Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

"άδεια επίδειξης και δοκιμής" σημαίνει άδεια επίδειξης και δοκιμής μηχανοκίνητων οχημάτων που εκδίδεται σε έμπορο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

"αδειούχος έμπορος" σημαίνει έμπορο στον οποίο έχει εκδοθεί άδεια επίδειξης και δοκιμής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

"ακινητοποιημένα οχήματα" σημαίνει εγγεγραμμένα οχήματα τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου·

"βασικός νόμος" σημαίνει τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως (Αρ. 4) του 1999 καθώς και οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς·

"έμπορος" σημαίνει εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν μεταπωλητή μη εγγεγραμμένων μηχανοκίνητων οχημάτων και περιλαμβάνει και πωλητή ακινητοποιημένων μεταχειρισμένων οχημάτων·

"μη εγγεγραμμένα οχήματα" σημαίνει οχήματα τα οποία έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό και δεν έχουν εγγραφεί δυνάμει του βασικού νόμου και των κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού.

(2) Λέξεις και φράσεις που ερμηνεύονται στο βασικό νόμο ή στους κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού έχουν την ίδια έννοια, όταν απαντώνται στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

Άδεια επίδειξης και δοκιμής

3.—(1) Ο Έφορος κατόπιν γραπτής προς αυτόν αίτησης δύναται να εκδώσει άδεια επίδειξης και δοκιμής σε οποιοδήποτε έμπορο μηχανοκίνητων οχημάτων, αν ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι στην πραγματικότητα καλόπιστος έμπορος μηχανοκίνητων οχημάτων και έχει καταβάλει το τέλος που προνοείται στο Μέρος II του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(2) Η άδεια επίδειξης και δοκιμής εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο του συνημμένου δείγματος στο Μέρος I του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(3) Η άδεια επίδειξης και δοκιμής ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε δρόμο μη εγγεγραμμένα ή ακινητοποιημένα μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία ο έμπορος εμπορεύεται, για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής σε πιθανούς αγοραστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Ανανέωση άδειας επίδειξης και δοκιμής πραγματοποιείται, μετά από αίτηση του κατόχου της, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας άδειας και η νέα άδεια ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της άδειας που ανανεώνεται, αφού καταβληθεί το τέλος που προβλέπεται στις διατάξεις του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), άδειες επίδειξης και δοκιμής που εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

(6) Αδειούχος έμπορος που παραλείπει να ανανεώσει άδεια επίδειξης και δοκιμής που κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7, επιβαρύνεται, κατά την ανανέωση της άδειας επίδειξης και δοκιμής, με επιπρόσθετο ποσό που ισούται με εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού που καταβάλλεται για την ανανέωση της συγκεκριμένης άδειας επίδειξης και δοκιμής.

(7) Άδεια επίδειξης και δοκιμής που εκδόθηκε σε αδειούχο έμπορο που αναστέλλει ή τερματίζει τις δραστηριότητές του θεωρείται ακυρωμένη και ο έμπορος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7.

Ειδικές πινακίδες

4.—(1) Ο Έφορος παραχωρεί στον αδειούχο έμπορο αριθμό πινακίδων, που εκάστοτε καθορίζεται κατά την κρίση του Εφόρου, ανάλογα με την έκταση των εργασιών του.

(2) Οι πινακίδες που παραχωρούνται σε αδειούχο έμπορο είναι σε ζεύγη, ένα ζεύγος για κάθε όχημα, αφού ο αδειούχος καταβάλει το τέλος που προνοείται στο Μέρος II του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου·

(3) Οι πινακίδες είναι μεταλλικής κατασκευής και έχουν τις διαστάσεις που ο Έφορος αποφασίζει. Η επιφάνεια είναι λευκού χρώματος και τα διακριτικά στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτήν είναι κόκκινου χρώματος. Η αναγραφή των στοιχείων είναι ανάγλυφη και γίνεται με χρήση πίεσης. Δείγμα πινακίδας εμφαίνεται στο Μέρος III του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(4) Σε κάθε πινακίδα αναγράφονται ευκρινώς και στο μέγεθος που ο Έφορος κρίνει κατάλληλο τα ακόλουθα:

