ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αγαθά” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμων του 1994 μέχρι 1999·

“Δικαστήριο” σημαίνει τον Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή οποιουδήποτε Επαρχιακού Δικαστηρίου·

“Εντεταλμένη Υπηρεσία” σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή τέτοια άλλη υπηρεσία που θα επιφορτιστεί από τον Υπουργό με την κατά καιρούς άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Εντεταλμένη Υπηρεσία δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“εξ αποστάσεως σύμβαση” σημαίνει κάθε σύμβαση που αφορά αγαθά ή/και υπηρεσίες και συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή στα πλαίσια ενός συστήματος πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος, για τους σκοπούς της σύμβασης, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, περιλαμβανομένης και αυτής καθεαυτής της σύναψης της σύμβασης·

“καταναλωτής” σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, επιδιώκει σκοπούς που μπορούν να θεωρηθούν άσχετοι με την επαγγελματική του δραστηριότητα·

“μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως” σημαίνει κάθε μέσο το οποίο, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ τους· ενδεικτικός κατάλογος των μέσων που καλύπτονται από τον παρόντα νόμο περιέχεται στο Πρώτο Παράρτημα·

“μόνιμο μέσο επικοινωνίας” σημαίνει κάθε μέσο που επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών χωρίς να επιτρέπει οποιαδήποτε αλλοίωση των πληροφοριών και των δεδομένων·

"Οδηγία 2002/65/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ’  αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των Οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ·

“παρακίνηση από τον προμηθευτή”, αναφορικά με οποιαδήποτε συμφωνία για παροχή πίστωσης σε καταναλωτή, σημαίνει ότι ο προμηθευτής ή άλλο πρόσωπο, που ενεργεί εκ μέρους ή κατά παράκληση του, έχει παραχωρήσει πίστωση ή έχει προτείνει ή διευθετήσει επαφή μεταξύ του καταναλωτή και του προσώπου που παραχωρεί την πίστωση για σκοπούς διαπραγμάτευσης της παροχής της εν λόγω πίστωσης·

“προμηθευτής” σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατά τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ενεργεί με την επαγγελματική του ιδιότητα είτε το ίδιο προσωπικά είτε μέσω άλλου·

“υπηρεσίες” σημαίνει την επί κέρδει ή επ’ αμοιβή ανάληψη και εκτέλεση υποχρεώσεων για οποιοδήποτε θέμα, εξαιρουμένης της παραγωγής ή προμήθειας αγαθών και της παροχής υπηρεσιών προς εργοδότη δυνάμει σύμβασης εργοδότησης·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

“φορέας μέσου επικοινωνίας” σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως στους προμηθευτές.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε σύμβαση για την παροχή αγαθών ή/και υπηρεσιών που συνάπτεται εξ αποστάσεως.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις εξ αποστάσεως που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Εξαιρούμενες συμβάσεις

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες-

(α) αφορούν οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υπηρεσία, στην οποία εφαρμόζεται η Οδηγία 2002/65/ΕΚ και διέπονται από τον περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2004,

(β) συνάπτονται μέσω αυτόματων διανεμητών ή εμπορικών χώρων αυτόματης πώλησης,

(γ) συνάπτονται με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό φορέα μέσω της χρησιμοποίησης των δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων,

(δ) συνάπτονται για την κατασκευή και πώληση ακινήτων ή αφορούν άλλα δικαιώματα επί ακινήτων, εξαιρουμένης της μισθώσεως.

(ε) συνάπτονται κατόπιν πλειστηριασμού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τα άρθρα 5, 6, 7 και το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται-

(α) Στις συμβάσεις πώλησης τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που προορίζονται για καθημερινή οικιακή κατανάλωση και προμηθεύονται σε καταναλωτή από προμηθευτή κατά τη διάρκεια τακτικών επισκέψεων του, που γίνονται σε τόπους άλλους από τον τόπο της διεξαγωγής των εργασιών του.

