Προοίμιο

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια οδήγησης» σημαίνει την άδεια οδήγησης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7·

«άδεια οδήγησης μαθητευομένου» σημαίνει την άδεια οδήγησης μαθητευομένου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15·

«γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας» σημαίνει κάθε τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο μηχανοκίνητο όχημα με δύο τουλάχιστον άξονες, η βασική λειτουργία του οποίου στηρίζεται ουσιαστικά στην ελκτική του δύναμη, και το οποίο έχει σχεδιασθεί για την έλξη, ώθηση, μεταφορά ή ενεργοποίηση ορισμένων εργαλείων, μηχανημάτων ή ρυμουλκουμένων που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές ή δασικές εργασίες και η χρήση του οποίου για την οδική μεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί οδού, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή αγαθών, είναι δευτερεύουσα·

«δικαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε δικαστήριο στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένου του Στρατοδικείου·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δρόμος» σημαίνει οποιοδήποτε δρόμο επιστρωμένο με άσφαλτο ή μη, πλατεία, ανοικτό χώρο καθώς και κάθε χώρο προσιτό στο κοινό, και περιλαμβάνει κάθε γέφυρα, γεφύρι, σήραγγα, ρείθρο, ανάχωμα, αυλάκι, λιθόστρωτο ή τοίχωμα υποστήριξης που χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιοδήποτε δρόμο·

«εγγεγραμμένος ιατρός» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως ιατρός δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου·

«έκρυθμη κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση που δημιουργήθηκε συνεπεία της τουρκικής εισβολής και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του, που θα  δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίσει την ημερομηνία λήξης της εν λόγω κατάστασης·

«ελεγχόμενο φάρμακο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου·

«εξεταστής» σημαίνει κατάλληλα εκπαιδευμένο πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Έφορο για να διενεργεί εξέταση, για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού ικανότητας·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως·

«ιατρική έκθεση» σημαίνει την ιατρική έκθεση η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από εγγεγραμμένο ιατρό δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 33·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μηχανοκίνητο όχημα» σημαίνει το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται συνήθως για την οδική μεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί οδού, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή αγαθώνː

Νοείται ότι, ο όρος αυτός περιλαμβάνει τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ), δηλαδή τα οχήματα τα οποία συνδέονται με γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και δεν κυκλοφορούν σε τροχιάː

Νοείται περαιτέρω ότι, ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες·

«πιστοποιητικό παρακολούθησης υποχρεωτικών μαθημάτων», σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21·

«πιστοποιητικό ικανότητας» σημαίνει το πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 28·

«πιστοποιητικό υγείας» σημαίνει το πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37·

«συνήθης διαμονή» σημαίνει τον τόπο όπου ένα πρόσωπο διαμένει συνήθως, δηλαδή για εκατόν ογδόντα πέντε (185) τουλάχιστον ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών, σε περίπτωση δε που οι προσωπικοί του δεσμοί βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από τους επαγγελματικούς του δεσμούς και για το λόγο αυτό υποχρεούται να διαμένει διαδοχικά στους διαφορετικούς αυτούς τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ως συνήθης διαμονή θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί, νοουμένου ότι το πρόσωπο επιστρέφει στον τόπο αυτό τακτικάː

Νοείται ότι, ο όρος αυτός δεν απαιτείται όταν το άτομο διαμένει στη Δημοκρατία για την εκτέλεση έργου με καθορισμένη διάρκειαː

Νοείται περαιτέρω ότι, σε κάθε περίπτωση η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή δε συνεπάγεται μεταφορά της συνήθους διαμονής στον τόπο φοίτησης.

(2) Κάθε όρος ο οποίος δεν ερμηνεύεται στον παρόντα Νόμο έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν δυνάμει του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως·

(3) Κάθε αναφορά που γίνεται σε άλλο νόμο θα ερμηνεύεται ως αναφορά στο νόμο όπως αυτός δυνατό να τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό.

ΜΕΡΟΣ Α ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Τύπος και χρονική διάρκεια άδειας οδήγησης

3.—(1) Κάθε άδεια οδήγησης για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας που καθορίζεται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου, εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α του παρόντος Νόμου, πλην της άδειας οδήγησης για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος που εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων, που καθορίζονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου, η οποία εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α:

Νοείται ότι, από την ημερομηνία που θα καθοριστεί με γνωστοποίηση που θα εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κάθε άδεια οδήγησης εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α, πλην της άδειας οδήγησης για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος που εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α:

Νοείται περαιτέρω ότι οι άδειες οδήγησης χάρτινου τύπου παύουν να ισχύουν στις 19 Ιανουαρίου 2033 ανεξάρτητα αν η ημερομηνία λήξης της ισχύος που καταγράφεται σε αυτές είναι μεταγενέστερη της 19ης Ιανουαρίου 2033.

(2) Άδεια οδήγησης εκδίδεται-

(α) Για χρονική διάρκεια δεκαπέντε ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ. Μετά την ημερομηνία που ο αιτητής συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του, η άδεια οδήγησης εκδίδεται για χρονική διάρκεια μέχρι την ηλικία των εβδομήντα (70) ετών του αιτητή·

(αα) Για χρονική διάρκεια πέντε ετών για τις κατηγορίες Γ, ΓΕ, Γ1, Γ1Ε, Δ, ΔΕ, Δ1 και Δ1Ε. Μετά την ημερομηνία που ο αιτητής συμπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας του, η άδεια οδήγησης εκδίδεται για χρονική διάρκεια μέχρι την ηλικία των εβδομήντα (70) ετών του αιτητή·

(β) για χρονική περίοδο τριών ετών όταν ο αιτητής είναι ηλικίας 70 ετών και άνω κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας·

(γ) για χρονική περίοδο που καθορίζεται από τον Έφορο σε περίπτωση που η αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης πρέπει, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34, να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας, του οποίου η διάρκεια ισχύος καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 35.

Αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης

4.—(1) Αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης υποβάλλεται πάνω στον καθορισμένο τύπο και ο αιτητής οφείλει να παράσχει ενυπόγραφα τις πληροφορίες και να προβεί στις δηλώσεις που περιέχονται στο σχετικό έντυπο.

(2) Κάθε αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται-

(α) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος άδειας οδήγησης, από την άδεια οδήγησης,

(β) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευομένου, από την άδεια οδήγησης μαθητευομένου,

(γ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο που υποχρεούται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας, από το πιστοποιητικό ικανότητας,

(δ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο που υποχρεούται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό υγείας, από το πιστοποιητικό υγείας,

(ε) από δύο πρόσφατες φωτογραφίες:

Νοείται ότι οι παράγραφοι, (α) και (β) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αντίστοιχη άδεια έχει απωλεσθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί και ότι μπορούν να εξασφαλιστούν τα αναγκαία στοιχεία της άδειας.

Δήλωση για δωρεά οργάνων σε περίπτωση θανάτου του αιτητή άδειας οδήγησης

4Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, με την αίτηση για την απόκτηση άδειας οδήγησης υποβάλλεται ταυτόχρονα δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα Ε, στην οποία ο αιτητής δύναται να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, σε περίπτωση  που ο αιτητής δηλώσει ότι επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του, η ρητή δήλωση συγκατάθεσής του διαβιβάζεται από τον Έφορο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών, με βάση τις διατάξεις του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου :

Νοείται ότι ο Έφορος διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και την τυχόν αρνητική δήλωση του αιτητή για τη μη συγκατάθεσή του να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του.

(3) Οποιαδήποτε δήλωση αιτητή, θετική ή αρνητική ή μη συμπλήρωση από τον αιτητή της δήλωσης που καθορίζεται στο Παράρτημα Ε, δεν επηρεάζει την εξέταση της αίτησης για την απόκτηση άδειας οδήγησης ούτε την έκδοση ή μη της άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης

5. Άδεια οδήγησης για κατηγορία ή ειδική κατηγορία μηχανοκίνητου οχήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα 13 του παρόντος Νόμου, χορηγείται σε αιτητή ο οποίος-

(α) Έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή αποδεικνύει ότι φοιτά σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών

(β) έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση πάνω στα θέματα που καθορίζονται στο άρθρο 23, όπως πιστοποιείται από πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28, νοουμένου ότι οφείλει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30·

(γ) έχει τις ελάχιστες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, όπως αυτές πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33·

(δ) δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης η οποία βρίσκεται σε ισχύ και έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(ε) καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου·

(στ) έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο για την άδεια οδήγησης που αιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

Ελάχιστη ηλικία για απόκτηση άδειας οδήγησης

6.- (1)  Άδεια οδήγησης για κατηγορία ή ειδική κατηγορία μηχανοκίνητου οχήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου, χορηγείται σε άτομο που έχει συμπληρώσει ηλικία -

(α) δεκαεπτά ετών για -

την κατηγορία ΑΜ·

(β) δεκαοκτώ ετών για -

(i) την κατηγορία Α1·

(ii) τις κατηγορίες Β και Β+Ε και Β1·

(iii) τις κατηγορίες Γ1, Γ1+Ε, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2)·

(iv) τις ειδικές κατηγορίες Στ και ΙΒ·

(γ) είκοσι ετών–

για την κατηγορία Α2, νοούμενου ότι ο αιτητής κατέχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 για δύο τουλάχιστον χρόνια·

(δ) είκοσι ενός ετών για τις–

(i) τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε·

(ii) τις κατηγορίες Δ1, Δ1+Ε·

(iii) μηχανοκίνητα τρίκυκλα, ή ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15ΚW και

(iv) τις ειδικές κατηγορίες Η, Θ, και Ζ·

(ε) είκοσι δύο ετών για την–

κατηγορία Α, νοούμενου ότι ο αιτητής κατέχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2 για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του και έχει επιτύχει σε ειδική δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς του·

(στ) είκοσι τεσσάρων ετών για τις–

κατηγορίες Δ και Δ+Ε:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, κάτοχος κανονικής άδειας οδήγησης της κατηγορίας A1 θεωρείται ότι είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευομένου των κατηγοριών A2 και Α, η οποία ισχύει μόνο για σκοπούς εκμάθησης ή και εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς ή σε ειδικά διασκευασμένους χώρους:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α1 απαγορεύεται να οδηγά οχήματα των κατηγοριών Α και Α2 σε δημόσιο δρόμο με εξαίρεση για σκοπούς εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας.

(1Α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (δ) και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), το κατώτατο όριο ηλικίας για την έκδοση άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ και Γ+E, Δ1 και Δ1+E και Δ και Δ+E είναι το κατώτατο όριο ηλικίας που προβλέπεται, αντίστοιχα, για την οδήγηση των εν λόγω οχημάτων από κατόχους ΠΕΙ, σύμφω-να με τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμου.

