Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ από το 1974 συνεχίζεται η κατοχή εδάφων από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής και η προσφυγοποίηση μεγάλου αριθμού Ελλήνων Κυπρίων που εμποδίζονται από τις κατοχικές δυνάμεις να επιστρέψουν στις εστίες τους.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη παγκύπριας ένωσης που να εκπροσωπεί όλους τους πρόσφυγες.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αποτελεί πάγια απαίτηση του προσφυγικού κόσμου η νομοθετική ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας της ένωσης αυτής, η οποία θα χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1994 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1994 έως (Αρ. 2) του 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“έκρυθμη κατάσταση” σημαίνει την κατάσταση η οποία επιβλήθηκε με τη βία από την τουρκική εισβολή και κατοχή και η οποία εξακολουθεί να υφίσταται·

“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 18Α του παρόντος Νόμου·

“Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων” ή συνοπτικά “Ένωση” σημαίνει την οργάνωση που θα συσταθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

“πρόσφυγας” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή χρόνο, είχε τη μόνιμη διαμονή του σε περιοχή η οποία κατέστη απροσπέλαστη λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Σύσταση της Ένωσης

3.-(1) Καθιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, καλούμενο “Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων”.

(2) Η Ένωση διαλύεται με τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης.

(3) Έδρα της Ένωσης είναι η Λευκωσία, αλλά αυτή μπορεί να διατηρεί γραφεία σε επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Σκοποί και αρμοδιότητες της Ένωσης

4. Πρωταρχικοί σκοποί της Ένωσης, η οποία έχει και τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η απελευθέρωση των κατεχόμενων κυπριακών εδαφών και η διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες υπό συνθήκες ασφαλείας και με την πλήρη και έμπρακτη εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.

(β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων.

(γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διενέργεια πράξεων για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

(δ) Η υποβολή εισηγήσεων για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

(ε) Ο αγώνας για διατήρηση υψηλού αγωνιστικού φρονήματος των εκτοπισμένων μέχρι την επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήματος.

(στ) Η διαφώτιση και η προσπάθεια για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και των συνεπειών της.

(ζ) Η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, καθώς και με τις προσφυγικές και άλλες οργανώσεις και φορείς, για την επίτευξη των σκοπών της.

(η) Η προώθηση γενικά όλων των εκάστοτε ενδεδειγμένων ενεργειών για την προάσπιση των συμφερόντων των προσφύγων.

Μέλη της Ένωσης

5. Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων

6.-(1) Τα όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων είναι τα ακόλουθα:

(α) Το Κεντρικό Συμβούλιο.

(β) Οι Επαρχιακές Επιτροπές.

(γ) Οι Τοπικές Επιτροπές, που εκλέγονται ανά μία Επιτροπή σε κάθε Δήμο και σε κάθε Κοινότητα και ξεχωριστά στους Κυβερνητικούς Οικισμούς στέγασης προσφύγων, που αναφέρονται στο Παράρτημα, ανεξάρτητα αν αυτοί εμπίπτουν στα όρια οποιουδήποτε Δήμου ή οποιασδήποτε Κοινότητας.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη των επαρχιακών επιτροπών.

(3) Τα μέλη των Τοπικών και Επαρχιακών Επιτροπών εκλέγονται από τα μέλη της Ένωσης με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής.

(4) Οι διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων του 1979 έως 2001 Νόμων πλην των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 18, του εδαφίου (5) του άρθρου 19 και του εδαφίου (3) του άρθρου 27 αυτού, συμπεριλαμβανομένων όμως των διατάξεων που αφορούν την ανάρτηση των γνωστοποιήσεων σε περίοπτα μέρη των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων, και οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτούς, που αφορούν γενικά την ψηφοφορία και ειδικά τις διευθετήσεις πριν την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία δε γίνεται ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις εκλογές των Οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

(5) Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου ή και Επαρχιακής ή και Τοπικής Επιτροπής.

(6) Τα Μέλη των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται από ειδικό εκλογικό κατάλογο, μεταξύ των προσφύγων/εκλογέων, που καταρτίζεται με βάση τον τόπο διαμονής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.

Μέλη Τοπικών Επιτροπών και εκλογή των αξιωματούχων τους

7.-(1) Ο αριθμός των μελών των Τοπικών Επιτροπών είναι αυτός που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα.

(2) Το γηραιότερο από τα μέλη κάθε Τοπικής Επιτροπής συγκαλεί ως Προεδρεύων συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκλογή της.

