Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγώνας» σημαίνει κάθε ιππικό αγώνα και περιλαμβάνει τις ιπποδρομίες, την υπερπήδηση εμποδίων, τις αρματοδρομίες και τους διαγωνισμούς ιππαγωγής, επίδειξης και βαδίσματος·

«αποδοχή για αναπαραγωγή» σημαίνει τη με οποιοδήποτε τρόπο αποδοχή για χρήση ή εκμετάλλευση ζώου, για την παραγωγή απογόνων·

«γενεαλογικό βιβλίο» σημαίνει οποιοδήποτε βιβλίο, κατάλογο, αρχείο, σύστημα δελτίων ή μηχανογραφημένο σύστημα, στο οποίο εγγράφονται ή καταχωρούνται τα βοοειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, ιπποειδή και τα ζώα φυλής (ράτσας) καθαρής φυλής ενός συγκεκριμένου είδους και φυλής με αναφορά των γνωστών προγόνων τους και το οποίο τηρείται-

(α) Από σύνδεσμο ή ένωση εκτροφέων, ανεγνωρισμένο από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, σε περίπτωση που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, ή από την αρμόδια υπηρεσία κράτους μέλους, σε περίπτωση που έχει συσταθεί σε αυτό το κράτος μέλος· ή

(β) από αντίστοιχη αρμόδια κρατική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους·

«γενετική αξία» σημαίνει την αναμενόμενη, μέσω της κληρονομικής οδού, επίδραση του γενετικού υλικού ενός ζώου πάνω στις αποδόσεις, επιδόσεις ή άλλα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά των απογόνων του·

«γενετικό υλικό» σημαίνει το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα των ζώων·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διάταγμα» σημαίνει οποιοδήποτε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 25·

«έλεγχος (δοκιμασία) αποδόσεων» σημαίνει την τήρηση ατομικών στοιχείων και την καταμέτρηση των αποδόσεων, επιδόσεων ή άλλων επιδιωκόμενων χαρακτηριστικών ενός ζώου·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 21 οριζόμενο Τμήμα ή Κλάδο Τμήματος ή Λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Επιθεωρητής» σημαίνει οποιοδήποτε Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 22·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«ζώο» σημαίνει ζώο καθαρής φυλής και υβριδικό χοίρο, για σκοπούς αναπαραγωγής·

«ζώο φυλής (ράτσας)» σημαίνει οποιοδήποτε ζωντανό ζώο εκτροφής, για την εμπορία του οποίου δεν έχουν ακόμα καθοριστεί ειδικότεροι ζωοτεχνικοί κανόνες και το οποίο εγγράφεται ή καταχωρείται σε γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο·

«ζωοτεχνικό ή γενεαλογικό πιστοποιητικό» σημαίνει οποιοδήποτε πιστοποιητικό που εκδίδεται από αναγνωρισμένο σύνδεσμο ή ένωση εκτροφέων ή από την αντίστοιχη κρατική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους·

«ιδιωτική επιχείρηση» σημαίνει την εταιρεία που συστήνεται και λειτουργεί δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και ασχολείται με την αναπαραγωγή υβριδικών χοίρων∙

«ιπποειδές» σημαίνει οποιοδήποτε κατοικίδιο ζώο του είδους των ίππων ή των όνων και οποιοδήποτε ζώο που προέρχεται από τη διασταύρωσή τους·

«ίπποι καθαρής φυλής» σημαίνει τους καταχωρημένους στα γενεαλογικά βιβλία ίππους, εκτός των εκτομίων ίππων·

«καθαρόαιμο ζώο» ή «ζώο καθαρής φυλής» σημαίνει οποιοδήποτε ζώο για αναπαραγωγή του είδους των βοοειδών, περιλαμβανομένων και των βουβάλων, και οποιοδήποτε χοιροειδές, προβατοειδές, αιγοειδές και ιπποειδές, του οποίου οι γονείς και οι πρόγονοι είναι εγγεγραμμένοι ή καταχωρημένοι σε γενεαλογικό βιβλίο της ίδιας φυλής, και το οποίο ζώο είναι είτε εγγεγραμμένο είτε καταχωρημένο είτε δυνάμενο να εγγραφεί ή καταχωρηθεί στο βιβλίο αυτό·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 24·

«καταχωρημένο ιπποειδές» σημαίνει οποιοδήποτε ιπποειδές το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή καταχωρημένο ή δυνάμενο να εγγραφεί ή καταχωρηθεί σε γενεαλογικό βιβλίο, σύμφωνα με τα κριτήρια εγγραφής και καταχώρησης στα γενεαλογικά βιβλία, και το οποίο αναγνωρίζεται με το έγγραφο αναγνώρισης (Διαβατήριο)·

«κέντρο γενετικού υλικού» σημαίνει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, μόνιμες ή κινητές, που χρησιμοποιούνται για μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω εργασίες ή δραστηριότητες-

(α) Συλλογή, επεξεργασία ή άλλο χειρισμό του γενετικού υλικού,

(β) διατήρηση και χρησιμοποίηση των ζώων για το σκοπό που ορίζεται στην παράγραφο (α)·

(γ) λειτουργία τράπεζας γενετικού υλικού·

«κράτη μέλη» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μητρώο» σημαίνει κάθε βιβλίο, σύστημα δελτίων, κατάλογο, ή μηχανογραφημένο σύστημα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι υβριδικοί χοίροι με αναφορά των προγόνων τους και το οποίο τηρείται-

(α) Από σύνδεσμο ή ένωση εκτροφέων αναγνωρισμένο από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, σε περίπτωση που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, ή από την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία κράτους μέλους, σε περίπτωση που έχει συσταθεί σε αυτό το κράτος μέλος· ή

(β) από αντίστοιχη κρατική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους-

«Οδηγία 2008/73/ΕΚ» σημαίνει την οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 91/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ.

