Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποδείξεως Διεθνών Συμβάσεων Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

"διαδικασία" σημαίνει διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου και περιλαμβάνει ποινική και αστική διαδικασία σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τους περί Δικαστηρίων Νόμους·

"Διεθνής Σύμβαση" σημαίνει συνθήκη, σύμβαση ή διεθνή συμφωνία, είτε με άλλα κράτη είτε με οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό, η οποία δεσμεύει τη Δημοκρατία, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ως ανωτέρω συνθήκη, σύμβαση ή διεθνή συμφωνία, η οποία δεσμεύει τη Δημοκρατία κατ' εφαρμογή του Άρθρου 8 της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας·

"δικαστήριο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Δικαστηρίων Νόμους·

"πιστοποιητικό" σημαίνει το πρωτότυπο πιστοποιητικού που χορηγείται από τον Υπουργό Εξωτερικών κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

Δημοσίευση Διεθνών Συμβάσεων, προσχωρήσεων και επιφυλάξεων

3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οποιεσδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόμενες Διεθνείς Συμβάσεις, επιφυλάξεις της Δημοκρατίας και γνωστοποιήσεις προσχωρήσεων και επιφυλάξεων ξένων κρατών, που δεν έχουν δημοσιευθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή που θα προκύψουν στο μέλλον, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Διεθνείς Συμβάσεις που δεν έχουν κυρωθεί με Νόμο αλλά δεσμεύουν τη Δημοκρατία, περιλαμβανομένων και Διεθνών Συμβάσεων που δεσμεύουν αυτή κατ' εφαρμογή του Άρθρου 8 της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης·

(β) οποιεσδήποτε επιφυλάξεις της Δημοκρατίας σε Διεθνείς Συμβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται στην επισυνημμένη στον Κυρωτικό Νόμο Σύμβαση ή σε Σύμβαση που δημοσιεύεται δυνάμει της παραγράφου (α) πιο πάνω ή, οι οποίες δεν καταγράφονται σε Διεθνή Σύμβαση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(γ) γνωστοποιήσεις περί του γεγονότος προσχώρησης ξένων κρατών σε Διεθνείς Συμβάσεις·

(δ) γνωστοποιήσεις περί του γεγονότος επιφύλαξης ξένων κρατών σε Διεθνείς Συμβάσεις και περί του περιεχομένου αυτών.

Απόδειξη σε Δικαστήριο Διεθνών Συμβάσεων, προσχωρήσεων και επιφυλάξεων

4. —(1) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, από διάδικο ή για λογαριασμό του και παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, γίνεται αποδεκτή από το Δικαστήριο-

(α) Η παρουσίαση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας στην οποία έχει δημοσιευθεί, είτε δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου ή καθ' οιονδήποτε χρόνο πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού:

(i) Διεθνής Σύμβαση που εμπίπτει στις περιπτώσεις Διεθνών Συμβάσεων της παραγράφου (α) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ως απόδειξη της δέσμευσης της Δημοκρατίας από τη συγκεκριμένη Σύμβαση·

(ii) επιφύλαξη της Δημοκρατίας σε Διεθνή Σύμβαση που εμπίπτει στις περιπτώσεις των επιφυλάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 3, ως απόδειξη της από μέρους της Δημοκρατίας ύπαρξης επιφύλαξης, και του περιεχομένου αυτής·

(iii) γνωστοποίηση περί του γεγονότος προσχώρησης ξένου κράτους σε Διεθνή Σύμβαση, ως απόδειξη ότι το συγκεκριμένο κράτος έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση·

(iv) γνωστοποίηση περί του γεγονότος επιφύλαξης ξένου κράτους σε Διεθνή Σύμβαση, ως απόδειξη του γεγονότος ύπαρξης επιφύλαξης από το συγκεκριμένο κράτος, και του περιεχομένου αυτής· και

(β) η παρουσίαση πιστοποιητικού, προς απόδειξη των ίδιων πιο πάνω γεγονότων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι και η συγκεκριμένη Διεθνής Σύμβαση ή η επιφύλαξη της Δημοκρατίας ή η γνωστοποίηση προσχώρησης ή επιφύλαξης συγκεκριμένου ξένου κράτους, στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό, δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου ή, καθ' οιονδήποτε χρόνο πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού.

(2) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πιστοποιητικό-

(α) Χορηγείται και υπογράφεται από τον Υπουργό Εξωτερικών μόνο σε περίπτωση που η Διεθνής Σύμβαση ή η επιφύλαξη της Δημοκρατίας ή η επιφύλαξη προσχώρησης ή η επιφύλαξη ξένου κράτους, σε σχέση με την οποία υποβάλλεται το συγκεκριμένο αίτημα, δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) πιστοποιεί, ανάλογα με το υποβληθέν στον Υπουργό Εξωτερικών αίτημα για χορήγηση αυτού-

(i) ότι, συγκεκριμένη Διεθνής Σύμβαση δεσμεύει τη Δημοκρατία· και/ή

(ii) ότι, υπάρχει επιφύλαξη από μέρους της Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη Διεθνή Σύμβαση και το περιεχόμενο αυτής· και/ή

(iii) ότι, συγκεκριμένο ξένο κράτος έχει προσχωρήσει σε συγκεκριμένη Διεθνή Σύμβαση· και/ή

(iv) ότι, υπάρχει επιφύλαξη από μέρους συγκεκριμένου ξένου κράτους σε συγκεκριμένη Διεθνή Σύμβαση, και το περιεχόμενο αυτής.