Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194 της 25.7.1975, σελ. 26)·

(β) «Οδηγία 79/869 του Συμβουλίου περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 271 της 29.10.1979, σελ. 44) και τροποποιητική Οδηγία του Συμβουλίου 81/885 (OJL 319 της 7.11.1981, σελ. 16)·

(γ) «Οδηγία 76/160 του Συμβουλίου περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης» (OJL 031 της 5.2.1976, σελ. 1)·

(δ) «Οδηγία 76/464 του Συμβουλίου περί της ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας» (OJL 129 της 18.5.1976, σελ. 23)·

(ε) «Οδηγία 78/659 του Συμβουλίου περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων» (OJL 222 της 14.8.1978, σελ. 1)·

(στ) «Οδηγία 79/923 του Συμβουλίου περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή» (OJL 281 της 10.11.1979, σελ. 47)·

(ζ) «Οδηγία 80/68 του Συμβουλίου περί της προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (OJL 020 της 26.1.1980, σελ. 43)·

(η) «Οδηγία 82/176 του Συμβουλίου περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων» (OJL 081 της 27.3.1982, σελ. 29)·

(θ) «Οδηγία 84/156 του Συμβουλίου περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από τομείς άλλου από το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων» (OJL 074 της 17.3.1984, σελ. 49)·

(ι) «Οδηγία 83/513 του Συμβουλίου για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου» (OJL 291 της 24.10.1983, σελ. 1)·

(ια) «Οδηγία 84/491 του Συμβουλίου για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου» (OJL 274 της 17.10.1984, σελ. 11)·

(ιβ) «Οδηγία 86/280 του Συμβουλίου για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο I του Παραρτήματος της Οδηγίας 76/464» (OJL 181 της 4.7.1986, σελ. 16) και τροποποιητική Οδηγία του Συμβουλίου 88/347 (OJL 158 της 25.6.1988, σελ. 35)·

(ιγ) «Οδηγία 91/271 του Συμβουλίου για τη προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (OJL 135 της 30.5.1991, σελ. 40) (μερική εναρμόνιση)·

(ιδ) «Οδηγία 91/676 του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (OJL 375 της 31.12.1991, σελ. 1)·

(ιε) «Οδηγία 96/61 του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης» (OJL 257 της 10.10.1996, σελ. 26) (μερική εναρμόνιση)·

(ιστ) «Απόφαση του Συμβουλίου 77/795 περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας» (OJL 334 της 24.12.1977, σελ. 29) και τροποποιητικές Αποφάσεις του Συμβουλίου 81/856 (OJL 319 της 7.11.1981, σελ. 17) και 86/574 (OJL 335 της 28.11.1986, σελ. 44) και της Επιτροπής 84/442 (OJL 237 της 5.9.1984, σελ. 15) και 90/2 (OJL 001 της 4.1.1990, σελ. 20).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια απόρριψης» σημαίνει άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 11·

«άδεια οικοδομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«απόρριψη» σημαίνει την άμεση ή έμμεση εναπόθεση, διοχέτευση ή ρίψη ουσιών στο νερό ή στο έδαφος από σημειακές ή διάχυτες πηγές εγκατάστασης και περιλαμβάνει την εκπομπή στο νερό ή στο έδαφος κραδασμών, θερμότητας ή θορύβων·

«Αρχείο» σημαίνει το Αρχείο που τηρείται με βάση το άρθρο 28·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει συμβούλιο δήμου και κοινοτικό συμβούλιο·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23·

«βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» [Καταργήθηκε]·

«δημόσιος υπόνομος» σημαίνει υπόνομο που τελεί υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε Συμβουλίου Αποχετεύσεων, οποιασδήποτε αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής·

«επιπτώσεις» σημαίνει αρνητικές επιπτώσεις·

«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή που ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23·

«εγκατάσταση» σημαίνει κάθε ακίνητη ή κινητή τεχνική μονάδα, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, όπου εκτελούνται μία ή περισσότερες βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και όλες τις άλλες άμεσα συνδεδεμένες δραστηριότητες, τεχνικώς συναφείς με τις εκεί εκτελούμενες, και οι οποίες ενδέχεται να επιδρούν στις απορρίψεις και στη ρύπανση·

«εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου·

«επιφανειακά χερσαία νερά» σημαίνει τα χερσαία νερά, εκτός των υπόγειων νερών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποταμό, ρυάκι ή άλλο υδατόρεμα, λίμνη, λιμνοδεξαμενή ή ταμιευτήρια, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, φυσικό ή τεχνητό, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και οποιαδήποτε αναφορά σε επιφανειακά χερσαία νερά περιλαμβάνει αναφορά στο κανάλι ή στην κοίτη επιφανειακών χερσαίων νερών που είναι ενίοτε ξηρή-

«καταργηθείς Νόμος» σημαίνει το Νόμο που καταργείται με βάση το άρθρο 37·

«νερά της Κύπρου» περιλαμβάνουν την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας και όλα τα επιφανειακά και υπόγεια νερά στη Δημοκρατία καθώς και όλα τα νερά οποιουδήποτε υδατοφράκτη ή δημόσιας δεξαμενής, αλλά δεν περιλαμβάνουν-

(α) νερά ιδιωτικού οχετού ή αποχέτευσης ή μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και

(β) νερά ιδιωτικού θαλάμου, ντεποζίτου ή άλλου δοχείου, ή ιδιωτικής δεξαμενής·

«οργανισμός δημόσιας ωφέλειας» σημαίνει οργανισμό που ιδρύθηκε με νόμο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος·

«οριακές τιμές απόρριψης» σημαίνει τη μάζα, εκφρασμένη σε σχέση με ορισμένες ειδικές παραμέτρους, τη συγκέντρωση ή τη στάθμη μιάς απόρριψης, της οποίας δεν επιτρέπεται η υπέρβαση κατά τη διάρκεια μιάς ή περισσότερων χρονικών περιόδων·

«ουσίες» σημαίνει τα χημικά στοιχεία και τις ενώσεις τους, εκτός των ραδιενεργών ουσιών και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και μικροοργανισμών·

«πιστοποιητικό έγκρισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από άρθρο 10 του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου·

«ποιοτικό πρότυπο» σημαίνει το σύνολο των απαιτήσεων που συγκεκριμένο τμήμα των νερών της Κύπρου πρέπει να πληροί σε συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία·

«πολεοδομική άδεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου·

«ρυάκι» σημαίνει κάθε ροή νερού στην επιφάνεια της γης, είτε φυσική είτε τεχνητή, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αποχέτευση που ανήκει σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·

«ρύπανση» σημαίνει την άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά ή στο έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου που- ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να παρεμποδίσουν τις ανέσεις και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος, να προκαλέσουν βλάβη στους ζώντες οργανισμούς που διαβιούν στα νερά ή στο έδαφος, να βλάψουν το υδατικό ή εδαφικό οικολογικό σύστημα, ή να καταστρέψουν τους βιολογικούς πόρους και «ρυπαίνω» ερμηνεύεται ανάλογα·

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται σύμφωνα με το Μέρος I του Πρώτου Πίνακα·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υπόγεια νερά» σημαίνει τα νερά που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού, τα οποία είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος και το υπέδαφος·

«φορέας εκμετάλλευσης» αναφορικά με εγκατάσταση, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχει ανατεθεί αποφασιστική οικονομική εξουσία αναφορικά με την τεχνική λειτουργία της.

Ευθύνη Υπουργών

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Υπουργός είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται οφείλει να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε όλες οι διατάξεις του Νόμου, περιλαμβανομένων των όρων που επιβάλλει στις άδειες που χορηγεί, εφαρμόζονται ορθά και αποτελεσματικά.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001, ο Υπουργός μεριμνά ώστε-

(α) Να διατηρείται σε μόνιμη βάση αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας των νερών της Κύπρου και να διενεργούνται για το σκοπό αυτό τακτικές επιθεωρήσεις των νερών, του εδάφους και του υπεδάφους στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν ή πιθανόν να υπάρχουν επιφανειακά και υπόγεια νερά· και

(β) να διατηρείται η ποιότητα των νερών σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα που καθορίζονται με βάση το άρθρο 5(1)(α).

(3) [Διαγράφηκε].

(4) [Διαγράφηκε].

Ρύπανση από ιονίζουσες ακτινοβολίες

4. Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου παρέχει εξουσία ελέγχου αναφορικά με τη ρύπανση από ιονίζουσες ακτινοβολίες.

