Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Ορισμένων Θέσεων) Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"θέση" σημαίνει θέση στη δημόσια υπηρεσία.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στο Νόμο αυτό έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

Προσόν της ελληνικής γλώσσας

3. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων που αναφέρονται στον Πίνακα, για διορισμό ή προαγωγή σε αυτές απαιτείται το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντί της άριστης ή άπταιστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των θέσεων που εκτίθενται στον Πίνακα, η διαδικασία για την πλήρωση των οποίων άρχισε, χωρίς όμως αυτή να έχει ολοκληρωθεί, πριν από την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου και δεν αφορά πλήρωση θέσεων κατόπιν επανεξέτασης λόγω ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 3 και 4)

Ορισμένες θέσεις

Τμήμα Γεωργίας

Ανώτερος Γεωργικός Λειτουργός (Κλ. Α13)
Ανώτερος Κτηνοτροφικός Λειτουργός (Κλ. Α13)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Πρώτος Υδραυλικός Μηχανικός (Κλ. Α14)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ανώτερος Γεωλογικός Λειτουργός (Κλ. Α13)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α13)

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων·

Πρώτος Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων (Κλ. Α14)