Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

"Εγκατάσταση" περιλαμβάνει το υποστατικό, μέρος αυτού ή άλλο χώρο στο οποίο λαμβάνει χώρα η σφαγή, ο τεμαχισμός, η ταξινόμηση, συσκευασία, σήμανση ή και φύλαξη του κρέατος πουλερικών που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

"Εντεταλμένη Υπηρεσία" σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου οριζόμενο Τμήμα ή Κλάδο Τμήματος ή Λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιαδήποτε αρμόδια Υπηρεσία ή Λειτουργό ήθελε ορισθεί από τον Υπουργό.

"Επιθεωρητής" σημαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου·

"Κανονισμοί" σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

"κατεψυγμένο κρέας πουλερικών" σημαίνει το κρέας πουλερικών, το οποίο πρέπει να καταψύχεται όσο το δυνατό συντομότερα σε κανονικές διαδικασίες σφαγής και να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους -12°C·

"κρέας πουλερικών" σημαίνει το κρέας πουλερικών που είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και δεν έχει υποστεί καμία άλλη επεξεργασία εκτός από την ψυκτική επεξεργασία·

"κρέας πουλερικών βαθείας κατάψυξης" ή "ταχύψυκτο" σημαίνει το κρέας πουλερικών, το οποίο έχει υποστεί κατάψυξη σύμφωνα με τη μέθοδο της ταχύψυξης κατά την οποία η ζώνη της μέγιστης κρυστάλλωσης προσπερνάται όσο το δυνατό ταχύτερα (ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του κρέατος) και η τελική θερμοκρασία του κρέατος σε όλα του τα σημεία (μετά τη σταθεροποίησή της) διατηρείται συνεχώς στους -18°Κ ή χαμηλότερα, και το οποίο πωλείται κατά τέτοιο τρόπο που φανερώνει ότι έχει αυτό το χαρακτηριστικό·

"νωπό (φρέσκο) κρέας πουλερικών" σημαίνει το κρέας πουλερικών που δεν έχει σκληρυνθεί από τη διαδικασία ψύξης και το οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν είναι κατώτερη από 2°C ούτε ανώτερη από 4οC νοείται ότι σύμφωνα με Κανονισμούς μπορούν να θεσπίζονται διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τη θερμοκρασία για την κοπή και την αποθήκευση του νωπού κρέατος πουλερικών σε καταστήματα

λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησίον σημείων πώλησης, όπου η κοπή και η αποθήκευση έχουν αποκλειστικά σαν σκοπό τον άμεσο εφοδιασμό του καταναλωτή επί τόπον

"κρέας πουλερικών χωρίς προσυσκευασία" σημαίνει το κρέας πουλερικών που διατίθεται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή χωρίς προσυσκευασία ή που συσκευάζεται στον τόπο πώλησης εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής·

"προσυσκευασμένο κρέας πουλερικών" σημαίνει το κρέας πουλερικών που συσκευάζεται για παρουσίαση στον τελικό καταναλωτή, σαν προσυσκευασμένο, αποτελούμενο από το περικλειόμενο κρέας πουλερικού και τη συσκευασία, στην οποία αυτό είχε τοποθετηθεί πριν την έκθεσή του προς πώληση, ανεξάρτητα εάν η συσκευασία περικλείει το κρέας πουλερικών εξ ολοκλήρου ή μόνο μερικώς, αλλά σε κάθε περίπτωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα περιεχόμενα να μην μπορούν να αλλοιωθούν δίχως άνοιγμα ή αλλαγή της συσκευασίας-

"σφάγιο" σημαίνει ολόκληρο το σώμα πουλερικού των ειδών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3, μετά την αφαίμαξη, την αποπτίλωση και τον εκσπλαχνισμό. Ωστόσο, η αφαίρεση της καρδίας, του μυώδους στομάχου, του συκωτιού, των πνευμόνων, του πρόλοβου και των νεφρών, καθώς και η αποκοπή των άκρων στο ύψος του ταρσού και η αφαίρεση της κεφαλής είναι προαιρετική- το εκσπλαχνισμένο σφάγιο μπορεί να διατεθεί προς πώληση με ή χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια, δηλαδή την καρδία, το συκώτι, το μυώδες στομάχι και το λαιμό, τοποθετημένα στην κοιλιακή κοιλότητα·