Διατάγματα Υπουργού

5.—(1) Για σκοπούς προστασίας των νερών της Κύπρου και του εδάφους από τη ρύπανση, ο Υπουργός, αφού συμβουλευθεί την Τεχνική Επιτροπή, η οποία ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του Μέρους I του Πρώτου Πίνακα, εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα οποία καθορίζει-

(α) Ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος αναφορικά με οποιαδήποτε κατηγορία νερών της Κύπρου·

(β) τις κατηγορίες νερών της Κύπρου και εδαφών που λόγω ειδικών συνθηκών χρήζουν ειδικής προστασίας από τη ρύπανση·

(γ) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για δειγματοληψία και για τον προσδιορισμό της ποιότητας—·

(i) οποιασδήποτε κατηγορίας νερών η εδαφών ή

(ii) των αποβλήτων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων ή ουσιών που απορρίπτονται είτε με βάση άδεια είτε χωρίς άδεια·

(δ) τις περιοχές ή τα σημεία όπου για ειδικούς λόγους ή ένεκα των εκεί επικρατουσών συνθηκών ή επειδή αποτελούν περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως θα αναφέρεται στο διάταγμα, δε θα παρέχεται οποιαδήποτε άδεια για απόρριψη οποιωνδήποτε αποβλήτων ή ουσιών, ή για τις οποίες θα ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις ή όροι αναφορικά με απορρίψεις αποβλήτων·

(ε) γενικούς όρους οι οποίοι θα ισχύουν για όλους τους κατόχους αδειών ή στους κατόχους αδειών οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων:

(στ) την τεχνολογία, τις τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε εξοπλισμού ή κατασκευής, τις προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών καθώς και τις τεχνικές και παραμέτρους λειτουργίας, που πρέπει να εφαρμόζονται από συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων για σκοπούς πρόληψης της ρύπανσης των νερών και του εδάφους.

Νοείται ότι, κατά την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος για τον καθορισμό ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος, ο Υπουργός οφείλει να υιοθετεί τα πρότυπα που καθορίζονται με σχετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

(1Α) Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), δύναται να περιέχουν λεπτομέρειες αναφορικά με -

(α) οριακές τιμές απόρριψης για οποιαδήποτε ουσία ή ομάδα ουσιών καθώς και οποιεσδήποτε φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους των αποβλήτων που απορρίπτονται,

(β) συνθήκες και παραμέτρους λειτουργίας εγκατάστασης,

(γ) τεχνικές προδιαγραφές για οποιαδήποτε μηχανήματα ή εξοπλισμό ή όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση,

(δ) προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών, περιλαμβανομένων των καυσίμων, που χρησιμοποιούνται σε εγκατάσταση,

(ε) μεθόδους και διαδικασίες για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία εγκατάστασης, περιλαμβανομένων των επιτρεπομένων χώρων διάθεσης, και/ή

(στ) οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που ο Υπουργός κρίνει αναγκαίες για τη μείωση της ρύπανσης στα νερά και/ ή στο έδαφος και της οχληρίας, για σκοπούς αποτελεσματικής προστασίας των νερών και του εδάφους και της δημόσιας υγείας.

(2) Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε ζητημάτων που προκύπτουν αλλά δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, περιλαμβανομένων και κανονισμών για επιβολή ποινών οι οποίες δε θα υπερβαίνουν τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Αδικήματα σχετικά με τη ρύπανση των νερών

6.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) και (5), πρόσωπο, το οποίο-

(α) απορρίπτει, εναποθέτει ή διαθέτει, προκαλεί ή επιτρέπει τη ρίψη ή εναπόθεση ή διάθεση, σε ρυάκι ή στην ξηρή κοίτη οποιουδήποτε ρυακιού του ή σε παράκτια νερά, λίμνη ή υδατοφράκτη οποιουδήποτε αντικειμένου, ουσίας ή ύλης, η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπάνει τα νερά τους,

(β) απορρίπτει, εναποθέτει ή διαθέτει, προκαλεί ή επιτρέπει τη ρίψη ή εναπόθεση ή διάθεση, στο έδαφος ή στο υπέδαφος οποιουδήποτε αντικειμένου, ουσίας ή ύλης, κατά τρόπο ώστε αυτή να ρυπαίνει ή να τείνει να ρυπάνει τα παράκτια νερά ή τα υπόγεια νερά ή τα νερά ρυακιού, λίμνης ή υδατοφράκτη,

(γ) εναποθέτει ή προκαλεί ή επιτρέπει την εναπόθεση ή ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου, ουσίας ή ύλης σε τόπο από τον οποίο δυνατό να πέσει ή μεταφερθεί σε ρυάκι ή στην ξηρή κοίτη οποιουδήποτε ρυακιού του ή σε λίμνη ή υδατοφράκτη, κατά τρόπο ώστε να ρυπαίνει ή να τείνει να ρυπάνει τα νερά τους,

(δ) απορρίπτει, εναποθέτει, προκαλεί ή επιτρέπει την εναπόθεση ή ρίψη οποιουδήποτε αντικείμενου, ουσία ή ύλης, υγρού αποβλήτου, λάσπης ή άλλου ημίρρευστου ή στερεού αποβλήτου, επί ή εντός του εδάφους ή του υπεδάφους,

(ε) απορρίπτει, εναποθέτει, προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται την απόρριψη ή εναπόθεση από οποιαδήποτε εγκατάσταση σε επιφανειακά χερσαία νερά ή σε παράκτια νερά, οποιουδήποτε υγρού ή στερεού αποβλήτου ή οποιουδήποτε άλλου υγρού που περιέχει αιωρούμενη ύλη, και/ ή

(στ) απορρίπτει, εναποθέτει, προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται την απόρριψη ή εναπόθεση στη θάλασσα, λάσπης ή άλλης ουσίας ή ύλης που προέρχεται από επεξεργασία αποβλήτων,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο δεν είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1), αν η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση γίνεται σύμφωνα με άδεια που παραχωρείται από τον Υπουργό με βάση τον παρόντα Νόμο.

(3) Θα αποτελεί υπεράσπιση σε ποινική δίωξη βάση των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) αν αποδειχθεί ότι η απόρριψη ή εναπόθεση ή διάθεση έγινε με βάση τις διατάξεις κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής που εγκρίθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο ή με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(4) Σε ποινική δίωξη δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1), θα αποτελεί υπεράσπιση αν ο κατηγορούμενος αποδείξει ότι η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οφειλόταν σε αίτια πέραν του ελέγχου του, ότι επέδειξε την οφειλόμενη φροντίδα και επιμέλεια για να προλάβει ή να παρεμποδίσει τη διάπραξη του αδικήματος και ότι, μόλις αντιλήφθηκε την αδυναμία του να το πράξει, έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα για επανόρθωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(5) Η ρίψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας σε δημόσιο υπόνομο δεν αποτελεί αδίκημα εάν η απόρριψη πραγματοποιείται με βάση άδεια της αρχής η οποία έχει τον έλεγχο του υπονόμου.

Προστασία από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

7.—(1) Ο Υπουργός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των νερών από τη ρύπανση που προκαλείται λόγω εναπόθεσης, διασποράς ή απόρριψης ζωικών λυμάτων ή λόγω υπέρμετρης χρήσης λιπασμάτων (στη συνέχεια καλούμενη ως «νιτρορύπανση»).

(2) Για την εφαρμογή του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα οποία-

(α) Καθορίζει οποιεσδήποτε περιοχές ως ευπρόσβλητες ζώνες λόγω νιτρορύπανσης·

(β) καθορίζει κατηγορίες νερών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση·

(γ) αναλαμβάνει την εκπόνηση και εγκρίνει προγράμματα δράσης για προστασία των ευπρόσβλητων ζωνών από τη νιτρορύπανση·

(δ) αναλαμβάνει τον καταρτισμό και εγκρίνει προγράμματα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων δράσης-

(ε) εγκρίνει κώδικα ή κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και καταρτίζει προγράμματα για αποτελεσματική εφαρμογή τους-

(στ) καθορίζει μέτρα και διαδικασίες που αφορούν την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε θεμάτων που δυνατό να σχετίζονται με νιτρορύπανση που προκαλείται από τα νερά άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Ο Υπουργός εκδίδει σχετικές οδηγίες και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε η εφαρμογή από οποιοδήποτε πρόσωπο κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής τον οποίο ο ίδιος εγκρίνει, να μην επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην περιουσία ή στις ανέσεις οποιωνδήποτε προσώπων.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και κανονισμών με τους οποίους καθορίζονται κριτήρια με βάση τα οποία ο Υπουργός εκδίδει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) διατάγματα.