(β) στις συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καταλύματος, μεταφοράς, διατροφής ή διασκέδασης, εφόσον ο προμηθευτής δεσμεύεται, κατά τη σύναψη της σύμβασης να προβεί σε αυτές τις παροχές, σε καθορισμένη ημερομηνία ή συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση υπαίθριων δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, ο προμηθευτής μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να μην εφαρμόσει το εδάφιο (2) του άρθρου 8 σε συγκεκριμένες περιστάσεις.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Εκ των προτέρων πληροφόρηση

5.-(1) Καμιά σύμβαση παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, στην οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος και η οποία δεν εξαιρείται δυνάμει του άρθρου 4, δεν είναι εκτελεστή έναντι του καταναλωτή, εκτός αν ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπος του προμηθευτή μεριμνήσει ώστε ο καταναλωτής να διαθέτει εγκαίρως τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Την ταυτότητα του προμηθευτή και τη γεωγραφική διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος του προμηθευτή~

(β) τα κύρια χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας~

(γ) την τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων όλων των φόρων~

(δ) τα ενδεχόμενα έξοδα παραδόσεως~

(ε) τον τρόπο πληρωμής, παραδόσεως ή εκτελέσεως της σύμβασης~

(στ) την ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 7~

(ζ) το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη από την κανονική χρέωση~

(η) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής~

(θ) όπου είναι αναγκαίο, την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στην περίπτωση συμβάσεων για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών που εκπληρώνεται διαρκώς ή περιοδικώς.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), των οποίων ο εμπορικός σκοπός πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να παρέχονται κατά τρόπο ευκρινή και κατανοητό με όποιο τρόπο αρμόζει στο χρησιμοποιούμενο μέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη, των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των αρχών που διέπουν την προστασία των μη ικανών προς δικαιοπραξία, όπως οι ανήλικοι.

(3) Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συζήτησης με τον καταναλωτή.

Έγγραφη επιβεβαίωση των πληροφοριών

6.-(1) Σε εύθετο χρόνο, κατά την εκπλήρωση της σύμβασης, και το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης όσον αφορά τα αγαθά τα οποία δεν πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή γραπτή επιβεβαίωση ή επιβεβαίωση με άλλο μόνιμο μέσο επικοινωνίας διαθέσιμο και προσιτό σε αυτόν και στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης της σύμβασης των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 5, εδάφιο (1), παράγραφοι (α) έως (στ), εκτός αν οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη δοθεί στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, γραπτώς ή με άλλο μόνιμο μέσο επικοινωνίας διαθέσιμο και προσιτό σε αυτόν και στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης της σύμβασης.

(2) Στην περίπτωση των αγαθών που πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση ή επιβεβαίωση με άλλο μόνιμο μέσο επικοινωνίας διαθέσιμο και προσιτό σε αυτόν των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 5, εδάφιο (1), παράγραφοι (α) έως (στ) στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης της σύμβασης το συντομότερο μετά την παράδοση των αγαθών.

(3) Ο προμηθευτής έχει καθήκον, σε κάθε περίπτωση σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως να παρέχει-

(α) Γραπτή ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (7)(α) του άρθρου 7, και σε χωριστό έντυπο, υπόδειγμα ειδοποίησης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση όπως εκτίθεται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(β) τη γεωργική διεύθυνση του καταστήματος του προμηθευτή όπου ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τα παράπονα του,

(γ) πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις.

(δ) τους όρους καταγελίας της σύμβασης, όταν πρόκειται για σύμβαση αόριστου χρόνου ή διαρκείας μεγαλύτερης του ενός έτους.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες που εκτελούνται με τη χρήση μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μία φορά και τιμολογούνται από το φορέα του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Εντούτοις, ο καταναλωτής πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να μπορεί να πληροφορείται τη γεωγραφική διεύθυνση του καταστήματος του προμηθευτή, όπου μπορεί να απευθύνει τα παράπονα του.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

7.-(1) Σε κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μονομερώς από τη συμβατική του δέσμευση, αζημίως και χωρίς να δηλώσει την αιτία, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών που αρχίζει-

(α) Στην περίπτωση αγαθών, από την επομένη της ημέρας της παραλαβής τους από τον καταναλωτή, ή από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του προμηθευτή που αναφέρονται στο άρθρο 6, οποιαδήποτε απ’ αυτές ήθελε είναι μεταγενέστερη,

(β) στην περίπτωση υπηρεσιών, από την επομένη της ημέρας της σύναψης της σύμβασης ή από την επομένη της ημέρας κατά την οποία έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του προμηθευτή που προβλέπονται στο άρθρο 6, οποιαδήποτε απ’ αυτές ήθελε είναι μεταγενέστερη, νοουμένου ότι η χρονική περίοδος μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προμηθευτή που προβλέπονται στο άρθρο 6 δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