(1Β) Έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή, ο Έφορος δύναται  να επιτρέπει όπως οδηγούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας-

(α) οχήματα κατηγορίας Δ1, μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας 3 500 kg χωρίς να περιλαμβάνεται ο ειδικός εξοπλισμός για τη μεταφορά αναπήρων, από οδηγούς ηλικίας τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών που είναι τουλάχιστον από διετίας κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται από μη εμπορικούς φορείς για κοινωνικούς σκοπούς και ότι ο οδηγός παρέχει τις υπηρεσίες του εθε-λοντικώς,

(β) οχήματα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 3 500 kg από οδηγούς ηλικίας τουλάχιστον είκοσι ενός ετών που είναι τουλάχιστον από διετίας κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, υπό τις προϋποθέσεις ότι τα οχήματα αυτά-

(i) χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο, εν στάσει, για εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς,

(ii) χρησιμοποιούνται από μη εμπορικούς φορείς για κοινωνικούς σκοπούς, και

(iii) έχουν διαρρυθμιστεί με τρόπο ώστε να μην μπορούν να χρησιμο-ποιούνται για τη μεταφορά περισσότερων των εννέα (9) ατόμων ή για τη μεταφορά αγαθών άλλων από τα απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, και

(γ) οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στις πρόνοιες της υποπαραγράφου (ιε) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 50 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3 500 kg αλλά όχι άνω των 4 250 kg για τη μεταφορά εμπορευμάτων, χωρίς ρυμουλκούμενο, από οδηγούς που είναι τουλάχιστον από διετίας κάτοχοι άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β, με την προϋπόθεση ότι η μάζα άνω των 3 500 kg οφείλεται αποκλειστικά στην πλεονάζουσα μάζα του συστήματος πρόωσης σε σχέση με το σύστημα πρόωσης ενός οχήματος με τις ίδιες διαστάσεις, το οποίο έχει συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή ανάφλεξη με συμπίεση και εφόσον δεν αυξάνεται η ικανότητα φορτίου σε σχέση με το ίδιο όχημα.

(2)   Άδεια οδήγησης -

(α) των κατηγοριών Γ1, Γ, Δ1 και Δ χορηγείται μόνο σε αιτητή που είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β·

(β) των κατηγοριών Β+Ε, Γ1+Ε, Γ+Ε, Δ1+Ε και Δ+Ε χορηγείται μόνο σε αιτητή που είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β, Γ1, Γ, Δ1 και Δ, αντίστοιχα.

(3)   Άδεια οδήγησης που ισχύει-

(α) για τις κατηγορίες Γ1+Ε, Γ+Ε, Δ1+Ε ή Δ+Ε ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β+Ε·

(β) για την κατηγορία Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Δ+Ε, νοούμενου ότι ο κάτοχος της είναι και κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Δ·

(γ) για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ισχύει και για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ΑΜ·

(δ) για την κατηγορία Α2 ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Α1 και ΑΜ·

(ε) για την κατηγορία Α ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Α1, Α2 και ΑΜ, για την κατηγορία Β ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Β1, για την κατηγορία Γ ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Γ1 και για την κατηγορία Δ ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Δ1·

(στ) για τις κατηγορίες Γ+Ε ή Δ+Ε ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Γ1+Ε ή Δ1+Ε αντίστοιχα·

(ζ) για την κατηγορία Γ ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β, και των ειδικών κατηγοριών Η, Θ, Ζ, και Στ·

(η) για την κατηγορία Δ1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και της ειδικής κατηγορίας Στ·

(θ) για οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία για μη ηλεκτροκίνητο όχημα, ισχύει για την ειδική κατηγορία ΙΒ για αντίστοιχο όχημα.

Χορήγηση άδειας οδήγησης

7. Ο Έφορος χορηγεί άδεια οδήγησης σε πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από αυτόν:

Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να επιβάλει όρους επί της άδειας οδήγησης, περιλαμβανομένων των πρόσθετων ή περιοριστικών ενδείξεων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57Β.

Απαγόρευση οδήγησης χωρίς ισχύουσα άδεια οδήγησης

8.—(1) Απαγορεύεται η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, εκτός αν ο οδηγός κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ή κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 και 15.

(2) Απαγορεύεται η πρόσληψη προσώπου, έναντι αμοιβής ή μη, για να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, εκτός αν το πρόσωπο τούτο κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.

(3) Κανένας δεν επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε πρόσωπο να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, εκτός αν το πρόσωπο τούτο κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης

9.—(1) Κάτοχος άδειας οδήγησης μπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης με αίτησή του η οποία υποβάλλεται στον καθορισμένο τύπο προς τον Έφορο και η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες φωτογραφίες του.

(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η άδεια οδήγησης, για αντικατάσταση της οποίας υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης αντιγράφου, έχει απωλεσθεί ή αλλοιωθεί ή καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να εκδώσει αντίγραφο έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Έφορος σημειώνει πάνω στο αντίγραφο άδειας οδήγησης οποιαδήποτε στοιχεία ή οποιεσδήποτε σημειώσεις αναγράφονταν στην αρχική άδεια οδήγησης.

(4) Αντίγραφο άδειας οδήγησης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι πανομοιότυπο της αρχικής άδειας οδήγησης, φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια οδήγησης.

Αντικατάσταση άδειαςοδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10.—(1) Ο Έφορος μπορεί να αντικαταστήσει ισχύουσα άδεια οδήγησης, που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη διάρκεια διοικητικής ισχύος που προβλέπεται στο άρθρο 3(2)(α), και να εκδώσει άδεια οδήγησης που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της υπό αντικατάσταση άδειας, μετά από αίτηση του κατόχου της, ο οποίος απέκτησε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία. Ο Έφορος δύναται να εφαρμόζει στην άδεια τις διάρκειες διοικητικής ισχύος που προβλέπονται στο άρθρο 3(2)(α), ανανεώνοντας την άδεια οδήγησης, μετά παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος απέκτησε τη συνήθη του διαμονή στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ο Έφορος, δύναται να εφαρμόσει στον κάτοχο άδειας οδήγησης, ο οποίος απέκτησε τη συνήθη του διαμονή στη Δημοκρατία και του οποίου η άδεια οδήγησης έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Γνωστοποιήσεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει αυτού, όσον αφορά τον περιορισμό, την αναστολή, την αφαίρεση ή την ακύρωση του δικαιώματος οδήγησης και, ενδεχομένως να προβεί, για τους σκοπούς αυτούς, σε αντικατάσταση της άδειας αυτής.

(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για αντικατάσταση ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας λόγω απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή αλλοίωσης της, ο Έφορος μπορεί να εκδώσει άδεια οδήγησης σε αντικατάστασή της, που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της υπό αντικατάσταση άδειας με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει ή με βάση βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε εκδώσει την άδεια που αντικαθίσταται:

Νοείται ότι ο Έφορος αποστέλλει, σε κάθε περίπτωση που είναι πρακτικά δυνατό, την άδεια που έχει αντικατασταθεί στο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την είχε εκδώσει, παρέχοντας σε αυτό την αναγκαία πληροφόρηση.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος αρνείται να αναγνωρίσει την ισχύ οποιασδήποτε άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος και έχει χορηγηθεί σε ένα υποψήφιο η άδεια οδήγησης του οποίου υπόκειται σε περιορισμούς, έχει ανασταλεί και έχει ανακληθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Έφορος μπορεί, επίσης, να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια οδήγησης σε υποψήφιο, η άδεια του οποίου έχει ακυρωθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης άλλης χώρας

11. Ο Έφορος μπορεί να αντικαταστήσει ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή οποιασδήποτε χώρας της οποίας η άδεια οδήγησης αναγνωρίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 και να εκδώσει άδεια οδήγησης, της ίδιας κατηγορίας με αυτή της αντικαθιστάμενης, μετά από αίτηση του κατόχου της ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και παράδοση στον Έφορο της άδειας της οποίας ζητείται η αντικατάσταση:

Νοείται ότι η άδεια οδήγησης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πρέπει να σημειώνεται με σχετική ένδειξη, η οποία πρέπει να τίθεται επίσης σε κάθε μελλοντική ανανέωση ή αντικατάστασή της.

Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη και αμοιβαία συνδρομή

11Α.-(1) Ο Έφορος συνεργάζεται με τα άλλα κράτη μέλη για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και ανταλλάσσει πληροφορίες με αυτά για τις άδειες που χορηγούνται, ανταλλάσσονται, αντικαθίστανται, ανανεώνονται, αναστέλλονται, ακυρώνονται ή αφαιρούνται και για το σκοπό αυτό φροντίζει, ώστε να χρησιμοποιείται το ενωσιακό δίκτυο αδειών οδή-γησης που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.

(2) Το δίκτυο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται επίσης να χρησιμοποιείται, για την ανταλλαγή πληροφοριών, για σκοπούς ελέγχων που προβλέπονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Ο Έφορος λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμου και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 και ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(4) Ο Έφορος λαμβάνει μέτρα, ώστε η πρόσβαση στο δίκτυο να είναι ασφαλισμένη, και δύναται όπως χορηγεί πρόσβαση μόνο σε αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή και τον έλεγχο και επιτήρηση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και του περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμου και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015.».

Τύπος και χρονική διάρκεια ισχύος άδειας οδήγησης μαθητευομένου

12.—(1) Κάθε άδεια οδήγησης μαθητευομένου, για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας που καθορίζεται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου, εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α του παρόντος Νόμου, πλην της άδειας οδήγησης μαθητευομένου, για οδήγηση οχήματος που εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων, που καθορίζονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου, η οποία εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α:

Νοείται ότι, από την ημερομηνία που θα καθοριστεί με γνωστοποίηση που θα εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κάθε άδεια οδήγησης μαθητευομένου εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α, πλην της άδειας οδήγησης μαθητευομένου, για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος που εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία εκδίδεται κατά τον τύπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α.

(2) Η άδεια οδήγησης μαθητευομένου ισχύει για χρονική περίοδο ενός χρόνου και μπορεί να ανανεωθεί για περαιτέρω χρονικές περιόδους ενός χρόνου η καθεμιά.

Αίτηση για απόχτηση άδειας οδήγησης μαθητευομένου

13.—(1) Αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευομένου υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τύπο και ο αιτητής οφείλει να παράσχει ενυπόγραφα τις πληροφορίες και να προβεί στις δηλώσεις που περιέχονται στο σχετικό έντυπο με βάση όσα αληθινά γνωρίζει και όσα κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει.

(2) Κάθε αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευομένου υποβάλλεται για συγκεκριμένη κατηγορία ή ειδική κατηγορία μηχανοκίνητου οχήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευομένου πρέπει να συνοδεύεται-

(α) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, από την άδεια οδήγησης,

(β) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μαθητευομένου, από την άδεια οδήγησης μαθητευομένου,

(γ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο που υποχρεούται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας, από το πιστοποιητικό ικανότητας,

(δ) σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο που υποχρεούται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό υγείας, από πιστοποιητικό υγείας,

(ε) από δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

(στ) από τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι παράγραφοι (α) και (β) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αντίστοιχη άδεια έχει απωλεσθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί και ότι μπορούν να εξασφαλιστούν τα αναγκαία στοιχεία της άδειας.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης μαθητευομένου

14.—(1) Άδεια οδήγησης μαθητευομένου για κατηγορία ή ειδική κατηγορία μηχανοκίνητου οχήματος, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου, χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο-

(α) Έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή αποδεικνύει ότι φοιτά σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών·

(β) έχει επιτύχει σε δοκιμασία των γνώσεων και δεξιοτήτων του πάνω σε θέματα που καθορίζονται στο άρθρο 23·

(γ) έχει τις ελάχιστες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, όπως αυτές πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33·

(δ) καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου·

(ε) έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο για την άδεια οδήγησης μαθητευομένου που αιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Άδεια οδήγησης μαθητευομένου για κατηγορία ή ειδική κατηγορία μηχανοκίνητου οχήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου, χορηγείται σε άτομο που έχει συμπληρώσει ηλικία –

(α) δεκαεπτά ετών για-

την κατηγορία ΑΜ·

(β) δεκαεπτάμιση ετών για-

(i)   την κατηγορία Β και την κατηγορία Β1·

(ii)   την κατηγορία Α1·

(iii) την κατηγορία Β+Ε:

Νοείται ότι κάτοχος κανονικής άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β θεωρείται ότι είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευομένου των κατηγοριών Γ, Γ1, Γ+Ε, Δ, Δ1, Δ+Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 6.

Χορήγηση άδειας οδήγησης μαθητευομένου

15. Ο Έφορος χορηγεί άδεια οδήγησης μαθητευομένου σε πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από τον παρόντα Νόμο.

Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να επιβάλει όρους επί της άδειας οδήγησης, περιλαμβανομένων των πρόσθετων ή περιοριστικών ενδείξεων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57Β.

Περιορισμοί κατά την οδήγηση κατόχου άδειας οδήγησης μαθητευομένου

16.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου όλων των κατηγοριών, και ειδικών κατηγοριών πλην των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, εκτός αν το όχημα είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει σε πρόσωπο που επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον οδηγό κάθισμα του οχήματος τον έλεγχο του χειρόφρενου του οχήματος και-

(α) σε περίπτωση κατόχου άδειας οδήγησης μαθητευομένου των κατηγοριών Β και Β1 που είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον οδηγό κάθισμα του οχήματος πρόσωπο που είναι ηλικίας πέραν των τριάντα ετών και που κατέχει ισχύουσα άδεια για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών για οδήγηση οχήματος της ίδιας κατηγορίας με το οδηγούμενο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης μαθητευομένου, όχημα·

(β) σε περίπτωση κατόχου άδειας οδήγησης μαθητευομένου οποιασδήποτε κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας, πλην των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, που είναι ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω, επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον οδηγό κάθισμα του οχήματος πρόσωπο που είναι ηλικίας πέραν των είκοσι πέντε ετών και που κατέχει ισχύουσα άδεια για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών για οδήγηση οχήματος της ίδιας κατηγορίας με το οδηγούμενο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης μαθητευομένου, όχημα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (5), απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου όλων των κατηγοριών και ειδικών κατηγοριών να μεταφέρει οποιοδήποτε επιβάτη, μέσα ή πάνω στο όχημα, εκτός από πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), κατά τη διάρκεια οδήγησης του οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο.

(3) Κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευομένου των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, μπορεί να μεταφέρει επιβάτη ο οποίος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της ίδιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσεται το οδηγούμενο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης μαθητευομένου όχημα.

(4) Εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (5), απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να επιβαίνει σε όχημα που οδηγείται σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο από κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικής κατηγορίας.

(5) Από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) εξαιρούνται οι περιπτώσεις-

(α) εκπαιδευτικού οχήματος στο οποίο επιβαίνει αδειούχος εκπαιδευτής,

(β) εντεταλμένης οδήγησης εκπαιδευτικού οχήματος της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή της Εθνικής Φρουράς, και

(γ) οδήγησης κατά τη διάρκεια εξέτασης υποψηφίου για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας,

νοουμένου ότι το όχημα που χρησιμοποιείται είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει σε πρόσωπο που επιβαίνει στο πρόσθιο διπλανό στον οδηγό κάθισμα του οχήματος τον έλεγχο του χειρόφρενου του οχήματος.

(6) Κατά το χρόνο που μηχανοκίνητο όχημα οδηγείται από κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου αυτό πρέπει να φέρει, σε εμφανή θέση, τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια όψη του, διακριτικό σήμα, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Δ.

Υπογραφή άδειας οδήγησης

17. Κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου οφείλει να την υπογράψει αμέσως στο κατάλληλο προς τούτο σημείο με μελάνι, με τη συνήθη υπογραφή του.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης μαθητευομένου

18.—(1) Κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευομένου μπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης μαθητευομένου, με αίτησή του η οποία υποβάλλεται στον καθορισμένο τύπο προς τον Έφορο και η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες φωτογραφίες του.

(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η άδεια οδήγησης μαθητευομένου, για αντικατάσταση της οποίας υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης αντιγράφου, έχει απωλεσθεί ή αλλοιωθεί ή καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να εκδώσει αντίγραφο έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Έφορος σημειώνει πάνω στο αντίγραφο άδειας οδήγησης μαθητευομένου οποιαδήποτε στοιχεία ή οποιεσδήποτε σημειώσεις αναγράφονταν στην αρχική άδεια οδήγησης μαθητευομένου.

(4) Αντίγραφο άδειας οδήγησης μαθητευομένου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι πανομοιότυπο της αρχικής άδειας οδήγησης μαθητευομένου, φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια οδήγησης μαθητευομένου.

Αναγνώριση άδειας οδήγησης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19.—(1) Άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται από τη Δημοκρατία και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έχει την ίδια ισχύ όπως και η αντίστοιχη άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κάτοχος άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετοικήσει και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία, ο Έφορος μπορεί να υπαγάγει την εν λόγω άδεια κάτω από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τη διάρκεια ισχύος της, την ελάχιστη ηλικία για απόκτησή της, τις ελάχιστες αναγκαίες σωματικές και διανοητικές ικανότητες του κατόχου της και μπορεί επίσης να αναγράφει πάνω στην εν λόγω άδεια τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη διαχείρισή της.

(3) Κάτοχος άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται, κατά το χρόνο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα στη Δημοκρατία, στους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τους κατόχους άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας.

(4) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιτρέπεται να κατέχει σε κάθε δοσμένη χρονική στιγμή μια μόνο άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου η οποία βρίσκεται σε ισχύ και έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναγνώριση άδειας οδήγησης άλλης χώρας

20. Ο Έφορος μπορεί, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναγνωρίσει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου που εκδίδεται από αρμόδια αρχή οποιασδήποτε χώρας, για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε ισχύ και, σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, αν πεισθεί ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τη νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας για τη χορήγηση της άδειας δεν υστερούν των αντίστοιχων προϋποθέσεων και κριτηρίων που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Δοκιμασία για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας

21. Για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμασία οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Β, για την οποία προτίθεται να ζητήσει την έκδοση άδειας οδήγησης, καθώς και σε δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς του σε θέματα οδικής κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας, οδικής συμπεριφοράς και τεχνικών γνώσεων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Β, που συνδυάζεται με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας 750 κιλών και ο συνδυασμός υπερβαίνει τα 3 500 κιλά και δεν υπερβαίνει τα 4 250 κιλά ή για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α, υποβάλλεται σε εκπαίδευση οδηγών διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) ωρών. Ο τρόπος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, καθώς και το πιστοποιητικό παρακολούθησης υποχρεωτικών μαθημάτων ρυθμίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται από τον Έφορο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας που αναγρά-φεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος ΣΤ, υποβάλλεται σε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, από σχολή οδηγών που κατέχει έγκυρη άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημά-των (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμου, ελάχιστης χρονικής διάρκειας, όπως αυτή καθορίζεται στη δεύτερη στήλη του ίδιου Πίνακα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο τρόπος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, καθώς και το πιστοποιητικό παρακολούθησης υποχρεωτικών μαθημάτων, το οποίο εκδίδεται από την αδειούχα σχολή οδηγών ρυθμίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται από τον Έφορο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξέταση μόνο για κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου

22. Εξέταση για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας διενεργείται μόνο αν το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για τέτοια εξέταση κατέχει ισχύουσα, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και κατά το χρόνο της εξέτασης, άδεια οδήγησης μαθητευομένου.

Νοείται ότι το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εξέταση για πρώτη φορά, κατέχει, κατά το χρόνο της εξέτασης, άδεια οδήγησης μαθητευομένου για περίοδο 21 τουλάχιστον ημερών.

Εξέταση για σκοπούς εξασφάλισης πιστοποιητικού ικανότητας

23.—(1) Η εξέταση που διενεργείται για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας αποτελείται από προφορική ή και γραπτή διαπίστωση των γνώσεων του εξεταζομένου σε θέματα κανόνων οδικής κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς και από πρακτική δοκιμασία της ικανότητας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας για την οποία ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας.

(2) Η εξέταση για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας διενεργείται κατά τον καθορισμένο τρόπο, η δε μορφή, το περιεχόμενο και η διάρκειά της θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο εξεταστής να ικανοποιηθεί ότι ο εξεταζόμενος-

(α) Έχει ικανοποιητική γνώση των κανόνων και βασικών νομικών διατάξεων που αφορούν στην οδική κυκλοφορία, την οδική ασφάλεια και τη μηχανική και γενική κατάσταση κάθε μηχανοκίνητου οχήματος που κινείται σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο· και

(β) συμμορφώνεται κατά τη διάρκεια της οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας- και

(γ) είναι ικανός να προσαρμόζει την οδήγηση του μηχανοκίνητου οχήματος στις συνθήκες τροχαίας κίνησης που αντιμετωπίζει σε κάθε περίπτωση· και

(δ) είναι γενικά ικανός να οδηγεί με ασφάλεια μηχανοκίνητο όχημα της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας για την οποία ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας.

Περιορισμοί στην προφορική ή και γραπτή εξέταση

24. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας κατέχει ήδη άδεια οδήγησης, κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας άλλης από αυτή για την οποία ζητείται το πιστοποιητικό ικανότητας, η προφορική ή και γραπτή εξέτασή του περιορίζεται σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τυχόν ιδιαιτερότητες της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων για την οποία ζητείται το πιστοποιητικό ικανότητας.

Κατάσταση οχήματος που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για εξέταση

25. Μηχανοκίνητο όχημα το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εξέτασης για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας πρέπει-

(α) Να διαθέτει ένα τουλάχιστο κάθισμα εκτός από το κάθισμα του οδηγού, εξαιρουμένων μηχανοκινήτων οχημάτων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α·

(β) να είναι σε καλή και χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, κατά την κρίση του εξεταστή·

(γ) να είναι αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας για την οποία ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας·

(δ) σε περίπτωση σύζευξης οχημάτων, το ρυμουλκούμενο όχημα να είναι, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, προσαρμοσμένο στο έλκον όχημα·

(ε) σε περίπτωση σωματικής αναπηρίας, η οδήγηση να επιτρέπεται μόνο για ορισμένους τύπους οχημάτων ή για ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα και η δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 23 να γίνεται σε τέτοιο όχημα.

Ο εξεταστής επιβαίνει στο όχημα κατά την εξέταση

26. Ο εξεταστής επιβαίνει, κατά τη διάρκεια της εξέτασης για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας, στο μηχανοκίνητο όχημα που οδηγείται από τον εξεταζόμενο, αν τούτο διαθέτει ένα τουλάχιστο κάθισμα εκτός από το κάθισμα του οδηγού:

Νοείται ότι, κατά την εξέταση για απόκτηση άδειας οδήγησης για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, ο εξεταστής δύναται, κατά την κρίση του, να επιβαίνει του οχήματος.

Χρόνος και τόπος διενέργειας της εξέτασης

27. Η εξέταση για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας διενεργείται σε χρόνο και σε τόπο που καθορίζεται από τον Έφορο.

Εξουσία για έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας

28.—(1) Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικό ικανότητας σε πρόσωπο που υποβάλλει σχετική αίτηση και καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου, αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις αυτού.

(2) Σε πρόσωπο το οποίο αποτυγχάνει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας εκδίδεται βεβαίωση σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται από τον Έφορο.

(3). Η  ισχύς πιστοποιητικού ικανότητας διαρκεί για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας

29. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τύπο, ο δε αιτητής συμπληρώνει το σχετικό έντυπο με βάση όσα αληθινά γνωρίζει και όσα κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, πιστοποιώντας με την υπογραφή του την αλήθεια των δηλώσεων στις οποίες έχει προβεί στο έντυπο:

Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο αποτυγχάνει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου σε δοκιμασία για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας, πριν την παρέλευση ενός τουλάχιστο μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται η βεβαίωση που προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 28.

Πρόσωπα που υποχρεούνται να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό ικανότητας

30.—(1) Πιστοποιητικό ικανότητας υποβάλλεται μαζί με αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης από κάθε πρόσωπο, το οποίο-

(α) Απευθύνεται για έκδοση για πρώτη φορά άδειας οδήγησης για μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας,

(β) ήταν για οποιαδήποτε χρονική περίοδο κάτοχος άδειας οδήγησης, η οποία όμως δε βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου και για χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστο χρόνου πριν την ημερομηνία αυτή.