(5) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (4), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με τη θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών για την ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις με το κοινό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7Α, περιλαμβανομένων δημόσιων ακροάσεων.

Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής

7Α.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 7Β, 7Γ, 7Δ, 7Ε και 7ΣΤ

“κοινό” σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών˙

“Περιβαλλοντική Αρχή” σημαίνει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

“σχέδιο και/ή πρόγραμμα” σημαίνει το πρόγραμμα δράσης, που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7.

(2) Τα άρθρα 7Β, 7Γ, 7Δ, 7Ε και 7ΣΤ εφαρμόζονται στα σχέδια και/ή προγράμματα, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(3) Τα άρθρα 7Β, 7Γ, 7Δ, 7Ε και 7ΣΤ δεν εφαρμόζονται στα σχέδια και/ή προγράμματα –

(α) τα οποία σχεδιάστηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή για να εφαρμοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης˙

(β) αναφορικά με τα οποία η συμμετοχή του κοινού διασφαλίζεται δυνάμει του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005 ή δυνάμει του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2004.

Συμμετοχή κοινού σε σχέδια και /ή προγράμματα

7Β.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετάσχει στην προετοιμασία, τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων και/ή προγραμμάτων.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό –

(α) για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια και/ή προγράμματα ή την τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους,

(β) ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά της εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Αρχής, και

(γ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο της πρότασης, εντός 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή δημοσιεύει στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση που υποβάλλονται από τον Υπουργό ή προς τον Υπουργό  -

(α) προτάσεις που αφορούν σχέδιο και/ή πρόγραμμα ή την τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους. και

(β) απόψεις οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με θέμα που αφορά τις προτάσεις.

(4) Το κοινό, με το οποίο ο Υπουργός διαβουλεύεται, περιλαμβάνει:

(α) το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ένα σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, και

(β) μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημόσια ακρόαση

7Γ.-(1) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό και την Τεχνική Επιτροπή, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, για πρόταση που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σημαντικών σχεδίων και/ή προγραμμάτων, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 7Δ.

(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόμενο κοινό και άλλα θέματα σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, καθορίζονται με κανονισμούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 7.

Λήψη αποφάσεων

7Δ. Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά με σχέδιο και/ή πρόγραμμα, ο Υπουργός λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 7Β και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7Γ.

Ενημέρωση

7Ε. Αφού ο Υπουργός λάβει τελική απόφαση σχετικά με το σχέδιο και/ή πρόγραμμα, ενημερώνει το κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο Αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 7ΣΤ και γνωστοποιεί τον τόπο και το χρόνο, που μπορούν να πάρουν τις ακόλουθες πληροφορίες –

(α) Περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράμματος, όπως αυτό εγκρίθηκε˙

(β) συνοπτική δήλωση σχετικά με –

(i) τον τρόπο, με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι τυχόν απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφρασθεί σύμφωνα με το άρθρο 7Β, και τα αποτελέσματα δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7Γ˙

(ii) τους λόγους και τις εκτιμήσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές αποφάσεις που λήφθηκαν.

Τήρηση Αρχείου

7ΣΤ. Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο, στο οποίο καταχωρίζονται –

(α) οι προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ή προγράμματα, περιλαμβανομένης της τροποποίησης ή αναθεώρησής τους˙

(β) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7Β˙

(γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7Ε.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004.

ΜΕΡΟΣ III ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Άδεια απόρριψης

8. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16, απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης η οποία προκαλεί ή δυνατό να προκαλέσει ρύπανση στα νερά ή στο έδαφος, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης κατέχει άδεια απόρριψης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Καμία άδεια απόρριψης δε χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς προηγουμένως η εγκατάσταση να διαθέτει:

(α) σε περίπτωση υφιστάμενης εγκατάστασης, έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής ή/και πιστοποιητικό έγκρισης και

(β) σε περίπτωση νέας εγκατάστασης, πιστοποιητικό έγκρισης:

Νοείται ότι για σκοπούς της παρούσας παραγράφου νέα εγκατάσταση σημαίνει εγκατάσταση, η οποία υποβάλλει αίτηση απόκτησης άδειας απόρριψης για πρώτη φορά κατά την έναρξη της ισχύος του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

(3)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), όλες οι εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας από την υποχρέωση κατοχής άδειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Για κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση στο πεδίο εφαρμογής του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και κατέχει άδεια απόρριψης αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 8 του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Αίτηση για άδεια απόρριψης

9.—(1) Για τη χορήγηση άδειας απόρριψης σε επιφανειακά νερά, στο έδαφος ή το υπέδαφος, υποβάλλεται αίτηση στον Υπουργό, σε τέτοιο τύπο, όπως θα καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός- στις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση περιλαμβάνεται και περιγραφή-

(α) Της εγκατάστασης και της φύσης και έκτασης των δραστηριοτήτων της·

(β) των πρώτων και βοηθητικών υλών, των ουσιών, των προϊόντων και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση·

(γ) των πηγών εκπομπής στερεών και υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης·

(δ) των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η εγκατάσταση·

(ε) της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων που θα απορρίπτονται από την εγκατάσταση στα νερά ή στο έδαφος καθώς και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των απορρίψεων στο περιβάλλον·

(στ) της προβλεπόμενης τεχνολογίας και των άλλων τεχνικών που θα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των απορρίψεων στερεών και υγρών αποβλήτων που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, στη μείωσή τους·

(ζ) των μέτρων πρόληψης και αξιοποίησης των στερεών και υγρών αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση·

(η) [Διαγράφηκε]·

(θ) των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης των απορρίψεων στα νερά και το έδαφος·

(ι) των κυρίων εναλλακτικών επιλογών που μελετήθηκαν από το φορέα εκμετάλλευσης.

(2) Σε περίπτωση που η πιο πάνω αίτηση αφορά εγκατάσταση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας δυνάμει της οποίας ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης αποβλήτων, ρύπανσης ή αντιμετώπισης κινδύνων που προέρχονται από την αποθήκευση, φύλαξη ή χρήση οποιωνδήποτε ουσιών, το γεγονός αυτό αναφέρεται στην αίτηση, όπως επίσης και το κατά πόσο η τεχνολογία ή άλλες τεχνικές και μέτρα που θα εφαρμοστούν στην εγκατάσταση, προκαλούν εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.

(3) Στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας απόρριψης, περιλαμβάνεται επίσης μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη των λεπτομερειών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και επισυνάπτονται αντίγραφα της πολεοδομικής άδειας ή/και της άδειας οικοδομής ή/και του πιστοποιητικού έγκρισης της εγκατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8.

(4) Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο Υπουργός, και μεριμνά ώστε να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίηση στην οποία να αναφέρεται-

(α) Η ημερομηνία λήψεως της αίτησης-

(β) ο χώρος στον οποίο η αίτηση είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες·

(γ) ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(5) [Διαγράφηκε].

(6) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας απόρριψης, εξετάζεται με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος II του Πρώτου Πίνακα.

(7) Ο Υπουργός δε χορηγεί άδεια απόρριψης, εκτός αν ικανοποιείται ότι πληρούνται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 και του παρόντος άρθρου.

Όροι επί της άδειας

10.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, ο Υπουργός μπορεί, εκτός από τους γενικούς όρους που δυνατό να ισχύουν με βάση διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(ε), να επιβάλει κατά την παραχώρηση της άδειας απόρριψης, οποιουσδήποτε όρους που αφορούν την απόρριψη αποβλήτων, περιλαμβανομένων και όρων αναφορικά με τα εξής, δηλαδή-

(α) Τον τόπο και τρόπο της απόρριψης ή εναπόθεσης των αποβλήτων της εγκατάστασης·

(β) το ρυθμό των απορρίψεων και την ολική ποσότητά τους σε οποιαδήποτε περίοδο που καθορίζεται στην άδεια·

(γ) την ολική ποσότητα οποιασδήποτε ουσίας ή μικροοργανισμών που απορρίπτεται·

(δ) τη φύση, τη σύσταση και οποιαδήποτε φυσικά, χημικά ή μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των ουσιών που απορρίπτονται·

(ε) τη μέγιστη συγκέντρωση οποιουδήποτε συστατικού, ουσίας ή μικροοργανισμού στα απόβλητα της απόρριψης·

(στ) τη θερμοκρασία, την οξύτητα (τιμή pΗ) και την αγωγιμότητα οποιουδήποτε αποβλήτου της απόρριψης·

(ζ) τα μέσα πρόσβασης στο σημείο της απόρριψης για δειγματοληπτικό έλεγχο του απορριπτόμενου αποβλήτου και μέτρηση του ρυθμού ροής·

(η) τη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε συστατικού αποβλήτων της εγκατάστασης·

(θ) την υποβολή ετήσιας έκθεσης αναφορικά με την τήρηση των όρων της άδειας που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης·

(ι) την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του Υπουργού σε περίπτωση διαρροής αποβλήτων λόγω ατυχήματος ή αμέλειας· και

(ια) τον καταρτισμό και την τήρηση προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και των εδαφών στα σημεία απόρριψης και την υποβολή σχετικής ετήσιας έκθεσης στον Υπουργό·

(ιβ) τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων και κάθε αναγκαία πρακτική λεπτομέρεια για την προστασία των νερών και του εδάφους.