"τεμάχιο" σημαίνει το κρέας πουλερικών το οποίο λόγω του μεγέθους και των χαρακτηριστικών του μυϊκού ιστού αναγνωρίζεται ότι έχει ληφθεί από τα αντίστοιχα τμήματα του σφάγιου·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Πεδίον εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για ορισμένους τύπους και ορισμένες μορφές κρέατος πουλερικών των ακόλουθων ειδών:

(α) Πετεινοί και κότες (Gallus domesticus),

(β) πάπιες,

(γ) χήνες,

(δ) γαλοπούλες,

(ε) φραγκόκοτες, (φαραώνες).

(2) Το κρέας των πουλερικών που περιγράφεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο στην επικράτεια της Δημοκρατίας, από εμπορική ή επαγγελματική επιχείρηση, μόνο εφόσον πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στα σφάγια ολόκληρων ή τεμαχισμένων πουλερικών και στα βρώσιμα εντόσθια των σφάγιων, συμπεριλαμβανομένου του φουά γκρα.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται-

(α) Στο κρέας των πουλερικών που προορίζονται για εξαγωγή σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) στο είδος των πωλήσεων που προορίζονται για επεξεργασία από τη βιομηχανία τροφίμων.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που ισχύουν στον κτηνιατρικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων και έχουν ως στόχο την τήρηση των κανόνων υγείας και καταλληλότητας των προϊόντων ή την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων.

Άδεια Εγγραφής της Εγκατάστασης

4.—(1) Ουδείς λειτουργεί εγκατάσταση για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου εκτός εάν είναι κάτοχος σχετι κής άδειας εγγραφής.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της εγκατάστασης, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο σε υποστατικά οφείλει να—

(α) Τεμαχίζει·

(β) ταξινομεί·

(γ) συσκευάζει·

(δ) σημαίνει· και

(ε) φυλάσσει,

το κρέας πουλερικών αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος.

(3) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της εγκατάστασης, ο οποίος έχει τον έλεγχο σ' αυτή και απευθύνεται στην Εντεταλμένη Υπηρεσία:

Νοείται ότι για εγκατάσταση, που λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου. Τύπος Αίτησης για έκδοση Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης και Τύπος Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης επισυνάπτονται ως Παράρτημα (Τύπος Α και Τύπος Β, αντιστοίχως).

(4) Μαζί με την Αίτηση για έκδοση Άδειας Εγγραφής Εγκατά στασης ο αιτητής οφείλει να υποβάλει—

(α) Άδεια Πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέα τος πουλερικών βάσει του περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμου του 1979 και 1981, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(β) άδεια Οικοδομής ή Πολεοδομική Άδεια Πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών και τους συνοδευτικούς αυτής όρους και Σχέδια,

(γ) δείγματα των Πινακίδων σήμανσης που ο αιτητής προ τίθεται να χρησιμοποιήσει κατά την περίοδο ισχύος της αιτούμενης Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης,

(δ) άλλα έγγραφα τα οποία δύναται να ζητήσει ανάλογα με την περίπτωση η Εντεταλμένη Υπηρεσία.

(5)(α) Για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν κατά την ημε ρομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ως πτηνοσφαγεία/εργαστήρια τεμαχισμού κρέατος πουλερικών και είχαν την Άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4), η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να εκδώσει Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης, χωρίς να απαιτεί την αναφερόμενη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) Άδεια, υπό τον όρο ότι ο αιτητής θα προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα ότι έχει υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή σχετική αίτηση δεόντως τεκμηριωμένη προς εξασφάλιση της αναφερόμενης στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) Άδειας. Ο τύπος της Προσωρινής Άδειας Εγγραφής Εγκατάστα σης επισυνάπτεται ως Παράρτημα (Τύπος Γ).

(β) Η Προσωρινή Άδεια Εγγραφής εγκατάστασης που εκδίδεται ισχύει για έξι μήνες και θα μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο.

