ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994.

Ερμηνεία

2.Στο παρόνα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Εκτελεστικός Διευθυντής” σημαίνει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 10 Εκτελεστικό Γραμματέα του Οργανισμού:

Νοείται ότι, όπου απαντά στον παρόντα Νόμο ή σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο όρος "Εκτελεστικός Γραμματέας", θα διαβάζεται ως "Εκτελεστικός Διευθυντής" σε οποιαδήποτε γρμματική παραλλαγή του

“Οργανισμός” σημαίνει τον κατά το άρθρο 3 ιδρυόμενο Οργανισμό Νεολαίας

“Πολιτική Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 Πολιτική Επιτροπή Νεολαίας

“Σπουδαστική Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 Σπουδαστική Επιτροπή του Συνδικαλιστικού Σώματος

“Συμβουλευτικά Σώματα” σημαίνει τα κατά το άρθρο 13 ιδρυόμενα Συμβουλευτικά Σώματα του Οργανισμού

“Συμβουλευτικό Σώμα” σημαίνει το προβλεπόμενο από το άρθρο 21 Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα

“Συμβούλιο” σημαίνει το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο

“Συνδικαλιστική Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 Συνδικαλιστική Επιτροπή του Συνδικαλιστικού Σώματος

“Συνδικαλιστικό Σώμα” σημαίνει το προβλεπόμενο από το άρθρο 17 Συμβουλευτικό Συνδικαλιστικό Σώμα

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Σύσταση Οργανισμού Νεολαίας

3. Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο καλείται “Οργανισμός Νεολαίας”.

Διορισμός και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

4.-(1) Ο Οργανισμός διοικείται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε μέλη.

(2) Στα διοριζόμενα μέλη περιλαμβάνεται ανά ένας εκπρόσωπος κάθε οργάνωσης νεολαίας των κομμάτων που διαθέτουν Κοινοβουλευτική Ομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η υποψηφιότητα του οποίου υποδεικνύεται απο την οικεία οργάνωση μέσω του Υπουργού:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αν, κατά τη γνώμη του, συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη μη συμμετοχή ενός υποψηφίου στο Συμβούλιο, να ζητήσει από την οργάνωση η οποία τον υπέδειξε, να υποδείξει άλλο υποψήφιο.

Λειτουργία του Συμβουλίου

5.-(1) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή το μέλος δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να υποβάλει την παραίτηση του στον Υπουργό, ο οποίος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ότι την αποδέχεται ή όχι:

Νοείται επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου να τερματίσει το διορισμό του Προέδρου, ή/και του Αντιπροέδρου ή/και οποιουδήποτε μέλους, αν κατά την κρίση του συντρέχει λόγος που επιβάλλει την απομάκρυνση του από το Συμβούλιο.

(2) Kενή θέση στο Συμβούλιο πληρούται όπως προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4, ανάλογα με την περίπτωση, και η θητεία του διοριζομένου λήγει με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου.

(3) Η χηρεία θέσεως του Συμβουλίου δεν επηρεάζει την εκγυρότητα των αποφάσεων του.

(4) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινής αδυναμίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους να εκτελέσει τα καθήκοντα του, ο Υπουργός δύναται να διορίσει προσωρινά άλλο πρόσωπο σε αντικατάσταση του για όσο διάστημα διαρκεί η εν λόγω απουσία ή αδυναμία, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 4.

(5) Απαρτία σε συνεδρίαση του Συμβουλίου αποτελούν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστο μέλη, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όταν υπάρχει ισοψηφία, έπειτα από δεύτερη ψηφοφορία, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που προεδρεύει, έχει και δεύτερη νικώσα ψήφο.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύγκληση των συνεδριάσεων του και τη σχετική ειδοποίηση, την ακολουθούμενη κατά τις συνεδριάσεις διαδικασία και την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών.

(7) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι η αποζημίωση που καθορίζεται για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου είναι τέτοιου ύψους, που του επιτρέπει να ασκεί ουσιαστικά τα καθήκοντα του.

