Προοίμιο

Επειδή η μετάφραση των νόμων από την αγγλική γλώσσα στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμο, αφορά νόμους που θεσπίστηκαν πριν από την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος στους οποίους γίνονται αναφορές σε πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα ή θέσεις ή σε αρχές ή σε οργανισμούς που έχουν από τότε διαφοροποιηθεί είτε λόγω της αλλαγής του καθεστώτος είτε λόγω άλλων αλλαγών~ και

Επειδή οι νόμοι αυτοί εφαρμόζονται, ερμηνεύονται και προσαρμόζονται σύμφωνα με το Άρθρο 188 του Συντάγματος~ και

Επειδή θα ήταν επιθυμητό στη δημοσίευση των πιο πάνω νόμων, μεταφρασμένων και ενοποιημένων δυνάμει των περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμων, να περιληφθούν τόσο οι προσαρμογές που προβλέπει το Άρθρο 188 του Συντάγματος όσο και άλλες προσαρμογές δυνάμει άλλων νόμων~ και

Επειδή δεν είναι δυνατό να γίνουν όλες οι προσαρμογές χωρίς τον κίνδυνο ορισμένες από αυτές να ισοδυναμούν με τροποποίηση νόμου~ και

Επειδή επιλεκτική και περιορισμένη προσαρμογή χωρίς ειδική μνεία σε αυτή δυνατό να δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με την έκταση των προσαρμογών και την ορθή ερμηνεία των νόμων.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας (Ερμηνευτικός) Νόμος του 1993.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Νόμοι” σημαίνει τους Νόμους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμου~

“προσαρμογές” σημαίνει προσαρμογές δυνάμει του Άρθρου 188 του Συντάγματος και άλλων νόμων, ενώ το “προσαρμόζω” ερμηνεύεται ανάλογα.

Προσαρμογές στο Σύνταγμα και άλλους Νόμους

3. Για τους Νόμους που δημοσιεύονται δυνάμει του άρθρου 4 των περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμων ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις όσον αφορά τη μετάφραση, την ενοποίηση, την προσαρμογή τους στο Σύνταγμα και άλλους νόμους και γενικά την ερμηνεία τους-

(α) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (β) πιο κάτω, οι προσαρμογές περιορίζονται στις λέξεις-

“Αποικία ή Στέμμα” που μετατρέπονται σε “Δημοκρατία”~

“Αυτής Μεγαλειότητα” που μετατρέπονται σε “Δημοκρατία” ή “Υπουργικό Συμβούλιο”, ανάλογα με την αλληλουχία του κειμένου~

“Κυβερνήτης” ή “Κυβερνήτης εν Συμβουλίω” που μετατρέπονται σε “Υπουργικό Συμβούλιο”~

(β) σε περίπτωση κατά την οποία οι λέξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω απαντώνται χωρίς μετατροπή, αυτές θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 188 του Συντάγματος ή θα εκλαμβάνονται σαν να μην έχουν επηρεαστεί από την αλλαγή του καθεστώτος, αν αυτό προκύπτει από τη δεδομένη αλληλουχία~

(γ) δεν περιλαμβάνονται προσαρμογές αναφορών σε πρόσωπα τα οποία κατέχουν δημόσιο αξίωμα ή θέση ή σε οποιαδήποτε αρχή ή σε οποιοδήποτε οργανισμό που δυνατό να έχουν διαφοροποιηθεί με την αλλαγή του καθεστώτος και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά θα ερμηνεύεται και θα προσαρμόζεται δυνάμει του Άρθρου 188 του Συντάγματος~

(δ) οι αναφορές που γίνονται σε πρόστιμο είναι αναφορές στο αρχικό πρόστιμο, όπως αυτό έχει αυξηθεί δυνάμει του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου~

(ε) οι αναφορές που γίνονται στα μέτρα και σταθμά είναι οι αναφορές στα μέτρα και σταθμά όπως απαντώνται στον αρχικό νόμο, χωρίς αυτά να έχουν διαφοροποιηθεί και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τον περί Μέτρων και Σταθμών Νόμο~

(στ) οι αναφορές που γίνονται στην υποδιαίρεση της κυπριακής λίρας είναι οι αναφορές σ’ αυτή όπως απαντώνται στον αρχικό νόμο, χωρίς να έχουν διαφοροποιηθεί και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η μετάφραση περιλαμβάνει και μετατροπή κειμένου από την καθαρεύουσα στη δημοτική

4. Για σκοπούς μετάφρασης των νόμων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και ενοποίησης τους με άλλους νόμους που θεσπίστηκαν στην ελληνική, αλλά διατυπώθηκαν στην καθαρεύουσα, η λέξη “μετάφραση” περιλαμβάνει και τη μετατροπή κειμένου από την καθαρεύουσα στη δημοτική.

Επιφύλαξη

5. Η μετάφραση και η ενοποίηση των νόμων δεν επηρεάζουν την άσκηση ή τη μελλοντική άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών που παρέχονται από νόμο στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε Υπουργό ή σε οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό, ούτε επηρεάζουν οποιοδήποτε διάταγμα ή διοικητική πράξη που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί βάσει οποιουδήποτε νόμου.