(3) Κατά τη συνεδρίαση αυτή τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή.

(4) Αξιωματούχοι των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του μισού των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή αξιωματούχου κατά τις δύο πρώτες ψηφοφορίες, ακολουθεί τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

(5) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας.

(6) Η Τοπική Επιτροπή συνέρχεται μία φορά κάθε δύο μήνες.

(7) Η Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της σε τακτική συνεδρία μία φορά το μήνα. Έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.

Εκλογή των Επαρχιακών Επιτροπών και των αξιωματούχων τους

8.-(1) Με βάση τον τόπο καταγωγής των προσφύγων εκλέγονται οι ακόλουθες Επαρχιακές Επιτροπές:

(α) Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας-Κερύνειας.

(β) Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού.

(γ) Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας.

(δ) Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου.

(ε) Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου.

Νοείται ότι οι εκτοπισμένοι κάτοικοι των ημικατεχόμενων και των κατεχόμενων επαρχιών εκπροσωπούνται σε κάθε Επαρχιακή Επιτροπή κατ’ αναλογία, με βάση τον αριθμό των προσφύγων που διαμένουν στην οικεία επαρχία, όπως καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα:

Νοείται περαιτέρω ότι οι εκτοπισθέντες κάτοικοι των κατεχόμενων χωριών “Άρσος” και “Τρεμετουσιά” της επαρχίας Λάρνακας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, εκπροσωπούνται με ένα μέλος στην Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας.

(2) Ο αριθμός των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών είναι αυτός που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα. Οι Επαρχιακές Επιτροπές συνέρχονται σε τακτική συνεδρία κάθε τέσσερις μήνες.

(3) Έκτακτη συνεδρία Επαρχιακής Επιτροπής συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γραμματείας της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών.

(4)(α) Τα Μέλη κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν με το σύστημα της απλής αναλογικής ενδεκαμελή Γραμματεία.

(β) Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη Επαρχιακής Επιτροπής είναι λιγότερα των έντεκα τότε τα μέλη αποτελούν την οικεία Γραμματεία.

(γ) Τα μέλη της Γραμματείας εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή.

(5) Για την εκλογή των αξιωματούχων της Γραμματείας των Επαρχιακών Επιτροπών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξες του άρθρου 7.

(6) Η Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτική συνεδρία μία φορά το μήνα. Έκτακτη συνεδρία της Γραμματείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.

Παγκύπριο Συνέδριο

9.-(1) Συνέρχεται παγκύπριο συνέδριο μία φορά το χρόνο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών, των Επαρχιακών Επιτροπών και του Κεντρικού Συμβουλίου.

(2) Οι αποφάσεις του παγκύπριου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα όργανα και τους αξιωματούχους της Ένωσης.

Κεντρικό Συμβούλιο και εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας και των αξιωματούχων της

10.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύσταση του και εκλέγει με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των μελών του δεκαεπταμελή Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Οικονομικό Διαχειριστή και δεκατρία Μέλη.

(2) Για την εκλογή των αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 7.

Συνεδρίες Εκτελεστικής Γραμματείας

11.-(1) Οι τακτικές συνεδρίες της Εκτελεστικής Γραμματείας πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της.

(2) Έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Γραμματείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.

Συνεδρίες Κεντρικού Συμβουλίου

12.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γραμματείας σε τακτική συνεδρία κάθε έξι μήνες. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του.

(2) Έκτακτη συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου συγκαλείται, όταν ζητηθεί από το ένα πέμπτο των μελών ή από την Εκτελεστική Γραμματεία.

(3) Η πρόσκληση για τακτική συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(4) Στις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος.

(5) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων και των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το Κεντρικό Συμβούλιο αποφασίζει ελεύθερο για τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του.

Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου

13.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο εφορεύει τις δραστηριότητες της Ένωσης και έχει πλήρη εξουσία για τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο ειδικότερα-

(α) Εκπροσωπεί μέσω του Προέδρου του την Ένωση ενώπιον αρχών.

(β) Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και παραστάσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την άρση της έκρυθμης κατάστασης και των συνεπειών της.

(γ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ώστε να διατηρείται η μνήμη των κατεχόμενων εδαφών και να ανυψώνεται το αγωνιστικό φρόνημα του λαού.

(δ) Βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με διεθνείς οργανισμούς και με άτομα για ενημέρωση σχετικά με το εθνικό πρόβλημα και για προώθηση των κατάλληλων ενεργειών.