(8) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δε δύνανται να προσπορίζονται, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικά οφέλη από συμβόλαια που συνάπτονται, συναλλαγές που γίνονται ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε σχέση με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Σκοποί του Οργανισμού

6. Το Συμβούλιο συμβουλεύει, μέσω του Υπουργού, το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, που πρέπει να προάγει τους πιο κάτω σκοπούς του Οργανισμού:

(α) Την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων της Κύπρου, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή ή θρησκεία

(β) την παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή και για ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητας τους και του τόπου γενικότερα

(γ) τη δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου

(δ) την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη νεολαία.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

7. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες περιλαμβάνεται ειδική πρόνοια στον παρόντα Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα εκτίθεται στο παρόν άρθρο και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει στις πράξεις και ενέργειες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού. Ειδικότερα το Συμβούλιο-

(α) Μελετά, καταρτίζει και εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο ενιαία πολιτική ή εξειδικευμένα σχέδια για θέματα νεολαίας

(β) αναλαμβάνει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, την υλοποίηση προγραμμάτων για θέματα νεολαίας

(γ) ενημερώνεται για τα θέματα νεολαίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων και εκθέτει στην Κυβέρνηση τις απόψεις του στα θέματα αυτά

(δ) συμμετέχει σε συναντήσεις διεθνών οργανισμών νεολαίας και έχει διμερείς επαφές με αντίστοιχους φορείς νεολαίας άλλων χωρών προς ενημέρωσή του για τις διεθνείς εξελίξεις στα θέματα νεολαίας·

(ε) συνομολογεί πρωτόκολλα/προγράμματα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς νεολαίας άλλων χωρών προς επίτευξη των σκοπών του που αναφέρονται στο άρθρο 6 του βασικού νόμου·

(στ) εισηγείται, σε συνεννόηση με άλλους κρατικούς φορείς, τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών για τις ανάγκες της νεολαίας, καθώς και μέτρα για την ικανοποίηση τους:

Νοείται ότι το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνες και να αγοράζει υπηρεσίες για το σκοπό αυτό

(ζ) διαβιβάζει προς την Κυβέρνηση τις ομόφωνες αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής, ενώ, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, διαβιβάζει τις απόψεις των μελών της Επιτροπής

(η) παρέχει πάνω σε μόνιμη και συνεχή ετήσια ή/και έκτακτη βάση κάθε δυνατή πρακτική, οικονομική, οργανωτική ή άλλη βοήθεια την οποία δυνατό να ζητήσουν τα Συμβουλευτικά Σώματα, ή/και οι οργανώσεις που συμμετέχουν σε αυτά ή/και άλλες οργανώσεις νεολαίας:

Νοείται ότι η οικονομική βοήθεια παρέχεται σύμφωνα με κριτήρια που εγκρίνονται από το ίδιο το Συμβούλιο

(θ) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αναλαμβάνει τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων και αναπτύσσει άλλες δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού

(ι) επιλαμβάνεται προβλημάτων που αναφύονται κατά τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Σωμάτων˙

(iα)  τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11Β, διορίζει, επικυρώνει το διορισμό, προάγει, μεταθέτει, απολύει και επιλαμβάνεται της αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Οργανισμού, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(iβ)  ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους υπαλλήλους του Οργανισμού και επιβάλλει σ΄ αυτούς πειθαρχικές ποινές, περιλαμβανομένης της απόλυσης και της αναγκαστικής αφυπηρέτησης, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αρμοδιότητες του Προέδρου

8. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες περιλαμβάνεται ειδική πρόνοια στον παρόντα Νόμο, ο Πρόεδρος-

(α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτών και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων

(β) μεταφέρει στο Συμβούλιο τις αποφάσεις των Συμβουλευτικών Σωμάτων

(γ) ενημερώνει τακτικά και ανελλιπώς τα όργανα του Οργανισμού για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στα διαφορα ζητήματα, καθώς και για τα διάφορα προβλήματα που αναφύονται σε σχέση με το έργο του.

Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου

9. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, και τον βοηθά στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Εκτελεστικός Γραμματέας

10.-(1) Το Συμβούλιο διορίζει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Οργανισμού, ο οποίος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και προϊσταται των υπηρεσιών του.

