Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νόμος του 1993.

Μετονομασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

2. Οπουδήποτε σε οποιοδήποτε εκάστοτε εν ισχύι νόμο ή κανονισμούς γίνεται αναφορά στο “Υπουργείο Δικαιοσύνης” ή στον “Υπουργό Δικαιοσύνης” θα λογίζεται ότι είναι αναφορά στο “Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως” ή στον “Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως”, αντίστοιχα.