(1Α) [Διαγράφηκε].

(2) Για την επιβολή των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός οφείλει να λαμβάνει υπόψη-

(α) Τη φύση, τη σύσταση και τις ποσότητες των ουσιών ή των αποβλήτων που θα απορρίπτονται·

(β) τη φύση και την ποιότητα του εδάφους και του υπεδάφους στο οποίο θα πραγματοποιείται η απόρριψη·

(γ) την εγγύτητα στο χώρο της απόρριψης οποιωνδήποτε επιφανειακών ή υπόγειων νερών και τη χρήση ή πιθανή χρήση τους-

(δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που αφορούν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία του περιβάλλοντος.

(ε) τις απαιτήσεις και τα αποτελέσματα εφαρμογής των Κανονισμών 3,4 και 5 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπογείων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμών του 2009.

Τύπος, φύση και περιεχόμενο της άδειας απόρριψης

11.—(1) Η άδεια απόρριψης εκδίδεται από τον Υπουργό και αποτελεί το τμήμα ή το σύνολο μιας ή περισσότερων εγγράφων αποφάσεων με τις οποίες παρέχεται άδεια για τη λειτουργία της εγκατάστασης· η άδεια μπορεί να αφορά ολόκληρη την εγκατάσταση ή μέρος της ή να αφορά ένα ή περισσότερα τμήματά της που λειτουργούν στον ίδιο τόπο υπό τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης.

(2) Η άδεια απόρριψης περιλαμβάνει, εκτός από τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10-

(α) Το χρόνο τήρησης όλων ή οποιωνδήποτε από τους όρους αυτούς·

(β) τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ο Υπουργός δεν μπορεί, χωρίς υπαιτιότητα του κατόχου της, να ανακαλέσει την άδεια ή να προσθέσει σ' αυτή νέους όρους, ή να τροποποιήσει οποιουσδήποτε υφιστάμενους όρους, χωρίς την καταβολή ικανοποιητικής αποζημίωσης στο φορέα εκμετάλλευσης· και

(γ) την περίοδο ισχύος της η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια από την έκδοση της.

Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

12.—(1) Ο Υπουργός μπορεί οποτεδήποτε κρίνει ότι δικαιολογείται ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, της δημόσιας ασφάλειας ή του περιβάλλοντος-

(α) Να ανακαλέσει την άδεια-

(β) να συντομεύσει το χρόνο ισχύος της·

(γ) να προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους σ' αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10· ή

(δ) να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους επιβληθέντες όρους.

(1Α) [Διαγράφηκε].

(2) Ο Υπουργός μπορεί να ανακαλέσει την άδεια ή να επιβάλει τερματισμό των απορρίψεων σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης παραλείπει ή αρνείται να τηρήσει οποιοδήποτε όρο της άδειας.

(3) Για την ανάκληση ή τροποποίηση που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), εφαρμόζονται, με τις αναγκαίες προσαρμογές, οι διατάξεις του Μέρους II του Πρώτου Πίνακα.

(4)(α) Σε περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας εγκατάστασης, η άδεια απόρριψης θεωρείται αυτομάτως ως ακυρωθείσα από την ημερομηνία τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης.

(β) Σε περίπτωση πρόθεσης επαναλειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης, υποβάλλεται εκ νέου αίτηση για τη χορήγηση άδειας απόρριψης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9.

Πρόσθετοι όροι από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

13. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις κατόχου άδειας

14. (1) Κάθε κάτοχος άδειας η οποία έχει εκδοθεί, είτε με βάση τον παρόντα Νόμο είτε με βάση τον καταργηθέντα Νόμο, οφείλει-

(α) Να τηρεί ανελλιπώς και με συνέπεια και ακρίβεια όλους τους όρους της άδειας·

(β) να ενημερώνει αμέσως τον Υπουργό για οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα που λαμβάνει χώρα στην εγκατάσταση ή πλησίον της εγκατάστασης στην οποία αφορά η άδεια και το οποίο επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ή για το οποίο υφίσταται προβλεπτός κίνδυνος να επηρεάσει επιφανειακά ή υπόγεια νερά, το έδαφος, το υπέδαφος, την ατμόσφαιρα ή οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στην περιοχή της εγκατάστασης ή της απόρριψης·

(γ) να παρακολουθεί τακτικά την ποιότητα των αποβλήτων της εγκατάστασης και να ενημερώνει τον Υπουργό μέσα σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στους όρους ή στους πρόσθετους όρους της άδειας, αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης·

(δ) να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές κάθε διευκόλυνση που κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγματοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο· και

(ε) εάν επιθυμεί ανανέωση της άδειας, να υποβάλλει σχετική αίτηση στον Υπουργό τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της.

(2) Κατά το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβήσει μεταξύ της λήξης άδειας απόρριψης και της ανανέωσης αυτής, ο φορέας εκμετάλλευσης τηρεί ανελλιπώς, με ακρίβεια και συνέπεια, όλους τους όρους της άδειας απόρριψης που έχει λήξει, εκτός εάν ο Επιθεωρητής ζητήσει γραπτώς από το φορέα εκμετάλλευσης να προβεί σε άλλες ενέργειες για σκοπούς προστασίας των νερών και του εδάφους.

Αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης

14Α.-(1) Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης, ο νέος φορέας εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος όπως -

(α) ενημερώσει αμέσως τον Υπουργό για την αλλαγή, και

(β) τηρεί τους όρους λειτουργίας της άδειας απόρριψης της εγκατάστασης που αναλαμβάνει.

(2) Από τη στιγμή της ανάληψης της λειτουργίας ή του ελέγχου της εγκατάστασης, ο νέος φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου φορέα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Υφιστάμενες άδειες απόρριψης

15.—(1) Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγήθηκαν άδειες απόρριψης με βάση τον καταργηθέντα Νόμο, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους εφαρμόζοντας τους όρους της χορηγηθείσας άδειας μέχρις ότου αυτή λήξει, εκτός εάν ο Υπουργός εκδώσει προηγουμένως οποιαδήποτε ειδοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Εάν οι απορρίψεις στις οποίες προβαίνει οποιαδήποτε εγκατάσταση με βάση άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με τον καταργηθέντα Νόμο, δημιουργούν οποιοδήποτε κίνδυνο στη δημόσια υγεία ή στην ποιότητα των υπόγειων ή επιφανειακών νερών ή του εδάφους, τότε ο Υπουργός μπορεί να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχο της άδειας, με την οποία να επιβάλλονται νέοι όροι ή να τροποποιούνται οι υφιστάμενοι, ή με την οποία να αξιώνεται όπως-

(α) Τερματιστεί άμεσα η απόρριψη που πραγματοποιείται με βάση την άδεια· ή

(β) διαχωρίζεται από τα απόβλητα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της απόρριψης, οποιαδήποτε ουσία ή συστατικό που υπάρχει σ' αυτά και απομακρύνεται όπως θα καθορίζεται στη γνωστοποίηση· ή

(γ) μειωθεί στο βαθμό που καθορίζει η γνωστοποίηση, η περιεκτικότητα του αποβλήτου σε ορισμένο συστατικό ή ουσία πριν από την απόρριψή του.

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις που απορρίπτουν χωρίς άδεια

16.—(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης οποιασδήποτε εγκατάστασης η οποία λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οφείλει, εφόσον προβαίνει σε απορρίψεις αποβλήτων της εγκατάστασης χωρίς να κατέχει άδεια με βάση τον καταργηθέντα Νόμο, να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας απόρριψης το αργότερο σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί με γραπτή ειδοποίηση να ζητήσει από το φορέα εκμετάλλευσης να υποβάλει την αίτηση ενωρίτερα και εντός προθεσμίας που θα αναφέρεται στην ειδοποίηση.

(2) Για σκοπούς υποβολής και εξέτασης της αίτησης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9.