(ε) Συνεργάζεται με τις άλλες προσφυγικές οργανώσεις και σωματεία για την προάσπιση των συμφερόντων των εκτοπισμένων.

(στ) Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων πρακτικών και νομοθετικών μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

(ζ) Μέσω του Οικονομικού Διαχειριστή μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και την κατάρτιση ισολογισμού, προϋπολογισμού και απολογισμού, τους οποίους υποβάλλει μέσω του Υπουργού για έλεγχο και έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση πριν από την εκπνοή του χρόνου που προηγείται του χρόνου στον οποίο αναφέρεται. Το οικονομικό έτος αρχίζει την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου. Αντίγραφο του προϋπολογισμού που εγκρίνεται αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(η) Συνάπτει δάνεια για τη χρηματοδότηση των σκοπών της Ένωσης.

(θ) Διορίζει το προσωπικό της Ένωσης και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο σ’ αυτό.

(ι) Εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής τους αναγκαίους για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.

(ια) Λαμβάνει γενικά όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης και την προάσπιση των συμφερόντων των εκτοπισμένων, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

Λήψη αποφάσεων

14.-(1) Όλες οι αποφάσεις των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

(2) Τα όργανα έχουν απαρτία, όταν παρίσταται το ένα δεύτερο των μελών τους.

Συνέδριο

15. Το Παγκύπριο συνέδριο και τα επαρχιακά συνέδρια πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και ασχολούνται απαραιτήτως με το εθνικό θέμα και τα προσφυγικά προβλήματα.

Εκλογές των Οργάνων της Ένωσης

16.—(1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των Μελών των Οργάνων της Ένωσης διενεργούνται κατόπιν διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές των Οργάνων της Ένωσης έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης που είναι εγγεγραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.

(3) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

(4)(α) Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των Οργάνων της Ένωσης είναι ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και εκάστοτε αναθεωρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.

(β) Κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, που τηρείται δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, υποχρεούται να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, οπότε, σε τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

Προσόντα εκλογιμότητας

16Α. Κάθε μέλος της Ένωσης που συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του δύναται να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών των Οργάνων της Ένωσης, νοουμένου ότι είναι γραμμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μη εκλογιμότητα και ασυμβίβαστο

16Β.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών της Ένωσης το οποίο—

(α) Είναι διανοητικά ανίκανο.

(β) Είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας.

(γ) Έχει καταδικασθεί εντός των τελευταίων πέντε χρόνων πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα.

(2)(α) Υπουργός ή Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δήμαρχος ή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Κοινοτάρχης ή Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου, ή

(β) πρόσωπο που—

(i) είναι Δικαστής δικαστηρίου της Δημοκρατίας, έμμισθος δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός ή δημοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος οργανισμού δημοσίου δικαίου ή μέλος της αστυνομίας ή των ενόπλων δυνάμεων,

(ii) κατέχει ιερατικό αξίωμα,

(iii) έχει οποιαδήποτε συμβατική σύνδεση με την Ένωση για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή,

δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή ως Μέλος των Οργάνων της Ένωσης αλλά δε δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό εκτός αν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, παραιτηθεί από το αξίωμα ή τη θέση του ή απαλλαγεί από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή οφειλές, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θητείας των Οργάνων της Ένωσης, ήθελεν υπάρξει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα κωλύματα εκλογιμότητας ή ασυμβιβάστου, το πρόσωπο που επηρεάζεται παύει αυτόματα από του να διατελεί Μέλος και η θέση του κενούται.

(4)(α) Η θέση που κενούται πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του Συνδυασμού στον οποίο ανήκει η θέση που κενώθηκε.

(β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών τότε η θέση πληρούται με αναπληρωματική εκλογή, οπότε, σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου:

Νοείται ότι δε διενεργείται αναπληρωματική εκλογή σε περίπτωση που διασφαλίζεται η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων των οργάνων της Ένωσης.

Διάρκεια θητείας των μελών των οργάνων της Ένωσης

17. Η θητεία των μελών των οργάνων της Ένωσης είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους.

Προσωπικό της Ένωσης

18.-(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών της Ένωσης ανατίθεται στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας. Το προσωπικό μπορεί είτε να αποσπαστεί από τη δημόσια υπηρεσία είτε να προσληφθεί στην υπηρεσία της Ένωσης ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Η διάρθρωση των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ένωσης αποφασίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι οι υπάλληλοι της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων που εργοδοτούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται από την Ένωση και θα τοποθετηθούν στην ανάλογη θέση, σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτουν, ενώ τα δικαιώματα τους κατοχυρώνονται από την πρόσληψη τους στην υπηρεσία της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων.