«σύνδεσμος ή ένωση εκτροφέων» σημαίνει-

(α) Νόμιμα συνεστημένο και αναγνωρισμένο από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, σύνδεσμο ή ένωση ή οργάνωση προσώπων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου,

(β) άλλη αντίστοιχη κρατική υπηρεσία, που εκτρέφουν συγκεκριμένο είδος, φυλή ή κατηγορία ζώων με σκοπό τη γενετική βελτίωση, τη διάδοση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ζώων αυτών·

«τεχνητή αναπαραγωγή» σημαίνει την τεχνητή σπερματέγχυση ή τη μεταφύτευση εμβρύων ή ωαρίων στα αναπαραγωγικά όργανα θηλυκού ζώου, με σκοπό την πρόκληση κυοφορίας σε αυτό·

«τεχνητή σπερματέγχυση» σημαίνει την τοποθέτηση σπέρματος αρσενικού ζώου στο γεννητικό σύστημα θηλυκού ζώου με τεχνητά μέσα·

«τράπεζα γενετικού υλικού» σημαίνει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, κινητές ή μόνιμες, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διατήρηση του γενετικού υλικού με σκοπό την πώληση, διανομή ή άλλη διάθεσή του·

«τρίτες χώρες» σημαίνει τα κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«υβριδικός χοίρος» σημαίνει το ζώο του είδους των χοιροειδών, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε μητρώο και προέρχεται από σχεδιασμένη διασταύρωση-

(α) Είτε μεταξύ χοίρων καθαρής φυλής που ανήκουν σε διαφορετικές φυλές ή γραμμές,

(β) είτε μεταξύ ζώων που προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ διαφορετικών φυλών ή γραμμών,

(γ) είτε μεταξύ ζώων που ανήκουν το ένα εκ των οποίων σε καθαρή φυλή και το άλλο σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα ζώα του είδους των βοοειδών, χοιροειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών και άλλων ζώων φυλής (ράτσας), και στο γενετικό υλικό τους, για σκοπούς αναπαραγωγής, τα οποία ζώα και γενετικό υλικό χρησιμοποιούνται για τη ζωοτεχνική και γενετική βελτίωση τους μέσω της ελεγχόμενης παραγωγής και εμπορίας αυτών, καθώς και για συναφή θέματα.

ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εμπορία ζώων και γενετικού υλικού

4.—(1) Απαγορεύεται να παρεμποδίζεται ή περιορίζεται για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους πλήν όσων απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου-

(α) Το εμπόριο, που διεξάγεται μεταξύ της Δημοκρατίας και των κρατών μελών, των ζώων και των ζώων φυλής (ράτσας) και του γενετικού υλικού τους,

(β) η σύνταξη γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων, σύμφωνα με τα καθορισμένα σε Κανονισμούς κριτήρια εγγραφής,

(γ) η αναγνώριση συνδέσμων ή ενώσεων εκτροφέων που τηρούν γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα,

(δ) το εμπόριο που διεξάγεται μεταξύ της Δημοκρατίας και των κρατών μελών, των ταύρων καθαρής φυλής που προορίζονται για τεχνητή σπερματέγχυση.

(2) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) όσον αφορά τα ζώα φυλής (ράτσας), τα κριτήρια έγκρισης και αναγνώρισης των συνδέσμων ή ενώσεων εκτροφέων, τα κριτήρια εγγραφής ή καταχώρησης στα μητρώα και στα γενεαλογικά βιβλία, καθώς και τα κριτήρια αποδοχής για αναπαραγωγή των ζώων αυτών και της χρησιμοποίησης του γενετικού υλικού τους, καθώς και το ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που απαιτείται κατά την εμπορία τους, να καταρτίζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, τηρώντας τους όρους που έχει καθορίσει στο μητρώο ή στο γενεαλογικό βιβλίο ο σύνδεσμος ή ένωση εκτροφέων.

(3) Οι πληροφορίες και τα συνοδευτικά έγγραφα, που απαιτούνται βάσει του παρόντος Νόμου, αναγράφονται είτε στην ελληνική μόνο, είτε στην ελληνική και την αγγλική ή γαλλική ή γερμανική ή τη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού.

Αναγνώριση και εποπτεία συνδέσμων εκτροφέων

5.—(1) (α) Νόμιμα εγγεγραμμένοι, συνεστημένοι και λειτουργούντες σύνδεσμοι ή ενώσεις εκτροφέων στην περίπτωση των υβριδικών χοίρων ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, δύνανται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να τύχουν αναγνώρισης από την Εντεταλμένη Υπηρεσία.