(α) Η λέξη 'ΔΟΚΙΜΗ' ή το γράμμα 'Δ', όταν κατά την κρίση του Εφόρου ο ειδικά επιφυλασσόμενος για το σκοπό αυτό χώρος στο συγκεκριμένο όχημα δεν είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση πινακίδων που να αναγράφουν τη λέξη 'ΔΟΚΙΜΗ'.

(β) ο διακριτικός αριθμός που χορηγείται σε κάθε έμπορο·

(γ) ο αύξων αριθμός των πινακίδων που παραχωρούνται σε κάθε έμπορο. Ο αριθμός αυτός είναι του ίδιου μεγέθους με το διακριτικό αριθμό του εμπόρου και χωρίζεται από αυτόν με παύλα·

(δ) η ειδική σφραγίδα του Εφόρου·

(ε) το έτος για το οποίο ισχύει η άδεια επίδειξης και δοκιμής και η πινακίδα.

(5) Πινακίδες που παραχωρήθηκαν πριν την έναρξη της ισχύος του περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 ισχύουν και χρησιμοποιούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

(6) Πινακίδες που παραχωρούνται ισχύουν και χρησιμοποιούνται για το έτος που ισχύει η άδεια επίδειξης και δοκιμής που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του  άρθρου 3.

(7) Πρόσωπο που χρησιμοποιεί πινακίδες κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλη

4Α.–(1) Για την έκδοση άδειας επίδειξης και δοκιμής και για την παραχώρηση ζεύγους πινακίδων καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος.

(2) Σε περίπτωση που η έκδοση ή η ανανέωση άδειας επίδειξης και δοκιμής ή η παραχώρηση ζεύγους πινακίδων πραγματοποιείται μετά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, καταβάλλεται τέλος που υπολογίζεται κατ’ αναλογία του τέλους που προνοείται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος, στη βάση των μηνών που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του έτους, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας εντός του οποίου εκδίδεται ή ανανεώνεται η άδεια επίδειξης και δοκιμής ή παραχωρείται το ζεύγος πινακίδων, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Τα τέλη που καταβλήθηκαν για έκδοση ή ανανέωση άδειας επίδειξης και δοκιμής και για παραχώρηση πινακίδων πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 και αναλογούν σε μήνες που έπονται της 31ης Δεκεμβρίου 2018 αφαιρούνται από τα τέλη που καταβάλλονται για την ανανέωση της άδειας επίδειξης και δοκιμής και την ανανέωση πινακίδας για το έτος 2019.

Τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε όχημα που χρησιμοποιείται για επίδειξη ή δοκιμή

5.—(1) Ο αδειούχος έμπορος οφείλει να τοποθετεί στο μπροστινό και πίσω μέρος κάθε μη εγγεγραμμένου ή ακινητοποιημένου οχήματος, το οποίο χρησιμοποιεί για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής, τις πινακίδες με τα διακριτικά που έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, δεν απαιτείται άδεια οδικής κυκλοφορίας για όχημα το οποίο κυκλοφορεί με πινακίδες δοκιμής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, δεν απαιτείται επαγγελματική άδεια για τον οδηγό που οδηγεί φορτηγό ή λεωφορείο για μη εμπορικούς σκοπούς, το οποίο κυκλοφορεί με πινακίδες δοκιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δεν μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες.

