Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης Όλων των Αγώνων του Κυπριακού Λαού για Ελευθερία και Δημοκρατία (Τιμητικές Διακρίσεις) Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2.-Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγώνες» σημαίνει όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες για ελευθερία της Κύπρου και περιλαμβάνει τον αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59, τον αγώνα στη διάρκεια των διακοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963-1967, την υπεράσπιση του νόμιμου κράτους και της δημοκρατίας πριν, κατά και μετά το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και την αντίσταση κατά των Τούρκων εισβολέων από το 1974 μέχρι σήμερα·

«Επιτροπή» σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου καθιδρυόμενη Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Παθόντων Αγωνιστών

«μητρώο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου τηρούμενο Μητρώο Παθόντων Αγωνιστών

«παθόντες αγωνιστές» σημαίνει τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος σε οποιοδήποτε αγώνα του κυπριακού λαού για ελευθερία και δημοκρατία και περιλαμβάνει τους πεσόντες, τους αγνοουμένους και αναπήρους των πιο πάνω αναφερόμενων αγώνων.

Αναγνώριση όλων των αγώνων του κυπριακού λαού για ελευθερία και δημοκρατία

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, με τον παρόντα Νόμο αναγνωρίζονται όλοι οι αγώνες του κυπριακού λαού για ελευθερία και δημοκρατία.

Καθιέρωση της 20ής Ιουλίου ως ημέρας μνήμης και τιμής

4. Για την έμπρακτη απόδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία της οφειλόμενης τιμής στους αγωνιστές παθόντες και στα θύματα των αγώνων για ελευθερία και δημοκρατία καθιερώνεται η 20ή Ιουλίου κάθε χρόνου ως ημέρα μνήμης και τιμής.

Ανέγερση μνημείων

5. Σε όλες τις πόλεις ανεγείρονται μνημεία αντάξια των αγώνων και των θυσιών του λαού μας ως σύμβολα συντήρησης της ιστορικής μνήμης και διαπαιδαγώγησης της νέας γενεάς.

Απονομή ηθικών αμοιβών

6. Στους παθόντες αγωνιστές απονέμονται ηθικές αμοιβές όπως θα καθοριστεί.

Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Παθόντων Αγωνιστών

7. Καθιδρύεται επταμελής επιτροπή, η οποία καλείται Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Παθόντων Αγωνιστών, αρμόδια για τον καταρτισμό και την τήρηση Μητρώου Παθόντων Αγωνιστών.

Μητρώο Παθόντων Αγωνιστών

8. Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Παθόντων Αγωνιστών των απελευθερωτικών αγώνων και της αντίστασης στο οποίο η εγγραφή γίνεται με διαδικασία και με κριτήρια που θα καθοριστούν.

Εισηγήσεις Επιτροπής σχετικά με παροχές των παθόντων αγωνιστών και των εξαρτωμένων τους

9. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήσεις για την αναθεώρηση των εκάστοτε προσφερόμενων στους παθόντες αγωνιστές ή τους εξαρτωμένους τους παροχών, δυνάμει των εν ισχύι οικείων νομοθεσιών.

Κανονισμοί

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει κάθε τι που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.