(β) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος σύνδεσμος εκτροφέων συγκεκριμένης φυλής ή κατηγορίας ζώων, η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία, κατόπιν αίτησης μεμονωμένων ατόμων ή εταιρειών που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τη βελτίωση ή τη διάδοση της συγκεκριμένης φυλής η κατηγορίας ζώων, να χορηγήσει στα άτομα ή στις εταιρείες αυτές πιστοποιητικά αναγνώρισης, εφόσον ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης συνδέσμων εκτροφέων.

(γ) Στις περιπτώσεις αναγνώρισης μεμονωμένων εκτροφέων δυνάμει της παραγράφου (β), θα τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, και οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, πρέπει να αναγνωρίζει συνδέσμους ή ενώσεις εκτροφέων, στο έδαφος της Δημοκρατίας, που τηρούν ή δημιουργούν γενεαλογικά βιβλία και στην περίπτωση των υβριδικών χοίρων ή μητρώα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης και εποπτείας των συνδέσμων ή ενώσεων εκτροφέων, οι λεπτομέρειες των οποίων ρυθμίζονται με Κανονισμούς.

(β) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τους συνδέσμους ή ενώσεις εκτροφέων, οι οποίες είναι επίσημα αναγνωρισμένες για την τήρηση ή κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων ζώων καθαρής φυλής και θέτει τον κατάλογο αυτό στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και του κοινού.

(3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να μην αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο ή ένωση εκτροφέων-

(α) Εάν για συγκεκριμένη φυλή ή κατηγορία ζώων ήδη υφίσταται και λειτουργεί επίσημα, δυνάμει του παρόντος Νόμου, άλλος σύνδεσμος ή ένωση εκτροφέων και η τυχόν αναγνώριση νέου συνδέσμου ή ένωσης θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του γένους ή παρεμποδίζει το ζωοτεχνικό πρόγραμμα του υφιστάμενου συνδέσμου ή ένωσης,

(β) στην περίπτωση συνδέσμου εκτροφέων ιπποειδών, εάν τα ιπποειδή αυτής της φυλής δύνανται να εγγραφούν ή καταχωρηθούν σ' ένα ειδικό τμήμα ενός γενεαλογικού βιβλίου που ήδη τηρείται από υφιστάμενο σύνδεσμο ή ένωση που τηρεί, κυρίως για το τμήμα αυτό, τους όρους που διέπουν το καταστατικό του και που καθορίζονται με τα κριτήρια αναγνώρισης συνδέσμου εκτροφέων.

(4) Η αίτηση για αναγνώριση συνδέσμου ή ένωσης εκτροφέων υποβάλλεται σύμφωνα με τον καθορισμένο, δυνάμει του άρθρου 25, τύπο, γραπτώς προς την Εντεταλμένη Υπηρεσία μαζί με τα αντίγραφα του καταστατικού του και οιαδήποτε άλλα έγγραφα αποδεικνύουν ότι ο σύνδεσμος ή η ένωση εκτροφέων ικανοποιεί τα απαιτούμενα κριτήρια αναγνώρισης που καθορίζονται με Κανονισμούς.

(5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτητή, όπως αυτή θεωρήσει σκόπιμο, για να εξακριβώσει εάν πληρούνται τα κριτήρια, προκειμένου να εκδώσει το πιστοποιητικό αναγνώρισης συνδέσμου εκτροφέων σύμφωνα με τον καθορισμένο, δυνάμει του άρθρου 25, τύπο.

(6) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία αρνείται την έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης ή ανακαλεί αυτό εάν δεν ανταποκρίνεται κατά μόνιμο τρόπο στα κριτήρια αναγνώρισης συνδέσμων ή ενώσεων εκτροφέων που απαιτούνται για κάθε ζώο.

(7) Όταν δε γίνεται αποδεκτή η αίτηση για αναγνώριση ενός συνδέσμου ή ένωσης εκτροφέων, η Εντεταλμένη Υπηρεσία γνωστοποιεί γραπτώς στον αιτητή τους λόγους απόρριψης της αίτησης στο σύνδεσμο ή την ένωση εκτροφέων.

(8) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα να θεσπίσει ειδικότερους ή πρόσθετους κανόνες ΟΙ οποίοι θα διέπουν ή ρυθμίζουν-

(α) Τον ελάχιστο αριθμό μελών ή ποσοστό συμμετοχής εκτροφέων ή τον ελάχιστο αριθμό ζώων ή ποσοστό του πληθυσμού συγκεκριμένου είδους, φυλής ή κατηγορίας ζώων που πρέπει να υπάγονται σε σύνδεσμο ή ένωση εκτροφέων για να τύχει ή συνεχίσει να τυγχάνει αναγνώρισης ή για να θεωρείται αντιπροσωπευτικός για τους σκοπούς του εδαφίου (3)(α),

(β) το προσωπικό του συνδέσμου ή της ένωσης εκτροφέων και τα καθήκοντά του,

(γ) τον τρόπο τήρησης του αρχείου αναπαραγωγής και τα συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται σ' αυτό.

Σύνταξη γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων και καταχώρηση των ζώων σε αυτά

6.— (1) Αναγνωρισμένος σύνδεσμος ή ένωση εκτροφέων πρέπει να τηρεί ή να συντάσσει γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα.