Όροι χρήσης πινακίδων

6.—(1) Η χρήση μη εγγεγραμμένου ή ακινητοποιημένου οχήματος για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής επιτρέπεται μόνο, όταν τοποθετούνται σ' αυτό οι πινακίδες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

(2) Η χρήση πινακίδων δοκιμής επιτρέπεται μόνο, μέχρις ότου συναφθεί συμφωνία αγοραπωλησίας και εγγραφεί το όχημα και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση της ίδιας πινακίδας στο ίδιο όχημα από τον ίδιο αγοραστή για περίοδο πέραν των δεκαπέντε ημερών.

(3) Επιτρέπεται η χρήση των πινακίδων που παραχωρούνται με βάση τις διατάξεις του   άρθρου 4 από αδειούχο έμπορο σε μη εγγεγραμμένο ή ακινητοποιημένο όχημα που εμπορεύεται, για σκοπούς μετακινήσεων του οχήματος από το σημείο άφιξής του στη Δημοκρατία, όπως λιμάνια, προς χώρους αποθήκευσης και από ένα χώρο αποθήκευσής ή επίδειξης σε άλλο καθώς και για σκοπούς ετοιμασίας του οχήματος για την πώλησή του,  όπως μετακινήσεων προς και από τεχνίτες οχημάτων και χώρους και συνεργεία πλυσίματος και καλλοπισμού οχημάτων.

(4) Κάθε έμπορος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο παραδίδει, χρησιμοποιεί ή επιτρέπει, ανέχεται ή συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη χρήση μη εγγεγραμμένου ή ακινητοποιημένου οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττει αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, άνευ επηρεασμού του δικαιώματος του δικαστηρίου να επιβάλλει πρόσθετες ποινές όπου ο παρών Νόμος ή άλλοι νόμοι παρέχουν σ' αυτό το δικαίωμα.

Ακύρωση άδειας επίδειξης και δοκιμής

7.—(1) Ο Έφορος έχει διακριτική εξουσία να ακυρώνει οποτεδήποτε οποιαδήποτε εκδοθείσα άδεια επίδειξης και δοκιμής, αν ικανοποιηθεί ότι ο κάτοχος της εν λόγω άδειας δεν τηρεί τις πρόνοιες που διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο. Επιπλέον ο Έφορος δύναται να αρνηθεί να επανεκδώσει άδεια για οποιαδήποτε περίοδο ή να αρνηθεί να εγγράψει ή να αναστείλει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο εγγραφή οχήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα παραβλάπτονται από την πιο πάνω απόφαση του Εφόρου δύναται, εντός δεκαπέντε ημερών από την ακύρωση ή την άρνηση επανέκδοσης της άδειας ή την άρνηση εγγραφής ή την αναστολή εγγραφής του οχήματος, να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Ο έμπορος, η άδεια του οποίου έχει ακυρωθεί ή εκπνεύσει ή του οποίου η αίτηση για ανανέωση έχει απορριφθεί, οφείλει εντός τριών ημερών να επιστρέψει στον Έφορο όλες τις πινακίδες που του έχουν παραχωρηθεί.

(3) Κάθε έμπορος ο οποίος παραλείπει ή αρνείται να επιστρέψει τις πινακίδες, δυνάμει του εδαφίου (2), ή τις χρησιμοποιεί μετά την ακύρωση ή την εκπνοή ή την απόρριψη αίτησης για ανανέωση της άδειάς του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο επιτρέπει, ανέχεται ή συμβάλλει στις πιο πάνω ενέργειες ή παραλείψεις, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι πεντακοσίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Παραποίηση ή αλλαγές στις πινακίδες

8.—(1) Απαγορεύεται-

(α) Η παραποίηση ή οποιαδήποτε αλλαγή ή επέμβαση στις πινακίδες από οποιοδήποτε πρόσωπο·

(β) η χρήση πινακίδων που δεν έχουν παραχωρηθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(2) Παράβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Πρόσθετες εξουσίες του δικαστηρίου

9.—(1) Άνευ επηρεασμού των εξουσιών του δικαστηρίου να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή που ο παρών ή άλλος Νόμος του παραχωρεί, δύναται επιπρόσθετα οποιασδήποτε άλλης ποινής να διατάξει, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, τη δήμευση οποιουδήποτε οχήματος το οποίο κυκλοφορεί χωρίς να φέρει αριθμούς εγγραφής ή πινακίδες δοκιμής, δυνάμει αυτού ή άλλου Νόμου.