(2) Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Οργανισμού εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου στα πλαίσια που αυτό καθορίζει και υπόκειται στον έλεγχο του:

Νοείται ότι το Συμβούλιο αναθέτει στον Εκτελεστικό Γραμματέα τέτοια καθήκοντα, που καθιστούν αποτελεσματική τη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου και που εμπίπτουν στα οικεία σχέδια υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Διάρθρωση και θέσεις

11. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οργανική  διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού καθορίζεται και αναθεωρείται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Οργανισμού.

(2) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες κάθε θέσης, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό  ή προαγωγή σ΄ αυτήν, καθορίζονται με σχέδια υπηρεσίας, που καταρτίζονται από το  Συμβούλιο και περιέχονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται  δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Σχέδιο υπηρεσίας μπορεί να προνοεί, ως προϋπόθεση διορισμού ή προαγωγής, και επιτυχία σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις δύο.

Είδος και αριθμός θέσεων

11Α. (1) Οι θέσεις του Οργανισμού είναι μόνιμες ή προσωρινές.

(2)  Ο ανώτατος αριθμός θέσεων, μόνιμων και προσωρινών, καθώς και η δαπάνη που αυτές συνεπάγονται, καθορίζονται εκάστοτε από το Συμβούλιο και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού.

(3)  Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησής τους, ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 33.

Ειδικές διατάξεις για την πλήρωση μόνιμων θέσεων

11Β.  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καμιά δημοσίευση δεν γίνεται για κενή μόνιμη θέση στον Οργανισμό, σε περίπτωση κατά την οποία υπηρετεί σ’ αυτόν υπάλληλος, που είχε προσληφθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, κατόπιν επιλογής με σύμβαση σε μόνιμη θέση κάτω από τον ίδιο τίτλο, οπότε πληρούται η κενή αυτή θέση από το Συμβούλιο, αφού τηρηθούν οι σχετικές με την έγκριση πλήρωσης κενών θέσεων διαδικασίες, με το διορισμό του υπαλλήλου που υπηρετεί.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εξουσίες του Υπουργού

12.-(1) Ο Υπουργός έχει την εξουσία-

(α) Να εκδίδει και να παρέχει προς το Συμβούλιο οδηγίες γενικής φύσεως ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που είναι αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας

(β) να ζητά από το Συμβούλιο να παρέχει σε αυτόν, εκθέσεις, λογαριασμούς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού και τις δραστηριότητες του. Το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στον Υπουργό οτιδήποτε αυτός απαιτήσει με βάση την παράγραφο αυτή, καθώς και όλα τα σχετικά βιβλία και έγγραφα, όπως και κάθε άλλη ευκολία για τον έλεγχο τους.

(2) Ο Υπουργός είναι ο σύνδεσμος του Συμβουλίου με το Υπουργικό Συμβούλιο και κάθε έγγραφο που προορίζεται για το Υπουργικό Συμβούλιο υποβάλλεται για το σκοπό αυτό στον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Σύσταση συμβουλευτικών σωμάτων

13.-(1) Συνιστώνται τα πιο κάτω Συμβουλευτικά Σώματα του Οργανισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων που ακολουθούν:

(α) Η Πολιτική Επιτροπή Νεολαίας, καλούμενη “Πολιτική Επιτροπή”

(β) το Συμβουλευτικό Συνδικαλιστικό Σώμα, καλούμενο “Συνδικαλιστικό Σώμα”

(γ) το Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα, καλούμενο “Συμβουλευτικό Σώμα”.

(2) Το Συμβούλιο οφείλει να ζητά και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις των Συμβουλευτικών Σωμάτων για θέματα που μελετά και που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους.

Πολιτική Επιτροπή

14. Η Πολιτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, και από τους αντιπροσώπους κάθε μιας Οργάνωσης Νεολαίας των κομμάτων που διαθέτουν Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι οποίοι υποδεικνύονται απο τις αντίστοιχες οργανώσεις.

