ή άλλες πηγές, των εξόδων για τις βασικές ανάγκες του ιδίου και τη οικογένειας του, άλλων υποχρεώσεων και αναγκών του, της σημασίας της υπόθεσης για τον αιτούντα και της διαφοράς στις δαπάνες διαβίωσης μεταξύ του κράτους  μέλους κατοικίας ή συνήθους διαμονής και της Δημοκρατίας· και

(β) λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ή άλλων περιστάσεων της υπόθεσης είναι επιθυμητό για το συμφέρον της δικαιοσύνης να τύχει δωρεάν νομικής αρωγής για την προετοιμασία και το χειρισμό της υπόθεσης:

Νοείται ότι, εκτός όπου εξαιρετικές περιστάσεις οδηγούν το Δικαστήριο να κρίνει διαφορετικά, θεωρείται ότι οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου δεν πληρούνται όταν ο αιτών ισχυρίζεται ότι βλάπτεται η φήμη του και δεν έχει υποστεί υλική ή οικονομική ζημιά ή όταν η αίτηση αφορά αξίωση που απορρέει απευθείας από την επαγγελματική ή μη μισθωτή  δραστηριότητα του αιτούντος·

(γ) η αγωγή στην οποία αφορά η αίτηση δεν είναι  προδήλως αβάσιμη ή εκτός του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ ή στην περίπτωση που έχουν παρασχεθεί νομικές συμβουλές πριν από τη δίκη, εάν η πρόσβαση στην δικαιοσύνη δεν είναι εξασφαλισμένη.

(2) Το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό μπορεί να το ανακαλέσει, όταν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του δικαιούχου ή εκδόθηκε βάσει ανακριβών  πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το δικαιούχο.

(3) Στην περίπτωση αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, σε δευτεροβάθμια διαδικασία δεν απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού και το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τη δυνάμει του εδαφίου (1) γραπτή αίτηση του αιτητή, που υποβλήθηκε για σκοπούς της πρωτοβάθμιας διαδικασίας, νοουμένου ότι ο αιτητής δηλώνει ενόρκως ότι δε διαφοροποιήθηκε η οικονομική του κατάσταση.

Διαβίβαση αιτήσεων για νομική αρωγή σε διασυνοριακές υποθέσεις

7Β.-(1) Αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία για την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής από άλλο κράτος μέλος και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

(2) Η αρμόδια αρχή παρέχει συνδρομή στον αιτούντα, ώστε η αίτηση να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που γνωρίζει ότι απαιτούνται για να κριθεί η αίτηση και παρέχει δίχως δαπάνη του αιτούντος, εφόσον ζητηθεί, κάθε απαραίτητη μετάφραση της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων.

(3) Εφόσον η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν μεταφραστεί, αυτή διαβιβάζεται στην αρχή του άλλου κράτους μέλους εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.

(4) Δεν απαιτείται επικύρωση για τα έγγραφα που διαβιβάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Παραλαβή αιτήσεων για νομική αρωγή σε διασυνοριακές διαφορές

7Γ.-(1) Η αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία για την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στη Δημοκρατία και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

(2) Η Αρμόδια αρχή αφού παραλάβει την αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), διασφαλίζει όπως αυτή τεθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου που θα επιληφθεί της αίτησης.

Παραλαβή αιτήσεων για νομική αρωγή σε αιτητές και δικαιούχους διεθνούς προστασίας και σε παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας

7Δ. Ο Πρωτοκολλητής του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι η αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων από -

(α) αιτητές και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Β:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 6Β είναι ο Πρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου·

(β) παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας, για δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Γ, και

(γ) πολίτες της Ένωσης ή μέλη των οικογενειών τους, για δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6ΣΤ.

Δήλωση του αιτητή για την οικονομική του κατάσταση

8.—(1)  Προτού το Δικαστήριο εκδώσει το πιστοποιητικό, που προβλέπεται στο άρθρο 7, καλεί τον αιτητή να υποβάλει έγγραφη δήλωση για γεγονότα και στοιχεία που μπορούν να το βοηθήσουν στη λήψη απόφασης κατά πόσο η οικονομική κατάσταση του ιδίου και στην περίπτωση που αυτός είναι εξαρτώμενο μέλος οικογένειας, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, δικαιολογεί την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, τηρουμένων των ακολούθων:

(α) Σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Β, το Δικαστήριο καλεί τον εκπρόσωπο να υποβάλει την προαναφερόμενη δήλωση·

(β) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Γ, το Δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την προαναφερόμενη δήλωση·

(γ) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Δ, το δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την προαναφερόμενη δήλωση·

(δ) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6ΣΤ, το δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την προαναφερόμενη δήλωση.

(2) Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης θα καθορίζεται σε Διαδικαστικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13.