(2) Ο Έφορος μπορεί να καλεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε κάτοχο άδειας οδήγησης ή οποιαδήποτε κατηγορία κατόχων άδειας οδήγησης να εξασφαλίσει ή να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό ικανότητας, μέσα σε καθοριζόμενη από τον Έφορο χρονική προθεσμία, αν κρίνει τούτο αναγκαίο κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις που σχετίζονται με την οδική συμπεριφορά, την ηλικία, την κατάσταση υγείας κατόχου ή κατόχων άδειας οδήγησης, ή την τεχνολογική ανάπτυξη, ή την εισαγωγή νέων κανόνων οδικής κυκλοφορίας ή οδικής ασφάλειας, ή όταν τούτο επιβάλλεται σύμφωνα με διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η κλήση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας δυνατό να επιβάλλει επιτυχία σε δοκιμασία πάνω σε όλα ή μέρος των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 23 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει τούτου.

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
Κατάταξη σε ομάδες για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού υγείας

31.—(1) Κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού υγείας κατατάσσεται σε μια από δυο ομάδες, δηλαδή στην Πρώτη ομάδα ή στη Δεύτερη ομάδα, σύμφωνα με την κατηγορία ή ειδική κατηγορία στην οποία με βάση το Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου ανήκει το μηχανοκίνητο όχημα για το οποίο προτίθεται να ζητήσει ή κατέχει άδεια οδήγησης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Στην Πρώτη ομάδα κατατάσσονται πρόσωπα που προτίθενται να αποκτήσουν ή κατέχουν άδεια οδήγησης για μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1, Β+Ε και των ειδικών κατηγοριών ΣΤ και ΙΒ.

(3) Στη Δεύτερη ομάδα κατατάσσονται πρόσωπα που προτίθενται να αποκτήσουν ή κατέχουν άδεια οδήγησης για μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1 και Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η και Θ:

Νοείται ότι στη Δεύτερη ομάδα κατατάσσονται επίσης πρόσωπα που προτίθενται να αποκτήσουν ή κατέχουν άδεια οδήγησης για μηχανοκίνητο όχημα της κατηγορίας Β, σε περίπτωση που χρησιμοποιούν την άδεια για οδήγηση του μηχανοκίνητου οχήματος για την κατ' επάγγελμα μεταφορά επιβατών ή εργοδοτούνται για σκοπούς μεταφοράς επιβατών.

Ελάχιστες σωματικές και διανοητικές ικανότητες

32. Κάθε πρόσωπο θεωρείται ότι πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων, για τους σκοπούς του άρθρου 33, μόνο εφόσον διαπιστώνεται, κατά τον καθορισμένο τρόπο, ότι-

(α) Δεν πάσχει από πάθηση ή ανωμαλία του κινητικού του συστήματος- και

(β) δεν πάσχει από σοβαρή καρδιαγγειακή πάθηση· και

(γ) δεν πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη· και

(δ) δεν πάσχει από σοβαρή νευρολογική ασθένεια ή πάθηση· και

(ε) δεν πάσχει από σοβαρή διανοητική διαταραχή· και

(στ) δεν πάσχει από σοβαρή νεφρική ασθένεια ή πάθηση· και

(ζ) δεν έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή τεχνητή εμφύτευση οργάνου- και

(η) δεν πάσχει από σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή ανωμαλία της όρασης- και

(θ) δεν πάσχει από σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή ανωμαλία της ακοής- και

(ι) δεν τελεί σε κατάσταση εξάρτησης από ελεγχόμενα φάρμακα· και

(ια) δεν τελεί σε κατάσταση εξάρτησης από αλκοολούχα ποτά· και

(ιβ) δεν πάσχει γενικά από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση, ανωμαλία, διαταραχή ή εξάρτηση,

σε βαθμό ή έκταση που οποιαδήποτε τέτοια ασθένεια, πάθηση, ανωμαλία, διαταραχή ή εξάρτηση δυνατό να επηρεάσει την ικανότητα του προσώπου να οδηγεί με ασφάλεια μηχανοκίνητο όχημα συγκεκριμένης κατηγορίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη φυσική ή διανοητική ικανότητά του να έχει τον αποτελεσματικό έλεγχο του οχήματος ή να αντιδρά αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζει, κατά τη διάρκεια της οδήγησης του μηχανοκίνητου οχήματος, οξύ περιστατικό σε σχέση με την εν λόγω ασθένεια, πάθηση, ανωμαλία, διαταραχή ή εξάρτηση.

Πιστοποίηση ελάχιστων σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων

33. Άδεια οδήγησης εκδίδεται, ισχύει και είναι έγκυρη μόνο για πρόσωπο που πληροί και για όσο χρόνο πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32, και-

(α) Πιστοποιούνται από ιατρική έκθεση η οποία υπογράφεται από εγγεγραμμένο ιατρό ή εγγεγραμμένους ιατρούς της κατάλληλης σε κάθε περίπτωση ειδικότητας, μετά από υποβολή του προσώπου για το οποίο εκδίδεται η ιατρική έκθεση στις αναγκαίες σε κάθε περίπτωση και κατά τον καθορισμένο τρόπο ιατρικές εξετάσεις· ή

(β) προκύπτουν από τη διακήρυξη που υπογράφει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι, με βάση όσα αληθινά γνωρίζει ή με βάση όσα κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, δεν πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση, ανωμαλία, εξάρτηση ή κατάσταση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 32, η οποία είναι δυνατό να επιδράσει αρνητικά στην οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Εφόρου, ιατρική έκθεση η οποία συντάσσεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) δεν είναι απόλυτα κατανοητή και σαφής, κατά τρόπο που να παρέχει ασφαλές υπόβαθρο για την άσκηση των εξουσιών του, ή σε περίπτωση ύπαρξης αντιφατικών, στο σύνολο ή σε μέρος τους, ιατρικών εκθέσεων για το ίδιο πρόσωπο, ο Έφορος μπορεί να παραπέμψει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η ιατρική έκθεση για εξέταση από ιατρικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ιατρικούς λειτουργούς που υπηρετούν στις ιατρικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Υποχρέωση για υποβολή πιστοποιητικού υγείας

34.—(1) Δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας μαζί με την αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας οδήγησης από πρόσωπο το οποίο κατατάσσεται στην Πρώτη ομάδα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 31, νοουμένου ότι το πρόσωπο τούτο υπογράφει τη διακήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του άρθρου 33:

Νοείται ότι ο Έφορος μπορεί να απαιτήσει την υποβολή πιστοποιητικού υγείας σε περίπτωση που, κατά τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διατυπώσεων και δοκιμασιών σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δημιουργηθεί εύλογη υποψία ότι το πρόσωπο το οποίο υφίσταται τις δοκιμασίες ή προβαίνει στις διατυπώσεις δυνατό να μην πληροί κάποιο ή κάποια από τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 32.

(2) Πιστοποιητικό υγείας υποβάλλεται απαραίτητα μαζί με την αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας οδήγησης από πρόσωπο το οποίο κατατάσσεται στη Δεύτερη ομάδα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 31, είτε το πρόσωπο αυτό υποβάλλει αίτηση για απόκτηση για πρώτη φορά άδειας οδήγησης, είτε ήταν για οποιαδήποτε χρονική περίοδο κάτοχος άδειας οδήγησης, η οποία όμως δε βρισκόταν σε ισχύ κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός χρόνου πριν την ημερομηνία αυτή.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο συμπληρώνει το 70ό έτος της ηλικίας του, που υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης ή κατέχει άδεια οδήγησης, υποχρεούται να εξασφαλίσει και υποβάλει στον Έφορο πιστοποιητικό υγείας.

(4) Ο Έφορος μπορεί να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατέχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου, την υποβολή πιστοποιητικού υγείας που να καλύπτει το σύνολο ή μέρος των ελάχιστων επιπέδων σωματικών ή διανοητικών ικανοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 32, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο λόγω εύλογης υποψίας ότι το πρόσωπο αυτό δυνατό να μην πληροί ή να μην πληροί πλέον κάποιο ή κάποια από τα ελάχιστα αυτά επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων.

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού υγείας

35.—(1) Κάθε πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχει συγκεκριμένη για κάθε περίπτωση διάρκεια ισχύος, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (6) του παρόντος άρθρου.

(2) Η ισχύς πιστοποιητικού υγείας τερματίζεται μετά από παρέλευση χρονικής περιόδου τριών μηνών από την έκδοσή του, εκτός αν χρησιμοποιηθεί μέσα στη χρονική αυτή περίοδο για σκοπούς έκδοσης άδειας οδήγησης.

(3) Πιστοποιητικό υγείας το οποίο έχει εκδοθεί με βάση ιατρική έκθεση, στην οποία πιστοποιείται ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32, και με βάση το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οδήγησης, ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση από το πρόσωπο αυτό του 70ού έτους της ηλικίας του, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 34.

(4) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται για πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του, το οποίο στηρίζεται σε ιατρική έκθεση στην οποία πιστοποιείται ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32, θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ για χρονική περίοδο τριών χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης, για έκδοση της οποίας έχει υποβληθεί.

(5) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται για πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του, το οποίο στηρίζεται σε ιατρική έκθεση στην οποία πιστοποιείται μεν ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιβάλλει επαναξιολόγηση σε συντομότερο των τριών χρόνων χρονικό διάστημα, ισχύει για το συντομότερο αυτό χρονικό διάστημα.

(6) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται για οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο στηρίζεται σε ιατρική έκθεση στην οποία πιστοποιείται μεν ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιβάλλει επαναξιολόγηση σε συγκεκριμένο χρόνο ή κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ισχύει για χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται από τον Έφορο και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη ιατρική επαναξιολόγηση του προσώπου.

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού υγείας

36. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού υγείας υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τύπο, ο δε αιτητής συμπληρώνει το σχετικό έντυπο με βάση όσα αληθινά γνωρίζει και όσα κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, πιστοποιώντας με την υπογραφή του την αλήθεια των δηλώσεων στις οποίες έχει προβεί στο έντυπο.

Εξουσία για έκδοση πιστοποιητικού υγείας

37. Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικό υγείας σε πρόσωπο που υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και αφού ικανοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 ότι το πρόσωπο αυτό πληροί τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32 και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας

38.—(1) Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας μπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου με αίτησή του η οποία υποβάλλεται στον καθορισμένο τύπο προς τον Έφορο.

(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι το πιστοποιητικό υγείας, για αντικατάσταση του οποίου υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης αντιγράφου, έχει απωλεσθεί ή αλλοιωθεί ή καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να εκδώσει αντίγραφο έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου.

(3) Αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι πανομοιότυπο του αρχικού πιστοποιητικού υγείας, φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και έχει την ίδια ισχύ όπως το αρχικό πιστοποιητικό υγείας.

Υποχρέωση για γνωστοποίηση ασθένειας κλπ

39. Πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στον Έφορο κάθε περίπτωση ασθένειας ή πάθησης ή ανωμαλίας ή εξάρτησης ή τραυματισμού του και, γενικά, κάθε περίπτωση γεγονότος το οποίο μειώνει ή δυνατό να μειώνει τα επίπεδα σωματικών ή διανοητικών ικανοτήτων του κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 32.