(2) Αν ο προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 6, η προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καθίσταται τρίμηνη και αρχίζει-

(α) Για τα αγαθά από την επομένη της ημέρας παραλαβής τους από τον καταναλωτή,

(β) για τις υπηρεσίες από την επομένη της ημέρας της σύναψης της σύμβασης:

Νοείται ότι αν δοθούν οι αναφερόμενες στο άρθρο 6 πληροφορίες εντός της τρίμηνης αυτής προθεσμίας, αρχίζει από τη στιγμή αυτή η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών.

(3) Η ειδοποίηση που αποστέλλεται από τον καταναλωτή στον προμηθευτή για σκοπούς υπαναχώρησης από τη σύμβαση δυνάμει του εδαφίου (1) θα αναφέρει-

(α) Ότι ο καταναλωτής έχει αποφασίσει να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,

(β) την ημερομηνία που δίδεται η ειδοποίηση, και

(γ) το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο δίδεται η ειδοποίηση σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στη σύμβαση.

(4) Η ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να δοθεί κατά τον τύπο υπαναχώρησης που συνοδεύει τη σύμβαση ή άλλο γραπτό τύπο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εδαφίου (1).

(5) Η ειδοποίηση υπαναχώρησης η οποία αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου θεωρείται ότι δίδεται κατά το χρόνο της ταχυδρόμησης, ανεξάρτητα αν αυτή έχει παραληφθεί ή όχι.

(6) Η αποστολή της ειδοποίησης έχει ως συνέπεια την απαλλαγή του καταναλωτή από κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη ματαιωθείσα σύμβαση, εκτός από την ευθύνη να επιδείξει εύλογη φροντίδα για την επιστροφή των αγαθών η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημέρα ματαίωσης της σύμβασης. Το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών θα βαρύνει στην προκειμένη περίπτωση τον καταναλωτή.

(7) Εκτός αντιθέτου συμφωνίας των συμβαλλομένων, ο καταναλωτής δε δύναται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) για τις συμβάσεις-

(α) Παροχής υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων άρχισε κατόπιν συμφωνίας του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών που προβλέπεται στο εδάφιο (1),

(β) προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, τις οποίες δεν είναι δυνατό να ελέγξει ο προμηθευτής,

(γ) προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, ή τα οποία, εκ της φύσεως τους, δεν είναι δυνατό να επιστραφούν ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,

(δ) προμήθειας οπτικοακουστικών εγγραφών, δίσκων και λογισμικού, που έχουν αποσφραγισθεί από τον καταναλωτή,

(ε) προμήθειας εφημερίδων και παντός τύπου περιοδικών,

(στ) παροχής υπηρεσιών, στοιχημάτων και λαχείων.

Εκπλήρωση της σύμβασης

8.-(1) Εκτός αν άλλως τα μέρη συμφωνήσουν, ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώσει τη σύμβαση εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία ο καταναλωτής του διαβίβασε την παραγγελία.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής αδυνατεί να εκπληρώσει την προβλεπόμενη από τη σύμβαση παροχή του για οποιοδήποτε λόγο, τότε αυτός υποχρεούται αμέσως να ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή προς τον οποίο οφείλει να επιστρέψει το ταχύτερο και εν πάσει περιπτώσει εντός δεκατεσσάρων ημερών οποιοδήποτε ποσό είχε εισπράξει σε σχέση με την παροχή που κατέστη αδύνατη.

(3) Ο προμηθευτής δύναται να προμηθεύσει στον καταναλωτή αγαθά ή υπηρεσίες ισοδύναμης ποιότητας ή τιμής, εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπετο πριν από τη σύναψη της σύμβασης ή στη σύμβαση. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για τη δυνατότητα αυτή με σαφή και κατανοητό τρόπο. Τα έξοδα επιστροφής των αγαθών τα οποία συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης βαρύνουν στην περίπτωση αυτή τον προμηθευτή, ο οποίος έχει καθήκον να ενημερώνει σχετικά τον καταναλωτή. Στις περιπτώσεις αυτές η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να εξομοιωθεί με παροχή μη παραγγελθέντων κατά την έννοια του άρθρου 13.