Αλλαγές στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης

17.—(1) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή για οποιαδήποτε επέκταση της εγκατάστασης που δυνατό να επιφέρει επιπτώσεις στα νερά ή στο έδαφος, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει προηγουμένως γραπτώς τον Υπουργό. Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις των όρων της άδειας εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς μείωσης ή εξάλειψης των ανωτέρω επιπτώσεων.

(2) Για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης η οποία δυνατό να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στα νερά ή στο έδαφος, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή έγκριση του Υπουργού αφού υποβάλει σχετική αίτηση στην οποία αναφέρει-

(α) Τα τμήματα της εγκατάστασης που δυνατό να υποστούν διαφοροποιήσεις· και

(β) οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9 τα οποία δυνατό να επηρεαστούν από τις προτεινόμενες αλλαγές.

(3) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (2), εξετάζεται από τον Υπουργό ως να επρόκειτο για αίτηση που υποβάλλεται για πρώτη φορά προς εξασφάλιση άδειας απόρριψης και εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό οι διατάξεις των εδαφίων (4), (5) και (6) του άρθρου 9.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«αλλαγή στη φύση ή στη λειτουργία της εγκατάστασης» σημαίνει αλλαγή των χαρακτηριστικών ή του τρόπου λειτουργίας ή επέκταση της εγκατάστασης που δυνατό να επιφέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον· και

«ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης» σημαίνει αλλαγή στον τρόπο εκμετάλλευσης της εγκατάστασης η οποία, κατά την άποψη του Υπουργού, δυνατό να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον.

ΜΕΡΟΣ IIIA ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ερμηνεία

17Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους -

“απόβλητο” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου˙

“αποκατάσταση” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου·

“αρμόδιος” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙

“έκπλυμα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙

“εξορυκτικά απόβλητα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙

“επεξεργασία” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙

“επιφανειακά ύδατα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

“υδάτινο σύστημα υποδοχής” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙

“υπόγεια ύδατα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου· και

“φορέας” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.

Κατασκευή νέων και μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων

17Β. Ο Υπουργός επιβάλλει κατά την παραχώρηση άδειας απόρριψης κάθε αναγκαίο όρο που εξασφαλίζει ότι, κατά την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων ή τη μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε -

(α) να υπάρχουν κατάλληλα σχέδια και ρυθμίσεις για την τακτική παρακολούθηση και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων από αρμόδιους και για την ανάληψη δράσης σε περίπτωση αποτελεσμάτων που παρέχουν ενδείξεις αστάθειας ή μόλυνσης των νερών ή του εδάφους:

Νοείται ότι, τόσο τα αρχεία των πιο πάνω δραστηριοτήτων παρακολούθησης και επιθεώρησης, όσο και η τεκμηρίωση της άδειας απόρριψης, τηρούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την κατάλληλη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση αλλαγής του φορέα·

(β) να προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις για –

(i) την αποκατάσταση του εδάφους· και

(ii) το κλείσιμο των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου·

(γ) να προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις όσον αφορά τη μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων φάση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.

Πρόληψη επιδείνωσης της κατάστασης των νερών και της ρύπανσης του εδάφους

17Γ.-(1) Ο Υπουργός επιβάλλει κατά την παραχώρηση άδειας απόρριψης κάθε αναγκαίο όρο που εξασφαλίζει ότι ο φορέας έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των Κοινοτικών περιβαλλοντικών προτύπων, ιδίως προκειμένου να αποτρέψει, σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, την επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης των νερών, μεταξύ άλλων, μέσω-

(α) της αξιολόγησης της δυναμικότητας παραγωγής εκπλυμάτων, περιλαμβανομένων των ρύπων που αυτά περιέχουν, των αποβλήτων που εναποτίθενται, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας όσο και κατά τη μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων φάση, και του προσδιορισμού του υδατικού ισοζυγίου της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων αυτής·

(β) της πρόληψης ή της μείωσης στο ελάχιστο της παραγωγής εκπλυμάτων και της μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων ή/ και των υπόγειων υδάτων και του εδάφους από τα εξορυκτικά απόβλητα·

(γ) της συλλογής και της υποβολής σε επεξεργασία των μολυσμένων νερών και των εκπλυμάτων από την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, ώστε να πληρούνται οι δέουσες προδιαγραφές που απαιτούνται για την αποχέτευσή τους.

(2) Σε περίπτωση που, βάσει εκτίμησης των περιβαλλοντικών κινδύνων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη -

(α) τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς·

(γ) τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμούς· και

(δ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο,

ανάλογα με την περίπτωση, ο Υπουργός αποφασίσει ότι δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των εκπλυμάτων ή εάν διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων δεν αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα ή τα επιφανειακά ύδατα, ο Υπουργός μπορεί να περιορίσει ή να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1), αντιστοίχως, για σκοπούς χορήγησης της άδειας απόρριψης.

(3) Για σκοπούς παραχώρησης άδειας απόρριψης, ο Υπουργός επιτρέπει τη διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων υπό στερεά, πολτώδη ή υγρή μορφή σε οποιοδήποτε υδάτινο σύστημα υποδοχής, εκτός εκείνων που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας συμμορφώνεται με τις διατάξεις -

(α) του παρόντος Νόμου·

(β) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών·

(γ) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμών· και

(δ) και τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο,

(4)(α) Κατά την επανατοποθέτηση των εξορυκτικών αποβλήτων σε κοιλότητες εκσκαφής που δημιουργήθηκαν είτε από επιφανειακή είτε από υπόγεια εξόρυξη, οι οποίες θα κατακλυσθούν μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου, ο φορέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση στο ελάχιστο της υποβάθμισης των νερών και της ρύπανσης του εδάφους, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), τηρουμένων των αναλογιών.

(β) Ο φορέας παρέχει στον Υπουργό τις αναγκαίες πληροφορίες για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο παρόν Μέρος

18. [Διαγράφηκε]
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις

18Α. [Διαγράφηκε]
Μεταβολή της λειτουργίας εγκατάστασης του Δεύτερου Πίνακα

18Β. [Διαγράφηκε]
Ουσιαστική μεταβολή της λειτουργίας

18Γ. [Διαγράφηκε]
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων

19. [Διαγράφηκε]
Συντονισμός διαδικασιών για ολοκληρωμένη πρόληψη της ρύπανσης

20. [Διαγράφηκε]
Εξέλιξη βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών

20Α. [Διαγράφηκε]
Δημοσίευση στοιχείων σχετικών με απορρίψεις

21. [Διαγράφηκε]
Κοινοποιήσεις στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

23.—(1) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει λειτουργό του Υπουργείου του ως Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος να ενεργεί υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του, καθώς επίσης άλλους λειτουργούς του Υπουργείου του ως Επιθεωρητές οι οποίοι να ενεργούν υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός μπορεί ύστερα από σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (3), θα υπόκειται στις οδηγίες και τον έλεγχο του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ' αυτή.

(5) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (3), μπορεί να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

(6) Οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (3), εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες τις οποίες οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Εξουσίες και καθήκοντα Επιθεωρητών

24.—(1) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επιθεωρητής μπορεί-

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά εγκαταστάσεων στα οποία διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· η είσοδος στα υποστατικά μπορεί να γίνει ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι σ' αυτά υφίσταται άμεσος κίνδυνος σοβαρής προσωπικής βλάβης οποιουδήποτε προσώπου·

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στα υποστατικά εγκατάστασης και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων που αφορούν ή σχετίζονται με την εγκατάσταση και τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά την εγκατάσταση·

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον κάτοχο των υποστατικών στα οποία ευρίσκεται η εγκατάσταση, ή από τους αντιπροσώπους ή εργοδοτουμένους των που είναι παρόντες, όπως-

(i) του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών·

(ii) θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για τη διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος ή παράβασης όρου της άδειας·

(iii) του παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ) να αξιώνει όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σ' αυτά, παραμείνουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής, μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας της εγκατάστασης·

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά της εγκατάστασης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σ' αυτά εντός της περιόδου των τελευταίων τριών μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί.