(2) Αναγνωρισμένος σύνδεσμος ή ένωση εκτροφέων δε δύναται να απαγορεύει την εγγραφή ή την καταχώρηση, καθαρόαιμου ζώου που προέρχεται από ένα κράτος μέλος (άλλο γενεαλογικό βιβλίο), στα γενεαλογικά βιβλία που τηρεί, εάν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής και καταχώρησης στα γενεαλογικά βιβλία και τα κριτήρια αναγνώρισης συνδέσμων ή ενώσεων εκτροφέων, και εάν στο ζωοτεχνικό πιστοποιητικό του αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στα γενεαλογικά βιβλία και πληρούνται τα κριτήρια για τις μεθόδους ελέγχου των αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας των ζώων καθαρής φυλής.

(3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία, ωστόσο, δύναται να απαιτεί ή να δέχεται για ορισμένα ζώα καθαρής φυλής που αποστέλλονται από ένα κράτος μέλος και έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τον πληθυσμό της ίδιας φυλής που βρίσκεται στη Δημοκρατία, να εγγράφονται σε χωριστό τμήμα του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής στην οποία ανήκουν τα εν λόγω ζώα.

Ιπποειδή καταχωρημένα σε γενεαλογικά βιβλία ενός κράτους μέλους

7.—(1) Προκειμένου περί αγώνων ιπποειδών που διοργανώνονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, οι κανόνες που διέπουν τους αγώνες αυτούς δεν επιτρέπεται να κάνουν καμία διάκριση-

(α) Μεταξύ των ιπποειδών που είναι καταχωρημένα σε γενεαλογικά βιβλία της Δημοκρατίας και των ιπποειδών που είναι καταχωρημένα σε ένα κράτος μέλος, και

(β) μεταξύ των ιπποειδών καταγωγής της Δημοκρατίας, και των ιπποειδών καταγωγής ενός κράτους μέλους.

Οι περιπτώσεις της μη διάκρισης που αναφέρονται πιο πάνω καθορίζονται με Κανονισμούς.

(2) Όταν απορρίπτεται αίτηση συμμετοχής σε αγώνα ενός ιπποειδούς καταχωρημένου σε ένα κράτος μέλος, οι λόγοι απόρριψης της αίτησης πρέπει να ανακοινώνονται γραπτώς στον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο του.

(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει συντονιστική αρχή, η οποία θα αναλαμβάνει την συγκέντρωση στοιχείων για-

(α) Τη διοργάνωση, στη Δημοκρατία, αγώνων-

(i) αποκλειστικά για ιπποειδή εγγεγραμμένα σε ένα συγκεκριμένο γενεαλογικό βιβλίο προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της φυλής,

(ii) περιφερειακών, για την επιλογή ιπποειδών,

(iii) που αποτελούν εκδήλωση ιστορικού παραδοσιακού χαρακτήρα,

(β) τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για την κατανομή των πόρων από κάθε αγώνα, τα οποία ρυθμίζονται με Κανονισμούς.

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά

8.—(1) Ζώο ή το γενετικό υλικό ζώου, το οποίο εγγράφεται ή καταχωρείται σε γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο, πρέπει κατά τη διάθεσή του στο εμπόριο να συνοδεύεται από ζωοτεχνικό ή γενεαλογικό πιστοποιητικό, ή στην περίπτωση των ιπποειδών από έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο).

(2) Τα έγγραφα του εδαφίου (1) συντάσσονται είτε στην ελληνική μόνο, είτε στην ελληνική και την αγγλική ή γαλλική ή γερμανική ή τη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 25 μπορεί να καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών αυτών.

Μέθοδοι ελέγχου αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας

9.—(1) Τα ζώα υποβάλλονται σε δοκιμές απόδοσης και εκτίμησης της γενετικής τους αξίας σύμφωνα με τις μεθόδους ελέγχου αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής τους αξίας, οι οποίες καθορίζονται με Διάταγμα.

(2) Κατά την εφαρμογή ελέγχου των αποδόσεων των ζώων ακολουθείται η διαφάνεια- το όνομα του συνδέσμου εκτροφέων ή της κρατικής υπηρεσίας που εφαρμόζει τον έλεγχο ή που φέρει την ευθύνη για την ανάλυση και την επεξεργασία/δημοσίευση των αποτελεσμάτων, γνωστοποιούνται καταλλήλως.

(3) Το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου των αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και να διασφαλίζεται πρόσβαση στα στοιχεία αυτά στην Εντεταλμένη Υπηρεσία και σε ενδιαφερόμενους πιθανούς αγοραστές ζώων ή γενετικού υλικού.

(4) Η μέθοδος εκτίμησης της γενετικής αξίας πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεκτή με βάση τη διεθνώς παραδεδεγμένη μεθοδολογία και πρακτική. Η γενετική αξία οποιουδήποτε υπό εξέταση ζώου πρέπει να εκφράζεται για κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά ως βελτιωτική αξία ή συγκριτική υπεροχή έναντι ζώων που έχουν τύχει της ίδιας ή παρόμοιας μεταχείρισης, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση διάφορων μη γενετικών παραγόντων.