(2) Οχήματα τα οποία δημεύονται, δυνάμει του άρθρου αυτού, πωλούνται διά δημόσιου πλειστηριασμού με δικαίωμα του δικαστηρίου να διατάξει όπως μέρος των εισπράξεων επιστραφεί στον ιδιοκτήτη.

(3) Το δικαστήριο δύναται επίσης να επιβάλει οποιοδήποτε άλλο όρο κρίνει σκόπιμο, σε διάταγμα δήμευσης που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τήρηση στοιχείων από τους εμπόρους

10.—(1) Κάθε αδειούχος έμπορος οφείλει να τηρεί αναλυτική κατάσταση των οχημάτων που εμπορεύεται και τα οποία κυκλοφορούν με πινακίδες που του παραχωρήθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου. Στην κατάσταση αναφέρεται ο τύπος του οχήματος με τον αριθμό αμαξώματος και μηχανής και στην περίπτωση ακινητοποιημένων οχημάτων ο αριθμός εγγραφής, το όνομα, η διεύθυνση και το επάγγελμα του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το όχημα, τα στοιχεία εκτελώνισης του οχήματος (τύπος C72A), η ασφάλεια του οχήματος, η ημερομηνία και ώρα παράδοσης και επιστροφής και τα διακριτικά στοιχεία της πινακίδας με την οποία εφοδιάστηκε.

(2) Ο Έφορος ή οποιοσδήποτε αστυνομικός δικαιούται οποτεδήποτε να επιθεωρεί και να ελέγχει τις καταστάσεις που τηρούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά αδίκημα, τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών. Παράλληλα ο Έφορος δικαιούται να ακυρώσει την άδεια επίδειξης και δοκιμής για οποιαδήποτε περίοδο κρίνει σκόπιμο.

Καταργήσεις

11. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι πιο κάτω διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 έως 1999:

(α) Ο ορισμός "έμπορος" στον Κανονισμό 2·

(β) ο Κανονισμός 11· και

(γ) η επιφύλαξη της παραγράφου (1) του Κανονισμού 17. Επίσης διαγράφεται η παράγραφος (ε) του Μέρους II του Παραρτήματος του βασικού νόμου και αναριθμούνται ανάλογα οι υπόλοιπες παράγραφοι του.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2000.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

(άρθρο 3)

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Χορηγείται άδεια στο ...............................................................................................

από .................................................................................. έμπορο μηχανοκίνητων οχημάτων, για να χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε δρόμο για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, μη εγγεγραμμένα οχήματα τα οποία εισάγει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή ακινητοποιημένα οχήματα ή και τα δύο και τα οποία πρέπει να φέρουν τις πινακίδες εμπόρου που έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν με τα διακριτικά σημεία ..........................

Η διάρκεια της άδειας αυτής είναι για περίοδο από ....... μέχρι.......

Αναπληρωτής Έφορος

Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Καταβλήθηκε τέλος € .......................

Ημερομηνία: ....................................... .....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

(άρθρα 3, 4 και 4Α)

Τέλη:

€1300 για έκδοση άδειας επίδειξης και δοκιμής.

€25 για έκδοση πιστού αντίγραφου άδειας επίδειξης και δοκιμής.

€200 για κάθε ζεύγος πινακίδων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ III

(άρθρο 4)

 

Σημείωση
4 του Ν.191(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.191(I)/2002

4.—(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.191(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι δυνάμει του βασικού νόμου παραχωρηθείσες πινακίδες στις οποίες αναγράφονται οι λέξεις «ΔΟΚΙΜΗ-TEST» μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι την 1ή Μαΐου 2003.