Αρμοδιότητες της Πολιτικής Επιτροπής

15. Η Πολιτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Ειδικότερα-

(α) Μελετά τις ανάγκες της νεολαίας του τόπου και εισηγείται στο Συμβούλιο τη γενική πολιτική για την ανάπτυξη της

(β) συμβουλεύει το Συμβούλιο σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούναφορούν την εφαρμογή, την ανάπτυξη και το συντονισμό προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση της νεολαίας

(γ) ορίζει αντιπρόσωπο της από την ομάδα οργανώσεων-μελών που εκπροσωπεί για αντιπροσώπευση της Κύπρου σε διεθνή βήματα, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που ο λόγος της πρόσκλησης αφορά συνδικαλιστικά θέματα, ο αντιπρόσωπος επιλέγεται από τις οργανώσεις-μέλη του Συνδικαλιστικού Σώματος. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι ομόφωνη, το θέμα παραπέμπεται στο Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης

(δ) εισηγείται τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων και αναπτύσσει άλλες δραστηριότητες για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 16

(ε) επιλαμβάνεται των προβλημάτων που αναφύονται και διαβιβάζει εισηγήσεις για λύση τους στο Συμβούλιο με σκοπό την προώθηση τους στο Υπουργικό Συμβούλιο ή άλλα αρμόδια όργανα του Κράτους

(στ) καταρτίζει υπεπιτροπές και ομάδες έρευνας και μελέτης διάφορων θεμάτων που αφορούν τη νεολαία και μεριμνά, μέσω του Συμβουλίου, για την έκδοση πληροφοριακού και διαφωτιστικού υλικού σε σχέση με θέματα που αφορούν τη νεολαία.

Συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής

16.-(1) Οι συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο.

(2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Πολιτική Επιτροπή σε συνεδρία όποτε το κρίνει αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσει γραπτώς η πλειοψηφία των μελών της, που καθορίζει συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε τουλάχιστο μια φορά το μήνα.

(3) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής συγκαλείται με πρόσκληση που κοινοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέλη τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(4) Στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος που μεριμνά για την τήρηση πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο καθώς και από τους αντιπροσώπους των οργανώσεων-μελών της που παρευρέθηκαν στη συνεδρία.

(5) Όταν η Πολιτική Επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων γενικής πολιτικής που έχουν άμεση σχέση με εργατικά ή αγροτικά προβλήματα, στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος και οι εργατικές ή αγροτικές οργανώσεις, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα.

(6) Η Πολιτική Επιτροπή σέβεται την αυτονομία των οργανώσεων-μελών της, γι’ αυτό και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με βάση την αρχή της ομοφωνίας των οργανώσεων.

(7) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων, η Πολιτική Επιτροπή αποφασίζει ελεύθερα όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της.

Συνδικαλιστικό Σώμα

17.-(1) Στο Συνδικαλιστικό Σώμα μετέχουν εργατικές, αγροτικές και επιστημονικές οργανώσεις Νεολαίας, καθώς και σπουδαστικές ομοσπονδίες και οργανώσεις με παγκύπριο χαρακτήρα και αποδεδειγμένη δράση.

(2) Το Συνδικαλιστικό Σώμα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, από τη Συνδικαλιστική Επιτροπή και από τη Σπουδαστική Επιτροπή.

Συνδικαλιστική Επιτροπή

18.-(1) Η Συνδικαλιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, και από δύο αντιπροσώπους καθενός από τα τμήματα νεολαίας των μαζικών συνδικαλιστικών και αγροτικών οργανώσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17, τους οποίους υποδεικνύουν οι οργανώσεις. Όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν τους άνεργους επιστήμονες, στη σύσκεψη λαμβάνουν μέρος και δύο εκπρόσωποι της Σπουδαστικής Επιτροπής, που υποδεικνύονται από την Επιτροπή αυτή.

(2) Οι αρμοδιότητες της Συνδικαλιστικής Επιτροπής είναι οι εξής:

(α) Συμβουλεύει το Συμβούλιο σε θέματα γενικής πολιτικής και σε θέματα που αφορούν την εργατική και αγροτική νεολαία

(β) επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη των συνδικαλιστικών και άλλων δικαιωμάτων και ελευθεριών των διάφορων ομάδων των εργαζόμενων νέων

(γ) εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπιση των εργατικών και αγροτικών προβλημάτων που αναφύονται κατά καιρούς.