Για την ανανέωση της Προσωρινής Άδειας Εγγραφής Εγκατά στασης, ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα πού παρέχουν επαρκείς πληροφορίες ότι η υποβληθείσα αίτησή του για εξασφάλιση της αναφερόμενης στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) Άδειας, δεν έχει απορριφθεί, αλλά εξακολουθεί να εξετάζεται και ότι ο αιτητής έχει συμμορφωθεί ή συμμορφώνεται στο μεταξύ προς όλες τις υποδείξεις και τους όρους που του έχουν τεθεί, σε σχέση με τη ζητούμενη άδεια, από την αρμόδια αρχή.

(γ) Η Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης ανακαλείται εν πάση περιπτώσει εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρ ξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. Εάν ο αιτητής έχει εν τω μεταξύ εξασφαλίσει τη σχετική Άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) για το υπό αναφορά πτηνοσφαγείο/εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος πουλερικών, θα μπορεί να εκδοθεί σ' αυτόν κανονική Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης.

(6) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση εντός δύο μηνών και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, επεξηγούνται γραπτώς οι λόγοι της τυχόν απόρριψης της αίτησης του αιτητή.

Κατά την εξέταση της αίτησης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία διε ξάγει κάθε αναγκαίο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν το συγκεκριμένο υποστατικό διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και εξοπλισμό για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών στράγγισης, ταξινόμησης, συσκευασίας, σήμανσης και φύλαξης των σφάγιων ή τεμαχίων κρέατος πουλερικών και εάν ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος της εγκατάστασης τηρεί όλες τις πρόνοιες του παρό ντος Νόμου και των βάση αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και όλους τους τεθέντες, με την Άδεια οικοδομής/πολεοδομική Άδεια, όρους.

(7) Οποιαδήποτε άδεια εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που έπεται του έτους έκδοσής της. Η άδεια αυτή μπορεί να ανα νεώνεται εφόσον η Εντεταλμένη Υπηρεσία επιθεωρήσει την εγκα τάσταση και βεβαιωθεί ότι συνεχίζει να πληροί όλες τις απαιτή σεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(8) Η άδεια αυτή μπορεί να ανακαλείται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία και πριν την εκπνοή της, αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της παραβεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή οποιοδήποτε όρο της άδειας.

Ταξινόμηση σφάγιων και τεμαχίων

5.—(1) Το κρέας πουλερικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3, κατατάσσεται είτε ως κατηγορία "Α" είτε ως κατηγορία "Β", ανάλογα με τη διάπλαση και την όψη των σφάγιων ή των τεμαχίων τους. Η κατηγορία "Α" μπορεί να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες Α1 και Α2. Για την κατάταξη αυτή λαμβάνεται κυρίως υπόψη η ανάπτυξη της σάρκας, η παρουσία λίπους καθώς και ο βαθμός φθοράς και μωλώπων.

(2) Το κρέας πουλερικών διατίθεται στο εμπόριο σε μία από τις ακόλουθες μορφές:

(α) Νωπό (φρέσκο),

(β) κατεψυγμένο, ή

(γ) βαθείας κατάψυξης (ταχύψυκτο).

(3) Το προσυσκευασμένο κατεψυγμένο ή βαθείας κατάψυξης κρέας πουλερικών δύναται να κατατάσσεται κατά κατηγορία βάρους, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

Ενδείξεις στα συνοδευτικά έγγραφα

6. Στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις:

(α) Η κατηγορία, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5·

(β) η κατάσταση στην οποία το κρέας πουλερικών διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5· και

(γ) η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης.

Ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται στη σήμανση και παρουσίαση

7.—(1) Η σήμανση, παρουσίαση καθώς και η διαφήμιση του κρέατος πουλερικών που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή πρέπει να είναι σύμφωνες τουλάχιστο με τις πιο κάτω απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στα εδάφια (3), (4), (5) και (6) του παρόντος άρθρου και του εδαφίου (2) του άρθρου 9.

(2) Στην περίπτωση νωπού κρέατος πουλερικών, η ημερομηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιμότητας αντικαθίσταται από την ημερομηνία της ένδειξης "κατανάλωση πριν από...".

(3) Στην περίπτωση προσυσκευασμένου κρέατος πουλερικών, πρέπει να αναγράφονται στην προσυσκευασία του κρέατος, ή στην ετικέτα του και αναπόσπαστα συνδεδεμένα με αυτή, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Η κατηγορία, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5·

(β) η συνολική τιμή και η τιμή ανά μονάδα στη λιανική πώληση στην περίπτωση του νωπού κρέατος πουλερικών

(γ) η κατάσταση στην οποία το κρέας πουλερικών διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5 και η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης·

(δ) ο αριθμός μητρώου του σφαγείου ή της εγκατάστασης τεμαχισμού, εκτός από τις περιπτώσεις που ο τεμαχισμός και η αφαίρεση κοκάλων πραγματοποιείται στον τόπο πώλησης με σκοπό την άμεση πώληση στον καταναλωτή-

(ε) η ένδειξη της χώρας προέλευσης στην περίπτωση που κρέας πουλερικών εισάγεται από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Το κρέας των πουλερικών που διατίθεται προς πώληση χωρίς προσυσκευασία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο τεμαχισμός και η αφαίρεση των κοκάλων γίνεται στον τόπο πώλησης με σκοπό την άμεση πώληση στον καταναλωτή και εφόσον αυτός ο τεμαχισμός και η αφαίρεση των κοκάλων γίνεται κατ' απαίτηση του καταναλωτή και παρουσία του, η τελική συσκευασία πρέπει να φέρει τουλάχιστο τις ακόλουθες ενδείξεις:

(α) Την κατηγορία, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5·

(β) την τιμή ανά μονάδα βάρους στη λιανική πώληση-

(γ) την κατάσταση στην οποία το κρέας πουλερικών διατίθεται στο εμπόριο, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5 και τη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης·

(δ) τον αριθμό μητρώου του σφαγείου ή της εγκατάστασης τεμαχισμού·

(ε) την ένδειξη της χώρας προέλευσης στην περίπτωση του κρέατος πουλερικών που εισάγεται από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5) Οι λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την ένδειξη της ονομασίας κάτω από την οποία πωλείται το κρέας πουλερικών, καθορίζονται με Κανονισμούς.

(6) Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με-

(α) Την προαιρετική ένδειξη της χρησιμοποιηθείσας μεθόδου ψύξης· και

(β) την προαιρετική ένδειξη της χρησιμοποιηθείσας μεθόδου εκτροφής, καθώς και των όρων τακτικού ελέγχου στους οποίους υπόκειται η χρήση τέτοιων ενδείξεων,

μπορούν να καθορίζονται με Κανονισμούς.

Σύμφωνα με Κανονισμούς μπορούν να καθοριστούν και οι όροι με τους οποίους δύναται να διενεργείται ο τακτικός έλεγχος από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β), κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις ανεξαρτησίας έναντι των επηρεαζόμενων παραγωγών.

Προαιρετική σήμανση και παρουσίαση

8. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7, η κατάταξη του κρέατος πουλερικών ή η αναφορά των συμπληρωματικών ενδείξεων που προβλέπονται στα άρθρα αυτά στις περιπτώσεις παραδόσεων στις εγκαταστάσεις τεμαχισμού ή μεταποίησης, είναι προαιρετική.

Περιεκτικότητα σε εξωγενές νερό

9.—(1) Τα ποσοστά απορρόφησης νερού τα οποία από τεχνικής άποψης είναι αναπόφευκτα και των οποίων δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση, καθώς και οι σχετικές ενιαίες μέθοδοι ελέγχου, κατά την παρασκευή νωπών και κατεψυγμένων σφάγιων και σφάγιων βαθειάς κατάψυξης, καθορίζονται με τους Κανονισμούς.

(2) Η ένδειξη των ποσοστών της ελάχιστης απορρόφησης νερού που είναι τεχνικά αναπόφευκτη, όπως αναφέρονται στο εδάφιο (1), δύναται να καταστεί υποχρεωτική.

