ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αποκόμιση κέρδους” σημαίνει προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους, εξαιρουμένων των συνήθων και υπό τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης λογικών μεσιτικών δικαιωμάτων που δικαιούται χρηματιστής σύμβουλος επενδύσεων, διαχειριστής χαρτοφυλακίου ή άλλο πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους σχετικά με την απόκτηση, διάθεση ή διαχείριση κινητών αξιών˙

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙

“δημόσια χρεόγραφα” σημαίνει χρεόγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από δήμους, άλλες τοπικές αρχές και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και περιλαμβάνει χρεόγραφα εγγυημένα από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και χρεόγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου άλλων κρατών, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την κυβέρνηση άλλων κρατών, εφόσον τα χρεόγραφα αυτά γίνονται δεκτά προς διαπραγμάτευση σε εγκεκριμένη από τον Υπουργό χρηματιστηριακή αγορά, η οποία διέπεται από ορισμένους κανόνες, τελεί υπό την εποπτεία δημοσίως αναγνωρισμένων αρχών, λειτουργεί κανονικά και είναι άμεσα ή έμμεσα ανοικτή στο κοινό˙

“εκδότης” σημαίνει το νομικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων που εκδίδει κινητές αξίες˙

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που συνιστάται δυνάμει του άρθρου 5 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001.

“κινητές αξίες” ή περιληπτικά “αξίες” σημαίνει δημόσια χρεόγραφα και τίτλους˙

“Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση για τους Έχοντες Προνομιακή Πρόσβαση στην Πληροφόρηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που κυρώθηκε με νόμο από τη Δημοκρατία με τον Κυρωτικό της Σύμβασης για τους Έχοντες Προνομιακή Πρόσβαση στην Πληροφόρηση Νόμο˙

“τίτλοι” σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους δημόσιων εταιρειών που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων ή/και των δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεση τους, όπως και συμβάσεις με ρήτρα για τους τίτλους αυτούς και περιλαμβάνει τίτλους κατά την πιο πάνω έννοια εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων που έχουν κατά νόμο συσταθεί στην αλλοδαπή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί γίνονται δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε εγκεκριμένη από τον Υπουργό χρηματιστηριακή αγορά, η οποία διέπεται από ορισμένους κανόνες, τελεί υπό την εποπτεία δημοσίως αναγνωρισμένων αρχών, λειτουργεί κανονικά και είναι άμεσα ή έμμεσα ανοικτή στο κοινό˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών˙

“Χρηματιστήριο” σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου συσταθέν Χρηματιστήριο˙

“χρηματιστής” σημαίνει χρηματιστή κατά την έννοια του άρθρου 33 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.