Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Νόμος του 1994.

Μετoνομασία του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

2.-(1) Το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οπουδήποτε σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμούς γίνεται αναφορά στο “Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων” και στον “Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων” θα λογίζεται ότι είναι αναφορά στο “Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος” και στον “Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος”, αντίστοιχα.