(5) (α) Οποτεδήποτε η Εντεταλμένη Υπηρεσία προβαίνει σε εκτίμηση της γενετικής αξίας ενός ζώου, αυτή αποδέχεται ή χρησιμοποιεί, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν αποκλειστικά από τον έλεγχο αποδόσεων που έχει πραγματοποιηθεί από ανεγνωρισμένο σύνδεσμο ή ένωση εκτροφέων ή από κρατική υπηρεσία, ή

(β) σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοια στοιχεία ή πληροφορίες, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να αναλάβει η ίδια τον έλεγχο των αποδόσεων ενός ζώου ή να εγκρίνει την ανάληψη τέτοιου ελέγχου από ιδιώτες κάτω από την εποπτεία αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή να ζητήσει την υποβολή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών πληροφοριών που κατά την κρίση της θεωρεί αναγκαίες ή χρήσιμες για την εκτίμηση της γενετικής αξίας του ζώου αυτού.

Αποδοχή ζώου για αναπαραγωγή

10.—(1) Με την επιφύλαξη εφαρμογής διατάξεων υγειονομικού ελέγχου δυνάμει άλλης νομοθεσίας, απαγορεύεται να περιορίζεται ή παρεμποδίζεται-

(α) Η αποδοχή για αναπαραγωγή των αγελάδων καθαρής φυλής·

(β) η αποδοχή για φυσική οχεία των ταύρων καθαρής φυλής·

(γ) η χρησιμοποίηση ωαρίων και εμβρύων που προέρχονται από θηλυκά ζώα·

(δ) η αποδοχή για τεχνητή σπερματέγχυση των αρσενικών ζώων ή η χρησιμοποίηση του σπέρματος των ζώων αυτών, των οποίων η γενεά έχει υποβληθεί σε δοκιμασία απόδοσης και εκτίμησης της γενετικής τους αξίας, εφόσον τα ζώα αυτά έχουν γίνει δεκτά για τεχνητή σπερματέγχυση σε ένα κράτος μέλος,

(ε) η αποδοχή αρσενικών ζώων ή η χρησιμοποίηση του σπέρματος τους για το σκοπό διεξαγωγής επίσημων δοκιμών ελέγχου, διαπίστωσης της απόδοσης και εκτίμησης της γενετικής του αξίας, εντός των ποσοτικών ορίων που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, βάσει των αρχών και των μεθόδων που περιγράφονται στους Κανονισμούς.

(2) Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή των παραγράφων (δ) και (ε) δημιουργείται διαφωνία όσον αφορά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων στα ζώα του είδους των βοοειδών και χοιροειδών καθαρής φυλής, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη γνώμη εμπειρογνώμονα, και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του μπορούν να ληφθούν μέτρα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του εδαφίου αυτού καθορίζονται με Διάταγμα με το οποίο είναι δυνατό να εφαρμόζονται και οι αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 8 της Οδηγίας 77/504/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους καθαρόαιμου γένους.

(3) Με την επιφύλαξη διατάξεων υγειονομικού ελέγχου δυνάμει άλλης νομοθεσίας, η Εντεταλμένη Υπηρεσία μεριμνά ώστε εγκεκριμένος οργανισμός ή προσωπικό, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθεματοποιεί το γενετικό υλικό σε εγκεκριμένο κέντρο ή τράπεζα γενετικού υλικού, προκειμένου να διατεθεί στο εμπόριο.

ΜΕΡΟΣ III ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Όροι εισαγωγής ζώων και γενετικού υλικού

11.—(1) Με την επιφύλαξη διατάξεων υγειονομικού ελέγχου δυνάμει άλλης νομοθεσίας, απαγορεύεται για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους άλλους από αυτούς που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο, η εισαγωγή βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, ιπποειδών, ζώων φυλής (ράτσας) και γενετικού υλικού από τρίτες χώρες, εκτός εάν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 που απορρέουν από τα αντίστοιχα άρθρα των Οδηγιών 77/504/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ και 91/174/ΕΟΚ.

(2) Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει-

(α) Την εφαρμογή κανόνων σχετικών με ορισμένες ουσίες ορμονικής και θυρεοστατικής δράσης καθώς και βήτα ενεργοποιητές στην πάχυνση των ζώων,

(β) τις εισαγωγές ζώων και του γενετικού υλικού που προορίζονται για τεχνικά ή επιστημονικά πειράματα που γίνονται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

Απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής ζώων ή γενετικού υλικού χωρίς έγκριση

12.—(1) Η Επιτροπή, μετά από αίτηση κράτους μέλους η οποία συνοδεύεται από την αναγκαία αιτιολογία ή με δική της πρωτοβουλία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 της Οδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1994 για τον καθορισμό των αρχών σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 77/504/ΕΟΚ περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους καθαρόαιμου γένους, καθορίζει συμπληρωματικές και γενεαλογικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές προέλευσης ορισμένων τρίτων χωρών ορισμένων ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση αυτών των τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν γενική δεσμευτική ισχύ.

(2) [Καταργήθηκε]

(3) Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί ή αποπειράται να ενεργήσει κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές· επιπρόσθετα δε το εκδικάζον δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει όπως το ζώο ή το γενετικό υλικό σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα κατασχεθεί, καταστραφεί ή τύχει οποιασδήποτε άλλης κατάλληλης κατά την κρίση του δικαστηρίου μεταχείρησης.