ΜΕΡΟΣ Δ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Αναστολή ή ακύρωση άδειας οδήγησης

40.—(1) Ο Έφορος μπορεί, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, με σχετική αιτιολογημένη απόφασή του, να αναστείλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσει την ισχύ οποιασδήποτε άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου, ή να απορρίψει αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου, σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Το πρόσωπο το οποίο κατέχει την άδεια, ή το οποίο υποβάλλει αίτηση για έκδοση τέτοιας άδειας, έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα σχετικό με την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος, ή την τροχαία κυκλοφορία, ή την οδική ασφάλεια, το οποίο έχει διαπραχθεί κάτω από περιστάσεις οι οποίες, κατά την κρίση του Εφόρου, τον καθιστούν ακατάλληλο για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος· ή

(β) κρίνεται από τον Έφορο ότι θα ήταν επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια να χορηγηθεί ή να παραμείνει σε ισχύ τέτοια άδεια· ή

(γ) ο Έφορος πείθεται ότι η έκδοση της άδειας οδήγησης ή της άδειας οδήγησης μαθητευομένου που κατέχει το εν λόγω πρόσωπο έχει στηριχτεί σε ψευδείς από μέρους του προσώπου παραστάσεις· ή

(δ) διαπιστώσει, είτε μετά από ενημέρωση από τον Αρχηγό Αστυνομίας είτε άλλως πως, ότι κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευομένου των κατηγοριών Β και Β1 που είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών:

(i) δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή με τις απαιτήσεις του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου· ή

(ii) οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης κατά παράβαση των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να εκδοθεί άλλη άδεια οδήγησης μαθητευομένου για το πρόσωπο για το οποίο αναστάληκε ή ακυρώθηκε η άδεια, πριν αυτό συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

(2) Πριν ο Έφορος καταλήξει σε τελική απόφαση για αναστολή ή ακύρωση άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, είτε με προσωπική επίδοση είτε ταχυδρομικώς στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση, την πρόθεσή του μαζί με τους λόγους οι οποίοι, κατά την άποψή του, συνηγορούν υπέρ της ακύρωσης ή αναστολής της άδειας.

(3) Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει γνωστοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου δικαιούται να υποβάλει στον Έφορο, μέσα σε χρονική προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης, έγγραφη ένσταση στην οποία να παραθέτει λόγους για τους οποίους ο Έφορος δε θα πρέπει να καταλήξει σε απόφαση για αναστολή ή ακύρωση της άδειας.

(4) Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών που ορίζεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου-

(α) Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε ένσταση, ο Έφορος γνωστοποιεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο την τελική του απόφαση για αναστολή ή ακύρωση της άδειας οδήγησης ή της άδειας οδήγησης μαθητευομένου·

(β) έχει ληφθεί ένσταση, ο Έφορος την εξετάζει και αποφασίζει τελικά, το ταχύτερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο της ένστασης, γνωστοποιώντας την απόφαση του στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(5) Σε κάθε περίπτωση που ο Έφορος απαιτεί εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 30, ή υποβολή πιστοποιητικού υγείας δυνάμει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) ή των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 34, τούτος μπορεί να αναστείλει την ισχύ άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι και την εξασφάλιση και υποβολή του πιστοποιητικού ικανότητας ή του πιστοποιητικού υγείας, ανάλογα με την περίπτωση.

(6) Ο Έφορος μπορεί να ακυρώσει την ισχύ άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου κάθε προσώπου, το οποίο έχει κληθεί να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 30 ή να υποβάλει πιστοποιητικό υγείας δυνάμει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) ή των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 34, όταν το πρόσωπο αυτό αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να το πράξει μέσα στην καθοριζόμενη από τον Έφορο χρονική προθεσμία.

Νέα αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης

41. Πρόσωπο, η ισχύς της άδειας οδήγησης ή της άδειας οδήγησης μαθητευομένου του οποίου έχει ακυρωθεί δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) ή (6) του άρθρου 40, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου μετά από παρέλευση δώδεκα τουλάχιστο μηνών από την ημερομηνία της ακύρωσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά την κρίση του Εφόρου, ότι συντρέχουν εξαιρετικές προσωπικές ή επαγγελματικές ή κοινωνικές περιστάσεις σε πρόσωπο του οποίου η άδεια έχει ακυρωθεί, εκ νέου αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου μπορεί να υποβληθεί μετά από παρέλευση έξι τουλάχιστο μηνών από την ημερομηνία της ακύρωσης.

Ακυρωθείσα ή ανασταλείσα άδεια οδήγησης επιστρέφεται στον Έφορο

42.—(1) Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής της ισχύος άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου, ο κάτοχος της οφείλει να την επιστρέψει αμέσως στον Έφορο:

Νοείται ότι τα τέλη που έχουν καταβληθεί σε σχέση με την άδεια οδήγησης ή την άδεια οδήγησης μαθητευομένου, της οποίας η ισχύς έχει ακυρωθεί ή ανασταλεί, δεν επιστρέφονται.

(2) Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να την επιστρέψει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η άδεια μπορεί να κατασχεθεί από αστυνομικό και να παραδοθεί στον Έφορο.

ΜΕΡΟΣ Δ1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
Σχολή εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων

42Α.- (1) Σχολή εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων (στο εξής «Σχολή»), η οποία ιδρύεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, οργανώνει εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων και κατά περίπτωση ανάλογες εξετάσεις ή επιλαμβάνεται πρακτικών εφαρμογών, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (4).

(2) Τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις προβλεπόμενες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων και να συμμετέχουν σε ανάλογες εξετάσεις ή πρακτικές εφαρμογές:

(α) Πρόσωπα τα οποία έχουν διαταχθεί για τούτο από Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(β) πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, την άδεια οδήγησής τους από Δικαστήριο για χρονική περίοδο από τρεις (3) μήνες και άνω.

(γ) πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) βαθμούς ποινής ή περισσότερους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, και στη συνέχεια συμπληρώνουν εκ νέου δώδεκα (12) βαθμούς ποινής εντός ενός έτους από την συμπλήρωση των πρώτων δώδεκα (12) βαθμών ή από την υπέρβαση του ανώτατου ορίου βαθμών ποινής.

(3)(α) Δικαστήριο που καταδικάζει οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις των Νόμων ή στις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β), δύναται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινή που επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις των εν λόγω Νόμων ή Κανονισμών, να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο την υποχρέωση να παρακολουθήσει εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(β) Οι Νόμοι που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι οι ακόλουθοι:

(i) Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος ·

(ii) Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος ·

(iii) Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος ·

(iv) Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος.

(v) Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος.

(vi) Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος.

(vii) Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος ·

(viii) Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος ·

(ix) O περί Ποινικού Κώδικα Νόμος, για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 210 και 235Α.

(4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), πρόσωπο που έχει συμπληρώσει δέκα (10) βαθμούς ποινής και άνω, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, δύναται να αποταθεί στη Σχολή για να αιτηθεί να παρακολουθήσει τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5).

(β) Η Σχολή αφού εξετάσει το αίτημα ενημερώνει το πρόσωπο κατά πόσο αυτό γίνεται αποδεκτό.

(γ) Πρόσωπο το οποίο ολοκληρώνει την παρακολούθηση της σχετικής σειράς μαθημάτων, αποκτά δικαίωμα διαγραφής αριθμού βαθμών ποινής, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται σε Γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, πρόσωπο που ασκεί το δικαίωμα που παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, μπορεί να το ασκήσει εκ νέου μετά την έλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία που αναγράφεται σε πιστοποιητικό που παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της υπό αναφορά παρακολούθησης εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων η οποία επέφερε διαγραφή αριθμού βαθμών ποινής:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που ασκεί το δικαίωμα που παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου καταβάλλει ανάλογο τέλος παρακολούθησης εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων όπως αυτό καθορίζεται σε Γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5).

(5) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα ακόλουθα:

(α) Τις ενότητες και το περιεχόμενο κάθε εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων, τις οποίες τα . πρόσωπα θα παρακολουθούν ανάλογα με τη φύση των αδικημάτων που διέπραξαν.

(β) την εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων που πρόσωπο επιβάλλεται να παρακολουθήσει, ανάλογα με τα αδικήματα που έχει διαπράξει.

(γ) τις περιόδους που η Σχολή οργανώνει την κάθε εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παρακολούθησή τους από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(δ) τις περιπτώσεις για τις οποίες πρόσωπο που παρακολουθεί εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων πρέπει να επιτύχει σε ανάλογη εξέταση, ώστε να θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα.

(ε) τα τέλη που καταβάλλονται για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων, για την περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (4).

(στ) τους βαθμούς ποινής που αφαιρούνται για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (4).

(ζ) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(6) Πρόσωπο το οποίο δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης

43.—(1) Κάθε πρόσωπο στη Δημοκρατία μπορεί, τηρουμένων των προνοιών διεθνούς σύμβασης που αφορά στη διεθνή κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων και έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, να υποβάλει στον Έφορο αίτηση κατά τον τύπο που προνοείται από την εν λόγω σύμβαση, για έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης, για οδήγηση σε χώρα η οποία έχει επίσης κυρώσει την ίδια σύμβαση.

(2) Ο Έφορος μπορεί να εκδίδει διεθνή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες διεθνούς σύμβασης που ισχύει κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, με την καταβολή των καθορισμένων στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου τελών.

(3) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης οφείλει να υποβάλει τα στοιχεία που θα ζητηθούν προς τούτο από τον Έφορο και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί στη Δημοκρατία.

(4) Κάθε διεθνής άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου παραμένει σε ισχύ για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών:

Νοείται ότι η ισχύς διεθνούς άδειας οδήγησης, που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τερματίζεται σε περίπτωση που ο κάτοχος της έχει στερηθεί με διάταγμα του δικαστηρίου της ικανότητας να κατέχει ή αποκτά άδεια οδήγησης, ή η άδεια οδήγησής του έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αντίγραφο διεθνούς άδειας οδήγησης

44.—(1) Κάτοχος διεθνούς άδειας οδήγησης μπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου διεθνούς άδειας οδήγησης με αίτησή του η οποία υποβάλλεται στον καθορισμένο τύπο προς τον Έφορο και η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες φωτογραφίες του.

(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η διεθνής άδεια οδήγησης, για αντικατάσταση της οποίας υποβάλλεται η αίτηση έκδοσης αντιγράφου, έχει απωλεσθεί ή αλλοιωθεί ή καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να εκδώσει αντίγραφο έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Έφορος σημειώνει πάνω στο αντίγραφο διεθνούς άδειας οδήγησης οποιαδήποτε στοιχεία ή οποιεσδήποτε σημειώσεις αναγράφονταν στην αρχική διεθνή άδεια οδήγησης.

(4) Αντίγραφο διεθνούς άδειας οδήγησης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι πανομοιότυπο της αρχικής διεθνούς άδειας οδήγησης, φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική διεθνής άδεια οδήγησης.

Διεθνής άδεια οδήγησης και άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό

45.—(1) Πρόσωπο που επισκέπτεται προσωρινά τη Δημοκρατία και κατέχει ισχύουσα διεθνή άδεια οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί σε χώρα του εξωτερικού σύμφωνα με τις πρόνοιες διεθνούς σύμβασης όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 43, δικαιούται να οδηγεί στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτή και νοουμένου ότι η διεθνής άδεια οδήγησης παραμένει σε ισχύ.

(2) Πρόσωπο που επισκέπτεται προσωρινά τη Δημοκρατία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες και κατέχει έγκυρη και ισχύουσα άδεια οδήγησης, που έχει εκδοθεί σε χώρα του εξωτερικού σύμφωνα με τους νόμους της χώρας αυτής, δικαιούται να οδηγεί στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτή και νοουμένου ότι η άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί σε χώρα του εξωτερικού παραμένει σε ισχύ:

Νοείται ότι επισκέπτης που κατέχει άδεια οδήγησης κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, δικαιούται να οδηγεί στη Δημοκρατία όχημα μόνο της κατηγορίας ή του τύπου που δικαιούται να οδηγήσει δυνάμει της άδειας αυτής στη χώρα έκδοσης της.

