Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας Νόμος του 1993.

Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας

2.-(1) Το Υπουργείο Παιδείας μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(2) Οπουδήποτε σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμούς γίνεται αναφορά στο “Υπουργείο Παιδείας” και στον “Υπουργό Παιδείας” θα λογίζεται ότι είναι αναφορά στο “Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού” και στον “Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού”, αντίστοιχα.

Σημείωση
3 του Ν. 94(Ι)/2019Κατάργηση του περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας Νόμου του 1993

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας Νόμος του 1993 καταργείται [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 47(Ι)/1993].