ΜΕΡΟΣ III ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
Μετακίνηση ανηλίκου από την άμεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή ή προσώπου που προτίθεται να υποβάλει αίτηση υιοθεσίας

8.-(1) Ενώ εκκρεμεί αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου, ο γονέας ή ο κηδεμόνας που έχει δώσει τη συναίνεση του για την έκδοση του διατάγματος υιοθεσίας δεν έχει δικαίωμα να μετακινήσει τον ανήλικο από την άμεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή, εκτός αν το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του ανηλίκου, το επιτρέψει.

(2) Ενώ εκκρεμεί αίτηση υιοθεσίας, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να μετακινήσει, παρά τη θέληση του αιτητή, ανήλικο που για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την καταχώρηση της αιτήσεως βρίσκεται υπό την άμεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή, εκτός αν το Δικαστήριο το επιτρέψει.

(3) Εκτός αν το Δικαστήριο το επιτρέψει, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να μετακινήσει ανήλικο, παρά τη θέληση του προσώπου το οποίο έχει την άμεση φροντίδα και έλεγχο του ανηλίκου για περίοδο τουλάχιστο δώδεκα μηνών, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει δώσει ειδοποίηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ότι προτίθεται να υποβάλει αίτηση υιοθεσίας του ανηλίκου και δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ειδοποίηση αυτή.

Ποινές, διατάγματα και εντάλματα

9.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή, την επιστροφή του ανηλίκου στο πρόσωπο που είχε την άμεση φροντίδα και έλεγχο του.

(3) Το Δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση που να βασίζεται σε εύλογες υπόνοιες ότι πρόσωπο προτίθεται να μετακινήσει τον ανήλικο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, να εκδώσει διάταγμα που να απαγορεύει στο πρόσωπο αυτό να μετακινήσει τον ανήλικο.

(4) Αν το Δικαστήριο πεισθεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση σε διάταγμα που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), μπορεί να εκδώσει ένταλμα που να εξουσιοδοτεί αρμόδιο πρόσωπο να ανεύρει τον ανήλικο και να τον επιστρέψει στο πρόσωπο που είχε την άμεση φροντίδα και έλεγχο του.

(5)Όταν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί, μετά από ένορκη πληροφορία ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα ανήλικος για τον οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) να βρίσκεται σε συγκεκριμένο τόπο, μπορεί να εκδώσει ένταλμα έρευνας που να εξουσιοδοτεί αρμόδιο πρόσωπο να ανεύρει τον ανήλικο και να τον επιστρέψει στο πρόσωπο που είχε την άμεση φροντίδα και έλεγχο του.