Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

"Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών" (EE L 18 της 21.1.1997, σελ. 1).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αποσπασμένος" σημαίνει τον εργαζόμενο, ο οποίος εργάζεται συνήθως στο έδαφος κράτους μέλους και τον οποίο η επιχείρηση αποσπά στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, για να εκτελέσει την εργασία του για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα·

"αρμόδια αρχή" σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-

"εργαζόμενος" σημαίνει πρόσωπο που απασχολείται για άλλο πρόσωπο είτε με σύμβαση εργασίας είτε κάτω από τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτούμενου·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"όμιλος επιχειρήσεων" σημαίνει κάθε όμιλο, ο οποίος περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Πεδίο Εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών, προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται όταν οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου λαμβάνουν ένα από τα ακόλουθα διεθνικά μέτρα:

(α) Αποσπούν έναν εργαζόμενο, για λογαριασμό τους και υπό τη διεύθυνσή τους, στο έδαφος της Δημοκρατίας, με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ της επιχείρησης που αποσπά τον εργαζόμενο και του αποδέκτη της παροχής των υπηρεσιών που ασκεί τις δραστηριότητές του στη Δημοκρατία, εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του εργαζομένου κατά το χρόνο της απόσπασης, ή

(β) αποσπούν έναν εργαζόμενο, στο έδαφος της Δημοκρατίας, σε εγκατάσταση ή σε επιχείρηση του ομίλου, του οποίου η επιχείρηση που αποσπά τον εργαζόμενο αποτελεί μέλος, εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του εργαζομένου κατά το χρόνο της απόσπασης, ή

(γ) επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης ή επιχείρηση που διαθέτει εργαζομένους, αποσπούν εργαζόμενο σε χρήστρια επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή ασκεί δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας, εφόσον κατά τη διάρκεια της απόσπασης υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης ή της επιχείρησης που διαθέτει εργαζομένους και του εργαζομένου.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις εμπορικής ναυτιλίας όσο αφορά τους εργαζομένους που υπηρετούν στα θαλασσοπλοούντα πλοία (ναυτιλλόμενο προσωπικό).

(4) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους μη μέλους δεν μπορούν να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος.

Όροι εργασίας και απασχόλησης των αποσπασμένων εργαζομένων

4.—(1) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται να εγγυώνται στους εργαζόμενος που αποσπούν, ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας τους, την εφαρμογή των κατωτέρω όρων εργασίας και απασχόλησης, που καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή/και συλλογικές συμβάσεις, εφόσον οι συλλογικές συμβάσεις αφορούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα:

(α) Τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης·

(β) την ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας μετ' απολαβών·

(γ) τα ελάχιστα όρια μισθού, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας·

(δ) τους όρους θέσης εργαζομένων στη διάθεση χρήστριας επιχείρησης, από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης ή από επιχειρήσεις διάθεσης εργαζομένων·

(ε) την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία·

(στ) την προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας κατά την εργασία·

(ζ) την προστασία των παιδιών και νέων κατά την εργασία·

(η) την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών·

(θ) τη μη διάκριση στην εργασία ιδίως λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, χρώματος, γλώσσας, σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης, εφόσον οι εργαζόμενοι είναι αποδεδειγμένα ικανοί να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται, κοινωνικής προέλευσης, μερικής απασχόλησης, προσχώρησης ή μη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.

(2) Για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ως ελάχιστα όρια μισθού νοούνται οι απολαβές που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων και οι οποίες συνίστανται από το μισθό, τα τυχόν επιμέρους προβλεπόμενα επιδόματα και οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες παροχές, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία:

Νοείται ότι, στα ελάχιστα όρια μισθού δεν περιλαμβάνονται οι εισφορές στα συμπληρωματικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και οι χορηγούμενες από αυτά παροχές:

Νοείται περαιτέρω ότι, στα ελάχιστα όρια μισθού δεν περιλαμβάνονται οι παροχές που χορηγούνται στους αποσπασμένους εργαζόμενους εξαιτίας της απόσπασης, εφόσον καταβάλλονται με τη μορφή επιστροφής των εξόδων που προκλήθηκαν πράγματι λόγω της απόσπασης, όπως έξοδα ταξιδιού, στέγης ή διατροφής.

Εξαιρέσεις

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, που αφορούν στην ελάχιστη διάρκεια της ετήσιας άδειας μετ' απολαβών και στα ελάχιστα όρια μισθού, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών αρχικής συναρμολόγησης ή/και πρώτης εγκατάστασης ενός αγαθού, εφόσον οι εργασίες αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παροχής αγαθών, είναι απαραίτητες για τη θέση σε λειτουργία του παρεχόμενου αγαθού, εκτελούνται από εργαζομένους με ειδικά προσόντα ή/και εξειδικευμένους εργαζόμενους της επιχείρησης που παρέχει το αγαθό και η διάρκεια της απόσπασης δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες.

(2) Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του οικοδομικού τομέα που αναφέρονται στο Παράρτημα.

Υπολογισμός διάρκειας απόσπασης

6.—(1) Η διάρκεια της απόσπασης υπολογίζεται με βάση περίοδο αναφοράς ενός (1) έτους μετά την έναρξή της.