Πληρωμή με κάρτα

9. [Διαγράφηκε]
Επιστροφή αγαθών μετά τη ματαίωση της σύμβασης

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, καταναλωτής ο οποίος, πριν από τη ματαίωση της σύμβασης κατά την άσκηση του δικαιώματος του δυνάμει του άρθρου 7, απέκτησε την κατοχή αγαθών δυνάμει της σύμβασης υποχρεούται, υπό την επιφύλαξη τυχόν δικαιώματος επίσχεσης, άμα τη ματαιώσει να επιστρέψει τα αγαθά στον προμηθευτή και στο μεταξύ να τα έχει στην κατοχή του επιδεικνύοντας εύλογη φροντίδα γι’ αυτά.

(2) Ο καταναλωτής δεν έχει καθήκον να επιστρέψει-

(α) Αγαθά που αλλοιώνονται~

(β) αγαθά τα οποία λόγω της φύσης τους καταναλίσκονται από τη χρήση τους και τα οποία, πριν από τη ματαίωση της σύμβασης, έχουν με αυτόν τον τρόπο καταναλωθεί~

(γ) αγαθά που προμηθεύονται προς αντιμετώπιση επείγουσας ανάγκης~ ή

(δ) αγαθά τα οποία, πριν από τη ματαίωση, ενσωματώθηκαν σε κινητή ή ακίνητη περιουσία η οποία δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης που ματαιώθηκε,

αλλά έχει καθήκον να καταβάλει την εύλογη αξία για την παροχή των αγαθών και την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που έχουν σχέση με την παροχή των αγαθών πριν από τη ματαίωση της σύμβασης.

Επιστροφή πληρωμών κ.λ.π.

11.-(1) Όταν σύμβαση ματαιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε από ή εκ μέρους του καταναλωτή επί τη βάσει ή τη προόψει της σύμβασης αυτής ή οποιασδήποτε συμφωνίας παροχής πίστωσης, που σχετίζεται με αυτή υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12 καθίσταται αμέσως επιστρεπτέο.

(2) Αν αγαθά περιήλθαν στην κατοχή του καταναλωτή με βάση τους όρους της ματαιωθείσας σύμβασης, ο καταναλωτής θα έχει δικαίωμα επίσχεσης των αγαθών για οποιοδήποτε ποσό είναι επιστρεπτέο σε αυτόν δυνάμει του εδαφίου (1).

(3) Όταν δοθεί οποιαδήποτε εξασφάλιση σε σχέση με τη ματαιωθείσα σύμβαση, η εξασφάλιση αυτή θεωρείται, στην έκταση που δόθηκε, ότι ουδέποτε είχε δοθεί και οποιαδήποτε περιουσία δόθηκε στον έμπορο αποκλειστικά για τους σκοπούς της πιο πάνω εξασφάλισης επιστρέφεται αμέσως στον καταναλωτή.

Ματαίωση συμφωνιών παροχής πιστώσεων

12.-(1) Όταν ματαιώνεται σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει, με την παρακίνηση του προμηθευτή, πριν από τη ματαίωση της σύμβασης, να επωφεληθεί πιστώσεων που παραχωρήθηκαν από τον προμηθευτή ή από τρίτο πρόσωπο με σκοπό να πληρωθεί η αξία των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών ή μέρος αυτής, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε πρόσθετων εξόδων για την παροχή τους, τότε ανεξάρτητα αν η συμφωνία παροχής πίστωσης περιλαμβάνεται στη σύμβαση ή αποτελεί το αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης και ανεξάρτητα αν η συμφωνία παροχής πίστωσης καθορίζει ή όχι το σκοπό της παρεχόμενης πίστωσης, η συμφωνία παροχής πίστωσης θεωρείται ότι έχει ματαιωθεί μαζί με τη ματαίωση της σύμβασης και ο καταναλωτής δε θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη συμφωνία παροχής πίστωσης, τηρουμένων των διατάξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(2) Όταν, υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), είχε καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από το πρόσωπο, που παραχώρησε πίστωση στον προμηθευτή ή στον καταναλωτή δυνάμει συμφωνίας παροχής πίστωσης, το ποσό αυτό επιστρέφεται αμέσως, και αν πριν από την επιστροφή παρήλθε οποιαδήποτε χρονική περίοδος από το χρόνο κατά τον οποίο δόθηκε η ειδοποίηση ματαίωσης της σύμβασης, ο προμηθευτής, ή ανάλογα με την περίπτωση, ο καταναλωτής θα υπέχει ευθύνη προς καταβολή τόκου επί του ποσού που πληρώθηκε, και ο τόκος αυτός θα υπολογίζεται για την περίοδο αυτή με επιτόκιο που θα ίσχυε δυνάμει των όρων της συμφωνίας παροχής πίστωσης.