(2) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος λόγω ενδεχόμενης πυρκαγιάς, έκρηξης ή απόρριψης οποιασδήποτε ουσίας ή αποβλήτου, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή, εάν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη της εγκατάστασης, ειδοποίηση με την οποία-

(α) Αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υφίστασται ο κίνδυνος·

(β) παρέχει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εξάλειψης ή μείωσης του κινδύνου·

(γ) ορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα· και

(δ) αξιώνει όπως η λειτουργία της εγκατάστασης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου εφόσον δε ληφθούν τα μέτρα που όρισε και ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

(3) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ο κίνδυνος που αναφέρεται στο εδάφιο (2) είναι άμεσος και γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή του, τότε με την ειδοποίηση που επιδίδει μπορεί να αξιώνει όπως τερματιστεί αμέσως η λειτουργία της εγκατάστασης ή οποιασδήποτε διεργασίας σ' αυτή και όπως μη επαναρχίσει εκτός εάν ληφθούν τα μέτρα που αναφέρονται στην ειδοποίηση και εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν τον κίνδυνο.

(4) Εάν κατά την είσοδο του στα υποστατικά οποιασδήποτε εγκατάστασης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο επιθεωρητής θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο αντιπρόσωπος του, οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

Εκχώρηση εξουσιών

25.—(1) Με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Υπουργός μπορεί να εκχωρήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του που είναι σχετικές με τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου-

(α) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα· ή

(β) σε οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης· ή

(γ) σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας· ή

(δ) σε οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με νόμο για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος,

αφού εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική συγκατάθεση του προσώπου, της αρχής του τμήματος ή του οργανισμού προς τον οποίο θα εκχωρηθούν οι εξουσίες.

(2) Η απόφαση του Υπουργού για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του με βάση το εδάφιο (1), μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί οποτεδήποτε, όπως ο Υπουργός κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός εκχωρεί οποιεσδήποτε εξουσίες σύμφωνα με το εδάφιο (1), η εν λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει τον Υπουργό να ασκεί οποτεδήποτε αυτοπροσώπως ή μέσω του Αρχιεπιθεωρητή τις εκχωρηθείσες εξουσίες.

Δειγματοληψία

26.—(1) Όταν ο Επιθεωρητής λαμβάνει δείγμα οποιασδήποτε ουσίας ή ύλης για εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είτε αυτή αποτελεί απόβλητο είτε μή, οφείλει να διαμοιράζει την ποσότητα που λαμβάνει σε τρία μέρη και να παραδίδει το ένα μέρος στο φορέα εκμετάλλευσης της σχετικής εγκατάστασης ή στο νόμιμο αντιπρόσωπο του, να υποβάλλει το δεύτερο μέρος στο αρμόδιο εργαστήριο για τις σχετικές αναλύσεις και να φυλάσσει το τρίτο μέρος για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών με σκοπό να χρησιμοποιηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για επαλήθευση ή αναφορά.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει κανονισμούς με τους οποίους θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες ως προς τους τρόπους δειγματοληψίας, τις ποσότητες των δειγμάτων, τα σημεία από τα οποία λαμβάνονται, τις ουσίες ή τις ύλες που θα λαμβάνονται, τις συχνότητες που θα λαμβάνονται και τις ημέρες και ώρες που θα λαμβάνονται.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «αρμόδιο εργαστήριο» σημαίνει το Γενικό Χημείο του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε άλλο χημικό εργαστήριο το οποίο ο Υπουργός καθορίζει με απόφασή του ως κατάλληλο για διενέργεια αναλύσεων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και του παρέχει σχετική εξουσιοδότηση.

(4) Εάν το δείγμα νερού θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς παρακολούθησης της τήρησης οποιουδήποτε ποιοτικού προτύπου περιβάλλοντος για τα νερά, τότε αυτό πρέπει να ληφθεί από σημείο πλησιέστερο προς το σημείο απόρριψης αποβλήτων ώστε να είναι κατά το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής όπου πραγματοποιούνται απορρίψεις· η συχνότητα των δειγματοληψιών σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είναι τέτοια ώστε, λαμβανομένων υπόψη των φυσικών διακυμάνσεων των υδρολογικών συνθηκών, να μπορούν να διαπιστώνονται κάθε είδους και βαθμού μεταβολές του υδάτινου περιβάλλοντος.

Τέλη

27.—(1) Κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια απόρριψης, ο αιτητής καταβάλλει τέλος το οποίο ο Υπουργός θεωρεί επαρκές για την κάλυψη των δαπανών που θα συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης.

(2) Στον κάτοχο της άδειας επιβάλλεται ετήσιο τέλος το ύψος του οποίου καθορίζει ο Υπουργός και το οποίο όμως δε θα υπερβαίνει τις δαπάνες που συνεπάγεται η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της άδειας και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού αναφορικά με την εγκατάσταση στην οποία η άδεια αφορά.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος της άδειας εγκαθιστά στους χώρους της εγκατάστασης του κατάλληλες συσκευές ή εξοπλισμούς, είτε οικειοθελώς είτε με βάση όρο της άδειάς του, για τη συνεχή καταμέτρηση δεδομένων σχετικών με τις απορρίψεις που πραγματοποιεί, τότε το τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2) μπορεί να μειώνεται, όπως ο Υπουργός κρίνει σκόπιμο.

Τήρηση Αρχείου

28.—(1) Ο Υπουργός τηρεί Αρχείο σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στους κανονισμούς καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν την καταχώρηση στο Αρχείο-

(α) Αιτήσεων για άδεια απόρριψης·

(β) αδειών που παραχωρούνται με βάση το Νόμο καθώς και των τροποποιήσεών τους·

(γ) οποιωνδήποτε εκθέσεων παρακολούθησης και αποτελεσμάτων από μετρήσεις που λαμβάνουν χώρα κατ' εφαρμογή όρων της άδειας·

(δ) ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος που καθορίζονται για οποιαδήποτε τμήματα των νερών της Κύπρου·

(ε) συχνότητες δειγματοληψιών και αποτελέσματα αναλύσεων των νερών οποιωνδήποτε περιοχών

(στ) οποιαδήποτε μέτρα που λαμβάνονται ή που ισχύουν για σκοπούς αποκατάστασης της ποιότητας των νερών

(ζ) τις ημερομηνίες τυχόν αποκατάστασης της ποιότητας οποιωνδήποτε τμημάτων των νερών της Κύπρου·

(η) οποιωνδήποτε αδικημάτων που έχουν διαπραχθεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των σχετικών ποινών που έχουν επιβληθεί.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να εξαιρεί από την καταχώρηση στο Αρχείο οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν αίτηση για άδεια απόρριψης εάν κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου του 2000.

(3) Ο Υπουργός τηρεί σε σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο κατάλογο με πληροφορίες και στοιχεία για όλες τις άδεις απόρριψης που χορηγεί, περιλαμβανομένων-

(α) Της ονομασίας της εγκατάστασης,

(β) της φύσης και του τύπου της,

(γ) του σημείου όπου λειτουργεί,

(δ) την ημερομηνία χορήγησης της άδειας, και

(ε) την ημερομηνία λήξης της άδειας.

Αδικήματα και ποινές

29.—(1) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 8 ή με επιτακτικές ή απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται σε άδεια απόρριψης, είτε βάσει διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 είτε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 10 ή/και του άρθρου 14, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο, το οποίο -

(α) παρεμποδίζει Επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο,

(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή πρόσωπο που συνοδεύει τον Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 24 να εισέλθει στα υποστατικά της εγκατάστασης ή να παράσχει βοήθεια στον Επιθεωρητή,

(γ) αρνείται να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 24 ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών της εγκατάστασης,

(δ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αξίωση Επιθεωρητή που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (δ), (στ), (ζ) ή/και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 ή/και

(ε) αρνείται να παραλάβει ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 30,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, για την οποία δεν προβλέπεται σχετική ποινή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(5) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου με βάση τα εδάφια (1) και (2) ανωτέρω, το δικαστήριο μπορεί, εκτός από την ποινή που θα επιβάλει, να διατάξει και την πώληση ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση των κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της εγκατάστασης.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων

29Α. (1) Σε περίπτωση που διαπράττεται οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 από νομικό πρόσωπο επ' ωφελεία του και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου ή άλλη παράλειψη προσώπου, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου και ενεργεί ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου, με βάση -

(α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου,

(β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου, ή

(γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου,

τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το εν λόγω αδίκημα.

(2) Σε περίπτωση που μέλος νομικού προσώπου, που δεν είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής νομικού προσώπου, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζονται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, οι διατάξεις του εδαφίου (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Προσωρινά Διατάγματα

30.-(1) Για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, για τα οποία έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση προσωρινού διατάγματος, απαγορεύοντας τη συνέχιση ή την επανάληψη της ισχυριζόμενης παράνομης πράξης ή παράλειψης, η οποία προκαλεί τη ρύπανση, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία.