(2) Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας απόσπασης, λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια απόσπασης που ενδεχομένως έχει συμπληρωθεί από τον προς αντικατάσταση εργαζόμενο.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

7. Τα άρθρα 4 έως 6 του παρόντος Νόμου δεν εμποδίζουν την εφαρμογή όρων απασχόλησης και εργασίας ευνοϊκότερων για τους εργαζόμενους.

Μέτρα ελέγχου εφαρμογής του παρόντος Νόμου

8.—(1) Για να εξασφαλιστεί και καταστεί αποτελεσματικός ο έλεγχος εφαρμογής του παρόντος Νόμου, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού και αποσπούν στο έδαφος της Δημοκρατίας εργαζομένους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου υποχρεούνται, πριν από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών και ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, τα ακόλουθα έγγραφα συντεταγμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:

(α) Έγγραφη δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κατωτέρω στοιχεία:

(i) Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα της, η διεύθυνσή της και η νομική της μορφή·

(ii) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου της επιχείρησης στη Δημοκρατία, εφόσον υπάρχει τέτοιος εκπρόσωπος, κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών

(iii) η διεύθυνση του τόπου ή των τόπων στους οποίους οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα παρέχουν την εργασία τους, καθώς και το όνομα ή η εταιρική επωνυμία, η έδρα, η διεύθυνση και η νομική μορφή της ή των επιχειρήσεων στις οποίες οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα παρέχουν την εργασία τους·

(iv) η ημερομηνία έναρξης της παροχής των υπηρεσιών και της απόσπασης των εργαζομένων καθώς και η πιθανή διάρκειά τους· και

(ν) η φύση της ασκούμενης δραστηριότητας·

(β) κατάσταση των αποσπασμένων εργαζομένων με στοιχεία, τα οποία θα καθορίζονται από την αρμόδια αρχή, για τον καθέναν από αυτούς.

(2) Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης, ανάλογης κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση της μεταβολής.

(3) Απασχόληση αποσπασμένων εργαζομένων χωρίς προηγούμενη υποβολή των εγγράφων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θίγουν άλλες υποχρεώσεις σχετικές με την ανακοίνωση, πληροφόρηση ή δήλωση ενεργειών τις οποίες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου υποχρεούνται να εκπληρώσουν έναντι των δημόσιων αρχών δυνάμει άλλων διατάξεων.

Αρμόδιο όργανο επίβλεψης και ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος Νόμου

9. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ανατίθεται στην αρμόδια αρχή.

Αρμόδιο όργανο παροχής πληροφοριών - Συνεργασία σε θέματα ενημέρωσης

10.—(1) Η αρμόδια αρχή παρέχει πάσης φύσεως πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας τους οποίους, δυνάμει των άρθρων 4 έως 6 του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται οι επιχειρήσεις, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, να εγγυώνται στους εργαζομένους που αποσπούν στο έδαφος της Δημοκρατίας, κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρμόδια αρχή απαντά σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, όπως αυτές διατυπώνονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων πρόδηλης κατάχρησης ή διασυνοριακών δραστηριοτήτων που εικάζονται παράνομες.

(3) Η αρμόδια αρχή απευθύνεται στις αρμόδιες διοικητικές αρχές των κρατών μελών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών, την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των όρων εργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 6 του παρόντος Νόμου, προκειμένου να εξασφαλίσει κάθε αναγκαία και χρήσιμη πληροφορία ή βοήθεια για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(4) Οι πληροφορίες μπορεί να ζητούνται και να διαβιβάζονται με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας (Fax) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) αρκεί αυτή να επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας αυτού που ζητά και αυτού που παρέχει τις πληροφορίες.

(5) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στις αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών τις παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί στο έδαφος της Δημοκρατίας από επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου κατά τη διάρκεια της απόσπασης εργαζομένων τους, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

(6) Η αμοιβαία διοικητική βοήθεια και συνεργασία παρέχεται δωρεάν.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

11. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αφορμή την εφαρμογή του παρόντος Νόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.

Αδικήματα και ποινές

12.—(1) Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκπρόσωπος επιχείρησης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις των άρθρων 4 έως 6 και 8 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι τριών μηνών ή σε χρηματική ποινή προστίμου μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν διαφορετική ποινική μεταχείριση εξακολουθούν να ισχύουν.

Δικαστική αρμοδιότητα

13. Υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενου δικαιώματος εγέρσεως αγωγής, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διεθνείς συμβάσεις περί δικαστικής αρμοδιότητας, σε άλλο κράτος, για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του παρόντος Νόμου, είναι δυνατόν να εγερθεί αγωγή στη Δημοκρατία.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 4(1) και 5(2))

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες στον τομέα των κατασκευών με σκοπό την κατασκευή, την αποκατάσταση, την τακτική συντήρηση, τη μετατροπή ή την κατεδάφιση οικοδομών, και συγκεκριμένα τις ακόλουθες εργασίες:

1. Εκσκαφή

2. Χωματουργικά (ισοπέδωση)

3. Ανέγερση

4. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων

5. Διαρρύθμιση—Εξοπλισμός

6. Μετατροπές

7. Ανακαίνιση

8. Επισκευή

9. Διάλυση

10. Κατεδάφιση

11. Προληπτική συντήρηση

12. Τακτική συντήρηση—Εργασίες χρωματισμού και καθαρισμού

13. Εξυγίανση

Σημείωση
39 του Ν. 63(Ι)/2017Κατάργηση

39. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 63(Ι)/2017], ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002 καταργείται.