Η σχέση δικηγόρου-πελάτη δεν επηρεάζεται από το Νόμο

9.—(1) Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού-

(α) Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του δικηγόρου παρέχονται δυνάμει του Νόμου αυτού δεν επηρεάζει τη σχέση μεταξύ δικηγόρου-πελάτη ή τα δικαιώματα εκάστου ή τα προνόμια τα οποία απορρέουν από τη σχέση αυτή· και

(β) τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται από τον παρόντα Νόμο στο πρόσωπο στο οποίο παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή, δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις ευθύνες άλλων μερών όσον αφορά τις διαδικασίες ή τις αρχές με βάση τις οποίες συνήθως ασκείται η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), για σκοπούς υπολογισμού των εξόδων του επιτυχόντος δικαιούχου, οι υπηρεσίες δικηγόρου δε θεωρούνται ότι έχουν παρασχεθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το δικαστήριο επιδικάζει έξοδα υπέρ του επιτυχόντος δικαιούχου, δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό για σκοπούς νομικής αρωγής και οποιοδήποτε ποσό κατεβλήθη επιστρέφεται.

(3) Δικηγόρος, ο οποίος λαμβάνει αμοιβή δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο ποσό σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει, εκτός αν το ποσό προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και εγκρίνεται από το δικαστήριο.

(4) Τυχόν ανάκληση πιστοποιητικού που εκδόθηκε για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν επηρεάζει το δικαίωμα οποιουδήποτε δικηγόρου για αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης.

Επιλογή ή διορισμός δικηγόρου

10.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο δικαιούχος δωρεάν νομικής αρωγής, έχει δικαίωμα επιλογής του δικηγόρου που θα του προσφέρει δωρεάν νομική αρωγή από δικηγόρους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υποδεικνύει δικηγόρο της επιλογής του, το Δικαστήριο διορίζει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του δικηγόρου να αρνηθεί και τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι Κανονισμών Δεοντολογίας των Δικηγόρων.

(4) Δικηγόρος που διορίζεται με βάση τα πιο πάνω εδάφια μπορεί να ζητήσει την καταβολή των δικηγορικών του εξόδων σ' οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αλλαγής δικηγόρου, εξοφλούνται πρώτα τα δικηγορικά έξοδα του προηγούμενου δικηγόρου.

Κατάλογος δικηγόρων

11.—(1) Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, καταρτίζει κατάλογο με τα ονόματα των δικηγόρων που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες, με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Στον κατάλογο που ετοιμάζεται δυνάμει του άρθρου αυτού, αναφέρεται ο κλάδος και το είδος της νομικής αρωγής που ο κάθε δικηγόρος ενδιαφέρεται να προσφέρει και ο κατάλογος δύναται να απαρτίζεται από από δέκα βασικά μέρη, αντίστοιχα με τα άρθρα 4, 4Α, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε και 6ΣΤ.

Αδικήματα και ποινές

12.—(1) Πρόσωπο το οποίο, για να εξασφαλίσει δωρεάν νομική αρωγή για τον εαυτό του ή για άλλο πρόσωπο με βάση τον παρόντα Νόμο προβαίνει, προφορικά ή γραπτά, σε δόλια ή ψευδή δήλωση ή παράσταση ή αποκρύπτει ουσιώδες γεγονός, είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκημα σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται να διατάξει το πρόσωπο αυτό να επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που του καταβλήθηκε για σκοπούς νομικής αρωγής σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.

Έκδοση Διαδικαστικού Κανονισμού

13.—(1) Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που πρέπει ή είναι επιθυμητό να καθοριστεί.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Διαδικαστικός Κανονισμός που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, μπορεί να προβλέπει για-

(α) Τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής·

(β) τον τύπο του πιστοποιητικού παροχής δωρεάν νομικής αρωγής·

(γ) τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 8·

(δ) τις κλίμακες αμοιβής, τα έξοδα και τις άλλες δαπάνες που θα καταβάλλονται για σκοπούς δωρεάν παροχής νομικής αρωγής· και

(ε) τον τρόπο με τον οποίο θα ορίζονται οι δικηγόροι για σκοπούς παροχής δωρεάν νομικής αρωγής·

(στ) για την υιοθέτηση του εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές.

Έκδοση Κανονισμών

14.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι Κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται από τη Βουλή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις παραβιάσεις των οποίων ο παρών Νόμος έχει εφαρμογή, είναι αυτά που διασφαλίζονται από—

(α) Το Μέρος II του Συντάγματος,

(β) τον περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 1962•

(γ) τους περί της Συμβάσεως περί της Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλετικής Διακρίσεως (Κυρωτικό) Νόμους του 1967 έως 1995•

(δ) τον περί των Διεθνών Συμφώνων (Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα) (Κυρωτικό) Νόμο του 1969•

(ε) τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμο του 1989•

(στ) τους περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμους του 1990 και του 1993•

(ζ) τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικό) Νόμο του 1985•

(η) τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 1990.

Σημείωση
8 του Ν. 105(Ι)/2014Αντικατάσταση του άρθρου 40 του περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου

8.Το άρθρο 40 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Δικαίωμα σε νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση για άσκηση του δικαιώματος σε αποζημίωση».

40.Κάθε θύμα, ανεξάρτητα από την προθυμία του να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές, για την ποινική έρευνα, δίωξη ή δίκη, έχει δικαίωμα-

(α) άμεσης πρόσβασης σε νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση για την απαίτηση αποζημίωσης, σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(β) νομικής αρωγής κατά τα προβλεπόμενα στον περί Νομικής Αρωγής Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.