Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Καταργήσεως του περί Προστασίας των Ελιών και άλλων Προϊόντων Νόμος του 1998.

Κατάργηση

2. Ο περί Προστασίας των Ελιών και άλλων Προϊόντων Νόμος με τον παρόντα Νόμο καταργείται.