ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμοι του 1997 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμοι του 1997 έως 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Γραμματέας” σημαίνει το Γραμματέα του Ιδρύματος που προβλέπεται από το άρθρο 11 του παρόντος Νόμου~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“δημόσια υπηρεσία” έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτή από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους και περιλαμβάνει τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία~

“δημόσιος υπάλληλος” έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτόν από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους και περιλαμβάνει τους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς~

“Διοικητικό Συμβούλιο” ή “Συμβούλιο” σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος που προβλέπεται από το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου~

“Επιτροπές Επιλογής” σημαίνει τις Επιτροπές Επιλογής που προβλέπονται από το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου~

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου το οποίο ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου~

“Κανονισμοί” σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Ιδρύματος που προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Ίδρυση του Ιδρύματος

3. Ιδρύεται Ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με όλες τις ιδιότητες του νομικού προσώπου, διέπεται από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού.

Σκοπός του Ιδρύματος

4. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η συμβολή του στην ενίσχυση των Γραμμάτων, των Επιστημών και των Τεχνών με την ετοιμασία, την προώθηση και την υλοποίηση ενός ενιαίου προγράμματος υποτροφιών, δανείων και άλλων εκπαιδευτικών χορηγιών που βασίζεται στους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς στόχους της Δημοκρατίας.

Αρμοδιότητες του Ιδρύματος

5.-(1) Το Ίδρυμα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι αρμόδιο για την ετοιμασία και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υποτροφιών, δανείων και άλλων εκπαιδευτικών χορηγιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς.

(2) Ειδικότερα χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), το Ίδρυμα μεριμνά-

(α) Για την εκπόνηση και την υλοποίηση σχεδίου κρατικών υποτροφιών, δανείων και άλλων εκπαιδευτικών χορηγιών που παρέχονται σε πολίτες της Δημοκρατίας και σε αλλοδαπούς για σπουδές, επιμόρφωση ή κατάρτιση, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε κλάδους και σε επίπεδα που θα είναι σύμφωνα με τα προγράμματα του~

(β) για την εξασφάλιση πόρων και υποτροφιών από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ιδιωτικό τομέα και, μέσω των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, από ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς για την εφαρμογή των προγραμμάτων του~

(γ) για την παροχή υποτροφιών, δανείων και άλλων εκπαιδευτικών χορηγιών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του και για την επίτευξη συνεργασίας στην παροχή υποτροφιών που μπορεί να προσφέρονται σε πολίτες της Δημοκρατίας από άλλες αρχές, κυβερνήσεις ή οργανισμούς~

(δ) για τη δημιουργία και διατήρηση μηχανισμού επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων και ετήσιας παρακολούθησης της προόδου των υποτρόφων~

(ε) για κάθε άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με την επίτευξη των σκοπών του.

(3) Το Ίδρυμα έχει την εξουσία να αποκτά, να αγοράζει, να πωλεί ή να εκμισθώνει ιδιοκτησία για την επίτευξη των σκοπών του μετά την έγκριση των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Όργανα του Ιδρύματος

6. Τα όργανα του Ιδρύματος είναι-

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) ο Πρόεδρος,

(γ) ο Γραμματέας.

Διοικητικό Συμβούλιο

7.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με βάση εισήγηση του Υπουργού διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από τα ακόλουθα εννέα μέλη:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα έξι μέλη εγνωσμένου κύρους και ακαδημαϊκών προσόντων που προέρχονται τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα·

(β) δύο μέλη που επιλέγονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι μόνιμα μέλη του διδακτικού του προσωπικού.

(2) Ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση η οποία καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Απαρτία αποτελούν ο Πρόεδρος και άλλα τέσσερα μέλη. Για να είναι έγκυρη η απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από πέντε τουλάχιστο μέλη.

(5) Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδυνατεί να παραστεί και να προεδρεύσει συνεδρίας, τα παρόντα μέλη υποδεικνύουν κατά τη συνεδρία ένα από τα μεταξύ τους μέλη για να προεδρεύσει της συνεδρίας.

(7) Τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και το πλήρες σκεπτικό τους, για σκοπούς δικαστικού ελέγχου. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στα πρακτικά καταγράφεται τόσο η θέση της πλειοψηφίας όσο και η θέση της μειοψηφίας με το πλήρες σκεπτικό τους για σκοπούς διαφάνειας και δικαστικού ελέγχου. Οποιοδήποτε μέλος παρόν κατά τη συνεδρία μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθούν στα πρακτικά απόψεις του που είναι ουσιώδεις σε σχέση με συγκεκριμένη απόφαση. Τα πρακτικά επικυρώνονται κατά την έναρξη της επόμενης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Κανονισμούς για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις συνεδρίες και την εν γένει λειτουργία του.

(9) Κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επηρεάζει τη νομική του υπόσταση ούτε και την εγκυρότητα των αποφάσεων του.

(10) Ο Γραμματέας παρακάθεται στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8.-(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2), η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής με δικαίωμα ενός μόνο ακολουθούντος επαναδιορισμού. Τα μέλη είναι επαναδιορίσιμα μετά τις δύο συνεχείς θητείες μετά την πάροδο μιας πλήρους θητείας κατά την οποία δεν ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

(2) Με σκοπό τη διασφάλιση της μερικής ανά διετία ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος, τα τρία από τα έξι μέλη που επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και το ένα από τα δύο μέλη που επιλέγονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, διορίζονται για τετραετή θητεία. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται για διετή θητεία.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

9. (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο οικονομικός διαχειριστής του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την πραγμάτωση των σκοπών του και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες σε σχέση με τη λειτουργία του. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο-

(α) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ιδρύματος και τον υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού, για έγκριση. Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο και τρεις μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους του Ιδρύματος, ο εν λόγω προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

(β) καταρτίζει Κανονισμούς λειτουργίας του Ιδρύματος, περιλαμβανομένων Κανονισμών λειτουργίας των Επιτροπών Επιλογής και είναι υπεύθυνο για την πιστή εφαρμογή τους·

(γ) εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τα κριτήρια και έχει την ευθύνη για την επιλογή των υποτρόφων και των δανειοδοτουμένων του:

Νοείται ότι τα κριτήρια για την παροχή υποτροφιών είναι βασικά η επίδοση και το ήθος των υποψηφίων, καθώς και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους και καθορίζονται με Κανονισμούς.

Σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, που αναφέρονται στους Κανονισμούς, το κριτήριο της ανεπάρκειας των οικονομικών μέσων είναι δυνατό να έχει δευτερεύουσα σημασία ή και να αίρεται·

(δ) συνάπτει συμβόλαια με τους υποτρόφους και παρακολουθεί τη συμμόρφωση τους με τους όρους των συμβολαίων:

Νοείται ότι αναφορικά με κρατικούς υπαλλήλους-υποτρόφους τα συμβόλαια ετοιμάζονται σε συνεργασία με την Υπηρεσία, το Τμήμα ή τον Οργανισμό στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος·

(ε) καταρτίζει κάθε δύο χρόνια κατάλογο εξεταστών αποτελούμενο από κατάλληλους κρατικούς υπαλλήλους με μισθολογική κλίμακα τουλάχιστον Α12 ή αντίστοιχη μισθολογική κλίμακα, ή/και από κατάλληλα πρόσωπα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίο συγκροτούνται οι εκάστοτε Επιτροπές Επιλογής. Ο κατάλογος εξεταστών υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση·

(στ) υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για το ύψος των υποτροφιών, των δανείων και των άλλων χορηγημάτων, ανάλογα με τη χώρα ή και το επίπεδο σπουδών, που είναι το ίδιο για τους ίδιους τίτλους σπουδών και για τις ίδιες χώρες.

(ζ) [Διαγράφηκε]

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ομόφωνη απόφασή του, που λαμβάνεται από την ολομέλεια, να αναθέτει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Ιδρύματος ή σε ειδικό κλιμάκιο απαρτιζόμενο από τουλάχιστο δύο μέλη. Η εντολή δύναται να είναι με όρους και για ορισμένη χρονική περίοδο όπως το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.

Εξουσίες του Προέδρου

10. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

(β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα και υπογράφει εκ μέρους του κάθε επίσημο έγγραφο·

(γ) σε ειδικές περιπτώσεις υποτροφιών που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου Κυβερνητικού Τμήματος για τις οποίες υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο υπάλληλοι του τμήματος αυτού, ο Πρόεδρος μπορεί να παρακάμψει τη διαδικασία προκήρυξης αποδεχόμενος τεκμηριωμένη εισήγηση του Τμήματος·

(δ) Σε περιπτώσεις υποτροφιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι είναι ίσοι ή λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος δύναται να παρακάμψει τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων και των προφορικών συνεντεύξεων, αν οι υποψήφιοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και να παραπέμψει τον ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη σε προσωπική συνέντευξη από δύο μέλη του Συμβουλίου ή από δύο εξεταστές·

(ε) εκτελεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή εξουσία που το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σ' αυτό δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 9.

Γραμματέας

11.-(1) Καθήκοντα Γραμματέα του Ιδρύματος εκτελεί ο δημόσιος υπάλληλος, οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13, να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά. Μέχρις ότου οριστεί ο υπάλληλος αυτός, ο Υπουργός σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος διορίζει κατάλληλο πρόσωπο για εκτέλεση των καθηκόντων του Γραμματέα με τέτοιους όρους που θα συμφωνηθούν.

(2) Ο Γραμματέας είναι ο ανώτατος υπάλληλος του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των, δυνάμει αυτού, εκδιδόμενων Κανονισμών, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Μετέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ασκεί καθήκοντα γραμματέα·

(β) μεριμνά για την ετοιμασία των προγραμμάτων του Ιδρύματος καθώς και του ετήσιου προϋπολογισμού του·

(γ) είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερομένους, για την προκήρυξη των υποτροφιών, για την ετοιμασία των συμβολαίων των υποτρόφων και για την παρακολούθηση της προόδου τους.

Επιτροπές Επιλογής

12.—(1) Οι εκάστοτε Επιτροπές Επιλογής συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και η καθεμιά απαρτίζεται-

(α) Από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τουλάχιστο δύο εξεταστές. Στην περίπτωση αυτή του κλιμακίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου· ή

(β) από τουλάχιστο τέσσερις εξεταστές. Του κλιμακίου προεδρεύει το μέλος που είναι αρχαιότερο ή που εκλέγεται για το σκοπό αυτό, εκτός αν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος υποδείξει τον εξεταστή που θα προεδρεύει του κλιμακίου.

(2) Οι εξεταστές, μέλη του κλιμακίου επιλέγονται από τον κατάλογο που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με κύριο κριτήριο, τηρουμένου του εδαφίου (4), τη σχέση τους με το αντικείμενο των σπουδών.

(3) Θέματα που αφορούν τη συγκρότηση και τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών Επιλογής καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί, τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με οδηγίες του Συμβουλίου.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η συμμετοχή σε κλιμάκιο επιλογής εξεταστών που να σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών ή όπου υπάρχει ποικιλία αντικειμένων σπουδών, το κλιμάκιο δύναται, με έγκριση του Προέδρου του Ιδρύματος, να καλέσει συμβούλους που να σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα, με σκοπό να παράσχουν στο κλιμάκο οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί.

(5) Στις συνεδριάσεις κλιμακίων για επιλογή υποψηφίων σχετικά με υποτροφίες που δε χορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από τη Δημοκρατία δύνανται να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των αρχών που προσφέρουν τις υποτροφίες, αν αυτό απαιτείται από τους όρους προσφοράς ή αν αυτό κριθεί από το κλιμάκιο αναγκαίο για σκοπούς επιλογής.

(6) Οι σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι των αρχών που προσφέρουν την υποτροφία δε λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία ούτε και επιτρέπεται η παρουσία τους κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων του κλιμακίου για λήψη απόφασης.

Υπάλληλοι

13. (1) Για την εκτέλεση της αναγκαίας διοικητικής λογιστικής και γραφειακής εργασίας προς όφελος του Ιδρύματος, οι οικείοι προϊστάμενοι, ύστερα από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου και συγκατάθεση του Υπουργού, αναθέτουν, από καιρού εις καιρόν, τα ανάλογα καθήκοντα σε δημόσιους υπαλλήλους, ο ανώτατος αριθμός των οποίων καθορίζεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος.

(2) Ένας εκ των δημόσιων υπαλλήλων που θα εκτελούν εργασία προς όφελος του Ιδρύματος θα ενεργεί ως Γραμματέας για τουλάχιστο τέσσερα έτη:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο θα τεθεί σε ισχύ την 1.1.2001.

(3) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εκτελούν εργασία προς όφελος του Ιδρύματος διέπονται από τις εκάστοτε σε ισχύ πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και αξιολογούνται με βάση τους εκάστοτε σε ισχύ περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ IV ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υποτροφίες

14. Τηρουμένου του άρθρου 18, οι υποτροφίες που παρέχονται από το Ίδρυμα προορίζονται για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και για αλλοδαπούς, και μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε θέμα ή κλάδο καθώς και οποιοδήποτε τίτλο.

Υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

15. Παρέχονται υποτροφίες για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συνίστανται σε-

(α) Μηνιαίο επίδομα~

(β) φοιτητικό δάνειο~

(γ) εκπαιδευτικές χορηγίες.

Υποτροφίες σε δημόσιους υπαλλήλους

16.-(1) Αριθμός υποτροφιών παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

(2) Κανονισμοί μπορούν να προβλέπουν την επιλογή υποτρόφων για την ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας με κριτήριο την καταλληλότητα για το συγκεκριμένο σκοπό.

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών η επιλογή υποτρόφων για την ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας θα γίνεται με βάση τις αναγκαίες προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται με τη δημοσίευση των υποτροφιών, τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας, το εργασιακό επίπεδο της θέσης των υποψηφίων την καταλληλότητα των υποψηφίων για το συγκεκριμένο σκοπό και το αποτέλεσμα της προσωπικής συνέντευξης με την προϋπόθεση ότι η βαρύτητα της συνέντευξης δε θα υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξιολόγησης.

Επίπεδο υποτροφίας

17. Οι υποτροφίες που παρέχονται από το Ίδρυμα μπορεί να οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού, διπλώματος, πτυχίου ή μεταπτυχιακού προσόντος, ανάλογα με την περίπτωση.

Τόπος σπουδών

18.-(1) Οι υποτροφίες που παρέχονται σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να αφορούν την παρακολούθηση σπουδών είτε στην Κύπρο είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ανάλογα με τις ανάγκες της Δημοκρατίας και την επιθυμία του χρηματοδότη.

(2) Υποτροφίες παρέχονται σε αλλοδαπούς μόνο για την παρακολούθηση σπουδών και προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε άλλα κρατικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Διαδικασία προκήρυξης υποτροφιών

19.-(1) Όλες οι υποτροφίες προκηρύσσονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και με ενδοϋπηρεσιακές εγκυκλίους:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου (γ) του άρθρου 10, η διαδικασία προκήρυξης μπορεί να παρακαμφθεί.

(2) Στην προκήρυξη καθορίζονται επακριβώς τα προσόντα των υποψηφίων, το περιεχόμενο των σπουδών, το επίδομα και γενικά όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την υποτροφία.

Διαδικασία επιλογής

20.-(1) Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τις εκάστοτε Επιτροπές Επιλογής ύστερα από γραπτή εξέταση και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με Κανονισμούς.

(2) Το αποτέλεσμα της επιλογής υπόκειται στην επικύρωση του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Υποχρεώσεις υποτρόφων

21.-(1) Κάθε υπότροφος του Ιδρύματος οφείλει να επιδεικνύει τον απαιτούμενο ζήλο κατά τη διάρκεια των σπουδών του και να συμμορφώνεται με τους όρους του συμβολαίου του μετά την περάτωση τους.

(2) Σε περίπτωση που η επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια των σπουδών του δεν ικανοποιεί τους όρους που προβλέπονται από τους Κανονισμούς, μπορεί το επίδομα του να περιοριστεί ή η υποτροφία του να διακοπεί.

ΜΕΡΟΣ V - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ V ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός

22.-(1) Το Ίδρυμα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει τον προϋπολογισμό του, τον οποίο υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού, για έγκριση. Μετά την έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός καταθέτει τον προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους του Ιδρύματος.

(2) Το Ίδρυμα αποστέλλει στον Υπουργό αμέσως μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους τον απολογισμό της χρήσης του οικονομικού έτους που έχει λήξει και έκθεση πεπραγμένων διαρκούντος του οικονομικού έτους.

(3) Το Ίδρυμα τηρεί τα αναγκαία βιβλία και λογαριασμούς της διαχείρισης αυτού.

(4) Το οικονομικό έτος του Ιδρύματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

(5) Το Ίδρυμα καταβάλλει ετησίως στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας ποσό που συμφωνείται μεταξύ τους για δαπάνες που πραγματοποιεί η κυβέρνηση για την αναγκαία διοικητική, λογιστική και γραφειακή εργασία προς όφελος του Ιδρύματος.

Ταμείο

23.-(1) Το Ίδρυμα έχει ξεχωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται τα κεφάλαια και οι πρόσοδοι του που αποτελούνται από-

(α) Χορηγίες και δάνεια της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας είτε υπό μορφή πιστώσεων είτε υπό μορφή υποτροφιών·

(β) δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το Ίδρυμα από άτομα και οργανώσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό καθώς και από ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

(γ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να περιέλθει στο Ίδρυμα αναφορικά με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του.

