Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

62. Ο Υπουργός Οικονομικών για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση θεμάτων τεχνικής φύσεως, για την ομαλή λειτουργία συνεδρίας που διενεργείται διά τηλεδιασκέψεως, για την ομαλή συμμετοχή των μελών του συλλογικού οργάνου σε αυτήν, για την αξιοπιστία του συστήματος και για την ομαλή ηλεκτρονική ενεργοποίησή του, κατά τρόπο που να  τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.