Έγκριση εισαγωγής και εξαγωγής ζώων ή γενετικού υλικού από ή σε τρίτες χώρες

13.—(1) Κατόπιν αίτησης, που απευθύνεται γραπτώς προς την Εντεταλμένη Υπηρεσία, και αφού ικανοποιηθεί η Εντεταλμένη Υπηρεσία ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του Νόμου, η τελευταία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα ή εξαγωγέα, έγκριση για την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων ζώων ή γενετικού υλικού από τέτοια ζώα. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 25 μπορεί να καθορίσει τον τύπο της αίτησης και της έγκρισης.

(2) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης θα πρέπει το γρηγορότερο δυνατό να γνωστοποιούνται γραπτώς στον αιτητή οι λόγοι απόρριψης αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση η Εντεταλμένη Υπηρεσία εκδίδει προκαταρτική έγκριση εισαγωγής ή εξαγωγής. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης εισαγωγής και εξαγωγής καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγούμενες εγκρίσεις μπορούν να περιέχουν τέτοιους όρους ή περιορισμούς αναφορικά με την επιθεώρηση, σήμανση ή χρησιμοποίηση των προς εισαγωγή ή εξαγωγή ζώων ή γενετικού υλικού, ή τον χρόνο πραγματοποίησης της εισαγωγής ή εξαγωγής, που η Εντεταλμένη Υπηρεσία θεωρεί σκόπιμο να περιλάβει στην έγκριση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(4) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τέλη που καθορίζονται με τους Κανονισμούς.

Κατάλογος φορέων πιστοποίησης της γενετικής αξίας των ζώων σε τρίτες χώρες

14.—(1) Η εισαγωγή ζώων και γενετικού υλικού από τρίτες χώρες επιτρέπεται, εφόσον έχουν εγγραφεί ή καταχωρηθεί σε γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο που τηρείται από φορέα που περιλαμβάνεται στον  κατάλογο φορέων πιστοποίησης της γενετικής αξίας σε τρίτες χώρες που καταρτίζεται από την Επιτροπή και σύμφωνα με του όρους που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή ως προς τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, αφού πραγματοποιηθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται επί τούτου από την Επιτροπή, σύμφωνα με την Οδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1994 για τον καθορισμό των αρχών σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους και για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/504/ΕΟΚ περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους καθαρόαιμου γένους:

Νοείται ότι, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Κοινότητας, η οποία αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα και ότι η συχνότητα και οι λεπτομέρειες των ελέγχων καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 της ως άνω Οδηγίας.

(2) Για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ο φορέας της τρίτης χώρας πρέπει-

(α) Να συμπεριλαμβάνεται σε κατάλογο που έχουν καταρτίσει οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας και να τον έχουν γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα κράτη μέλη,

(β) να τηρεί για κάθε είδος ή/και φυλή τις συναφείς απαιτήσεις που προβλέπονται, για τους εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση φορείς και ιδίως-

(i) τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την εγγραφή και την καταχώρηση στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα,

(ii) τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την αποδοχή των ζώων για αναπαραγωγή,

(iii) τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τη χρησιμοποίηση του γενετικού υλικού των ζώων,

(iv) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης και της εκτίμησης της γενετικής αξίας των ζώων,

(γ) να παρακολουθείται από επίσημη υπηρεσία ελέγχου της τρίτης χώρας,

(δ) να δεσμεύεται να εγγράφει ή/και να καταγράφει στα γενεαλογικά του βιβλία ή μητρώα τα ζώα και το γενετικό υλικό των ζώων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11, τα οποία κατάγονται από αναγνωρισμένο φορέα για το σχετικό είδος και φυλή που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοούνται ως «φορείς» οι εις τρίτες χώρες σύνδεσμοι, οργανώσεις εκτροφής, ενώσεις εκτροφέων, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή επίσημα αναγνωρισμένες υπηρεσίες όσον αφορά το σχετικό είδος ή/και φυλή, που τηρούν γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα.

Εισαγωγή ζώων

15.—(1) Για να εισαχθούν τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 11 πρέπει-

(α) Το ζώο αυτό να έχει εγγραφεί ή καταχωρηθεί σε γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 14,

(β) το ζώο να συνοδεύεται από γενεαλογικό ή ζωοτεχνικό πιστοποιητικό, που συντάσσεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, που βεβαιεί ότι είναι εγγεγραμμένο ή καταχωρημένο στο γενεαλογικό βιβλίο της αποστέλλουσας τρίτης χώρας. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 25 μπορεί να καθορίζει τον τύπο αυτό,

(γ) το ζώο να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα ότι έχει εγγραφεί ή καταχωρηθεί ή ότι πρόκειται να εγγραφεί ή καταχωρηθεί σε γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε ένα κράτος μέλος.

Εισαγωγή σπέρματος ζώου

16. Η εισαγωγή σπέρματος ζώου από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνο εάν-

(α) Συνοδεύεται από γενεαλογικό ή ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται σε Διάταγμα·

(β) προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε δοκιμή ή έλεγχο απόδοσης και έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης της γενετικής του αξίας·

(γ) προέρχεται από ζώο που έχει εγγραφεί ή καταχωρηθεί σε γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο που τηρείται από ένα φορέα που περιλαμβάνεται σε έναν από τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14.

Εισαγωγή ωαρίων ζώων

17. Η εισαγωγή ωαρίου ζώου από τρίτη χώρα επιτρέπεται μόνο εάν-

(α) Συνοδεύεται από γενεαλογικό ή ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που συντάσσεται σύμφωνα με τον καθορισμένο δυνάμει του άρθρου 25 τύπο·

(β) προέρχεται από ζώο που έχει εγγραφεί ή καταχωρηθεί σε γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο που τηρείται από ένα φορέα που περιλαμβάνεται σε έναν από τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14.

Εισαγωγή εμβρύων ζώων

18. Η εισαγωγή εμβρύου ζώου από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνο εάν-

(α) Συνοδεύεται από γενεαλογικό ή ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που συντάσσεται σύμφωνα με τον καθορισμένο δυνάμει του άρθρου 25 τύπο·

(β) προέρχεται από ζώο που έχει εγγραφεί ή καταχωρηθεί σε γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο που τηρείται από ένα φορέα που περιλαμβάνεται σε έναν από τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14.

Εισαγωγή σπέρματος ορισμένων ζώων

19.—(1) Το σπέρμα ζώου που εισάγεται από τρίτες χώρες και που προέρχεται από ζώο το οποίο δεν έχει υποβληθεί στις δοκιμές αποδόσεων και στη διαδικασία εκτίμησης της γενετικής του αξίας, δυνατό να εισάγεται μόνο στις ελάχιστες δυνατές ποσότητες, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια αυτών των επίσημων δοκιμών από εγκεκριμένους, για τον σκοπό αυτό, οργανισμούς.

(2) Το σπέρμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πρέπει να συνοδεύεται-

(α) Από γενεαλογικό ή ζωοτεχνικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας· και

(β) από ένα πιστοποιητικό περιορισμένης εισαγωγής το οποίο εκδίδεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να παρουσιάζονται ταυτόχρονα κατά τη στιγμή της εισαγωγής. Διάταγμα δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορεί να καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών αυτών.

Εισαγωγή ζώων που κυοφορούν

20. Ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες και κυοφορούν πρέπει το πιστοποιητικό τους να συνοδεύεται και από ένα πιστοποιητικό κυοφορίας. Διάταγμα μπορεί να καθορίζει τον τύπο αυτό.

ΜΕΡΟΣ IV ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ορισμός Εντεταλμένης Υπηρεσίας

21.—(1) Εντεταλμένη Υπηρεσία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται το Τμήμα Γεωργίας. Ο Υπουργός όμως μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους λειτουργούς από άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του, με ειδίκευση στη γενετική βελτίωση των ζώων, για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(2) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) ορισμός γίνεται με γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ορισμός και εξουσίες Επιθεωρητών

22.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως Επιθεωρητές λειτουργούς του Υπουργείου του, να ενεργούν για λογαριασμό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, για διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(2) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατό να ανατίθενται ειδικά δυνάμει άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, αποτελεί καθήκον κάθε Επιθεωρητή-

(α) Να επισκέπτεται χώρους ή υποστατικά όπου διατηρούνται οποιαδήποτε ζώα ή γενετικό υλικό για σκοπούς ελέγχου και διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή για σκοπούς διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης οποιωνδήποτε όρων έγκρισης·

(β) να συνεργάζεται και να συνοδεύει εντεταλμένους κοινοτικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο όπου διεξάγονται εργασίες με βάση τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, και να τους παρέχουν κάθε απαραίτητη συνδρομή προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους·

(γ) να επισκέπτεται τα εγκεκριμένα κέντρα γενετικού υλικού για σκοπούς σχετικούς με την εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων

(δ) να συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία πάνω σε αιτήσεις για χορήγηση εγκρίσεων καθώς και για σκοπούμενες ανακλήσεις ή διαφοροποιήσεις αυτών

(ε) να αναφέρει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε είδους παράβαση ή ανεπιθύμητη κατάσταση διαπιστώνει και να συμβουλεύει αυτή πάνω στα ληπτέα μέτρα·

(στ) να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(3) Για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία σε κάθε εύλογη ώρα και αφού επιδείξει αποδεικτικό της ιδιότητάς του έγγραφο-

(α) Να εισέρχεται σ' οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο ή σ' οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, όπου έχει εύλογη υπόνοια να πιστεύει ότι φυλάσσονται ζώα ή γενετικό υλικό, ή διατηρούνται γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα ή άλλα σχετικά έγγραφα ή οπουδήποτε διεξάγονται εργασίες που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα,

(β) να επιθεωρεί οποιοδήποτε ζώο ή γενετικό υλικό από τέτοιο ζώο,

(γ) να προβαίνει σε σήμανση οποιουδήποτε ζώου,

(δ) να ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ή από τον ιδιοκτήτη ή εργοδοτούμενο ή άλλο υπεύθυνο του χώρου, να παρέχει τέτοιες πληροφορίες και να παραδώσει σ' αυτόν τέτοια βιβλία ή έγγραφα εντός των εξουσιών που παρασχέθηκαν σ' αυτόν, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(4) Σε περίπτωση όπου Επιθεωρητής βρει ή πέσει στην αντίληψη ή στην κατοχή του, οποιοδήποτε βιβλίο ή άλλο έγγραφο, ζώο ή γενετικό υλικό, που πιστεύει ότι μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία σε διαπραχθέν αδίκημα, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δύναται να κατάσχει και να κατακρατήσει αυτά μέχρι το τέλος της ποινικής διαδικασίας.

ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ποινές και αδικήματα

23. Πρόσωπο που-

(α) Παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων ή των εξουσιών του με βάση τον παρόντα Νόμο· ή

(β) με σκοπό να εξαπατήσει δίδει πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ή πλαστογραφεί ή παραποιεί ή καταρτίζει ή έχει στην κατοχή του ψευδή έγκριση ή πιστοποιητικό που προβλέπεται δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(γ) θέτει σε ζώο οποιοδήποτε σήμα ή άλλο χαρακτηριστικό σημάδι ταυτοποίησης που ομοιάζει με αυτό που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, ή αλλοιώνει ή άλλως πως παραμορφώνει οποιοδήποτε σήμα που είναι τοποθετημένο σε ζώο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· ή

(δ) με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζει ή δεν τηρεί οιανδήποτε από τις πρόνοιες ή υποχρεώσεις που απορρέουν από διάταξη του Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Διαταγμάτων,

διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

24.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς επίσης για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου (1) οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να περιέχουν διατάξεις για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθορισθεί με την έκδοση κάθε άλλης δευτερεύουσας ή σχετικής πρόνοιας·

(β) τα κριτήρια αναγνώρισης συνδέσμων εκτροφέων, τα κριτήρια εγγραφής των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα, τα κριτήρια αποδοχής των ζώων στην αναπαραγωγή και της χρησιμοποίησης του γενετικού υλικού τους·

(γ) τη διατήρηση του αρχικού ονόματος του ιπποειδούς κατά την εγγραφή του στα γενεαλογικά βιβλία και κατά την εμπορία του·

(δ) τις περιπτώσεις της μη διάκρισης των ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και τη δυνατότητα κατακράτησης από κάθε αγώνα ενός ποσοστού των επάθλων·

(ε) τον καθορισμό των καταβλητέων τελών και δικαιωμάτων που εισπράττονται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία κατά την υποβολή ή την εξέταση αιτήσεων ή κατά την έκδοση σχετικών εγκρίσεων, εισαγωγής ή εξαγωγής ζώων και γενετικού υλικού ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη, έγγραφο ή θέμα που γίνεται ή τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(στ) τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες έγκρισης εισαγωγής και εξαγωγής ζώων και γενετικού υλικού από ή σε τρίτες χώρες·

(ζ) τους κανόνες συντονισμού μεταξύ των συνδέσμων ή ενώσεων εκτροφέων ιπποειδών·

(η) τη δυνατότητα κατάσχεσης καταστροφής ή σφαγής ή επανεξαγωγής των ζώων και του γενετικού υλικού που δεν πληρούν τους όρους έγκρισης εισαγωγής·

(θ) τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες επίλυσης διαφωνιών ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων απόδοσης των ζώων όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10, από εμπειρογνώμονα·

(ι) την παροχή εξουσιών σε εντεταλμένους επιθεωρητές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει σχετική υποχρέωση της Δημοκρατίας η οποία προνοείται σε σύμβαση που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Έκδοση Διαταγμάτων

25.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 24, οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία να ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με όλα ή οποιαδήποτε από τα τεχνικής φύσεως θέματα με τα οποία υιοθετείται ή υλοποιείται νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική με τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών όπως-

(α) Τον τύπο της αίτησης για αναγνώριση συνδέσμου ή ένωσης εκτροφέων και τον τύπο έκδοσης του πιστοποιητικού αναγνώρισης συνδέσμου εκτροφέων

(β) τον τύπο και τις ενδείξεις των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών και εγγράφων που συνοδεύουν τα ζώα και το γενετικό υλικό τους·

(γ) τις μεθόδους ελέγχου των αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας των ζώων

(δ) τον τύπο και τις ενδείξεις των γενεαλογικών και ζωοτεχνικών πιστοποιητικών και εγγράφων εισαγωγής ζώων και γενετικού υλικού από τρίτες χώρες·

(ε) τον ορισμό και καθήκοντα του κέντρου αναφοράς του εξωτερικού για την ομοιομορφία των μεθόδων ελέγχου και εκτίμησης της γενετικής αξίας των βοοειδών

(στ) τις φυλές των αιγοπροβάτων που εγγράφονται στα γενεαλογικά βιβλία·

(ζ) τον τύπο αίτησης και τον τύπο έγκρισης για την εισαγωγή και εξαγωγή ζώων και γενετικού υλικού από ή σε τρίτες χώρες.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό μελών ή ποσοστό συμμετοχής εκτροφέων ή τον ελάχιστο αριθμό ζώων που πρέπει να υπάγονται σε σύνδεσμο εκτροφέων προκειμένου να τύχει αναγνώρισης.

Καταργήσεις Νόμος 41 του 1991

26.—(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται ο περί Βελτιώσεως Ζώων Νόμος 41 του 1991.

(2) Οι περί Βελτιώσεως Ζώων Κανονισμοί του 1996, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του πιο πάνω καταργούμενου Νόμου λογίζονται ότι εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ισχύουν και εφαρμόζονται σαν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

27. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα του που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.