(3) Διαρκούσης της έκρυθμης κατάστασης και παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος Νόμου, ο Έφορος δύναται να χορηγεί ατελώς με ή χωρίς τη συμπλήρωση οποιασδήποτε αίτησης, σε έντυπο που ο Έφορος εκάστοτε καθορίζει, προσωρινή άδεια οδήγησης σε πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος δε διαμένει μόνιμα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές για καθορισμένη περίοδο και καθορισμένο σκοπό και υπό τέτοιους όρους όπως αυτός ήθελε αποφασίσει.

ΜΕΡΟΣ Ε1 ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Έκδοση, ισχύς και ακύρωση αδειών οδήγησης της Εθνικής Φρουράς

45Α-(1). Αξιωματικός ή οπλίτης της Εθνικής Φρουράς που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκινήτου οχήματος, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κατέχει άδεια οδήγησης όταν οδηγεί στρατιωτικό μηχανοκίνητο όχημα στα πλαίσια της ενάσκησης των καθηκόντων του ή για υπηρεσιακούς σκοπούς της Εθνικής Φρουράς.

(2) Η άδεια οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκινήτου οχήματος εκδίδεται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό, σε αξιωματικούς και οπλίτες της Εθνικής Φρουράς οι οποίοι ικανοποιούν το πρόσωπο που εκδίδει την άδεια ότι εκπαιδεύτηκαν στην οδήγηση στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος και έχουν υποστεί με επιτυχία εξέταση ικανότητας οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος από πρόσωπο που ορίστηκε για το σκοπό αυτό από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς:

Νοείται ότι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς δύναται να εκδίδει, σε πρόσωπα που εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι ή ως ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό στο Υπουργείο Άμυνας και τα οποία είναι τοποθετημένα στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, άδεια οδήγησης στρατιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων της Εθνικής Φρουράς, σε κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία της άδειας οδήγησης που ήδη κατέχουν, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους.

(3) Η φύση και το περιεχόμενο της εξέτασης που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

(4) Άδεια οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αξιωματικό ή οπλίτη της Εθνικής Φρουράς ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

(5) Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος σε αξιωματικό ή οπλίτη της Εθνικής Φρουράς ο οποίος πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια ή φυσική αναπηρία που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου ή από οποιοδήποτε άλλη ασθένεια ή φυσική αναπηρία που μπορεί να καταστήσει την οδήγηση από αυτόν στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος επικίνδυνη για την οδική τροχαία κυκλοφορία.

(6) Άδεια οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος μπορεί να ακυρωθεί ή ανακληθεί από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη κρίση του.

(7) Σε περίπτωση καταδίκης από αρμόδιο Δικαστήριο προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος, σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή να κατέχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευόμενου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, η άδεια οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος την οποία κατέχει αναστέλλεται για αντίστοιχο της επιβληθείσας ποινής χρονικό διάστημα.

(8) Ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας οδήγησης στρατιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος καθορίζεται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και γνωστοποιείται αμέσως στον Έφορο και τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

'αξιωματικός', 'Αρχηγός' και 'οπλίτης' έχουν την έννοια την οποία αποδίδει στους όρους αυτούς ο περί της Εθνικής Φρουράς Νόμος·

'στρατιωτικό μηχανοκίνητο όχημα' σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα που ανήκει στην Εθνική Φρουρά, ή έχει διατεθεί προς αυτή ή επιταχθεί από αυτή για μόνιμη ή προσωρινή υπηρεσιακή ή επιχειρησιακή χρήση.

ΜΕΡΟΣ Στ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων

46. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υποβάλλει ψευδές ή παραποιημένο έγγραφο κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση-

(α) Άδειας οδήγησης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4· ή

(β) άδειας οδήγησης μαθητευομένου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13· ή

(γ) πιστοποιητικού ικανότητας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29· ή

(δ) πιστοποιητικού υγείας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

Πλαστογραφία κλπ. άδειας

47. Πρόσωπο το οποίο, έχοντας δόλια πρόθεση-

(α) Πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει οποιαδήποτε άδεια ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών έχουν εκδοθεί δυνάμει τούτου· ή

(β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει πλαστογραφηθεί, παραποιηθεί ή αλλοιωθεί· ή

(γ) παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο ή παίρνει από άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει πλαστογραφηθεί, παραποιηθεί ή αλλοιωθεί· ή

(δ) κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο, το οποίο προσομοιάζει τόσο με οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών έχουν εκδοθεί δυνάμει τούτου, ώστε να είναι δυνατό να εκληφθεί ως αυθεντικό· ή

(ε) χωρίς να έχει εξουσία ή καταχρώμενο της εξουσίας του ή χωρίς να τηρήσει τις οριζόμενες από τον παρόντα Νόμο διαδικασίες εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών έχουν εκδοθεί δυνάμει τούτου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

Ψευδής ή ανακριβής ιατρική έκθεση

48. Πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή υπογράφει ιατρική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 33, στην οποία καταχωρίζεται ψευδής ή ανακριβής αξιολόγηση της υγείας του εξεταζόμενου ή αποκρύβεται οτιδήποτε έχει προκύψει από τις ιατρικές εξετάσεις, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής:

Νοείται ότι η έκφραση ιατρικής γνώμης, η οποία διαφέρει από ή δεν ταυτίζεται με την ιατρική γνώμη άλλου προσώπου ή άλλων προσώπων, δε συνιστά αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης

49.-(1) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος που οδηγείται ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου, ανάλογα με την περίπτωση και-

(α) δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 για την απόκτηση άδειας οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία οχημάτων στην οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο όχημα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές. ή

(β) έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 για την απόκτηση άδειας οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία οχημάτων στην οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο όχημα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, του οποίου ή άδεια οδήγησης ή η άδεια οδήγησης μαθητευομένου έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, με άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου της οποίας η ισχύς έχει λήξει, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί ή αναθέτει, έναντι αμοιβής ή μη, σε άλλο πρόσωπο να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, για το οποίο πρόσωπο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Πρόσωπο το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή να έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(7) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (6), σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 για την απόκτηση άδειας οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία οχημάτων στην οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο όχημα, θεωρείται ότι το πρόσωπο που έχει κατά τον ουσιώδη χρόνο την κηδεμονία ή την επίβλεψη του επέτρεψε ή ανέχθηκε να οδηγεί ή να έχει τον έλεγχο του οχήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχτεί ότι το πρόσωπο αυτό είχε γνώση του γεγονότος.

(8) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόταση εξώδικης ρύθμισης η οποία γίνεται με βάση τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, μέλος της Αστυνομίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με βάση νόμο πρόσωπο, απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης από το πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου.

Ταχεία εκδίκαση

49Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται ως ύποπτο για διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα, προσάγεται ενώπιον δικαστηρίου, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) από τη σύλληψή του, για να κατηγορηθεί ή για να εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησής του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή για να εκδοθεί διάταγμα απαγόρευσης οδήγησης μηχανοκινήτου οχήματος εκκρεμούσης της διερεύνησης της υπόθεσης:

(α) οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος με ταχύτητα που υπερβαίνει το 75% του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου,

(β) οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος με αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα που υπερβαίνει τα 70μg/100ml ή τα 160mg/100ml αντίστοιχα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου,

(γ) οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος με αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα που υπερβαίνει τα 55μg/100ml ή τα 126mg/100ml αντίστοιχα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου,

(δ) άρνηση ή αποφυγή καθ’ οιονδήποτε τρόπον παροχής δείγματος εκπνοής κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 6 ή των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 7 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου,

(ε) οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος καθόσον χρόνο ισχύει δικαστική στέρηση ικανότητας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 53.

(2) Η διαπίστωση της παράβασης εξακριβώνεται, ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Για ταχύτητα, με συσκευή ταχυμέτρου (ραντάρ) που χρησιμοποιεί η Αστυνομία ή με συσκευή φωτοεπισήμανσης όπως αυτή ορίζεται στον περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο, ή/και

(β) για αλκοόλη, με συσκευή τελικής εξέτασης, όπως αυτή ορίζεται στον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο.

(3) Οι ανακρίσεις διεξάγονται και η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς καθυστέρηση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το δικαστήριο δύναται, μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση, είτε να διατάξει την κράτηση του κατηγορούμενου, είτε να επιτρέψει την απόλυσή του, αφού αυτός δώσει ικανοποιητική, κατά την κρίση του δικαστηρίου, εγγύηση ότι θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου κατά την ημερομηνία ακρόασης της υπόθεσης και σε τέτοια περίπτωση να απαγορεύσει στον κατηγορούμενο την οδήγηση μηχανοκινήτου οχήματος για χρονική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Αδικήματα και ποινές κατά την οδήγηση κατόχου άδειας οδήγησης μαθητευομένου

50.—(1)  Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης μαθητευομένου, το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα, σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 16, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)  Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης μαθητευομένου, το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα, σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, και το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται να επιβαίνει στο όχημα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 16, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης μαθητευομένου, το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, χωρίς το όχημα να φέρει, σε εμφανή θέση, τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια όψη του, το καθορισμένο δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 16 διακριτικό σήμα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες, ή και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής.

(4)  Πρόσωπο που, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 16, επιβαίνει σε όχημα που οδηγείται σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, από κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικής κατηγορίας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράλειψη γνωστοποίησης ασθένειας κλπ

51. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παραλείπει ή αμελεί να γνωστοποιήσει αμέσως στον Έφορο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, κάθε περίπτωση ασθένειας ή πάθησης ή τραυματισμού του και, γενικά, κάθε περίπτωση γεγονότος το οποίο μειώνει ή δυνατό να μειώνει τα επίπεδα σωματικών ή διανοητικών ικανοτήτων του κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων αυτών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 32, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες, ή και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής.

Κατοχή μη υπογεγραμμένης άδειας οδήγησης.

52. Πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου, χωρίς να την έχει υπογράψει με μελάνι στο κατάλληλο προς τούτο σημείο, με τη συνήθη υπογραφή του, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

Οδήγηση ενώ ισχύει δικαστική στέρηση ικανότητας

53. Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί επιβληθείσα από δικαστήριο, δυνάμει του άρθρου 49Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 54, στέρηση της ικανότητας να κατέχει ή να αποκτά άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες, ή και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής.

Πρόσθετες εξουσίες του Δικαστηρίου

54.—(1) Δικαστήριο το οποίο εκδίδει καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που έχει διαπραχθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει τούτου, μπορεί πρόσθετα να αποστερήσει το πρόσωπο που έχει καταδικαστεί της ικανότητας να κατέχει ή αποκτά άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου, για χρονικό διάστημα που το δικαστήριο ήθελε, κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, αποφασίσει.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου, έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει ή αποκτά τέτοια άδεια σύμφωνα με απόφαση ή διάταγμα δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η ισχύς της εν λόγω άδειας αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επιβληθείσα από το δικαστήριο ανικανότητα.

