ΜΕΡΟΣ XII ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αρχές οι οποίες διέπουν την άσκηση της κανονιστικής εξουσίας

60.—(1) Είναι ανίσχυρη κανονιστική πράξη η οποία εκδόθηκε χωρίς να παρέχεται εξουσία προς αυτό από νόμο ή εξέρχεται των ορίων της εξουσιοδότησης που δόθηκε με νόμο ή αντιβαίνει προς οποιαδήποτε διάταξη του εξουσιοδοτούντος νόμου ή εκδόθηκε χωρίς να τηρηθεί ο αναγκαίος για την έγκυρη έκδοσή της τύπος.

(2) Διοικητικό όργανο δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε άλλο όργανο την εξουσιοδότηση που πήρε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκτός αν ρητά ή σιωπηρά παρέχεται εξουσία από το νόμο.

(3) Κανονιστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται με εξουσιοδότηση νόμου δεν μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ, εκτός αν ο νόμος ο οποίος παρέχει την εξουσιοδότηση ρητά το επιτρέπει.

Τύπος των κανονιστικών πράξεων

61. Οι κανονιστικές πράξεις αποκτούν ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

62. Ο Υπουργός Οικονομικών για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση θεμάτων τεχνικής φύσεως, για την ομαλή λειτουργία συνεδρίας που διενεργείται διά τηλεδιασκέψεως, για την ομαλή συμμετοχή των μελών του συλλογικού οργάνου σε αυτήν, για την αξιοπιστία του συστήματος και για την ομαλή ηλεκτρονική ενεργοποίησή του, κατά τρόπο που να  τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου

63. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τη σύγκληση συνεδρίας διά τηλεδιασκέψεως, διαπίστωσης απαρτίας ή/και για οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα αφορώντα στη διεξαγωγή συνεδρίας συλλογικού οργάνου, ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των οικείων διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου.