Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εσωτερική Εθιμοταξία) Νόμος του 1996.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο του προκύπτει διαφορετική έννοια-

“δημόσια αρχή, οργανισμός ή ίδρυμα” περιλαμβάνει κάθε αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία η οποία ασκεί πρωτογενή ή κατ’ εξουσιοδότηση νόμου κρατική εξουσία

“Πρωτόκολλο” σημαίνει την εσωτερική εθιμοτυπική κατάταξη που ακολουθείται σ’ όλες τις επίσημες τελετές και γιορτές τις οποίες διοργανώνει οποιαδήποτε δημόσια αρχή, οργανισμός ή ίδρυμα.

Πρωτόκολλο της Κυπριακής Δημοκρατίας

3. Το Πρωτόκολλο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αυτό που καθορίζεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου και αντικαθιστά κάθε άλλο Πρωτόκολλο που ίσχυε ή ακολουθείτο πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η ρύθμιση της θέσης στην εσωτερική εθιμοταξία των αρχηγών ξένων κρατών, των πρέσβεων και των άλλων διπλωματικών εκπροσώπων των αρχηγών ξένων κρατών, καθώς και των προέδρων ή εκπροσώπων διεθνών οργανισμών επαφίεται στην αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Τήρηση του Πρωτοκόλλου

4. Η αυστηρή τήρηση του Πρωτοκόλλου που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο αποτελεί καθήκον και υποχρέωση του κατά νόμο προϊστάμενου της οικείας δημόσιας αρχής, οργανισμού ή ιδρύματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

1. Πρόεδρος Δημοκρατίας. (Σημ. 1)

2. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

3. Πρόεδρος Βουλής.

4. Αρχηγοί ή εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων.

5. Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας.

6. Γενικός Εισαγγελέας.

7. Πρόεδρος Ανώτατου Δικαστηρίου.

8. Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου. (Σημ. 2)

9. Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κομμάτων.

10. Πρώην Πρόεδροι Βουλής.

11. Βουλευτές. (Σημ. 2)

12. Αρχηγοί ή εκπρόσωποι μη κοινοβουλευτικών κομμάτων. (Σημ. 3)

13. Μέλη Ανώτατου Δικαστηρίου. (Σημ. 2)

14. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

15. Υφυπουργός παρά τω Προέδρω.

16. Πρόεδρος Ένωσης Δήμων.

17. Δήμαρχοι. (Σημ. 2)

18. Αρχηγός Εθνικής Φρουράς.

19. Αρχηγός Αστυνομίας.

20. Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.

21. Πρώην Υπουργοί και πρώην Βουλευτές.

22. Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας.

23. Σύμβουλοι Προέδρου της Δημοκρατίας.

24. Αρχηγοί ή εκπρόσωποι άλλων θρησκευτικών ομάδων.

25. Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. (Σημ. 2)

26. Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. (Σημ. 2)

27. Γενικός Ελεγκτής.

28. Επίτροπος Διοικήσεως.

29. Γενικοί Διευθυντές της Βουλής των Αντιπροσώπων, των Υπουργείων και του Γραφείου Προγραμματισμού.

30. Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου.

31. Γενικός Λογιστής.

32. Πρόεδροι ημικρατικών οργανισμών.

33. Γενικοί Διευθυντές ημικρατικών οργανισμών.

34. Έπαρχοι.

35. Δημοτικοί Σύμβουλοι. (Σημ. 2)

___________________________________

Σημ. 1: Η κατάταξη των επίσημων φιλοξενουμένων του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίζεται με βάση το οικείο εσωτερικό Πρωτόκολλο.

Σημ. 2: Αποφασίζεται από τα κατ’ ιδίαν Σώματα η κατάταξη των εκάστοτε Υπουργών, Βουλευτών, Δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, Μελών των Επιτροπών Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων.

Σημ. 3: Νοουμένου ότι δεν παρίσταται ο αρχηγός του μη κοινοβουλευτικού κόμματος.