Ορισμός Εντεταλμένης Υπηρεσίας

10.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίζει οποιοδήποτε Τμήμα ή Κλάδο Τμήματος ή Λειτουργό του Υπουργείου του ή οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για έναν ή περισσότερους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) ορισμός γίνεται με γνωστοποίηση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Ορισμός, αρμοδιότητες και εξουσίες Επιθεωρητή

11.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου του ή άλλης Υπηρεσίας για να ενεργούν ως Επιθεωρητές στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατό να ανατίθενται ειδικά δυνάμει άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Επιθεωρητής-

(α) Συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με αιτήσεις για έκδοση άδειας για συσκευασία, σήμανση ή παραγωγή κρέατος πουλερικών

(β) αναφέρει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που ήθελαν ανατεθεί σ' αυτόν για σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, κάθε Επιθεωρητής σ' οποιαδήποτε εύλογη ώρα και αφού επιδείξει πιστοποιητικό της ιδιότητάς του-

(α) Επιθεωρεί οποιαδήποτε εγκατάσταση και εξετάζει βιβλία, έγγραφα ή αρχείο αυτής σχετικά με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(β) εισέρχεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή άλλους χώρους όπου έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι διεξάγονται εργασίες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού Κανονισμούς και προβαίνει σε σήμανση οποιασδήποτε συσκευασίας ή κιβωτίου ή αρχείου αυτής·

(γ) εξετάζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και ανοίγει οποιαδήποτε συσκευασία ή κιβώτιο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρει ή περιέχει κρέας πουλερικών αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος·

(δ) λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα του κρέατος πουλερικών από τις εγκαταστάσεις καθώς και σε όλα τα στάδια της εμπορίας·

(ε) εξετάζει και λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις εγκαταστάσεις του τελωνείου ή τις αποθήκες αυτού, ανοίγει οποιαδήποτε κιβώτια ή πακέτα και ελέγχει μεταφορικά μέσα κατά τον εκτελωνισμό κρέατος πουλερικών που εισάγεται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκδοση Κανονισμών

12.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα:

(α) Να θέτει όρους και να ρυθμίζει τα κριτήρια κατάταξης σε κατηγορίες των σφάγιων και τεμαχίων των πουλερικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και να προβλέπει για την υποδιαίρεσή τους σε υποκατηγορίες·

(β) να καθορίζει, ρυθμίζει, επιβάλλει και περιορίζει τον τρόπο συσκευασίας, τις γλώσσες και την ονομασία κάτω από την οποία πωλείται καθώς και την παρουσίαση νωπού ή κατεψυγμένου κρέατος πουλερικών·

(γ) να προβλέπει τον τρόπο και τους όρους έκδοσης άδειας για παραγωγή, συσκευασία και σήμανση του κρέατος πουλερικών

(δ) να ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των παραγωγών, συσκευαστών και πωλητών του κρέατος πουλερικών

(ε) να ορίζει τα όρια επιτρεπτών αποκλίσεων κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο·

(στ) να περιλάβει πρόνοιες για την ταξινόμηση, σήμανση και έλεγχο των προσυσκευασιών κατεψυγμένου ή ταχύψυκτου κρέατος πουλερικών

(ζ) να προνοεί για την επιθεώρηση και έλεγχο των εγκαταστάσεων και των αρχείων αυτών·

(η) να καθορίζει τις πρόνοιες για την εισαγωγή κρέατος πουλερικών από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(θ) να ορίζει και καθορίζει τους ελέγχους και τα ποσοστά της περιεκτικότητας σε εξωγενές νερό των κατεψυγμένων και ταχύψυκτων πουλερικών

(ι) να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες κατάταξης σε κατηγορίες βάρους των προσυσκευασμένων πουλερικών και τις ενδείξεις της χρησιμοποιηθείσας μεθόδου ψύξης-

(ια) να καθορίζει τη χρήση, και τους όρους σήμανσης και τακτικού ελέγχου των πτηνοτροφικών μεθόδων εκτροφής·

(ιβ) να προσδιορίζει τη μέθοδο απώλειας νερού κατά την απόψυξη και τη μέθοδο προσδιορισμού της ολικής περιεκτικότητας σε νερό στα πουλερικά.

