vo o

1. v o v o o vvv ov o o 1996.

v

2. ov v o v o vo o o vvo-

"vvo o" v oo o ooo, vo , oov, ooo, , v, oo o oo voo v v o o, v v v v o o v v o o.

"o o" v o o v v ov o o o ooo v o vvo o , vo vo o o, v v ov o o o v v ov o o. o vo o o o, o v o o .

"" v o o o o o o v o o 7 o vo o.

"v" v o v v .

"oo" v ov oo o o vvv ov, o o v o o 10.

o o vo o

3. v o oo o ooo, v , o o o voo v vvo o v vvo o vo o, oov ' v oovo v v o ov vvo o:

o o v o v v ov, o v v v ov v o o v vov o o oo vo oooo o vo.

v ov o o o

4.-(1) o o o ooo o o ov ' v o vo o, v v v v o oov vvo o. o vvo o oooo o o vvo o o o.

(2) o oo o vo o "vvo o" v o-

() o o o o vvo oo, ov , o v o.

() o v v o v v ovv .

() oooo o o voo o o o o ov o v o o vvo oo.

v o o o o v o o vvo oo

5.-(1) o o o o, v o o vvo oo, v v ov v ov , oo v v -

() v v v o v ov o vvo oo.

() v o o o vvo oo.

() v o o v oov o vvo oo.

() v ov ov oo o ooo o vvo o vvv v v, v v v vvo.

(2) v v oovv, v o vo o, ov o o o o v voo o v vv v o vvo oo, v vov v o o vvo o o.

o o o o vo v o o o vvo oo

6.-(1) v o v o o 5 o o o o v , v, ooo v v o o, oo v v o oo o o o -

() ov o ( v o v v o o v ov) o o vvo oo.

() v , v, v, oo ooo o o vvo oo.

() v ooo o o o vvo oo.

() o o vvo oo o o o o o o v ov o v o v v o ov o o v o, voovo o ov voo o o v o vvo oo oooo o oo o vov o () () o vo o.

() v , v o o oooo o, o vvo oo.

() oooo vo ov v oo o vvo o v o.

() v ooo o v o vvo o v v vvo.

() v v v v o o vvo oo voovo , ovo v v v o ov ov o , o vo o.

() v o v o o vvo oo o v, oo vv oooo o o v v o vvo oo v o o o v oov o v ov oo vvv v v, v v v vvo.

() v ooo o (vov o ) v oo o vvo o .

(2) o, v o o (1) o vo o, o o vvo oo o o v o o vvo oo o o o ov , o o o o v o v o v vo v , vovo (v o o) oooo o o ooo oo v o o v o o V o v v o.

(3) o v o vo o, o o vvo oo o o v o o o ooo v o vo o o o v o o ov o v v, o o v ooo o o o v ov v ooo vo o.

o

7.-(1) o o o o o v ov o o o o vvo oo. o v v v vo o o ovo o.

(2) v v ooo o o o o o o v , v v v 5 6 o o oo o .

(3) o o v o o o v vv o-

() o o o, v voo o vvo o v v v o v v o o v v o o v o oooo o o.

() v o vvo o o.

() v v o .

(4) o o, v o vo o, o vo oo o o "oo o (trustee)" v ov v v o.

o o o o o v

8. o o o o voo, v v v, o v v v vvo v v o v v o o v v v, v , v, o, o v o o v vvo v v o o v v o o, v ooo o o vov 5, 6, 7 v o v vo.

ov v

9.-(1) o o o v o o o o ov v o o o o o o, ov v o .

(2) o, v v ov o oo o, v o o o o o o o o vvo oo.

(3) , v v ov o oo o, oo , v, o oo oo v o oo o o o v o v oo v vv.

(4) v ov oo, v o vo o, o oo o o o o v v v v vovo vvovv, vv ov v o o, o v o o v o o oo v v o, o v oo.

(5) o o o o, v o v o, v o o o o v ov. o v o ov oo o o o o o oo v v o , v o o o oo.

(6) o o o o v v v v v o v ov oo o , v o v o.

(7) oo oo v voo o o o v o v o ooo o vo o.

(8) ooo o o ooo voo o o ov v o, o v v o o o o oo o oov o .

v, , v

10.-(1) v v v o oo o v o o vvo oo.

(2) v v v v v o o vvo oo oo o v v o v. o oo v o vv o ov vooo o v ov o o o.

(3) v v o o o v , o, o v o o vvo oo o .

(4) v v v o v o o vvo oo o o v o vvo oo, o v vv o , v o o o, v v ov o vv o vvo o.

oo o o vvv ov

11.-(1) v o v v o vo o o o oo o o oo o o vvv ov. o o o oo o o o, oo v o oo o vo o.

(2) oo "o v ov vvv ov" "o v v o ".

(3) oo v v v v ov ov oo o oo v , v v v o vo o.

(4) v o ov oo oo ov oo vo v vv v ov v o o v vov o o. v o ov o v v v, oo vov oo oooo o o v vv v ov v o v vov o o.

o

12. o o o o o o o oooo o o ' v o o o vvo oo, oo v v o o.

o v o v

13.-(1) o o o, v v o oooo o v o vo o, o v o v vo v v o o o o ov o .

(2) o o o oo ov o ovov ov o , o v o, o v o o oo oo v:

o o o oo, o o o o v o v oooo o o o o o oo, v o ovo o v oo.

(3) ovo o o (2) oo o . o o o vov v o v oo , o o o v voo oo v o oo o o o o v o oo . o, o voo o o ovov ov o , o v o v o, vo, vvv o voo o o.

(4) o o o, v o o v o o (1), o vo v o ovo o v, o o vo o o o v o oo v.

(5) v vv v ' o v vo o o o o.

ov v

14.-(1) v o o vo, o o o o.

(2) oo v v o o (1), o v o v o vvo o ooo v vo ' . vo, v o o v, v v o oooo o oo.

(3) v o v v ooo v v o o vvo oo v oo ' , v v ' ov o v ov.

(4) o oo, oo vov v o v, v v oov vo v o o o vo o o ooo vvoo ov v v.

v v

15.-(1) o o o o v v v oooo o o, vo ooo o o v vvo o ov o vo o vvo o v v v v o o v v o o , v o o v v o o vo o, v v v v o o ' .

(2) o o v o o vo o o vvo o v v v v o o o vo . o o o o o o o v v v.

ov

16.-(1) o o ooo v v o, o o ooo v v o o vo oo o v v v v o o v v o o ' oovo o o v o o vvo o o o, , ovo o v o o o ov. o ov o o o v ov:

() v o o 15.

() v v o oo oo ov o v o .

(2) o v o o o vo o v , ovo o .

(3) o ov oov o vov v, v v o o 14(4), o vo o v , ovo v o v .

vovo

17. o o oo, oo o v v o vo o, v v vovo, o ooo v o .

o vovo

18. o vo o v v o vovo v o o v v o vo o. o oov oo vovo, ov v voo o o ov vo vv o vovo o o ovo o vovo.

19. v v o o vo o ov o o o vo vv o:

() o o 27 o o V.

() o o VA.

() o .