Παροχή μη παραγγελθέντων

13.-(1) Απαγορεύεται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτή, χωρίς προηγούμενη παραγγελία του, στις περιπτώσεις που η παροχή αυτή συνεπάγεται αίτημα πληρωμής.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση που οποιοσδήποτε καταναλωτής λάβει αγαθά τα οποία δεν είχε παραγγείλει προηγουμένως και κατά τη διάρκεια περιόδου τριάντα ημερών αρχομένης από της ημέρας παραλαβής των αγαθών ούτε ο προμηθευτής ούτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του ζήτησε την επιστροφή των αγαθών, τότε ο καταναλωτής δύναται, όσον αφορά τις σχέσεις του με τον προμηθευτή, να χρησιμοποιήσει, χειριστεί ή διαθέσει τα αγαθά αυτά ως αν αυτά ήταν δωρεά προς αυτόν άνευ όρων και οποιαδήποτε δικαιώματα του προμηθευτή επί των αγαθών ή άλλου προσώπου εκ μέρους του οποίου ή στο όνομα του οποίου ο προμηθευτής ενήργησε κατά την αποστολή των αγαθών, εξαλείφονται.

(3) Ο προμηθευτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πληρωμής για παροχή μη παραγγελθέντων αγαθών ή δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε δαπάνη ή συναφή ζημιά που προέκυψε κατά την αποστολή αυτών στον καταναλωτή και οποιεσδήποτε αξιώσεις για πληρωμή ή αποζημίωση θα είναι άκυρες και άνευ νομικής ισχύος.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου τα τυχόν έξοδα επιστροφής μη παραγγελθέντων αγαθών βαρύνουν τον προμηθευτή.

(5) Σε περίπτωση που καταναλωτής λάβει οποιαδήποτε αγαθά χωρίς προηγούμενη παραγγελία του, η παράλειψη απάντησης από μέρους του δεν ισοδυναμεί με συναίνεση.

Περιορισμοί χρήσεως ορισμένων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως

14.-(1) Απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή για τη χρήση από έναν προμηθευτή των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως-

(α) Αυτοματοποιημένου συστήματος κλήσεως χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευής αυτόματης κλήσεως),

(β) μηχανήματος τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

(2) Τα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τα οποία καθιστούν δυνατή την ατομική επικοινωνία, δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής δεν έχει εκδηλώσει την αντίθεση του.

Υποχρέωση προμηθευτών και φορέων των μέσων επικοινωνίας

15. Οι προμηθευτές και οι φορείς μέσων επικοινωνίας υποχρεούνται να θέτουν τέρμα στις πρακτικές που δε συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Εξέταση παραβάσεων και επιβολή ποινών

16.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, παραβάσεις οποιασδήποτε προστατευτικής των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου διερεύνηση παραπόνου ή και αυτεπάγγελτης έρευνας, διαπιστώσει παράβαση οποιασδή ποτε προστατευτικής των καταναλωτών διά ταξης του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέρ γειες, ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης, είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά:

(α) Να διατάσσει ή να συστήνει στον ενδιαφερόμενο παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανά ληψή της στο μέλλον ή σε περίπτωση που η παράβαση τερματίστηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, να βεβαιώνει με απόφασή της τον τερματισμό της παράβασης, ή/και

(β) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, μέχρι και ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ, (€85,000), ή/και

(γ) να αποφασίζει, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ότι θα οφείλε ται διοικητικό πρόστιμο από ογδόντα πέντε μέχρι και οκτακόσια πενήντα ευρώ (€85-€850), για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα αυτής, ή/και

(δ) να ζητεί με αίτησή της προς το Δικαστήριο την έκδοση απαγορευτι κού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά την κρίση της ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου.

