Μετακίνηση ανηλίκου από την άμεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή ή προσώπου που προτίθεται να υποβάλει αίτηση υιοθεσίας

8.-(1) Ενώ εκκρεμεί αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου, ο γονέας ή ο κηδεμόνας που έχει δώσει τη συναίνεση του για την έκδοση του διατάγματος υιοθεσίας δεν έχει δικαίωμα να μετακινήσει τον ανήλικο από την άμεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή, εκτός αν το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του ανηλίκου, το επιτρέψει.

(2) Ενώ εκκρεμεί αίτηση υιοθεσίας, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να μετακινήσει, παρά τη θέληση του αιτητή, ανήλικο που για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την καταχώρηση της αιτήσεως βρίσκεται υπό την άμεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή, εκτός αν το Δικαστήριο το επιτρέψει.

(3) Εκτός αν το Δικαστήριο το επιτρέψει, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να μετακινήσει ανήλικο, παρά τη θέληση του προσώπου το οποίο έχει την άμεση φροντίδα και έλεγχο του ανηλίκου για περίοδο τουλάχιστο δώδεκα μηνών, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει δώσει ειδοποίηση στο Τμήμα Ευημερίας ότι προτίθεται να υποβάλει αίτηση υιοθεσίας του ανηλίκου και δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ειδοποίηση αυτή.