(2) Το εν λόγω διάταγμα εκδίδεται από τον πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης είτε του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε από μέρους και εξ ονόματος της ενδιαφερόμενης αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

(3) Οι προϋποθέσεις έκδοσης διατάγματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το άρθρο 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους σχετικούς περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(4) Το προσωρινό διάταγμα που προβλέπεται στο εδάφιο (3) μπορεί να εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex-parte) αίτηση, κατ' εφαρμογή και τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από το δικαστήριο δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) μέρες.

(5) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

31. (1)(α) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του εδαφίου (1) ή/και (2) του άρθρου 29, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

(β) Το χρηματικό ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζεται είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος, αλλά δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

(2)(α) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση, στην οποία καθορίζεται το αδίκημα, ο χρόνος της διάπραξής του και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο καλείται να καταβάλει.

(β) Σε περίπτωση αντικειμενικής και επαληθεύσιμης αδυναμίας επίδοσης της ειδοποίησης στο πρόσωπο που ο Επιθεωρητής πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα, η επίδοση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την εποπτεία της λειτουργίας της εγκατάστασης.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκημα, δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2), τότε ο Επιθεωρητής καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίμου διπλάσιο του αρχικού ποσού και, σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί, ο Επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για ποινική δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2), θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(5)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν το χρηματικό ποσό που προβλέπεται στα εδάφια (1) ή (2) καταβληθεί στο λογιστήριο του Τμήματος Περιβάλλοντος ή στο λογιστήριο των κατά τόπους επαρχιακών γραφείων του Τμήματος Γεωργίας, πριν από τη χρονική περίοδο των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, εκδίδεται απόδειξη και ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(β) Στην απόδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο (α) αναφέρονται τα ακόλουθα:

(i) το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα,

(ii) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(iii) ο τόπος και ο χρόνος διάπραξης του αδικήματος, και

(iv) το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (5), δε χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (5) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

(7)(α) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δε θεωρείται ως καταδίκη.

(β) Σε περίπτωση όμως καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου, παρόμοιας φύσης, αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς

31Α.-(1) Εάν, ως αποτέλεσμα διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος εκ των αναφερόμενων στον παρόντα Νόμο, έχει προκληθεί ρύπανση στα νερά ή/και στο έδαφος, ο Υπουργός μπορεί να αξιώσει γραπτώς από το πρόσωπο που καταδικάστηκε για το αδίκημα να προβεί σε εξάλειψη ή περιορισμό της ρύπανσης, λαμβάνοντας μέσα σε εύλογο χρόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού τα κατάλληλα μέτρα που αυτός καθορίζει.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με τη γραπτή αξίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), τότε τα μέτρα προς εξάλειψη ή περιορισμό της ρύπανσης μπορούν να ληφθούν από τον ίδιο τον Υπουργό και οι σχετικές δαπάνες εισπράττονται από το εν λόγω πρόσωπο ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαβουλεύσεις με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

32.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία θαλάσσια νερά της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας ενδέχεται, σε περίπτωση ρύπανσής τους, να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός μπορεί να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού για σκοπούς καθορισμού-

(α) Του τμήματος των νερών εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης, που θα μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή

(β) όμοιων ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος που θα δημοσιεύσουν και θα εφαρμόζουν από κοινού εντός του προαναφερθέντος τμήματος των νερών.

(2) Στις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός μπορεί, να ζητήσει τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ενημέρωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

33. Για κάθε ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος που καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός υποβάλλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με τα εξής, δηλαδή-

(α) Τα σημεία απόρριψης και το σύστημα διασποράς-

(β) τη ζώνη στην οποία εφαρμόζεται το πρότυπο-

(γ) τα σημεία στα οποία διενεργούνται οι δειγματοληψίες·

(δ) τη συχνότητα των δειγματοληψιών

(ε) τις μεθόδους δειγματοληψίας και μέτρησης·

(στ) τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Κανονισμοί

34.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο-

(α) Εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό οριακών τιμών απόρριψης και για τη ρύθμιση όλων των άλλων θεμάτων που αφορούν την απόρριψη οποιασδήποτε από τις ουσίες που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα·

(β) μπορεί να εκδώσει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που αφορά απόρριψη οποιασδήποτε άλλης ουσίας ή αποβλήτου που καθορίζεται στους κανονισμούς αυτούς ή τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων για προστασία των νερών της Κύπρου·

(γ) εκδίδει Κανονισμούς για τη θέσπιση μέτρων στα πλαίσια του Κανονισμού 6 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπογείων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμών του 2009·

(δ) εκδίδει κανονισμούς για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την προστασία των νερών και του εδάφους από χώρους διαχείρισης και αποθήκευσης υδρογονανθράκων·

(ε) εκδίδει κανονισμούς για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπογείων νερών·

(στ) εκδίδει κανονισμούς για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την προστασία των επιφανειακών χερσαίων νερών από επικίνδυνες ουσίες και ουσίες προτεραιότητας.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι πιο πάνω κανονισμοί μπορούν να περιέχουν λεπτομέρειες σχετικές με τα εξής, δηλαδή-

(α) Τα σημεία επί του εδάφους ή του νερού στα οποία μπορεί να γίνει η απόρριψη και το σχεδιασμό και την κατασκευή οποιωνδήποτε στομίων εξαγωγής ή απορροής για τις απορρίψεις (outlets)·

(β) τη φύση, προέλευση, σύνθεση, θερμοκρασία, όγκο και συχνότητα των απορρίψεων και τις χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απορρίψεις·

(γ) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν ή μετά τις απορρίψεις ή μέσω της υποβολής σε επεξεργασία οποιασδήποτε ουσίας που δυνατό να επηρεάσει την περιγραφή του υλικού που απορρίπτεται ή σε οποιαδήποτε άλλη διεργασία για σκοπούς μείωσης των αποτελεσμάτων της ρύπανσης από τις απορρίψεις σε ελεγχόμενα νερά·

(δ) τον έλεγχο της χρήσης στη γεωργία ιλύος που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

(ε) την παροχή διευκολύνσεων για τη λήψη δειγμάτων των απορριπτομένων ουσιών και ειδικότερα τη διατήρηση και χρήση ειδικών συσκευών ή κατασκευών

(στ) την τήρηση μητρώων ή στοιχείων σχετικά με την προέλευση, σύνθεση, θερμοκρασία, όγκο και συχνότητα των απορρίψεων και ειδικότερα, μητρώων στα οποία να αναφέρονται οι ενδείξεις των μετρητών και άλλων συσκευών καταγραφής που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας σύμφωνα με τους όρους της άδειάς του·

(ζ) την ετοιμασία στατιστικών και την παροχή άλλων πληροφοριών στον Υπουργό σχετικά με τη φύση, την προέλευση, τη σύνθεση, τη θερμοκρασία, τον όγκο και τη συχνότητα των απορρίψεων

(η) τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων με βάση την οποία να διενεργούνται οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων

(θ) τις ποινές του μπορούν να επιβάλλονται για αδικήματα που διαπράττονται με βάση τους κανονισμούς.

Αστική ευθύνη

35.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30, εάν ως αποτέλεσμα διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος με βάση τον παρόντα Νόμο, έχει προκληθεί ρύπανση στα νερά ή στο έδαφος, τότε ο Υπουργός μπορεί να αξιώσει από το πρόσωπο που κρίθηκε ένοχο για το αδίκημα να προβεί σε εξάλειψη ή περιορισμό της ρύπανσης αφού λάβει μέσα σε εύλογο χρόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού τα κατάλληλα μέτρα για το σκοπό αυτό.

(2) Εάν το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με την ανωτέρω αξίωση του Υπουργού, τότε τα μέτρα προς εξάλειψη ή περιορισμό της ρύπανσης μπορούν να ληφθούν από τον ίδιο τον Υπουργό και οι σχετικές δαπάνες να εισπραχθούν από το εν λόγω πρόσωπο ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Απαγόρευση ορισμένων μέτρων

36. Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, η λήψη μέτρων που προβλέπονται στο Νόμο για προστασία οποιωνδήποτε νερών απαγορεύεται εφόσον εύλογα μπορεί να προβλεφθεί ότι τα μέτρα αυτά θα επιφέρουν άμεσα ή έμμεσα ρύπανση άλλων νερών.

Λήψη μέτρων και επικίνδυνες ουσίες

36Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36, κατά τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών, ο Υπουργός διασφαλίζει ότι αυτό δε συνεπάγεται την αύξηση της ρύπανσης υδάτων, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πιο πάνω Κανονισμών.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με την απόρριψη λυμάτων στην ανοικτή θάλασσα μέσω αγωγών, οι διατάξεις των οποίων δεν μπορούν να είναι λιγότερο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

37.—(1) Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 1991 καταργείται.