(3) Οι συνεδρίες της Συνδικαλιστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, όποτε ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, ο Πρόεδρος όμως οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τα δύο τρίτα των μελών της, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε τουλάχιστο μια φορά κάθε 3 μήνες.

(4) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων, η Συνδικαλιστική Επιτροπή αποφασίζει ελεύθερα όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της.

Σπουδαστική Επιτροπή

19.-(1) Η Σπουδαστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, και από δύο αντιπροσώπους κάθε σπουδαστικής ομοσπονδίας ή οργάνωσης που πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17, καθώς και των μαθητικών οργανώσεων, τους οποίους υποδεικνύει το σώμα που εκπροσωπούν.

(2) Οι αρμοδιότητες της Σπουδαστικής Επιτροπής είναι οι εξής:

(α) Συμβουλεύει το Συμβούλιο σε θέματα γενικής πολιτικής που αφορούν τη φοιτητική, τη σπουδάζουσα και τη μαθητιώσα νεολαία

(β) επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη των δικαιωμάτων των νέων που ανήκουν στις ομάδες αυτές

(γ) εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπιση των φοιτητικών, σπουδαστικών και μαθητικών προβλημάτων που αναφύονται κατά καιρούς.

(3) Οι συνεδρίες της Σπουδαστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, όποτε ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, ο Πρόεδρος όμως οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τα δύο τρίτα των μελών της, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε τουλάχιστο μια φορά κάθε τρεις μήνες.

(4) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων, η Σπουδαστική Επιτροπή αποφασίζει ελεύθερα όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της.

Συνεδρία Συνδικαλιστικού Σώματος

20.-(1) Η Συνδικαλιστική και η Σπουδαστική Επιτροπή συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), ως Συμβουλευτικό Συνδικαλιστικό Σώμα, όποτε θεωρείται αυτό αναγκαίο από τη φύση των ζητημάτων που τις απασχολούν.

(2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί σε συνεδρία το Συνδικαλιστικό Σώμα, όποτε ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τα δύο τρίτα τουλάχιστο των μελών κάθε μιας από τις δύο Επιτροπές του Συνδικαλιστικού Σώματος.

Συμβουλευτικό Σώμα

21. Το Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, και από δύο εκπροσώπους κάθε μιας από τις οργανώσεις νεολαίας, όπως και κάθε οργάνωσης που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τα θέματα νεολαίας που υποδεικνύονται από την οργάνωση που εκπροσωπούν.

Αρμοδιότητες του Συμβουλευτικού Σώματος

22. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλευτικού Σώματος είναι οι εξής:

(α) Εκφράζει απόψεις και υποβάλλει εισηγήσεις όσον αφορά τις γενικές αρχές της πολιτικής για την νεολαία

(β) συμμετέχει στα διάφορα προγράμματα και στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού.

Συνεδρίες του Συμβουλευτικού Σώματος

23.-(1) Το Συμβουλευτικό Σώμα συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο.

(2) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων, το Συμβουλευτικό Σώμα αποφασίζει ελεύθερα όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός

24.-(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει υπό τύπο νομοσχεδίου τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, ο οποίος υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε νόμο.

(2) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Οργανισμού για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτο, μετά την έναρξη της λειτουργίας του Οργανισμού, οικονομικό έτος δύναται να αρχίσει από την ημερομηνία της συστάσεως του Οργανισμού και να διαρκέσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου έτους.

(3) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα καταρτίζεται ο Προϋπολογισμός και θα εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων του Πίνακα των εσόδων και εξόδων.

Τήρηση Βιβλίων και λογαριασμών

25.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς όπως ορίζει ο Υπουργός Οικονομικών.

(2) Για την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται απολογισμός κατά τον τρόπο που ορίζει ο Υπουργός Οικονομικών.