(3) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου, έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει ή αποκτά τέτοια άδεια σύμφωνα με απόφαση ή διάταγμα δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ο Έφορος αναγράφει στην άδεια του προσώπου σχετική σημείωση:

Νοείται ότι η σημείωση του Εφόρου, η οποία τίθεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), αναγράφεται επίσης και σε κάθε μεταγενέστερη άδεια η οποία εκδίδεται για το ίδιο πρόσωπο, είτε λόγω ανανέωσης, είτε λόγω αντικατάστασης της άδειας του προσώπου, είτε λόγω απόκτησης από το πρόσωπο άδειας για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος άλλης κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

ΜΕΡΟΣ Ζ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υποχρέωση για επίδειξη άδειας οδήγησης

55.—(1) Κάθε πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο οφείλει να έχει μαζί του την άδεια οδήγησης ή την άδεια οδήγησης μαθητευομένου που έχει εκδοθεί στο όνομά του και να την επιδεικνύει σε αστυνομικό, όταν τούτο του ζητηθεί, για σκοπούς εξακρίβωσης των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτή.

(2) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ισχύει και σε περίπτωση προσώπου-

(α) Το οποίο ο αστυνομικός έχει εύλογες υποψίες ότι οδηγούσε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα κατά το χρόνο που είχε επισυμβεί οποιοδήποτε ατύχημα, στο οποίο είχε εμπλακεί το όχημα ή το οποίο είχε επισυμβεί λόγω της παρουσίας του οχήματος στο δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο·

(β) το οποίο ο αστυνομικός έχει εύλογη υποψία ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο·

(γ) το οποίο ο αστυνομικός έχει εύλογη υποψία ότι βρισκόταν μέσα ή πάνω στο όχημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 16, κατά το χρόνο που είχε επισυμβεί οποιοδήποτε ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί το όχημα, ή που είχε επισυμβεί λόγω της παρουσίας του οχήματος στο δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο, το οποίο οδηγεί οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, αρνείται να επιδείξει την άδεια οδήγησης ή την άδεια οδήγησης μαθητευομένου την οποία ισχυρίζεται ότι κατέχει, όταν τούτο του ζητηθεί από αστυνομικό όργανο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το αστυνομικό όργανο μπορεί να ζητήσει την ακινητοποίηση του οχήματος και μεταφορά του προσώπου στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για σκοπούς εξακρίβωσης κατά πόσο πράγματι κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου.

Τήρηση αρχείων

56. Ο Έφορος τηρεί αρχεία, με όποιο τρόπο κρίνει κατά καιρούς αναγκαίο ή σκόπιμο, σε έγγραφη, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου πληροφορίες, έγγραφα, πιστοποιητικά και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες κρίνονται αναγκαίες, για σκοπούς διοικητικής διαχείρισης του παρόντος Νόμου.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση Κανονισμών

57.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς, με τους οποίους-

(α) Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο κάθε αίτησης η οποία υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) καθορίζεται το περιεχόμενο της δοκιμασίας στην οποία υποβάλλεται πρόσωπο για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας·

(γ) καθορίζονται με λεπτομέρεια τα ελάχιστα επίπεδα σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων τα οποία απαιτούνται για την εξασφάλιση πιστοποιητικού υγείας·

(δ) καθορίζονται οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα είναι καταβλητέα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με Διάταγμά του, να εξαιρέσει από την καταβολή των τελών που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε τελών ή δικαιωμάτων οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε τύπο ή κατηγορία μηχανοκίνητων οχημάτων.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν, μετά πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση αυτή, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει, με απόφασή της, το σύνολο ή μέρος των Κανονισμών αυτών τότε, αμέσως μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση τροποποίησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του συνόλου ή μέρους τους, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους.

Καθορισμός τύπου, μορφής και περιεχόμενου της άδειας οδήγησης

57Α –(1) Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της άδειας οδήγησης, της άδειας οδήγησης μαθητευόμενου και οποιασδήποτε άλλης άδειας, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου με σκοπό να παράσχει στον κάτοχο της το δικαίωμα να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα, καθορίζεται με διάταγμα του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Παραρτήματα Α, Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 θεωρείται ως αναφορά στα διατάγματα που εκδίδονται από τον Έφορο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και αφορούν σε άδεια για την αντίστοιχη κατηγορία, υποκατηγορία ή ειδική κατηγορία μηχανοκίνητων οχημάτων.

(3) Τα Παραρτήματα Α, Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 του παρόντος Νόμου καταργούνται.

Εξουσία καθορισμού πρόσθετων ή περιοριστικών ενδείξεων

57Β –(1) Ο Έφορος, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις με κωδικοποιημένη μορφή για σκοπούς αναγραφής πάνω σε οποιαδήποτε άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίες αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν υποχρεωτική γενική εφαρμογή στο έδαφος όλων των κρατών μελών της.

(2) Ο Έφορος μπορεί να καθορίζει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις με κωδικοποιημένη μορφή, πέραν και με διαφορετική κωδικοποιημένη αρίθμηση από τις αντίστοιχες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για ρύθμιση εσωτερικών αναγκών και με αποκλειστική ισχύ στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Εξουσία καθορισμού εντύπων

57Γ. Ο Έφορος καθορίζει τον τύπο, τη μορφή και το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου το οποίο είναι αναγκαίο για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι ο όρος 'έγγραφο' που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δυνατό να έχει έγγραφη, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες εφαρμογής του Νόμου.

Ελάχιστες προδιαγραφές για την ικανότητα οδήγησης

57Δ. Ο Έφορος, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος.

Ελάχιστες απαιτήσεις εξεταστών για διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών οδήγησης

57Ε. Οι εξεταστές οδήγησης οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του σχεδίου υπηρεσίας του τεχνικού στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, καθώς και στη γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την οποία καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα άτομα που διεξάγουν πρακτικές δοκιμασίες οδήγησης.

ΜΕΡΟΣ Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάργηση και επιφυλάξεις

58.—(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται-

(α) Τα άρθρα 20 και 28 του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως·

(β) οι παράγραφοι (α), (β), (γ), (δ), (ε) (στ), (ζ) και (η) του Μέρους II του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως· και

(γ) το Μέρος IV των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(2) Κάθε έγκριση ή πράξη οποιασδήποτε φύσης, η οποία δόθηκε ή έγινε δυνάμει των διατάξεων των Κανονισμών που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, λογίζεται ότι έχει γίνει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου, η οποία έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων των Κανονισμών που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, λογίζεται ότι συνεχίζει να ισχύει ως να είχε εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 και 6, και λήγει κατά την ημερομηνία λήξης της, οπότε και ανανεώνεται με την παραχώρηση άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου του τύπου που ορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και του εδαφίου (1) του άρθρου 12, αντίστοιχα, έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι ο Έφορος μπορεί, με σχετική απόφασή του, να τερματίσει οποτεδήποτε την ισχύ των αδειών οδήγησης ή και των αδειών οδήγησης μαθητευομένου οι οποίες έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων των Κανονισμών που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, είτε στο σύνολο τους είτε κατά κατηγορία μηχανοκίνητων οχημάτων, και να παραχωρήσει στον κάθε κάτοχο τέτοιας άδειας νέα άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου του τύπου που ορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και του εδαφίου (1) του άρθρου 12, αντίστοιχα, έναντι καταβολής των τελών που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

59. Η ισχύος του παρόντος Νόμου, ή διατάξεων του αρχίζει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

[άρθρο 3(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(σελίδες 1, 5, 6)

 

 

 

[άρθρο 3(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(σελίδες 2, 3, 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

[άρθρο 12(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

(σελίδες 1, 5, 6)

 

 

 

[άρθρο 12(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

(σελίδες 2, 3, 4)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

[επιφύλαξη άρθρου 3(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(σελίδες 1, 5, 6)

 

 

[επιφύλαξη άρθρου 3(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(σελίδες 2, 3, 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3

[επιφύλαξη άρθρου 12(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

(σελίδες 1, 5, 6)

 

 

[επιφύλαξη άρθρου 12(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

(σελίδες 2, 3, 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4

[άρθρο 3(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(σελίδες 1, 5, 6)

 

 

 

[άρθρο 3(1)

]ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(σελίδες 2, 3, 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5

[άρθρο 12(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(σελίδες 1, 5, 6)

 

 

[άρθρο 12(1)]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(σελίδες 2, 3, 4)

 

Διατάξεις σχετικές με τα υποδείγματα άδειας οδήγησης και άδειας οδήγησης μαθητευομένου (Άρθρα 3(1) και 12(1)).

(Άρθρα 3(1) και 12(1)).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Η άδεια οδήγησης εκδίδεται σε χαρτί πράσινου χρώματος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι:

— Ύψος : 106 χιλιοστά

— Πλάτος: 222 χιλιοστά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

Η άδεια οδήγησης μαθητευομένου εκδίδεται σε χαρτί μπλε χρώματος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι—

— Ύψος : 106 χιλιοστά

— Πλάτος: 222 χιλιοστά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

Η άδεια οδήγησης εκδίδεται σε χαρτί ροζ χρώματος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι—

— Ύψος : 106 χιλιοστά

— Πλάτος: 222 χιλιοστά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A3

Η άδεια οδήγησης μαθητευομένου εκδίδεται σε χαρτί μπλε χρώματος οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι—

— Ύψος : 106 χιλιοστά

— Πλάτος: 222 χιλιοστά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4

Η άδεια οδήγησης εκδίδεται σε χαρτί ροζ χρώματος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι—

— Ύψος : 106 χιλιοστά

— Πλάτος: 222 χιλιοστά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5

Η άδεια οδήγησης μαθητευομένου εκδίδεται σε χαρτί μπλε χρώματος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι—

— Ύψος : 106 χιλιοστά

— Πλάτος: 222 χιλιοστά.

 

Γενικές διατάξεις σχετικές με όλα τα υποδείγματα άδειας οδήγησης και άδειας οδήγησης μαθητευομένου στα Παραρτήματα Α, Α1, Α2, A3, Α4 και Α5

(α) Η άδεια οδήγησης και άδεια οδήγησης μαθητευομένου αποτελείται από έξι (6) σελίδες:

Σελίδα 1

Έχει τη μορφή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που εμφαίνονται στο αντίστοιχο για κάθε άδεια οδήγησης και άδεια οδήγησης μαθητευομένου Παράρτημα.

Σελίδα 2

Περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο του κατόχου

2. Όνομα του κατόχου

3. Ημερομηνία και τόπο γέννησης του κατόχου

4. Την ονομασία «Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων» (συμπεριλαμβανομένων του τόπου και της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας καθώς και σφραγίδας)

5. Αριθμό άδειας του κατόχου

6. Φωτογραφία του κατόχου

7. Υπογραφή του κατόχου

8. Τόπο διαμονής ή ταχυδρομική διεύθυνση του κατόχου.