(δ) Όλες οι συνεισφορές, στο Ταμείο οποιασδήποτε μορφής και από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχονται, θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(2) Από το Ταμείο του Ιδρύματος καταβάλλονται-

(α) Οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του προσωπικού του Ιδρύματος·

(β) τα επιδόματα, τα χορηγήματα, τα δίδακτρα, τα δάνεια και κάθε άλλο ποσό που παρέχεται από το Ίδρυμα ως υποτροφία, χορηγία ή δάνειο·

(γ) το χρεολύσιο δανείου που έχει συναφθεί από το Ίδρυμα·

(δ) Τα λειτουργικά και άλλα έξοδα σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

(3) Η παραχώρηση των δανείων προς τους δανειοδοτουμένους του Ιδρύματος γίνεται μέσω των Δανειστικών Επιτρόπων, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Υπουργός.

Δάνεια

24.-(1) Το Ίδρυμα μπορεί, για την προώθηση των σκοπών του, να συνάπτει δάνεια με τους όρους και από την πηγή που θα καθόριζε το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η Κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί με όποιο τρόπο και με όποιους όρους κρίνει εύλογους, την αποπληρωμή δανείου που συνάπτεται από το Ίδρυμα.

Έλεγχος

25.-(1) Οι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και γενικά η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Οι ελεγμένοι λογαριασμοί του Ιδρύματος μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή υποβάλλονται το ταχύτερο στον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ VI ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή από φορολογίες

26. Το Ίδρυμα απαλλάσσεται από-

(α) Οποιαδήποτε τέλη ή δασμούς καταβλητέους με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία για οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά οποιασδήποτε φύσης που εισάγονται από ή εκ μέρους του Ιδρύματος για χρήση από αυτό~

(β) οποιαδήποτε τέλη χαρτοσήμων καταβλητέων με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί χαρτοσήμων.

Εκπροσώπηση του Ιδρύματος

27.-(1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ίδρυμα σε σχέσεις με τρίτους και ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και υπογράφει εκ μέρους του κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί από αυτό.

(2) Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων αυτών στο Γραμματέα.

(3) Ως νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος ενεργεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος και αναλαμβάνει το χειρισμό υποθέσεων ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στις οποίες το Ίδρυμα είναι διάδικος.

Κανονισμοί

28.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει τους δικούς του εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν θέματα διαδικασίας ή λειτουργίας του ή τη συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Επιλογής.

(2) Τηρουμένου του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο, δυνάμει των διατάξεων αυτών, πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.

Μεταβατικές διατάξεις

29.-(1) Ο διορισμός των μελών της υφιστάμενης Επιτροπής Υποτροφιών τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου 1998.

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής που καταργείται, δυνάμει του εδαφίου (1) θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

(3) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 20, μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2006 οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις και προσωπικές συνεντεύξεις οποτεδήποτε αυτό κρίνεται από το Συμβούλιο πρακτικά εφικτό, έπειτα από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(4) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, το άρθρο 22 και τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 23 τίθενται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2001.

Σημείωση
3 του N.99(I)/2001Ειδική Διάταξη

Οι δυνάμει του άρθρου 20 του βασικού νόμου εκδοθέντες περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Κανονισμοί του 1999 θα αναγιγνώσκονται και θα ερμηνεύονται ως εάν ίσχυαν μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2006.

Σημείωση
30 του Ν.154(Ι)/2006Καταργήσεις και επιφυλάξεις

30.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 154(Ι)/2006] καταργούνται οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (΄Ιδρυση και Λειτουργία ) Νόμοι του 1997 μέχρι 2006.

(2)(α)  Με την κατάργηση των πιο πάνω Νόμων δεν επηρεάζονται -

(i) οποιαδήποτε πράξη , ενέργεια, επιλογή ή οτιδήποτε άλλο έχει τελεσθεί δυνάμει του καταργουμένων Νόμων·

(ii) οποιοσδήποτε διορισμός ή ανάθεση καθηκόντων που έχει γίνει δυνάμει των καταργουμένων Νόμων, περιλαμβανομένου του διορισμού των οργάνων του Ιδρύματος·

(iii) οποιοσδήποτε κατάλογος εξεταστών που έχει καταρτιστεί δυνάμει του καταργουμένων Νόμων·

(iv) οποιοδήποτε Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργουμένων Νόμων, στην έκταση που αυτοί δεν αντιβαίνουν ή δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β)  Τα πιο πάνω θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 154(Ι)/2006], και θα διατηρούν την ισχύ τους μέχρις ότου τροποποιηθούν, τερματιστούν ή εκπληρωθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 154(Ι)/2006].