Έλεγχος λογαριασμών

26.-(1) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο οποίος υποβάλλει την έκθεση του στο Συμβούλιο.

(2) Αμέσως μετά τον έλεγχο των λογαριασμών, το Συμβούλιο υποβάλλει, μέσω του Υπουργού, τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στο Υπουργικό Συμβούλιο για ενημέρωση και μεριμνά για τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ταμείο

27.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστό ταμείο στο οποίο κατατίθεται-

(α) Κάθε επιχορήγηση ή οποιοδήποτε έσοδο ή ποσό το οποίο εισπράττεται ή συλλέγεται με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανόμενων δωρεών ή που είναι πληρωτέο στον Οργανισμό

(β) το προϊόν οποιουδήποτε δανείου.

(2) Από το Ταμείο του Οργανισμού καταβάλλονται-

(α) Οι απολαβές του Εκτελεστικού Γραμματέα και των άλλων μελών του προσωπικού

(β) οι τυχόν αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου που αναφέρονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 5

(γ) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου που συνάπτεται από τον Οργανισμό

(δ) όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία του Οργανισμού και την εκπλήρωση των σκοπών του έξοδα και γενικά οποιοδήποτε ποσό νομίμως οφειλόμενο από τον Οργανισμό.

Δάνεια

28.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, για την προώθηση των σκοπών του Οργανισμού, να συνάπτει δάνεια με τους όρους και από την πηγή που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει την εξουσία, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, να εγγυάται με τον τρόπο και με τους όρους που ο ίδιος κρίνει εύλογους την αποπληρωμή οποιουδήποτε δανείου συνάπτεται από τον Οργανισμό.

Φορολογικές απαλλαγές

29. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής-

(α) Οποιωνδήποτε τελών ή δασμών καταβλητέων με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία για οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά εισαγόμενα από τον Οργανισμό ή εκ μέρους του για τους σκοπούς του Οργανισμού

(β) οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου ή γραμματοσήμου καταβλητέων με βάση την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία

(γ) οποιουδήποτε φόρου εισοδήματος καταβλητέου με βάση την εκάστοτε ισχύουσα για το φόρο εισοδήματος νομοθεσία.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και εκποίηση ιδιοκτησίας

30.-(1) Ο Οργανισμός έχει την εξουσία να αποκτά με αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητη ιδιοκτησία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) Ο Οργανισμός δε δύναται να εκποιεί ή με οποιοδήποτε τρόπο να επιβαρύνει ακίνητη ιδιοκτησία του χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εκπροσώπηση του Οργανισμού

31. Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Εκτελεστικό Γραμματέα ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού του Οργανισμού δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο.

Συμβάσεις, πρωτόκολλα/προγράμματα συνεργασίας

32. Όλες οι συμβάσεις και τα πρωτόκολλα/προγράμματα συνεργασίας που συνάπτονται από το Συμβούλιο ή εκ μέρους του Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή από μέλος του Συμβουλίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.

Έκδοση Κανονισμών

33.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και γενικά για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά τον Οργανισμό.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά πάροδο εξήντα ημερών από αυτή την κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή δεν ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους. Σε περίπτωση τροποποίησης τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο σύνολο τους ή μερικώς, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί, και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους.

Μεταβατικές Διατάξεις

34.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου-

(α) Ο περί Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 καταργείται

(β) όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας, που συστήθηκε δυνάμει του περί Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμου του 1989 περιέρχονται στην κατοχή του Οργανισμού

(γ) ο Οργανισμός αναλαμβάνει όλες τις συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας, που συστήθηκε δυνάμει του περί Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμου του 1989.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 11, το Συμβούλιο δύναται να προβεί στην πρόσληψη πάνω σε προσωρινή βάση του αναγκαίου προσωπικού για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Οργανισμού:

Νοείται ότι μέχρι την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, ο Οργανισμός θα εξυπηρετείται από προσωπικό που υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου στην Υπηρεσία Νέας Γενιάς του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας.

Σημείωση
3 του Ν.158(Ι)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.158(Ι)/2007

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 158(Ι)/2007] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.