Σελίδες 3 και 4:

Περιέχουν τις κατηγορίες, υποκατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες των οχημάτων, την ημερομηνία, έκδοσης της άδειας για τη δεδομένη κατηγορία, υποκατηγορία ή ειδική κατηγορία, τη διάρκεια ισχύος της, τη σφραγίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, τις τυχόν πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις υπό κωδικοποιημένη μορφή παραπλεύρως της αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

Οι κατηγορίες, υποκατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες που δεν προβλέπονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Νόμου, δύνανται να αναγράφονται στην ειδική κατηγορία ΙΑ όταν οι άδειες οδήγησης εκδίδονται μετά από μετατροπή άδειας οδήγησης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στη σελίδα 4 έχουν ως εξής:

«—κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί

01: Διόρθωση όρασης

02: Ακουστική πρόσθεση / βοήθεια για την επικοινωνία

03: Κινητική πρόσθεση / νάρθηκας

04: Υποκείμενος στην κατοχή ισχύουσας ιατρικής βεβαίωσης

05: Οδήγηση υπό περιορισμούς για ιατρικούς λόγους

10: Προσαρμοσμένο κιβώτιο ταχυτήτων

15: Προσαρμοσμένος συμπλέκτης

20: Προσαρμοσμένοι μηχανισμοί πέδησης

25: Προσαρμοσμένοι μηχανισμοί επιτάχυνσης

30: Συνδυασμός προσαρμοσμένων μηχανισμών πέδησης και μηχανισμών επιτάχυνσης

35: Προσαρμοσμένα συστήματα χειριστηρίων

40: Προσαρμοσμένο σύστημα διεύθυνσης

42: Προσαρμοσμένα κάτοπτρα

43: Προσαρμοσμένο κάθισμα οδηγού

44: Προσαρμογές μοτοσικλέτας

45: Μοτοσικλέτα μόνο με πλευρικό κάνιστρο (sidecar)

50: Ισχύει μόνο για το ειδικό όχημα / αριθ. πλαισίου

51: Ισχύει μόνο για το ειδικό όχημα / αριθ. πινακίδας κυκλοφορίας

55: Συνδυασμοί προσαρμογών του οχήματος

70: Αλλαγή της άδειας αριθ........................ που εκδόθηκε από........................ (σύμβολο ΕΟΚ/ΟΗΕ αν είναι τρίτη χώρα)

71: Αντίγραφο της άδειας αριθ............... (σύμβολο ΕΟΚ/ΟΗΕ αν είναι τρίτη χώρα)

72: Ισχύει για οχήματα της κατηγορίας Α μέγιστου κυβισμού 125 κ.εκ. και μέγιστης ισχύος 11 kW (Α1)

73:Ισχύει για οχήματα της κατηγορίας Β τρίκυκλου ή τετράκυκλου μηχανοκίνητου τύπου (Β 1)

74: Ισχύει για οχήματα της κατηγορίας Γ, των οποίων η μέγιστη αποδεκτή μάζα δεν υπερβαίνει τα 7 500 kg (Γ1)

75: Ισχύει για οχήματα της κατηγορίας Δ, όχι άνω των δεκαέξι θέσεων καθημένων, εκτός της θέσης του οδηγού (Δ1)

76: Ισχύει για οχήματα της κατηγορίας Γ, των οποίων η μέγιστη αποδεκτή μάζα δεν υπερβαίνει τα 7 500 kg (Γ1) και τα οποία είναι ζευγμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 750 kg, με την επιφύλαξη ότι η μέγιστη μάζα αυτού του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12000 kg και ότι η μέγιστη αποδεκτή μάζα του ρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντος οχήματος κενού (Γ1+Ε)

77: Ισχύει για οχήματα της κατηγορίας Δ, που δεν διαθέτουν άνω των δεκαέξι θέσεων καθημένων εκτός της θέσης του οδηγού (Δ1), τα οποία είναι ζευγμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 750 kg, με την επιφύλαξη ότι α) η μέγιστη αποδεκτή μάζα αυτού του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12 000 kg και ότι η μέγιστη αποδεκτή μάζα του ρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντος οχήματος κενού και ότι β) το ρυμουλκούμενο δε χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσώπων (Δ1+Ε)

78: Ισχύει μόνο για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

79:(..............) Ισχύει για οχήματα που είναι σύμφωνα με τις εντός παρενθέσεων προδιαγραφές, στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας.

Κωδικοί 100 και εξής: κωδικοί που ισχύουν μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας

Η ημερομηνία της πρώτης έκδοσης για κάθε κατηγορία πρέπει να ξαναγράφεται στη σελίδα 3 κάθε φορά που η άδεια οδήγησης αντικαθίσταται ή αλλάζεται.

Σελίδα 5:

Μπορούν να αναγράφονται, διάφορα στοιχεία όπως:

— τυχόν αφαίρεση της άδειας οδήγησης και το σχετικό χρονικό διάστημα,

— σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται στο έδαφος του κράτους συνήθους διαμονής και υπολογίζονται στα πλαίσια του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών που ισχύει στο κράτος αυτό.

Σελίδα 6:

Περιέχει:

— τις τυχόν θεωρήσεις που περιορίζουν την ισχύ της άδειας μόνο στο έδαφος του κράτους που τις εκδίδει κατ' ισοτιμία ή για κατηγορίες οχημάτων μη καλυπτόμενες από την οδηγία 91/439/ΕΟΚ - 29.7.1991 (συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έκδοσης και διάρκειας ισχύος),

— χώρο στον οποίο θα σημειώνονται οι τυχόν αλλαγές συνήθους διαμονής του κατόχου.

(β)Τα περιεχόμενα στις άλλες σελίδες εκτός από τη σελίδα 1 στοιχεία αναγράφονται στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

(γ)Όταν ο κάτοχος άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος, αποκτά τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία, απαιτείται η αναγραφή της αλλαγής ή των αλλαγών διαμονής στη σελίδα 6, η αναγραφή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της άδειας οδήγησης, π.χ. σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται επί του εδάφους της Δημοκρατίας, στη σελίδα 5, εφόσον επιβάλλεται αναγραφή των στοιχείων αυτών και στις άδειες οδήγησης που εκδίδει ο Έφορος και εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος για την αναγραφή χώρος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 23)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

(Άρθρο 25)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

[Άρθρα 3(1), 5, 6(1), 12(1), 13(2), 14(1), (2) και 31(1)]

 

(α)Κατηγορίες Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Κατηγορία ΑΜ

Έχει την έννοια του μοτοποδηλάτου όπως αυτό ορίζεται στους περί Άδειας Οδήγησης Κανονισμούς του 2004.

Κατηγορία Α1:

(i) Μοτοσικλέτες μέγιστου κυλινδρισμού 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστης ισχύος 11 kW και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kw/kg·

(ii) Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15Kw.

Κατηγορία Α2:

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος/βάρους 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από όχημα με ισχύ μεγαλύτερη του διπλασίου της ισχύος του.

Κατηγορία Α:

(i) Μηχανοκίνητα δίκυκλα με ή χωρίς πλευρικό αμαξίδιο·

(ii) μηχανοκίνητα τρίκυκλα, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα15kW.

Κατηγορία Β1:

Τετράκυκλα, με μάζα κενού οχήματος μικρότερη ή ίση των 400 kg ή, στην περίπτωση οχημάτων για μεταφορά εμπορευμάτων, των 500 Kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων με κινητήρα μέγιστης καθαρής ισχύος 15 kW.

Κατηγορία Β

(i) Οχήματα, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg των οποίων ο αριθμός των επιβατών, εκτός από τη θέση του οδηγού, δεν υπερβαίνει τους οκτώ. Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg·

(ii) Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα που υπάγεται στην κατηγορία Β και από ρυμουλκούμενο, τα οχήματα της κατηγορίας αυτής μπορούν να συνδυάζονται με οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα 750 kg, υπό τον όρον ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4 250 kg. Εάν ο συνδυασμός αυτός υπερβαίνει τα 3 500 kg, τότε η οδήγηση του γίνεται μετά από ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης ή επιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς.

Κατηγορία Β+Ε

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα που υπάγεται στην κατηγορία Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg.

Κατηγορία Γ1

Οχήματα πλην εκείνων των κατηγοριών Δ1 ή Δ, η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3 500 kg όχι όμως τα 7 500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ, το πολύ, επιβατών εκτός του οδηγού· τα οχήματα της κατηγορίας αυτής μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία Γ1+Ε:

(i) Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Γ1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, υπό τον όρο ότι η επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12 000 kg.

(ii) Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,500 kg, υπό τον όρο ότι η επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12 000 kg.

Κατηγορία Γ

Οχήματα πλην εκείνων των κατηγοριών Δ1 ή Δ, η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3 500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά το πολύ οκτώ επιβατών, εκτός του οδηγού· τα οχήματα αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του οποίου δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία Γ+Ε

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα που υπάγεται στην κατηγορία Γ και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750kg.

Κατηγορία Δ1

Οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μεγίστου μήκους 8 m· τα οχήματα της κατηγορίας αυτής μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία Δ1+Ε

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα που υπάγεται στην κατηγορία Δ1 και από ρυμουλκούμενο του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750kg.

Κατηγορία Δ

Οχήματα τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των 8 επιβατών, εκτός του οδηγού· τα οχήματα των οποίων η οδήγηση επιτρέπεται με άδεια κατηγορίας Δ μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία Δ+Ε

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα που υπάγεται στην υποκατηγορία Δ και από ρυμουλκούμενο του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750kg.

 

(β)Ειδικές Κατηγορίες Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Ειδική κατηγορία Στ

Μηχανοκίνητοι ελκυστήρες με πνευματικά επίσωστρα.

Ειδική κατηγορία Η

Μηχανοκίνητοι ελκυστήρες κινούμενοι επί ερπυστριών.

Ειδική κατηγορία Ζ

Οδοστρωτήρες.


Ειδική κατηγορία Θ

Μηχανοκίνητα οχήματα βαρέως τύπου.

Ειδική κατηγορία ΙΒ

Ηλεκτροκίνητα οχήματα.

 

Νοείται ότι, η οδήγηση μηχανοκινήτου οχήματος το οποίο δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες επιτρέπεται με άδεια οδήγησης της κατηγορίας στην οποία εμπίπτει το όχημα φορέας όπου είναι εφαρμοσμένη η υπερκατασκευή.

Νοείται περαιτέρω ότι, μηχανοκίνητο όχημα εκτός από αυτό που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία ή σε όχημα φορέα, κατατάσσεται με βάση το μικτό του βάρος ή τον αριθμό επιβατών του και η οδήγηση του επιτρέπεται με την άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

(Άρθρα 5(ε), 9(2), 13(3)(στ), 14(1)(δ), 18(2), 28(1), 38(2), 43(2), 44(2), 57(3) και 58(3))

£
(α) Χορήγηση άδειας οδήγησης (άρθρο 5(ε)):
(i) Για πρόσωπα ηλικίας μέχρι 60 χρόνων 35,00
(ii) Για πρόσωπα ηλικίας 60 μέχρι 65 χρόνων 15,00
(iii) Για πρόσωπα ηλικίας πέραν των 65 χρόνων ατελώς
(β) Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης (άρθρο 9(2)) 2,00
(γ) Εξέταση αίτησης για απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευομένου (άρθρο 13(3)(στ)) 3,00
(δ) Χορήγηση άδειας οδήγησης μαθητευομένου (άρθρο 14(1)(δ)) 5,00
(ε)Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης μαθητευομένου (άρθρο 18(2))
2,00
(στ)Έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας (άρθρο 28(1))
6,00
(ζ)Έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού υγείας (άρθρο 38(2))
2,00
(η)Έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης (άρθρο 43(2))
15,00
(θ)Έκδοση αντιγράφου διεθνούς άδειας οδήγησης (άρθρο 44(2)) 2,00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

[Άρθρο 16 (6)]

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

(Γράμμα κόκκινου χρώματος σε λευκή επιφάνεια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σημείωση: α=14mm

Οι γωνίες της επιφάνειας μπορούν να είναι στρογγυλεμένες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
(Άρθρο 21)

ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατηγορία Ελάχιστη χρονική διάρκεια εκπαίδευσης υποψήφιου οδηγού σε ώρες (θεωρητική και πρακτική)
Α1 5
Α2 5
Α3 7
Β 10
Συνδυασμός μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας 750 κιλών, ο οποίος συνδυασμός υπερβαίνει τα 3 500 κιλά και δεν υπερβαίνει τα 4 250 κιλά 7
Β+Ε 7
Οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες, σε περίπτωση προηγούμενης αποτυχίας σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος (πρακτική εξέταση) ίδιας κατηγορίας 5
Σημείωση
23 του Ν.79(I)/2012Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή αναφέρει όπως αντικατασταθούν τα Παραρτήματα Β και Γ με νέα, χωρίς να παραθέτει νέο Παράρτημα Γ.

Σημείωση
24 του Ν.79(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.79(I)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.79(I)/2012] τίθεται σε ισχύ από την 19η Ιανουαρίου 2013.

Σημείωση
8 του Ν. 130(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 130(Ι)/2020

8.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 130(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.