(2) Οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις έχουν εκδοθεί με βάση τον καταργηθέντα Νόμο, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν στο βαθμό που δε συγκρούονται με τον παρόντα Νόμο, μέχρις ότου αντικατασταθούν από νέες που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.

Έναρξη ισχύος

38. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τα άρθρα 22, 32 και 33 που θα τεθούν σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει με Απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 5(Ι))

ΜΕΡΟΣ I

Τεχνική Επιτροπή για Προστασία των Νερών και του Εδάφους

1. Ιδρύεται Επιτροπή με την ονομασία «Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία των Νερών και του Εδάφους» στην οποία συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από το καθένα από τα ακόλουθα Υπουργεία και Οργανισμούς, δηλαδή—

(α) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ·

(β) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ·

(γ) Υπουργείο Υγείας·

(δ) Υπουργείο Εσωτερικών

(ε) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ·

(στ) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

(ζ) Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, και

(η) Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

2. Το καθένα από τα Υπουργεία μπορεί να εκπροσωπείται στην κάθε συνεδρία της Επιτροπής από διαφορετικό λειτουργό.

3. Ο κάθε εκπρόσωπος Υπουργείου μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες από ένα ή δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

4. Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και, σε περίπτωση απουσίας του, εκλέγεται από τα λοιπά μέλη άλλος εκπρόσωπος εκ των αναφερόμενων στο σημείο 1, για να προεδρεύσει της συνεδρίας.

5. Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής, η παρουσία τριών μελών αποτελεί απαρτία.

6. Οι συνεδρίες της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο. Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρία αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία που ζητείται η σύγκλησή της.

7. Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής είναι οι καθοριζόμενες στο Νόμο και στον παρόντα Πίνακα.

8. Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής μεριμνά ώστε η ειδοποίηση για κάθε συνεδρία να αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση, ώστε να παραλαμβάνεται από τους συμμετέχοντες σε αυτήν επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές μέρες πριν από τη συνεδρία.

9. Στην πιο πάνω ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί και ιδιαίτερα λεπτομέρειες που αφορούν—

(α) Ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος,

(β) γενικούς όρους που ισχύουν ή που θεωρείται ότι πρέπει να υιοθετηθούν για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων,

(γ) την άδεια απόρριψης και τους όρους υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα πρέπει να χορηγηθεί,

(δ) ακύρωση, ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας απόρριψης ή των όρων υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί·

(ε) τον τύπο αίτησης που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου.

10. Η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Επιτροπής μαζί με ημερήσια διάταξη και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, αποστέλλονται επίσης σε κάθε Έπαρχο, Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο εφόσον τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή δικαιοδοσίας τους.

 

ΜΕΡΟΣ II

Διαδικασίες για τον καθορισμό ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος και για εξέταση αιτήσεων παροχής ή τροποποίησης αδειών απόρριψης

1. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφους 4, προτού ο Υπουργός προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, δηλαδή—

(α) Εκδώσει διάταγμα για τον καθορισμό ποιοτικού προτύπου περιβάλλοντος·

(β) χορηγήσει άδεια απόρριψης· ή

(γ) λάβει απόφαση για ακύρωση, ανάκληση ή τροποποίηση άδειας ή όρων της άδειας,

η Τεχνική Επιτροπή εξετάζει το θέμα σε μια ή περισσότερες συνεδρίες και προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό.

2. Εάν σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής προς εξέταση θέματος που αναφέρεται πιο πάνω, προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία ως προς την εισήγηση που θα υποβληθεί στον Υπουργό, το μέλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο όπως το θέμα παραπεμφθεί προς εξέταση και οριστική επίλυση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προς παραπομπή του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού.

3. Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επί θέματος που παραπέμπεται σ' αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 2, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό.

4. Ο Υπουργός μπορεί να χορηγήσει άδεια απόρριψης χωρίς το θέμα να εξεταστεί προηγουμένως από την Τεχνική Επιτροπή, εάν οι μόνοι όροι που θα επιβάλει στην άδεια εμπίπτουν στους γενικούς όρους που έχει ήδη εγκρίνει η Τεχνική Επιτροπή και οι οποίοι ισχύουν με βάση διάταγμα του Υπουργού.

5. [Καταργήθηκε].

6. Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργού σχετική με άδεια απόρριψης ή όρους της άδειας, κοινοποιείται στο φορέα εκμετάλλευσης ή σε άλλο ενδιαφερόμενο από τον Υπουργό.

7. Η άδεια απόρριψης δε χορηγείται στο φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, εκτός εάν δηλώσει γραπτώς ότι μπορεί να τηρήσει και θα τηρήσει όλους τους όρους της άδειας.

8. Η άδεια απόρριψης δε χορηγείται στο φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι αυτός δεν είναι σε θέση να τηρήσει οριακή τιμή απόρριψης και/ ή ποιοτικό πρότυπο.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Διαγράφηκε]
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 34(1))

Ουσίες για τις οποίες επιβάλλεται να καθοριστούν οριακές τιμές απόρριψης

1. Τετραχλωράνθρακας (CCl4)

2. DDT (Το άθροισμα των ισομερών 1.1.1. - τριχλωρο - 2.2.δις (π- χλωροφαινυλ) αιθάνιο - τριχλωρο - 2 - (ο-χλωροφαινυλ)-2- (π- χλωρο- φαινυλ) αιθάνιο 1.1.διχλωρο - 2.2. - δις (π- χλωροφαινυλ) αιθυλένιο, και 1.1. διχλωρο - 2.2. - δις (π- χλωροφαινυλ) αιθάνιο).

3. Πενταχλωροφαινόλη (PCP) (2,3,4,5,6 - πενταχλωρο -1 υδροξυβενζόλιο και τα άλατά του).

4. Αλδρίνη, διελδρίνη, ενδρίνη, ισοδρίνη (Αλδρίνη: 1,2,3,4,10,10 - εξαχλωρο - 1, 4, 4α, 5,8,8α - εξαϋδρο - 1,4 - ενδο - 5,8 - έξω - διμεθανονα- φθαλίνιο. Διελδρίνη: 1,2, 3, 4, 10, 10 - εξαχλωρο - 6,7 - εποξυ - 1,4 ,4α, 5, 6, 7, 8, 8α - οκταϋδρο - 1,4 - ενδο - 5,8 - εξωδιμεθανο - ναφθαλίνιο. Ενδρίνη: 1,2,3,4 10, 10 - εξαχλωρο - 6,7 - εποξυ - 1,4 , 4α ,5, 6, 7,8, 8α - οκταϋδρο - 1,4 - ενδο - 5,8 - ενδο- διμεθάνιο - ναφθαλίνιο. Ισοδρίνη: 1,2,3,4,10,10 - εξαχλωρο - 1, 4, 4α, 5, 8, 8α - εξαϋδρο - 1, 4, ενδο - 5, 8 ενδο - διμεθάνιο - ναφθαλίνιο).

5. Εξαχλωροβενζόλιο (HCB - C6Cl6).

6. Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD - C4Cl6).

7. Χλωροφόρμιο (CHCl3).

8. 1,2-διχλωροαιθάνιο (EDC).

9. Τριχλωροαιθάνιο (TRI).

10. Τετραχλωροαιθυλένιο (PER).

11. Τριχλωροβενζόλιο (TCB).

12. Κάδμιο (Cd, ως στοιχείο μεμονωμένο και με τη μορφή χημικής ένωσης).

13. Υδράργυρος (Hg, ως στοιχείο μεμονωμένο και με τη μορφή χημικής ένωσης).

14. Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH, 1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο).

Σημείωση
22 του Ν. 181(Ι)/2013Έναρξη ισχύος

(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 181(I)/2013] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 2, τη υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (στ) του άρθρου 7, της παραγράφου (β) του άρθρου 8, της παραγράφου (α) του άρθρου 9, του άρθρου 13 και 22 τίθενται σε ισχύ την 7η Ιανουαρίου 2014.

(3) (α) Οι διατάξεις του άρθρου 6, όσον αφορά τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας υφιστάμενης εγκατάστασης, τίθενται σε ισχύ πέντε (5) χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 181(I)/2013].

(β) Εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) χρόνων, ο Υπουργός δύναται να χορηγήσει ή ανανεώσει άδεια διαρκείας ισχύος μέχρι δύο (2) χρόνων, με δυνατότητα ανανέωσής της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργού Εσωτερικών.