(3)  Κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι του καταναλωτή από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

Επιβολή διοικητικών προστίμων και άσκηση ιεραρχικής προσφυγής

16A-(1) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 16 διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακου στεί προφορικώς ή/και γραπτώς.

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

(3)  Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, η οποία αρχίζει να μετράται από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (2)  του παρόντος άρθρου, από την επίδοση της απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής εναντίον της απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την Εντεταλμένη Υπηρεσία διοικητικών προστίμων, αυτή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Επίδοση της απόφασης

16Β-(1) Κάθε απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή του Υπουργού δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδοθεί σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(α) με ιδιόχειρη παράδοση ή με την άφεση της απόφασης ή με την αποστολή της απόφασης δια συστημένου ταχυδρομείου στην προσήκουσα διεύθυνση, ή

(β) αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, με επίδοση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο (α) στο γραμματέα ή στο διευθυντή ή σ’ οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο, ή

(γ) αν πρόκειται για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, με  επίδοση του εγγράφου σύμφωνα  με την παράγραφο (α) σ’ έναν από τους εταίρους ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση  των εργασιών  της εταιρείας αυτής.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο μπορεί να επιδοθεί απόφαση δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουμένων των επόμενων περιπτώσεων:

(α) στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο ή στο γραμματέα ή στο διευθυντή ή στο διευθύνοντα σύμβουλό του, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του κεντρικού γραφείου του νομικού προσώπου·

(β) στην περίπτωση επίδοσης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή σε εταίρο ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), το κεντρικό γραφείο ενός νομικού προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας ή μιας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία  διεξάγει εργασία εκτός της Δημοκρατίας, θα είναι το κεντρικό γραφείο αυτής στη Δημοκρατία, αν υπάρχει τέτοιο γραφείο και σε αντίθετη περίπτωση, το κεντρικό γραφείο αυτής στη χώρα όπου το νομικό πρόσωπο ή η ομόρρυθμη ή η ετερόρρυθμη εταιρεία εδρεύει.

Διοικητικές αρχές. Τεκμηρίωση ισχυρισμών

16Γ. Κατά την εκδίκαση των ιεραρχικών προσφυγών, που προβλέπονται στο άρθρο 16Α, ο Υπουργός δύναται:

(α) να ζητά από τον εμπορευόμενο να προσκομίσει, μέσα σε εύλογο υπό τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται σε μια εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του εμπορευόμενου και των λοιπών επηρεαζόμενων ή/και

(β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.

Έκδοση διαταγμάτων

17.-(1) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 16 έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει-

(α) Την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενομένης παράβασης~ και/ή

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η περί ης η αίτηση παράβαση~ και/ή

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με σκοπό την εξάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της περί ης η αίτηση παράβασης~ και/ή

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο που ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(2) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να αφορά όχι μόνο στις συγκεκριμένες πράξεις ή συμπεριφορά του καθ’ ου η αίτηση έναντι συγκεκριμένου καταναλωτή, αλλά και σε παρόμοιες μελλοντικές πράξεις ή συμπεριφορά αυτού έναντι των καταναλωτών γενικά.

Δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο από οργανισμούς ή συνδέσμους προστασίας καταναλωτών

18. [Διαγράφηκε]
Εξουσία Εντεταλμένης Υπηρεσίας για διάδοση πληροφοριών

19. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να μεριμνήσει για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών και συμβουλών, περιλαμβανομένων διαταγμάτων του Δικαστηρίου, αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύγκρουση συμβατικών όρων με τις πρόνοιες του Νόμου

20.-(1) Όρος ο οποίος περιέχεται σε σύμβαση για την οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος είναι άκυρος στην έκταση που συγκρούεται ή είναι ασυμβίβαστος με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου σχετικά με την προστασία του καταναλωτή.

(2) Όταν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου καθορίζει το καθήκον ή την υποχρέωση του καταναλωτή κάτω από ορισμένες περιστάσεις, τότε οποιοσδήποτε όρος που περιέχεται σε σύμβαση για την οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος είναι ασυμβίβαστος με την εν λόγω διάταξη, αν ο όρος αυτός τείνει ή επιδιώκει να επιβάλει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε πρόσθετο καθήκον ή υποχρέωση στον καταναλωτή κάτω από τις περιστάσεις αυτές.

Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων

21. Οποιαδήποτε παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματα που του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

Επιφύλαξη άλλων νόμων

22.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων άλλων νόμων που διέπουν εξ ολοκλήρου ορισμένους τύπους συμβάσεων εξ αποστάσεως.

(2) Στις περιπτώσεις που ειδικές διατάξεις άλλων νόμων διέπουν ορισμένες μόνο πλευρές της προμήθειας αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών, θα ισχύουν για τις συγκεκριμένες αυτές πλευρές της εξ αποστάσεως συμβάσεως οι εν λόγω διατάξεις και όχι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ευθύνη αξιωματούχων,υπαλλήλων κλπ.,νομικών προσώπων.

22Α. Όταν οποιαδήποτε παράβαση δυνάμει του  παρόντος  Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή υπαλλήλου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης.

Απαγόρευση σύναψης καταναλωτικών συμβάσεων εξ αποστάσεως για λόγους δημοσίου συμφέροντος

23. Η σύναψη καταναλωτικών συμβάσεων εξ αποστάσεως δύναται να απαγορεύεται ή περιορίζεται για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εν ισχύ νομοθεσίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Προσαγωγή απόδειξης

24. Η προσαγωγή της απόδειξης σχετικά με την εκ των προτέρων πληροφόρηση, τη γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών, την τήρηση των προθεσμιών και τη συγκατάθεση του καταναλωτή βαρύνει τον προμηθευτή.

Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου

25. Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε συμβατικής ρήτρας η οποία καθιστά ή σκοπεί να καταστήσει εφαρμοστέο στη σύμβαση το δίκαιο άλλης επικράτειας πλην των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής, αν ένα από τα δύο ή και τα δύο από τα πιο κάτω συντρέχουν, δηλαδή-

(α) Η ρήτρα αυτή, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή δικαίου κατώτερης προστασίας από την προστασία που παρέχεται με τον παρόντα Νόμο~ ή

(β) κατά τη σύναψη της σύμβασης ο καταναλωτής είχε τη συνήθη διαμονή του είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αναγκαία μέτρα για τη σύναψη ή την εκπλήρωση της σύμβασης είχαν ληφθεί στην επικράτεια είτε της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον καταναλωτή ή από άλλους για λογαριασμό του καταναλωτή.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

26. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Μέσα επικοινωνίας που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη

σύμβασης μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή

- Έντυπα χωρίς παραλήπτη

- Έντυπα με παραλήπτη

- Τυποποιημένες επιστολές

- Διαφημιστικά έντυπα με στέλεχος παραγγελίας

- Κατάλογοι

- Τηλέφωνο με ανθρώπινη παρέμβαση

- Τηλέφωνο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (αυτόματη κλήση, οπτικοακουστική τηλεφωνία)

- Ραδιόφωνο

- Τηλέφωνο εικόνας (τηλέφωνο με εικόνα)

- Βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής, τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίας

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

- Τηλεομοιοτυπία (φαξ)

- Τηλεόραση (τηλεαγορά)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]
ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6(3)(α))

ΤΥΠΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

(συμπληρώστε και επιστρέψετε τον τύπο αυτό ΜΟΝΟ ΑΝ

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΠΡΟΣ: (Ο έμπορος να γράψει το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο δύναται να δοθεί η ειδοποίηση).

 

Εγώ/Εμείς διά του παρόντος ματαιώνω/ουμε τη σύμβαση μου/μας.

(Ο έμπορος να γράψει αριθμό αναφοράς, κώδικα ή άλλες λεπτομέρειες για να γίνει δυνατή η εξακρίβωση της σύμβασης. Δύναται επίσης να γράψει το όνομα και τη διεύθυνση του καταναλωτή).

 

Υπογραφή καταναλωτή: .................................................

Ημερομηνία: ....................................................

Σημείωση
2 του Ν. 125(Ι)/09Κατάργηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009, το άρθρο 9 του βασικού νόμου καταργείται.

Σημείωση
36 του Ν. 133(Ι)/2013Κατάργηση

Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2013], ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων Εκτός Εμπορικού Καταστήματος Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 13(Ι)/2000] και ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 14(Ι)/2000] καταργούνται.

Σημείωση
37 του Ν. 133(Ι)/2013Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 133(Ι)/2013] τίθεται σε ισχύ από την 31η Ιουνίου 2014.