(3) Το υπόλοιπο προσωπικό της Ένωσης διορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Κεντρικό Συμβούλιο και εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Με τους πιο πάνω Κανονισμούς καταρτίζονται τα σχέδια υπηρεσίας κάθε θέσης, καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους, η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και οτιδήποτε άλλο συναφές με τα πιο πάνω θέματα.

(5) Για τους σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου ισχύουν κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του εκάστοτε περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

Θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους

18Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 18, θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Χρηματοδότηση της Ένωσης

19.-(1) Η Ένωση μπορεί να δέχεται δωρεές.

(2) Η Ένωση μεριμνά για τον καταρτισμό ετήσιων προϋπολογισμών και λογαριασμών, οι οποίοι ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και κατ’ αναλογίαν προς τους προϋπολογισμούς και λογαριασμούς των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Έκδοση Κανονισμών

20.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει καθετί που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.

(2) Οι πιο πάνω Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμων του 1989 και 1990.

Τήρηση πρακτικών

21. Σε όλες τις συνεδρίες των οργάνων της Ένωσης ο Γραμματέας φροντίζει για την τήρηση πρακτικών τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του οργάνου.

Μεταβατικές διατάξεις

22. -(1) Για σκοπούς προετοιμασίας και διεξαγωγής των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής και άλλα δεκαέξι μέλη.  Η σύνθεση της Επιτροπής αυτής πρέπει να αντανακλά τη δίκαιη εκπροσώπηση ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου:

Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών, τα μέλη της Προσωρινής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή, για να ασκούν καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα των αντίστοιχων αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ένωσης.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Προσωρινή Επιτροπή μπορεί να προβαίνει εκ μέρους της Ένωσης σε κάθε ενέργεια ή διάβημα που συντελεί στην προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή των πρώτων εκλογών και συγκεκριμένα στην κατάρτιση, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, των σχετικών κανονισμών που θα καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.

(3) Η θητεία της δυνάμει του παρόντος άρθρου διοριζομένης Προσωρινής Επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού των μελών της, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι η θητεία των μελών της Προσωρινής Eπιτροπής λήγει αυτοδικαίως και πριν από τη λήξη της κανονικής θητείας τους με την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων της Ένωσης.

Έναρξη λειτουργίας της Ένωσης

23. Η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων αρχίζει να λειτουργεί από την ημερομηνία της ανάδειξης των πρώτων αιρετών μελών των οργάνων της και αναλαμβάνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αυτή να υποδείξει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επιτροπή, όργανο ή κυβερνητικό σώμα:

Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ανάδειξη των πρώτων αιρετών μελών των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, η Προσωρινή Επιτροπή έχει εξουσία να ασκεί τα καθήκοντα της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 Εκτελεστικής Γραμματείας, καθώς και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 13.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 6(1 )(γ))

Εκλογή ξεχωριστής Τοπικής Επιτροπής στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Προσφύγων, που περιγράφονται ονομαστικά πιο κάτω:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κυβερνητικός Οικισμός Αγίας Βαρβάρας
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Νικολάου
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Γεωργίου 
Κυβερνητικός Οικισμός 'ΠΛΑΤΥ' Αγλαντζιάς 
Κυβερνητικός Οικισμός ΆΘΑΛΑΣΣΑΣ' Αγλαντζιάς 
Κυβερνητικός Οικισμός 'ΚΟΚΚΙΝΕΣ' Στροβόλου 
Κυβερνητικός Οικισμός ΆΣΠΡΕΣ' Στροβόλου 
Κυβερνητικός Οικισμός 'ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ II' Στροβόλου 
Κυβερνητικός Οικισμός 'ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΙΙΙ' Στροβόλου 
Κυβερνητικός Οικισμός Αποστόλου Λουκά Λατσιών 
Κυβερνητικός Οικισμός Αποστόλου Ανδρέα Λατσιών 
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Ελευθερίου Λατσιών 
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Παύλου Αγίου Δομετίου 
Κυβερνητικός Οικισμός ΆΝΘΟΥΠΟΛΗΣ' 
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Μάμα Λακατάμιας 
Κυβερνητικός Οικισμός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Λακατάμιας