Αδικήματα και ποινές

13. Πρόσωπο που-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών αναφορικά με την παραγωγή, μεταφορά, φύλαξη, ταξινόμηση, έλεγχο ποιότητας και βάρους, συσκευασία, σήμανση και εμπορία του κρέατος πουλερικών ή

(β) εισάγει για πώληση ή συσκευάζει για πώληση ή πωλεί ή έχει στην κατοχή του κρέας πουλερικών με σκοπό την πώληση, του οποίου η εισαγωγή, φύλαξη, μεταφορά, ταξινόμηση, έλεγχος ποιότητας και βάρους, συσκευασία, σήμανση, κυκλοφορία ή εμπορία δε συνάδει με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ' αυτόν· ή

(δ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που ήθελε ζητηθεί για έλεγχο με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς· ή

(ε) με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έναρξη της sισχύος του παρόντος Νόμου

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τύπος Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002

Αίτηση νια έκδοση Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία 
και σήμανση κρέατος πουλερικών βάση του άρθρου 4 του Νόμου
Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. ταυτότητας/εμπορική ονομασία πτηνοσφαγείου και αρ.
εγγραφής Εταιρείας:......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Διεύθυνση Αιτητή και αρ. τηλεφώνου:..............................................................................................
...................................................................................................................................................
1. Αιτούμαι έκδοση Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το άρθρο 4 του Νόμου.
2. Για υποστήριξη της Αίτησης μου υποβάλλω τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

(Α) Βεβαίωση/Άδεια Πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών βάσει του Περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμου του 1979 και 1981 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(Β) Άδεια Οικοδομής ή/και Πολεοδομική Άδεια (συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών όρων και Σχεδίων) για τις εγκαταστάσεις του πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών.
(Γ) Δείγματα πινακίδων σήμανσης που θα χρησιμοποιήσω κατά την περίοδο ισχύος της αιτούμενης Άδειας.
(Δ) Άλλα έγγραφα........................................................................................................................
3. Έχω υπόψη μου τους Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Κανονισμούς με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω.
4. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες των Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμους του 2000 και 2002, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω.
Ημερομηνία.......................................................... Υπογραφή................................................

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τύπος Β
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002
Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση,
συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το Άρθρο 4 του Νόμου
 • Χορηγείται στον/στην Εταιρεία..............................................................................................
  Αρ. Ταυρότητα/αρ. άδειας Εταιρείας/.....................................................................................
  από...................................................................................................................................
  και αρ. τηλεφώνου:............................................................................................................
  άδεια για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το άρθρο 4 του Νόμου
  με τους ακόλουθους όρους:.......................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
 • Η παρούσα Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση δεν ισχύει για κρέας ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής που περιγράφονται στον Κανονισμό 12.
 • Η ισχύς της παρούσας άδειας τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου του..........................................
 • Η άδεια εγγραφής δύναται να ανανεωθεί με την υποβολή νέας αίτησης εφόσον η εγκατάσταση εξακολουθεί να πληρεί τις πρόνοιες του Νόμου και των βάση αυτού εκδιδομένων Κανονισμών.
  - Αριθμός Άδειας Εγκατάστασης ταξινόμησης, συσκευασίας και σήμανσης
  CY.........................
Ημερομηνία.............................................................. Υπογραφή...................................................

Όνομα και τίτλος...........................................................................................................................................


για την Εντεταλμένη Υπηρεσία
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τύπος Γ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 και 2002
Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση. συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το Άρθρο 4(5) του Νόμου
 • Χορηγείται στον/στην Εταιρεία..............................................................................................
  Αρ. Ταυρότητα/αρ. άδειας Εταιρείας/.....................................................................................
  από...................................................................................................................................
  και αρ. τηλεφώνου:............................................................................................................
  Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών, με βάση το άρθρο 4 (5) του Νόμου, με τους ακόλουθους όρους:............................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
 • Η παρούσα Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση δεν ισχύει για κρέας ειδικών κατηγοριών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής που περιγράφονται στον Κανονισμό 12.
 • Η ισχύς της παρούσας άδειας τερματίζεται την........................................................................
 • Η παρούσα άδεια εγγραφής δύναται να ανανεωθεί με υποβολή νέας αίτησης εφόσον η εγκατάσταση εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών.
- Αριθμός Προσωρινής Άδειας Εγκατάστασης, ταξινόμησης, συσκευασίας και σήμανσης κρέατος πουλερικών:
ΠΡ..........................
Ημερομηνία.............................................................. Υπογραφή....................................................

Όνομα και τίτλος...........................................................................................................................


για την Εντεταλμένη Υπηρεσία
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος


 

Σημείωση
12 του Ν.280(I)/2004Καταργήσεις και επιφυλάξεις

(1) Οι Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών Νόμοι του 2000 και 2002 και οι δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμοί καταργούνται.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη ή την ανάκλησή τους.