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κυβερνητικός Οικισμός 'ΟΜΟΝΟΙΑ'
Κυβερνητικός Οικισμός Καψάλου
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Ιωάννη
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Σπυρίδωνα
Κυβερνητικός Οικισμός 'ΜΑΚΑΡΙΟΥ III'
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Νικολάου 
Κυβερνητικός Οικισμός Λινόπετρας 
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Αθανασίου

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κυβερνητικός Οικισμός Αγίων Αναργύρων I 
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίων Αναργύρων II 
Κυβερνητικός Οικισμός Κόκκινες 
Κυβερνητικός Οικισμός Τσιακκιλερού
Κυβερνητικός Οικισμός 'Μακάριος III' 
Κυβερνητικός Οικισμός 'ΚΑΜΑΡΕΣ'
Κυβερνητικός Οικισμός Ζήνων 
Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Ιωάννη

ΠΑΦΟΣ

Κυβερνητικός Οικισμός 'ΚΙΝΥΡΑΣ II'
Κυβερνητικός Οικισμός Μούτταλος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 7)

Αριθμός μελών Τοπικών Επιτροπών

Από 50 μέχρι 300 πρόσφυγες ......................................................................................... 5 μέλη

Από 301 μέχρι 1000 πρόσφυγες ..................................................................................... 7 μέλη

Από 1001 μέχρι 3000 πρόσφυγες ................................................................................... 11 μέλη

Από 3001 μέχρι 5000 πρόσφυγες ................................................................................... 15 μέλη

Πέρα από 5001 πρόσφυγες ............................................................................................ 19 μέλη.

_________

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 8)

Κατανομή μελών Επαρχιακών Επιτροπών

Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας-Κερύνειας:

Λευκωσία .................................................................................................................. 36 μέλη

Κερύνεια .................................................................................................................... 18 μέλη

Αμμόχωστος .............................................................................................................. 15 μέλη

Σύνολο ...................................................................................................................... 69 μέλη

 

Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού:

Λευκωσία..................................................................................................................... 9 μέλη

Κερύνεια...................................................................................................................... 6 μέλη

Αμμόχωστος................................................................................................................ 25 μέλη

Σύνολο......................................................................................................................... 40 μέλη

 

Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας:

Λευκωσία .................................................................................................................... 1 μέλος

Κερύνεια ...................................................................................................................... 2 μέλη

Αμμόχωστος................................................................................................................. 34 μέλη

Λάρνακα........................................................................................................................ 1 μέλος

Σύνολο........................................................................................................................... 38 μέλη

 

Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου:

Λευκωσία...................................................................................................................... -

Κερύνεια........................................................................................................................ -

Αμμόχωστος.................................................................................................................. 8 μέλη

Σύνολο........................................................................................................................... 8 μέλη

 

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου:

Λευκωσία....................................................................................................................... 3 μέλη

Κερύνεια......................................................................................................................... 1 μέλος

Αμμόχωστος................................................................................................................... 2 μέλη

Σύνολο............................................................................................................................ 6 μέλη

 

________

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 8)

Αριθμός μελών Επαρχιακών Επιτροπών

Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας - Κερύνειας.................................................................... 69 μέλη

Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού........................................................................................... 40 μέλη

Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας......................................................................................... 38 μέλη

Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου..................................................................................... 8 μέλη

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου................................................................................................ 6 μέλη

Σημείωση
3 του Ν.137(I)/2001Καταργητική διάταξη

Οι Ατομικές Διοικητικές Πράξεις με αριθμούς 1027 και 1028 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 3539 της 22ας Οκτωβρίου 2001 διά του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.137(Ι)/2001], καταργούνται, και οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη έγινε δυνάμει των διοικητικών αυτών πράξεων θεωρείται ως μη γενομένη.

Σημείωση
3 του Ν.53Α(I)/2002Καταργητική διάταξη

Οι Ατομικές Διοικητικές Πράξεις με αριθμούς 508 και 509 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 3604 της 17ης Μαΐου 2002 και η Ατομική Διοικητική Πράξη με αριθμό 532 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 3606 της 24ης Μαΐου 2002 με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.53Α(I)/2002], καταργούνται, και οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη έγινε δυνάμει των διοικητικών αυτών πράξεων, θεωρείται ως μη γενόμενη.

Σημείωση
3 του Ν.58(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.58(I)/2005 και μεταβατικές διατάξεις.

3.(1)  Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.58(Ι)/2005] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η υφιστάμενη Προσωρινή Επιτροπή παύει με το διορισμό της νέας Προσωρινής Επιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.58(Ι)/2005].

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τη νέα Προσωρινή Επιτροπή σε περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.58(Ι)/2005].